Base description which applies to whole site

Artikel 40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van EZK geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (directoraten-generaal en stafdirecties) en de diensten van EZK (ACM36, CPB en SodM). De uitgaven externe inhuur, de uitgaven aan ICT en bijdragen aan shared service organisaties (SSO's) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU de realisatiegegevens voor de bijdrage aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZK.

Tabel 41 Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

297.577

298.069

294.990

304.961

466.055

302.285

163.770

        

Uitgaven

297.577

298.069

294.990

304.961

466.055

302.285

163.770

        

Personele uitgaven

       

eigen personeel

165.163

179.851

190.717

199.337

325.740

192.163

133.577

inhuur externen

20.279

19.506

15.989

14.641

16.985

10.048

6.937

overige personele uitgaven

18.317

15.600

13.030

12.345

7.692

8.164

‒ 472

        

Materiële uitgaven

       

ICT2

3.200

8.284

13.812

2.807

1.965

18.829

‒ 16.864

bijdrage aan SSO's

13.914

14.794

13.742

14.066

13.382

13.382

0

DICTU

55.491

32.148

25.527

21.147

20.225

20.200

25

overige materiële uitgaven

21.213

27.886

22.173

40.618

80.066

39.499

40.567

        

Ontvangsten

28.284

26.426

26.126

59.857

104.550

25.294

79.256

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

2

Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en de buitendiensten bestaat uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan SSO DICTU.

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personeel

Eigen personeel

Bij de eerste suppletoire begroting is extra personeelsbudget toegekend voor het eigen personeel van het Ministerie van EZK. Hieronder valt onder andere extra budget naar aanleiding van het coalitieakkoord (€ 8,4 mln).

Daarnaast heeft er tijdens de tweede suppletoire begroting een herverkaveling van het ramingsbudget NCG en het Groningen dossier voor personeelskosten plaatsgevonden, betreft respectievelijk € 102,4 en € 2,4 mln. Verder is er een reeks aan uitvoeringsmiddelen van het klimaatfonds overgekomen (€ 8,8 mln). Ook is er bij de 2e suppletoire begroting nog extra personeelsbudget toegevoegd naar aanleiding van het coalitieakkoord (€ 4,2 mln). Tenslotte is er een loonbijstelling uitgekeerd (€ 3,8 mln).

Inhuur externen

De uitgaven voor externe inhuur zijn in 2022 hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door de hoge inflatie en er is meer ingehuurd doordat vacatures niet direct konden worden ingevuld vanwege deze krapte op de arbeidsmarkt

Materieel

ICT

De uitgaven voor ICT vallen lager uit dan geraamd. Dit komt met name door minder ICT projecten.

Overige materiële uitgaven

De overige materiële uitgaven zijn hoger dan geraamd. Dit komt onder andere door de herverkaveling van de materiele kosten van NCG (€ 28 mln), uitvoering van een klimaatcampagne door de Directie Communicatie (€ 4,3 mln) en toevoeging van prijsbijstelling (€ 3,8 mln).

Toelichting op de ontvangsten

De realisatie op de ontvangsten van het apparaat van EZK is € 79 mln hoger dan geraamd. Dit komt met name door de herverkaveling van het ramingsbudget van NCG. Tijdens de 2e suppletoire begroting is er ontvangstbudget toegevoegd aan artikel 40, hiervan is er € 55 mln van gerealiseerd in 2022. Verder heeft er een afroming het eigen vermogen van DICTU (€ 17,1 mln) plaatsgevonden.

Tabel 42 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

297.577

298.069

294.989

304.961

466.054

302.285

163.769

Kerndepartement (beleid en staf)

202.092

192.549

191.904

199.293

348.668

193.948

154.720

Apparaatsuitgaven diensten:

       

Centraal Planbureau (CPB)

16.467

17.271

17.305

18.265

17.846

16.898

948

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

65.405

73.092

69.486

68.562

79.882

72.046

7.836

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

13.613

15.157

16.294

18.841

19.658

19.393

265

        

Totaal apparaatskosten agentschappen

881.774

1.019.206

1.142.480

1.307.753

1.392.980

1.200.010

192.970

Agentschap Telecom (AT)

43.843

48.703

54.297

57.997

64.488

59.931

4.557

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

256.227

271.254

285.625

300.845

318.007

296.507

21.500

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

7.561

8.480

9.164

9.461

10.901

12.235

‒ 1.334

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

574.143

690.769

793.394

939.450

999.584

831.337

168.247

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

895.645

952.167

938.441

956.785

1.028.330

996.294

32.036

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

185.442

191.355

195.570

200.0112

200.0113

204.289

‒ 4.278

Stichting COVA

1.375

1.410

1.435

1.503

1.5033

1.732

‒ 229

Raad voor de Accreditatie

14.415

14.374

13.528

13.943

13.531

12.744

787

Bestuur Autoriteit Consument en Markt (ACM)

737

614

632

670

712

802

‒ 90

TNO

478.326

513.504

516.453

516.453

559.522

520.699

38.823

Kamer van Koophandel (KvK)

215.350

230.910

210.823

224.205

253.051

256.028

‒ 2.977

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

2

Het bedrag van 2021 is aangepast. Exclusief voorzieningen, afschrijvingen en rente.

3

De realisatie is opgenomen uit 2021, omdat de realisatie 2022 nog niet bekend is.

36

De leden van het bestuur van ACM vormen een ZBO. De uitgaven voor dit ZBO zijn geraamd op beleidsartikel 1.

Licence