Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement

Tabel 25 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

302.385

511.483

38.352

‒ 48.366

501.469

Uitgaven

302.385

511.483

38.352

‒ 48.366

501.469

      

Personele uitgaven

210.375

223.018

181.299

‒ 35.269

369.048

waarvan eigen personeel

192.163

203.393

138.053

1.332

342.778

waarvan inhuur externen

10.048

12.647

‒ 1.161

5.499

16.985

waarvan overige personele uitgaven

8.164

6.978

44.407

‒ 42.100

23.610

      

Materiële uitgaven

92.010

288.465

‒ 142.947

‒ 13.097

132.421

waarvan ICT

18.829

26.036

‒ 4.314

‒ 16.263

14.459

waarvan bijdrage aan SSO's

13.382

13.382

0

0

13.382

waarvan DICTU

20.200

20.200

25

0

20.225

waarvan overige materiële uitgaven

39.599

228.847

‒ 138.658

3.166

93.355

      

Ontvangsten

25.294

179.472

‒ 1.800

0

177.672

waarvan ACM

17.902

17.902

0

0

17.902

waarvan SodM

3.150

3.150

‒ 1.800

0

1.350

waarvan CPB

1.643

1.643

0

0

1.643

waarvan kerndepartement

2.599

25.902

0

0

25.902

NCG

0

130.875

0

0

130.875

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

De raming van de personele uitgaven wordt verlaagd met € 35,3 mln onder andere op grond van:

  • Voor de totale personele uitgaven wordt er vanuit de beleidsdirecties budget (€ 5,5 mln) overgeheveld ter compensatie van externe inhuur bij directie Bedrijfsvoering.

  • Omdat sinds 10 januari 2022 de versterkingsoperatie onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZK valt, zijn in het voorjaar middelen overgeheveld van het Ministerie van BZK. Bij de overheveling was niet voor alle middelen volledig duidelijk waar deze geboekt moesten worden op de EZK-begroting. Middels de 2e suppletoire begroting vindt daarom nog een overheveling van ca. € 29 mln naar artikel 5 plaats.

Materiële uitgaven

De raming voor de materiële uitgaven wordt verlaagd met € 13,9 mln onder andere op grond van:

  • Een deel van het beschikbaar gestelde budget voor het programma Transparantie in Informatie (TiI) is herschikt over verschillende onderdelen binnen het kerndepartement (€ 2,8 mln) en een deel is overgeheveld naar de buitendiensten en ZBO’s (€ 4,1 mln).

  • Er is budget overgeheveld naar artikel 40 vanuit de beleidsdirecties ter compensatie van verscheidende opdrachten uitgevoerd door DICTU (€ 2,4 mln).

Ontvangsten

Er zijn geen mutaties op de ontvangsten bij de 2e suppletoire begroting.

Licence