Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

In het kader van de Rijksbrede operatie Inzicht in Kwaliteit is in de begroting 2022 een overgang gemaakt naar de SEA. In de begroting 2023 is een verdere verbeterslag gemaakt. De Strategische Evaluatie Agenda (SEA) laat zien hoe IenW de komende jaren werkt aan het voortbrengen van inzichten over de doeltreffendheid en doelmatigheid van ons beleid. Deze inzichten zijn nodig om beleid te kunnen opstellen en om goed geïnformeerde besluiten te kunnen nemen. Ook draagt het bij aan het (bij)sturen of door ontwikkelen van beleid op basis van lessen uit de praktijk. Door het benutten van deze inzichten wordt een hogere maatschappelijke toegevoegde waarde van beleid beoogd. Naar aanleiding van de Herziening Regeling periodieke rapportage (RPE), vervangt de SEA de eerdere werkwijze van het overzicht van beleidsdoorlichtingen en de bijlage met geplande onderzoeken en evaluaties (Kamerstukken II, 31 865, nr. 203). Na afloop van de overgangsperiode zal de nu nog gehanteerde term ‘beleidsdoorlichting’’ voor de reguliere ex-post synthese evaluaties plaatsmaken voor ‘periodieke rapportage'.

Nauwe samenwerking vindt plaats met andere ministeries en met kennisinstellingen van IenW, zoals het KIM en het PBL om beleidsonderzoek verder te brengen. Waar nodig wordt een bredere groep stakeholders daarbuiten geconsulteerd en bij evaluatieprocessen betrokken, zoals inzake Schiphol.

De SEA is opgebouwd uit hoofdthema’s, thema’s en subthema’s. IenW kent de volgende hoofdthema’s: Water & Bodem, Mobiliteit (wegen en verkeersveiligheid en openbaar vervoer en spoor), Luchtvaart & Maritiem, Milieu & Internationaal. Deze hoofdthema’s zijn onderverdeeld in thema’s die samenvallen met de opzet van de begrotingsartikelen. Daarbinnen worden subthema’s (beleidsthema’s) onderscheiden. De beleidsthema’s zijn deels nog in ontwikkeling en sluiten zo goed mogelijk aan op het beleidsprogramma.

In onderstaande tabel is voor elk SEA-beleidsthema een overzicht opgenomen van de in 2022 opgeleverde periodieke rapportages/beleidsdoorlichtingen, aangevuld met andere door het IenW geprioriteerde (evaluatie)onderzoeken. Voor het overzicht van eerder opgeleverde onderzoeken wordt verwezen naar de bijlage overzicht afgeronde evaluaties en overige onderzoek zoals opgenomen in eerdere jaarverslagen 2021, 2020 en 2019.

Alle ministeries samen voeren jaarlijks honderden onderzoeken uit om beleid te evalueren. Vanaf 2022 worden al deze ingeplande en uitgevoerde onderzoeken hier gepubliceerd.

Tabel 125 Overzicht afgeronde evaluaties en overig onderzoek

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Status

Conclusies/ aanbevelingen

Begrotingsartikel

Integraal Waterbeleid

Algemeen Waterbeleid

Monitoring: Jaarlijkse voortgangsrapportage De Staat van Ons Water 2024

2022

Afgerond

In aanvulling op de jaarlijkse rapportage naar de tweede kamer wordt aanbevolen om in 2023 extra verdiepende katernen op te nemen die gebruikt kunnen worden voor publiekscommunicatie vanuit het programma Ons Water. Deze katernen kunnen verdieping geven op relevante onderwerpen zoals droogte of waterkwaliteit.

HXII art. 11

Waterkwaliteit

Monitoring: KIMA (Kennis en Innovatie Marker Wadden)

2022

Afgerond

De monitoring en beleidsevaluatie KIMA levert zowel technische als beleidsmatige kennis op van de afgelopen 5 jaar dat kan worden benut voor eventuele doorontwikkeling van de Marker Wadden. Het onderzoek verdient een vervolg aangezien de ecologische ontwikkeling van de Marker Wadden nog niet voltooid is en er nog vragen zijn over de lange termijn beheeropgave en grootschalige systeemeffecten.

