Base description which applies to whole site

4.5 Beleidsartikel 8 Internationaal beleid

Bevorderen van internationale samenwerking en uitwisseling ter ondersteuning en versterking van de kwaliteit van onderwijs, cultuur en wetenschap en ter verdere ontwikkeling van internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers.

Stimuleren

Bij het uitvoeren van de algemene doelstelling ligt de nadruk op het zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen van instellingen en burgers om zich op een internationale omgeving te oriënteren. Daartoe zorgt de Minister vanuit de stelselverantwoordelijkheid voor de benodigde internationaal-bestuurlijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld door afspraken te maken over wederzijdse beroepserkenning, kwaliteitszorg en grensverkeer en door de uitwisseling van best practices. De Minister opereert hierbij binnen multilaterale kaders als de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco) en andere – vaak daarbij aangesloten – organisaties, alsmede via bilaterale contacten, verdragen, Memorandums of Understanding, et cetera. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van stimuleringsmaatregelen in de vorm van fondsen en beurzen en worden faciliterende en uitvoerende instanties gefinancierd, zoals Nuffic, Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) en het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). De bevordering van internationale samenwerking is ondersteunend aan de beleidsdoelstellingen van het Ministerie van OCW. De voorgenomen activiteiten zijn dan ook voor een belangrijk deel opgenomen in de betreffende beleidsartikelen.

Indicatoren/kengetallen

Internationale – ondersteunende – maatregelen laten zich moeilijk vangen in «harde» cijfers en beleidsconclusies. In gevallen waar dit wel mogelijk is, bijvoorbeeld bij de bevordering van in- en uitgaande studiemobiliteit of bij de bevordering van culturele activiteiten in het buitenland, zijn relevante kengetallen te volgen op OCW in Cijfers.

De belangrijkste conclusies op het terrein van internationaal beleid worden beschreven in het onderdeel beleidsprioriteiten.

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid van artikel 8 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Verplichtingen

 

12.426

21.359

15.954

15.706

25.997

20.251

5.746

         

Uitgaven

 

12.678

12.810

18.688

19.737

20.802

20.250

552

         

Subsidies (regelingen)

179

207

6.706

7.780

8.192

8.059

133

Stichting Ons Erfdeel

0

0

185

185

185

185

0

Nuffic

0

0

906

971

988

999

‒ 11

Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training

0

0

3.153

4.089

4.337

4.089

248

Internationalisering Onderwijs

0

‒ 1

1.000

1.000

1.000

1.062

‒ 62

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

0

0

803

820

868

786

82

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

0

0

600

599

667

625

42

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

114

134

50

25

0

157

‒ 157

Overige incidentele subsidies

65

74

9

91

147

156

‒ 9

Opdrachten

105

123

3.646

3.747

3.787

2.895

892

Opdrachten

0

7

3.646

3.747

3.787

2.895

892

Beleidsonderzoek en benchmarking

71

45

0

0

0

0

0

Incidentele Internationale activiteiten

34

71

0

0

0

0

0

EU-Voorzitterschap

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

11.883

11.974

7.856

7.730

8.343

8.816

‒ 473

OCW-vertegenwoordiging in het buitenland

0

0

0

0

0

0

0

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

803

803

0

0

0

0

0

Stichting Nuffic

3.858

3.901

0

0

0

0

0

Nederlandse Taalunie

2.762

2.850

7.323

7.125

7.801

7.235

566

Europa College Brugge

30

30

30

30

30

32

‒ 2

Unesco

130

 

50

50

12

53

‒ 41

OESO CERI

81

83

85

86

90

92

‒ 2

Fulbright Center

368

368

368

420

410

383

27

Stichting Ons Erfdeel

185

185

0

0

0

0

0

Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training

3.066

3.154

0

0

0

0

0

EU-programma's en activiteiten

0

0

0

19

0

21

‒ 21

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

600

0

0

0

0

0

Overige bijdragen

0

0

0

0

0

1.000

‒ 1.000

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

511

506

480

480

480

480

0

Vlaams-Nederlands huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa)

511

506

480

480

480

480

0

         

Ontvangsten

121

10

99

1.031

1

99

‒ 98

Het verplichtingenbudget is met € 5,7 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Het betreft hier het verplichtingenbudget op het instrument opdrachten en op het instrument bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken. Het verschil is onder andere ontstaan door administratieve herstelboekingen van de verplichtingenramingen en vanwege het aangaan van meerjarige verplichtingen voor het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst internationalisering primair en voortgezet onderwijs en het Vlaams-Nederlands huis DeBuren.

De realisatie van de uitgaven 2023 ligt € 0,6 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot.

