Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3 Infrastructuur

De pijler Infrastructuur is opgeheven als gevolg van het coalitieakkoord van kabinet-Rutte IV.

Artikel 3 blijft (voorlopig) in stand omdat de uitkomst van de tweede ronde een voorwaardelijke toekenning heeft opgeleverd voor het project Rail Gent-Terneuzen, dat onder pijler Infrastructuur was ingediend. Dat was mogelijk omdat tot de opheffing van de pijler Infrastructuur werd besloten nadat alle projecten voor de tweede ronde al waren ingediend. Er is destijds besloten om de infrastructuurprojecten in deze ronde alsnog wel te beoordelen. Mocht de voorwaardelijke toekenning in een definitieve toekenning worden omgezet, dan zullen deze middelen overgeboekt worden naar I&W en komt artikel 3 definitief te vervallen.

De rol en verantwoordelijkheid van de minister is beschreven in beleidsartikel 1 en is ook van toepassing op beleidsartikel 3.

Van beleidsconclusies is geen sprake; dit artikel is opgeheven om de hierboven beschreven reden.

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2018

2019

2010

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

   

0

0

2.663.266

‒ 2.663.266

        

Uitgaven

   

0

0

731.133

‒ 731.133

        

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   

0

0

731.133

‒ 731.133

Infrastructuur onverdeeld

   

0

0

731.133

‒ 731.133

        

Ontvangsten

   

0

0

0

0

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

Tabel 9 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2018

2019

2010

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

   

0

0

2.663.266

‒ 2.663.266

waarvan garantieverplichtingen

       

waarvan overige verplichtingen

   

0

0

2.663.266

‒ 2.663.266

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

Op de artikelen van het Nationaal Groeifonds werd niets direct verplicht of betaald. Daarom is geen sprake van realisatie. Het was alleen mogelijk om middelen over te boeken naar andere departementale begrotingen. Indien een project een onvoorwaardelijke toekenning heeft gekregen wordt het daarmee samenhangende budget overgeboekt naar de begroting van het departement dat het project gaat uitvoeren.

Verplichtingen

Het volledige verplichtingenbudget van € 2.663,3 mln is verdeeld over de andere twee beleidsartikelen.

Uitgaven

Het volledige kasbudget van € 731,1 mln is verdeeld over de andere twee beleidsartikelen.

Licence