DF Art. 2

Monitoring: Rapportage Levend Markermeer

2022

Lopend

De kennis uit de rapportages van Levend Markermeer dienen beleidsmatig te worden benut bij ruimtelijke afwegingen en keuzes voor natuurmaatregelen. Levend Markermeer adviseert daar (op basis van zeer gedegen ecologisch onderzoek) over. Dat biedt een duidelijke onderbouwing om wel of geen geld te reserveren voor bepaalde type maatregelen in de toekomst. Ook voor het IJsselmeer kan een dergelijke systeemstudie worden uitgevoerd. Het ecosysteem functioneert anders, maar krijgt te maken met dezelfde beleidsmatige en beheerstechnische maatregelen.

DF Art. 2

Monitoring: Jaarevaluatie drinkwatertarieven

Jaarlijks

Afgerond

ACM toetst de totstandkoming van de drinkwatertarieven. Voor 2022 is gebleken dat de drinkwaterbedrijven grotendeels in overeenstemming met de genoemde wet- en regelgeving handelen. De ACM constateert wel enkele gebreken in het handelen van individuele drinkwaterbedrijven. Tegelijkertijd hebben de drinkwaterbedrijven ten opzichte van vorig jaar een vergelijkbaar niveau behaald. De belangrijkste bevindingen zijn: niet alle drinkwaterbedrijven hanteren de juiste definitie van ander water (water – dat niet als drinkwater aangemerkt kan worden – ) bij de toedeling van kosten en bij enkele drinkwaterbedrijven is de financiële vertaling van de wettelijke prestatievergelijking en bijbehorend verbeterplan naar de begroting van de kosten en daarmee de tarieven onvoldoende geweest.

Art. 11

Monitoring: Beoordeling jaarlijkse kustlijn t.o.v. de Basiskustlijn

Jaarlijks

jaarlijks

Met dejaarlijkse berekening kan tijdig een structurele kustachteruitgang langs de Nederlandse kust gesignaleerd worden en daar, als dat nodig is, naar handelen door het uitvoeren van zandsuppleties

Art. 11

Bodem en Ondergrond

Ruimtegebruik en Bodem

Ex-post: Evaluatie «Besluit financiële bepalingen bodemsanering» en de «Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005»

2022

Lopend

Oplevering vertraagd omdat het verkrijgen van input van respondenten langer duurde dan verwacht.

HXII art. 13

Ex-post: Evaluatie van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb)

2022

Lopend

Oplevering is vertraagd omdat het verkrijgen van input en het opstellen van een onderzoeksrapport meer tijd kosten dan was voorzien.

HXII art. 13

Wegen en Verkeersveiligheid

Slimme en duurzame mobiliteit

Ex-ante: Evaluatie Flankerend beleid

2022

Afgerond

Momenteel ontbreken duidelijke tussenstappen enbeheersmaatregelen en alternatieve plannen die genomenworden als uit de monitoring blijkt dat de doelen niet behaaldworden. Ook kennen de maatregelen geen duidelijkedoorrekening naar CO2 of andere indicatoren.

14

Monitoring: Evaluatie NAL

Jaarlijks

Afgerond

Alle manieren van laden scoren een ruimevoldoende of hoger [N=2.518]We vroegen de respondenten naar een algemeenrapportcijfer voor de verschillende manieren vanladen. Allen soorten scoren een ruim voldoende.Thuis laadpunten scoren het hoogst, openbarelaadpunten het laagst. Er zijn wel regionaleverschillen: openbare laadpunten in meerlandelijke gebied scoren over het algemeen eenlager rapportcijfer.

14

Ex post: Evaluatie SDE++ vanuit perspectief van de sector mobiliteit

2022

Afgerond

In het eindadvies voor SDE++ 2021 zijn voor het eerst geavanceerde hernieuwbare brandstoffen geintroduceerd. Dat waren toen de categorieën bio-LNG uit mono- en allesvergisting, bio-ethanol uitlignocellulosehoudende grondstoffen en drop-in diesel en benzine via hydropyrolyseolie. In diteindadvies blijven de categorieën bio-LNG en bio-ethanol gelijk aan die in het eindadvies SDE++2021 worden twee technologie-neutrale categorieën toegevoegd.

