Base description which applies to whole site
+

2.5 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

2.001

0

2.001

478

2.479

0

0

0

0

          

Uitgaven

2.001

0

2.001

478

2.479

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Kabinet Gouverneur Aruba

2.001

0

2.001

478

2.479

0

0

0

0

          

Ontvangsten

60

0

60

0

60

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Aruba

Jaarlijks loopt het Kabinet van de Gouverneur van Aruba tegen budgettaire problematiek aan door koersverschillen. Om hun reguliere uitgaven te kunnen bekostigen wordt circa € 0,3 mln. aan de begroting van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba toegevoegd.

Door de coronacrisis zijn de middelen die voor de vervangingsinvesteringen in 2021 waren begroot niet tot besteding gekomen en is het budget bij de tweede suppletoire begroting van 2021 teruggegeven en naar beneden bijgesteld. Deze middelen zijn alsnog benodigd in 2022, daarom wordt circa € 0,2 mln. toegevoegd aan de begroting van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

Licence