Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement

Tabel 26 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022(1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

302.285

100

302.385

209.098

511.483

185.981

184.430

171.816

153.156

          

Uitgaven

302.285

100

302.385

209.098

511.483

185.981

184.430

171.816

153.156

          

Personele uitgaven

         

eigen personeel

192.163

 

192.163

11.230

203.393

10.695

10.494

8.997

3.949

inhuur externen

10.048

 

10.048

2.599

12.647

570

   

overige personele uitgaven

8.164

 

8.164

‒ 1.186

6.978

‒ 1.164

‒ 1.092

‒ 1.060

‒ 1.055

          

Materiële uitgaven

         

ICT

18.829

 

18.829

7.207

26.036

3.898

3.843

4.570

6.000

bijdrage aan SSO's

13.382

 

13.382

 

13.382

    

DICTU

20.200

 

20.200

 

20.200

    

overige materiële uitgaven

39.499

100

39.599

189.248

228.847

171.982

171.185

159.309

144.262

          

Ontvangsten

25.294

0

25.294

154.178

179.472

112.254

108.298

102.698

94.033

ACM

17.902

 

17.902

 

17.902

    

SoDM

3.150

 

3.150

 

3.150

    

CPB

1.643

 

1.643

 

1.643

    

kerndepartement

2.599

 

2.599

23.303

25.902

    

NCG

   

130.875

130.875

112.254

108.298

102.698

94.033

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

Er is € 12,6 mln toegevoegd aan de personeelsbudgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging aan budgetten komt onder andere door de verhoging van het personeelsbudget voor beleidsdirecties (€ 2,4 mln), het langer actief houden van de Corona-unit (€ 0,9 mln). Tevens is er budget toegevoegd aan de personele budgetten van directie communicatie (€ 0,7 mln), Bureau Bestuursraad (€ 0,6 mln) en directie Europese en Internationale zaken (€ 0,6 mln).

Materiële uitgaven

Er is € 196 mln toegevoegd aan de materiële budgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging van budgetten komt voornamelijk door ‘door te verdelen’ uitvoeringsbudgetten (€ 182 mln) vanuit onder andere het klimaatfonds, Groningendossier en herverkaveling van het Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vanuit BZK. Tevens zijn er naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding (€ 9,1 mln).

Ontvangsten

Aan de ontvangst budgetten van het kerndepartement is € 154 mln toegevoegd. Deze toevoeging van budgetten is met name veroorzaakt doordat het Nationaal Coördinator Groningen (NCG) als nieuw onderdeel is toegevoegd (€ 131 mln). Verder komt de verhoging van de ontvangsten door de verplichte afromingen van het eigen vermogen van DICTU (€ 15,6 mln), RVO (€ 6,6 mln) en NEa (€ 1 mln).

Licence