14

Ex-post: Evaluatie Harmonisatie van de milieuzones

2022

Afgerond

Op basis van deze evaluatie adviseren wij om de toevoeging van andere categorieën voertuigen dan taxi’s en touringcarbussen in gang te zetten op moment dat daar bij de eerste gemeenten ook concrete initiatieven voor ontstaan. Deze praktijksituaties helpen om een praktisch werkende en efficiënteregelgeving te ontwikkelen en zijn bovendien nodig voor een goede afstemming met gemeenten en branche- en belangenorganisaties.

14

Monitoring: Klimaatbeleid

Jaarlijks

Afgerond

Jaarlijks wordt er een Monitor Klimaatbeleid opgesteld en sinds 2021 is er een online dashboard Klimaatbeleid die enkele keren per jaar wordt geüpdatet.

14

Ex-post: Tussenevaluatie klimaatakkoord mobiliteit

2022

Lopend

De KEV2022 moet uitwijzen in hoeverre mobiliteit de gewenste restemissie van 23,7 megaton in 2030 weet te realiseren. Het ‘gat’ van 5,0 megaton met de KEV2021 kan in theorie worden ingevuld met beleid uit het coalitieakkoord (3,3-3,5 megaton), Fit for 55 (maximaal circa 0,7 megaton) en eerdergeagendeerd beleid uit het Klimaatakkoord (0,5-1,5 megaton).

IX,1

Ex-post: Evaluatie Eerste en tweede Tranche DKTI (evaluatie van het instrument)

2022

Afgerond

De evaluatie die het ministerie van IenW heeft uitgevoerd met betrekking tot de DKTI-regeling, geeft een adequate beschrijving van de projecten die met de middelen zijn gerealiseerd. Minder sterk is de evaluatie in het onomstotelijk aantonen van de effecten. Het voorstel in de evaluatie om in 2022 bij een steekproef van projecten meer de diepte in te gaan om de gerealiseerde innovatie beter zichtbaar te maken is hiervoor een stap in de goede richting. Naast bovenstaande aanbevelingen, denkt het PBL dat het van toegevoegde waarde zou kunnen zijn om de evaluatie onderdeel te laten zijn van een bredere integrale monitoring.

14

Ex ante: Langetermijnstrategie Inzet biobrandstoffen t.b.v. wegverkeer, binnenvaart, zeevaart en luchtvaart

2022

Lopend

In verschillende onderzoeken wordt aangetoond dat er in de toekomst voldoendebiogrondstoffen beschikbaar zullen zijn (in de EU en wereldwijd), om aan de vraag naar duurzame biogrondstoffen in Nederland voor de verschillende (transport)sectoren te voldoen. Er worden geen knelpunten betreffende beschikbaarheid verwacht, ook als de samenhang met andere sectoren wordt bekeken en rekening houdend met de gewenste mainport-functie van de Nederlandse (lucht-)havens.

14

Werkgerelateerd personenvervoer

Ex-post: Green Deal Autodelen II

2022

Lopend

De GDA II heeft wezenlijk bijgedragen aan meer aandachten bewustwording bij de partners. Vooral bij decentraleoverheden heeft de GDA II geholpen om autodelen onderde aandacht te brengen. Beleid is essentieel voor de ontwikkeling van autodelen: zonder beleids- en vergunningskaders kunnen deelauto’s geen plek krijgen in de openbare ruimte. Het ontbreken van gemeentelijk autodeelbeleid iseen van de belangrijkste bottlenecks voor de ontwikkelingvan autodelen. De grote steden hebben inmiddels beleidop autodelen. Veel middelgrote gemeenten ontwikkelenmomenteel zo’n beleid. In het landelijk gebied komen deeerste initiatieven op gang.

14

Openbaar Vervoer en Spoor

Openbaar Vervoer en Spoor

Monitoring: Evaluatie Staat van de infrastructuur

2022

Afgerond

ProRail concludeert dat de staat van de infra in 2021 ruim voldoende was (Kamerstukken II, 36200 A, nr. 56).

