Base description which applies to whole site

5 5.1 Artikel 9 Algemeen

In dit niet-beleidsartikel worden de departementsbrede uitgaven vermeld die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het stimuleren, afstemmen en waarborgen van internationale samenwerking op de beleidsterreinen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op specifieke gebieden wordt hiertoe nadrukkelijk samengewerkt met andere ministeries. Vooral de samenwerking inzake WHO/VN, corona/reizen, TB/Aids, economische diplomatie, drugs, geneesmiddelenbeleid, antimicrobiële resistentie, gezonde voeding & voedselveiligheid, preventie (tabak), gezondheidsdata/digitalisering, strategische autonomie, wetenschappelijk onderzoek, chemische stoffen, gewasbescherming, biociden, nano- en biotechnologie, gezonde leefomgeving en sociale zekerheid, is hierbij van belang.

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie1

Vastgestelde begroting2

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

20223

2022

Verplichtingen

55.410

76.204

112.258

25.343

22.480

25.054

‒ 2.574

        

Uitgaven

55.191

35.670

121.442

33.426

28.029

28.022

7

        

1. Internationale samenwerking

5.678

10.953

102.681

9.841

8.377

8.654

‒ 277

Opdrachten

1

0

0

0

0

0

0

Overige

1

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

878

962

900

900

1.180

900

280

Overige

878

962

900

900

1.180

900

280

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

4.799

9.991

101.781

8.941

7.197

7.754

‒ 557

World Health Organization

2.990

2.906

2.968

2.968

2.688

2.968

‒ 280

EMA

1.500

750

‒ 79

4.374

4.006

3.802

204

Overige

309

6.335

98.892

1.599

503

984

‒ 481

        

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

44.513

19.717

13.761

18.585

14.652

14.368

284

Bekostiging

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

44.513

19.717

13.761

18.585

14.652

14.368

284

Eigenaarsbijdrage RIVM

27.990

18.864

13.661

18.585

14.652

14.368

284

Eigenaarsbijdrage aCBG

4.448

500

100

0

0

0

0

Eigenaarsbijdrage CIBG

12.075

353

0

0

0

0

0

        

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Garanties

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Overige

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

        

Ontvangsten

632

11.534

8.369

2.686

8.811

0

8.811

Overige

632

11.534

8.369

2.686

8.811

0

8.811

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

3

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

Ontvangsten

De ontvangsten op dit artikel zijn € 8,8 miljoen hoger dan begroot. De hogere realisatie houdt verband met het ontvangen van het surplus Eigen Vermogen 2022 van de agentschappen aCBG (€ 0,2 miljoen), CIBG (€ 3,7 miljoen) en RIVM (€ 4,7 miljoen). Daarnaast is er een ontvangst van € 0,2 miljoen vanwege de eindafrekening van het Project EU Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections (EU-JAMRAI).

Licence