Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 9 Algemeen

Algemene doelstellingHet kerndepartement voert een aantal defensiebrede taken uit. Dit zijn het verstrekken van subsidies voor defensie-gerelateerde (maatschappelijke) taken, het bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, de bekostiging van instellingen voor kennisopbouw, het bijdragen aan internationale organisaties, het uitvoeren van opdrachten, schadevergoedingen en de bijdrage aan rijksbrede en defensiebrede beleidsopdrachten.

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 26 Budgettaire gevolgen artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

142.948

192.240

212.174

186.574

186.323

179.378

179.477

        

Uitgaven

150.596

192.240

212.174

186.574

186.323

179.378

179.477

        

Subsidies

36.898

41.536

46.453

41.434

41.677

41.703

41.734

- subsidies

36.898

41.536

46.453

41.434

41.677

41.703

41.734

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

46.172

46.859

46.877

46.876

46.877

47.113

47.113

- kennisopbouw TNO via EZK

43.430

44.179

44.197

44.492

44.492

44.492

44.492

- kennisopbouw NLR via EZK

534

600

600

544

545

544

544

- kennisopbouw MARIN via EZK

1.900

2.000

2.000

1.760

1.760

1.760

1.760

- overige bijdragen

308

80

80

80

80

317

317

Opdrachten

9.139

17.760

18.878

12.114

10.697

7.977

8.066

- opdrachten beleid

4.249

15.624

13.814

6.495

7.068

4.355

4.445

- opdrachten milieu beleid

2.447

590

3.518

4.073

2.073

2.073

2.073

- overige opdrachten

2.443

1.546

1.546

1.546

1.556

1.549

1.548

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

53.037

62.654

74.873

76.056

76.977

77.078

77.058

- bijdrage aan de NAVO

48.818

54.236

58.292

59.411

60.332

60.331

60.313

- bijdrage aan internationale samenwerking

4.219

4.550

5.810

5.870

5.870

5.970

5.968

- overige bijdragen

0

3.868

10.771

10.775

10.775

10.777

10.777

Bekostiging

4.518

3.891

3.891

3.892

3.893

3.893

3.893

- bekostiging diverse instellingen

4.518

3.891

3.891

3.892

3.893

3.893

3.893

Inkomensoverdrachten

832

19.540

0

0

0

0

0

- Regeling uitkering chroom 6 Defensie

332

0

0

0

0

0

0

- Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020

500

19.540

0

0

0

0

0

Schadevergoeding

0

0

21.202

6.202

6.202

1.614

1.613

- Reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie

0

0

4.588

4.588

4.588

0

0

- Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020

0

0

15.000

0

0

0

0

- Schadevergoeding, overig

0

0

1.614

1.614

1.614

1.614

1.613

        

Programmaontvangsten

1.594

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

SubsidiesDefensie verleent subsidies aan instellingen die een toegevoegde (maatschappelijke) waarde hebben, en die defensiebeleid voor bijzondere doelgroepen uitvoeren, omdat zij hierin gespecialiseerd zijn. De defensiesubsidies worden verleend met als doel instandhouding van de instellingen, zodat deze hun toegevoegde waarde kunnen blijven leveren. De subsidies zijn gecategoriseerd in subsidies voor veteranenzorg en subsidies voor cultureel erfgoed en tradities. Daarnaast worden subsidies verstrekt aan onderwijs en kennis- en technologieontwikkeling. Bijlage 7.4 geeft een overzicht van de subsidies weer.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukkenDefensie draagt bij aan kennisopbouw en innovatie-ontwikkeling. Het Maritiem Research Instituut (MARIN), het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) ontvangen een jaarlijkse bijdrage om hun defensie-specifieke kennisbasis in stand te houden. Vanuit de opgebouwde kennis laat Defensie zich adviseren en ondersteunen bij de beleidsvorming, verwerving en onderhoud van materieel, opleiding en training, bedrijfsvoering en operationeel optreden. Met de uitvoering van onderzoeksprogramma’s en -projecten krijgt de Strategie-, Kennis- en Innovatieagenda 2021–2025 invulling. De overige bijdragen aan begrotingshoofdstukken zijn de bijdragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de instandhouding van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de Atlantische Commissie.

Bijdrage aan (inter)nationale organisatiesDefensie draagt jaarlijks met een contributie bij aan de NAVO-exploitatie. Hierin zijn opgenomen onder andere de AWACS-vliegtuigen, de NAVO-commandostructuur en diverse programma’s. Defensie voert in militaire internationaal verband samenwerkingsactiviteiten uit zoals de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF). De komende drie jaar vervult Nederland de functie van Chairman of the Military Committee (CMC) te Brussel.

OpdrachtenDit zijn jaarlijkse bestedingen aan derden voor de ondersteuning van beleid en rechtspositionele ondersteuning. Ook versterkt Defensie haar HR-model en de capaciteit voor het pensioenakkoord en de implementatie van het bezoldigingsstelsel. ‘Opdrachten’ zijn ook beleidsuitgaven voor het defensiebreed implementeren van energie- en milieuwetgeving (stikstof en omgevingswet).

Bekostiging‘Bekostiging’ zijn bijdragen aan instellingen, zoals de Stichting Faciliteiten Centraal Georganiseerd Overleg Militairen en de ondersteuning organisaties die deel uitmaken van de sector Defensie.

SchadevergoedingenDe schadevergoedingen (voorheen: Inkomensoverdrachten) zijn bestemd voor doelgroepen die schade ondervinden van defensiebeleid. Hieronder vallen de uitgaven voor de uitkeringsregeling voor chroom-6 slachtoffers: de Regeling Uitkering chroom-6 Defensie (zie Kamerstukken vergaderjaar 2017–2018, 34 775 X, nr. 126 en vergaderjaar 2020–2021, 35 570 X, nr. 92). Verder vallen hieronder de schade-uitkeringen Srebrenica (zie Kamerstuk vergaderjaar 2019-2020 35 450 X, nr. 2), uitgaven voor herstelprojecten in Hawija (zie Kamerstuk vergaderjaar 2020-2021, 27 nr. 766) en uitgaven voor activiteiten in het kader van Dutchbat III.

Licence