16

Ex-post: Evaluatie beschikbaarheids-vergoeding OV

2022

Te starten

De evaluatie BVOV is nog niet gestart. Deze zou aanvankelijk 2022 starten, maar met de komst van het TVOV 2023 is de start verplaatst naar medio 2023. Beiden regelingen hebben namelijk eenzelfde soort karakter.  We starten zodra we over alle informatie beschikken over de werking, het gebruik, de verantwoording en de effecten van de regelingen.

16

Monitoring: Mid-term Review Waddenconcessies (Openbaar Vervoer)

2022

Afgerond

De onderzoekers concluderen dat het doel van de concessies halverwege de looptijd in voldoende mate is bereikt. Wel worden er verschillende aanbevelingen gedaan met als doel de continuïteit van de veerdiensten te waarborgen, de effectiviteit van de sturing en handhaving te vergroten en om de tevredenheid van reizigers en decentrale overheden te verbeteren.

16

Ex-post: Evaluatie Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

2022

Afgerond

Als vanuit de groeidoelstelling van het Maatregelenpakket wordt gekeken naar de genomen maatregelen dan kan gesteld worden dat de tijdelijke subsidieregeling voor de gebruiksvergoeding de meest substantiële maatregel is die de kosten voor het spoorgoederenvervoer heeft verlaagd om daarmee groei voor het spoorgoederenvervoer mogelijk te maken. Duidelijke meetbare effecten op de groeidoelstelling zijn echter niet zichtbaar en structurele effecten voor de toekomst van het spoorgoederenvervoer worden niet verwacht.Andere maatregelen hebben niet direct meetbaar effect op de groeidoelstelling, maar bieden wel randvoorwaarden, inzichten en verbeteringen om tot groei voor het spoorgoederenvervoer te komen. Dit geldt onder meer voor de aandacht die is uitgegaan voor het oppakken van achterstallig onderhoud aan infrastructuur voor het spoorgoederenvervoer, het doorvoeren van procesverbeteringen voor capaciteitsverdeling evenals het opzetten van pilots om geluid- en trillingshinder tegen te gaan of communicatieproducten om imago te verbeteren.Een aantal grote maatregelen waar veel van wordt verwacht zijn nog niet volledig gerealiseerd. Dit betreft onder meer de 740 meter lange treinen, het verbeteren van de capaciteit en betrouwbaarheid van het spoor en de maatregelen die gericht zijn op een efficiënte havenlogistiek. Voor deze maatregelen geldt ook dat deze een langere looptijd hebben dan de huidige 3,5 jaar.Een belangrijk obstakel voor het realiseren van maatregelen dat in verschillende clusters naar voren kwam is dat er vooraf nog geen budget geregeld was voor het uitvoeren van de maatregelen. In de praktijk kost het tijd om dat te regelen en dit is belemmerend voor de voortgang.Bij een maatregel zoals het vergroten van de efficiëntie in de havenlogistiek speelde ook dat in de praktijk tegen verschillende operationele problemen aanliep waardoor het niet lukte om tot resultaten te komen. Hier zijn de ambities van het Maatregelenpakket dan ook bijgesteld en wordt er nu eerst gewerkt om de digitale basis op orde te krijgen om onderlinge samenwerking mogelijk te maken.

16

Luchtvaart

Gezamenlijke publieke belangen Directie Luchtvaart breed

Monitoring: Publieke waarden van de luchtvaartnota 2020-2050

Jaarlijks

Lopend

In de Luchtvaartnota zijn verschillende onderzoeken voorzien voor de komende jaren, onder andere t.b.v. monitoring en evaluatie van het beleid. I.v.m. controversieelverklaring van de Luchtvaartnota is de aanpassing van de Luchtvaartnota actualisatie in 2022 gestart waarvan in 2023 de resultaten bekend zijn.Via monitoring en evaluatie wordt bepaald of de acties op koers liggen, hoe het staat met het doelbereik en of het nodig is om het beleid bij te stellen. De monitoring en evaluatie van de effecten en het doelbereik worden elke twee jaar uitgevoerd. Het streven is om dit te laten uitvoeren door een consortium van onafhankelijke kennisinstellingen. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande monitors (bijvoorbeeld de monitor Netwerkkwaliteit) of de nog op te stellen monitor Akkoord Duurzame Luchtvaart. Begin 2024 wordt de eerste voortgangsrapportage verwacht.

