Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds

Tabel 10 Budgettaire gevolgen artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2018

2019

2010

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

   

0

0

38.008

‒ 38.008

Uitgaven

   

0

0

38.008

‒ 38.008

        

Ontvangsten

   

0

0

0

0

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Van het budget van € 38,0 mln is € 32,2 mln verdeeld over de beleidsartikelen 1 en 2 voor loon- en prijscompensatie. De apparaatsuitgaven van het Nationaal Groeifonds à € 5,7 mln worden gerealiseerd en verantwoord op de EZK-begroting (beleidsartikel 1 en artikel 40) en zijn daar naartoe overgeheveld.

Licence