17

Veilige luchtvaart

Ex-durante: Evaluatie Schipholbeleid

Jaarlijks

Afgerond

De minister heeft de Kamer zeven keer geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten van de wekelijkse rapportages die Schiphol deelt met de minister over de drukte op Schiphol. (Kamerstuk 29 665 nr. 427, 433, 435, 438, 442, 448 en 455 (week 22 t/m 50)).

17

Ex-post: Systeemmonitor Luchtvaart (Schiphol)

Jaarlijks

Afgerond

De resultaten van deze systeemmonitor tonen aan dat er ruimte is voor verdere verbeteringen van het veiligheidssysteem. In de Kamerbrief van 19 december 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 248 04, nr. 195) geeft de minister aan hoe hij vanuit zijn regierol invulling geeft aan de belangrijkste verbeterpunten.

17

Ex-post: Evaluatie implementatie aanbevelingen OVV-onderzoek Veiligheid vliegverkeer Schiphol

2022

Afgerond

In algemene zin concluderen de onderzoekers dat «sinds 2019 enormevoortgang is geboekt en het merendeel van deze maatregelen nu zijnafgerond en systematisch geborgd zijn in de beleidskaders en systemenvan de sector en de overheid» (Kamerstukken II 2021-2022, 296 65, nr. 419).

17

Ex-post: Evaluatie beleidskeuze opleidingen- en examinering drones

Vooralsnog 2022

Lopend

Het inkooptraject heeft vertraging opgelopen waardoor later dan verwacht de opdracht is verstrekt. De oplevering van de evaluatie wordt eind Q1 2023 verwacht.

17

Ex-post: Onderzoek beveiliging luchtvaart

2022

Afgerond

De afronding van de herbeoordeling vitale functies roadmap stond gepland voor november 2022 en is afgerond. De afronding van de cyber security beveiliging luchtvaart stond gepland voor 2023. Deze onderzoeken zijn vertrouwelijk.

17

Nederland goed verbonden

Monitoring: Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

Jaarlijks

Afgerond

Uit de benchmark blijkt dat het prijsniveau van Schiphol in 2021 met 16,6% is gestegen. Ongeveer een kwart van deze stijging wordt veroor_x0002_zaakt door een toename van de luchthavengelden (met name de passenger service charge) op Schiphol. De introductie van een vliegbelasting in Nederland veroorzaakt het resterende deel van de stijging. Van de twaalf andere luchthavens in de benchmark hebben zeven luchthavens een hoger prijspeil dan Schiphol. Dit zijn Londen Heathrow, Frankfurt, Londen Gatwick, München, Zürich, Düsseldorf en Parijs Charles de Gaulle. Vijf luchthavens hebben een lager prijspeil dan Schiphol. Dit zijn Madrid, Brussel, Istanbul, Kopenhagen en Dubai. De prijsverschillen met Istanbul, Brussel en Madrid zijn daarbij klein. Komende jaren zullen de luchthavengelden op Schiphol gaan stijgen, omdat Schiphol misgelopen inkomsten uit de coronajaren deels gaat verrekenen. Deze verrekeningen zijn nog niet opgenomen in de tarieven over 2021. Daarnaast zal de in het coalitieakkoord aangekondigde verhoging van de vliegbelasting geïmplementeerd worden (Kamerstukken II 2021-2022, 31 936, nr. 913). De benchmark voor het jaar 2022 wordt in maart 2023 verwacht.

17

Ex-post monitor: Luchthavencapaciteit SPL ivt andere Europese luchthaven

2022

Lopend

Het inkooptraject heeft vertraging opgelopen waardoor later dan verwacht de opdracht is verstrekt. De oplevering van het onderzoek wordt april 2023 verwacht.

17

Monitoring: Netwerkkwaliteit en staatsgaranties

Jaarlijks

Afgerond

Uit de Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2021 blijkt dat de luchtvaartsector in 2021 voorzichtig herstelt van de coronacrisis. In september 2021 ligt de directe connectiviteit van Schiphol nog 35% lager dan in 2019. Vergeleken met de concurrerende luchthavens behoudt Schiphol zijn netwerkkwaliteit relatief goed (Kamerstukken II 2021-2022, 31 936, nr. 913). De monitor voor het jaar 2022 wordt in maart 2023 verwacht.

17

Ex-durante: Bereikbaarheid Caribisch Nederland waarborgen

2022

Uitgesteld

Dit onderzoek is uitgesteld in afwachting op het bezoek van de minister aan Caribisch Nederland dat in december 2022 heeft plaatsgevonden. Het onderwerp «connectiviteit» (en andere onderwerpen) is besproken op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten. In 2023 komt een rapport beschikbaar over de mogelijkheid een Public Service Obligation in te zetten, dit kan een instrument zijn om de bereikbaarheid beter te borgen. Zodra dit rapport er is zal het onderzoek «Bereikbaarheid Caribisch Nederland waarborgen» worden opgepakt.

17

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Ex-ante: Verkennen mogelijkheden ruimtelijke ontwikkelingen rond luchthavens

2022

Lopend

Voor alle luchthavens is de procedure gestart op weg naar een Luchthavenbesluit. Vaststelling hiervan is voorzien in 2024. In de Luchthavenbesluiten zullen de voorwaarden worden geformuleerd voor het gebruik van de luchthavens en in hoeverre er dan ruimte kan zijn voor ontwikkeling van de luchthavens.

17

Monitoring: Evaluatie Schipholbeleid (o.a. geluidhinder)

Jaarlijks

Afgerond

In 2017 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport Veiligheid Vliegverkeer Schiphol een aantal aanbevelingen gedaan om de veiligheid op Schiphol verder te verbeteren. Sindsdien heeft de Tweede Kamer ieder half jaar een voortgangsrapportage ontvangen waarin de voortgang, die betrokken partijen het voorgaande half jaar hebben bereikt, is beschreven. In 2022 is de zesde en zevende voortgangsrapportage veiligheid Schiphol verstuurd aan de Tweede Kamer (evaluatie Schipholbeleid) (Kamerstukken II 2021-2022, 296 65, nr. 419, nr. 436).

17

Ex-ante: Reductie nachtvluchten Schiphol

2022

Lopend

Naar aanleiding van de Hoofdlijnenbrief Schiphol om de capaciteit op Schiphol te beperken tot 440.000 vluchten per jaar, is nagegaan welke gevolgen deze nieuwe context heeft voor het onderzoek. Hiervoor is een zorgvuldig proces doorlopen met gedegen afstemming. De verwachting is dat het onderzoek in het derde kwartaal van 2023 is afgerond.

17

Duurzame luchtvaart

Ex-ante: Innovatiekrachtanalyse voor schonere en stillere vliegtuigen, vliegtuigmotoren en brandstoffen

2022

Afgerond

Deze innovatiekrachtanalyse dient als basis en input voor een missiegerichte innovatiestrategie voor de Nederlandse Luchtvaart. Hierin staan de publieke belangen veiligheid, verbondenheid, leefomgeving en duurzaamheid centraal. Op basis van interviews, enquêtes en workshops met betrokkenen zijn voor 5 casussen (i.e. Airport Energy Hub, USpace, Multimodaal transport, Trajectory Based Operations en Geluidadaptief bouwen) de belangrijkste barrières en oplossingsrichtingen voor innovatie in kaart gebracht.

17

Scheepvaart en Havens

Algemeen Scheepvaart en Havens

Beleidsdoorlichting Scheepvaart en Havens

2022

Lopend

Beleidsdoorlichting beleid Scheepvaart en Havens

18

Havens

Evaluatie Nieuwe Loodsplichtregelgeving

2022

Afgerond

Betreft een evaluatie van de nieuwe Loodsplichtregelgeving 1 jaar na inwerkingtreding. In de evaluatie wordt onder meer geconcludeerd dat de invoering van de nieuwe loodsplichtregelgeving over het algemeen goed is verlopen. Hieraan hebben zowel de regionale en bevoegde autoriteiten, de registerloodsen als de sector een bijdrage geleverd. Daarbij is wel aangegeven dat er bij de invoering een zekere tijdsdruk is ervaren, mede omdat bepaalde taken veel meer tijd hebben gekost dan vooraf was verwacht.

18

Lucht en Geluid

Lucht

Ex-ante: Verkenning aanvullende maatregelen houtstook van RHDV

2022

Lopend

De verkenning loopt nog en er wordt nauw samengewerkt met stakeholders en mede overheden. De verwachting is om voor de zomer een brief te sturen naar de tweede kamer over het vervolgproces.

20

Geluid

Ex-post synthese: Beleidsdoorlichting Geluid

2022

Afgerond

Het rapport wordt in februari aan de kamer gestuurd met een kabinetsreactie. De in die reactie toegezegde evaluaties worden opgenomen in de SEA.

20

Duurzaamheid

Circulaire economie

Beleidsevaluatie MIA/Vamil

2022

loopt

Wordt in 2023 opgeleverd

21

Beleidsevaluatie Regeling groenproejcten buitenland

2022

loopt

Wordt in 2023 opgeleverd

21

Plastic

Verkenning: stimulering biogebaseerde plastics

2022

afgerond

CO2-winst van minimaal 1 kg CO2-equivalent van biogebaseerde plastics tov fossiele is mogelijk. Dit kan worden vormgegeven in een stimuleringsmechanisme dat lijkt op de Renewable Energy Directive.

21

Monitoring: Plastic Pact NL

2027

Lopend

De monitor Platic Pact Nederland over 2020 is op 13 april 2022 naar de Kamer gestuurd. De staatssecretaris heeft de stuurgroep gevraagd de aandachtspunten van de voortgangscommissie op te pakken.

21

Adviesroute naar een circulaire economie voor kunststoffen

2022

afgerond

In routekaarten voor drie productgroepen (plastic verpakkingen, land- en tuinbouwplastic en plastic in de bouw) worden doelen en acties voorgesteld. Het rapport is in juli 2022 aan de TK gestuurd.

21

Duurzamen alternatieven voor Geotextiel

2022

afgerond

Rapport geeft aan dat geotextiel volgens de huidige mki-systematiek de duurzaamste keuze is. Geeft wel een aanbeveling om microplastics integraal op te nemen in de mki-systematiek zodra dit technisch mogelijk is.

21

ZonMw programma microplastics & health

2022

loopt

Looptijd is 2022-2024. Onderzoek moet meer inzicht geven op de effecten van microplastics op de menselijke gezondheid.

21

Kennisagenda microplastics RIVM

2022

afgerond

Het rapport van het RIVM brengt kennishiaten in kaart over microplastics in het milieu. Aanbeveling is om meer onderzoek te doen naar de effecten van microplastics op milieu.

21

Preliminary study into standardization of plastic reusable packaging

2022

afgerond

Het rapport stelt dat standaarden voor herbruikbare bekers op korte termijn mogelijk zijn, mits hier meer coördinatie op komt

21

Big bag pooling in The Netherlands

2022

afgerond

De verkenning heeft een concreet pilot plan opgeleverd om te komen tot hergebruik van deze B2B Big Bag verpakkingen

21

Heffing op primair fossiel plastic

2022

afgerond

De bevindingen van het CE Delft rapport zijn meegenomen ihkv beleidstaject IBO klimaat in het fiche voor een nationale heffing op primair fossiel plastic op polymeren.

21

Pressure cooker trajectory supermarkets

2022

afgerond

SUPZero heeft concrete acties uitgewerkt die supermarkten gezamenlijk kunnen nemen om pre-competitief te werken aan plastic reductie en hergebruik.

21

Meetmethode microplasticvezels uit textiel in water

2022

in afronding

Het onderzoek heeft een meetmethode opgeleverd die microplasticvezels kan meten op verschillende punten in de gehele keten. Validatie moet nog plaatsvinden.

21

Duurzame Agro

Ex-ante: Onderzoek Duurzame Agro: emissiearme stalsystemen

2022

afgerond

Het WUR rapport ‘Verbetering effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk’ is op 14 oktober naar de Kamer gestuurd. De kabinetsreactie is op 25 november met de Kamer gedeeld. Het kabinet heeft alle aanbevelingen overgenomen.

21

Textiel

Ex-ante: onderzoek klimaatimpact textielbeleid

2022

afgerond

Indicatoren zijn over 2020 gemeten. Over de uitkomsten zijn geen conclucies te trekken, omdat alle cijfers vertekend zijn door de coronacrisis en lockdowns.

21

Monitor beleidsdoelen

2022

afgerond

CO2-winst van minimaal 1 kg CO2-equivalent van biogebaseerde plastics t.o.v. fossiele is mogelijk. Dit kan worden vormgegeven in een stimuleringsmechanisme dat lijkt op de Renewable Energy Directive.

21

Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Biotechnologie

Evaluatie Cogem

2021

afgerond

positief en enkele aanbevelingen (zie uitgebreide informatie via hyperlink)

HXII art. 22

Vervoer en Bedrijven

Jaarlijkse evaluatie uitvoering Basisnet

2022

Afgerond

Gelijk beeld met voorgaande jaren. Op sommige locaties aanhoudende overschrijdingen van risicoplafonds. Geen kwtesbare objecten in de 10-6 contour.

HXII art. 22

Evaluatie programma modernisering omgevingsveiligheid (MOV)

2022

lopend

Er is nog geen evaluatie geweest vanwege uitstel afronding programma en uitstel inwerkingtreding Omgevingswet.

HXII art. 22

Chemische stoffen

Beleidsevaluatie Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

2022

afgerond

In algemene zin wordt geconstateerd dat het beleid werkt. Gezien de ontwikkelingen in aanpak en groeiende aandacht voor ZZS bij bevoegde gezagen en omgevingsdiensten wordt verwacht dat het beleid nog meer aan effectiviteit zal winnen. Het is tegelijkertijd wel duidelijk dat de uitvoeringspraktijk in het VTH-stelsel worstelt met de uitvoering van het beleid. In het Impulsprogramma Chemische Stoffen (2023-2026), KST 22343-350, zal met een aantal projecten ingezet worden op ondersteuning van die uitvoering.

HXII art. 22

Handhaving en toezicht

ILT programma's

Evaluatie Prog slim en veilig goederenvervoer

2022

afgerond

Het programma laat zien dat vrijwillige deelname van ondernemers iets betekent voor het reguliere toezicht, dat doorbraken bij fraude afhangen van kennis van andere partijen naast ILT en dat afhankelijkheid van gegevenssystemen die niet van ILT zijn tot afbreuk van een project kan leiden.

HXII art. 24

Evaluatie Marktwerking Taxi

2022

afgerond

Het programma heeft focus aangebracht binnen de deelgebieden van het taxivervoer. Hierop wordt met verschillende taskforces gericht ingegrepen waarbij samenwerking met externe stakeholders wordt gezocht ( zoals gemeenten).

HXII art. 24

Optica

Evaluatie Visserij

2022

afgerond

Veiligheidsbewustzijn sector is vergroot. Optica traject heeft geleid tot gerichte aanpak van zowel toezicht als vergunningsverlening.

HXII art. 24

Evaluatie Afval logistiek

2022

afgerond

Naar aanleiding van deze evaluatie is een plan van aanpak opgesteld dat inzet op ketentoezicht met vergunningverlening en omgevingsdiensten.

HXII art. 24

Evaluatie Eigen werken RWS

2022

afgerond

De samenwerking in de keten is verbeterd, informatiepositie is versterkt en informatiedelen via de eigen site is verbeterd.

HXII art. 24

Evaluatie Vervoer gevaarlijke stoffen

2022

in afronding

Risicogericht toezicht wordt ingericht. Risico's zijn geïdentificeerd, classificaties worden nu toegevoegd.

HXII art. 24

Licence