Subsidies

Stichting Ons Erfdeel

De Vlaams-Nederlandse vereniging Ons Erfdeel wil context brengen bij kunst, taal, geschiedenis, literatuur en maatschappelijke ontwikkelingen uit de Lage Landen. Dit realiseert Ons Erfdeel door het uitbrengen van artikelen en boeken, het publiceren van het Franstalige tijdschrift Septentrion en het digitaal publiceren van artikelen op hun Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige websites.

Nuffic

Nuffic is het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs; van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Nuffic ontvangt subsidie voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van internationalisering.

Nationaal Agentschap Erasmus+Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training is samen met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd belast met het beheer en de uitvoering van het EU programma Erasmus+ in Nederland. Nuffic is aangewezen als Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training voor het nieuwe Erasmus+ programma.

Internationalisering onderwijsDeze middelen worden ingezet ten behoeve van de introductie, verankering en verdere ontwikkeling van internationalisering in het instellingsbeleid van scholen in het primair en voortgezet onderwijs middels de subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs.

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

Het Duitsland Instituut Amsterdam genereert en verspreidt kennis in Nederland over de ontwikkelingen in Duitsland op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Het instituut doet dat onder meer met behulp van wetenschappelijk onderzoek, onderwijsprojecten en voorlichtingsactiviteiten (cofinanciering met de Universiteit van Amsterdam (Uva) en de Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD)). Daarnaast stimuleert het DIA het onderwijs in de Duitse taal in Nederland.

Neth-ER

De vereniging Neth-ER is opgericht door acht Nederlandse veldorganisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie. Neth-ER ontvangt subsidie voor het informeren van het brede Nederlandse kennisveld over Europese beleidsontwikkelingen op het terrein van onderwijs en onderzoek.

Opdrachten

Dit betreft middelen voor diverse beleidsgerichte activiteiten en onderzoeken, de uitvoering door Nuffic van de dienstverleningsovereenkomst dienstverleningsovereenkomst internationalisering primair en voortgezet onderwijs en uitvoeringskosten van de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-I).

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

De Taalunie

De Taalunie ondersteunt de betrokken overheden in hun taalbeleid voor het Nederlands en maakt samenwerking, afstemming en uitwisseling mogelijk. Ook verzamelt, ontwikkelt en ontsluit de Taalunie kennis en informatie over het Nederlands met het oog op advies en dienstverlening aan sectoren, doelgroepen en individuele taalgebruiker.

Europa College Brugge

Europa College te Brugge is een post-universitaire opleiding voor onderzoek naar Europese eenwording, gefinancierd door de EU en EU-lidstaten.

UNESCO

Dit betreft middelen gereserveerd voor deelname aan diverse projecten in het kader van UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie en informatie. De middelen zijn bedoeld ter ondersteuning van de Nederlandse beleidsprioriteiten binnen UNESCO, bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor de Nederlandse Goodwill Ambassador for the fight against discrimination and racism.

OESO CERI

Dit betreft de deelname aan diverse onderwijsprojecten en - onderzoeken in het kader van het Centre for Educational Research and Innovation (CERI), onderdeel van de OESO.

Fulbright Center

Verzorgt mobiliteitsprogramma’s voor het hoger onderwijs via beurzen voor uitwisseling met de Verenigde Staten (met bijdragen van de Amerikaanse regering).

Overige bijdragen

Het betreft de bijdrage van € 1,0 miljoen die structureel wordt ingezet voor de versterking van internationale neerlandistiek (Kamerstuk 2022/23, 36200-VIII, nr. 56) waarbij ingezet wordt op meerdere acties met de nadruk op het aanvullen van bestaande initiatieven en structuren. In 2023 zijn hiervoor de eerste stappen gezet en is een projectsubsidie verstrekt aan IVN voor de erste aanloop kosten.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Vlaams-Nederlands Huis deBuren

Het Vlaams-Nederlands Huis De Buren is in 2004 opgericht door de Nederlandse en Vlaamse regering als een culturele organisatie en als ruimte voor debat en reflectie (subsidiëring vindt plaats via het Ministerie van BZ).

Tabel 28 Homogene Groep Internationale Samenwerking (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Primair onderwijs (artikel 1)

  

31.773

29.781

29.823

28.213

1.610

Voortgezet onderwijs (artikel 3)

  

10.297

9.592

9.606

9.087

519

Hoger beroepsonderwijs (artikel 6)

2.873

2.873

2.873

2.873

2.873

2.873

0

Wetenschappelijk onderwijs (artikel 7)

52.770

54.299

55.289

54.887

58.133

54.837

3.296

Internationaal beleid (artikel 8)

825

817

715

822

665

822

‒ 157

Cultuur (artikel 14)

4.617

4.617

5.934

6.017

8.920

5.523

3.397

Onderzoek en wetenschappen (artikel 16)

454

454

454

454

454

454

0

Apparaatskosten (artikel 95)

144

148

589

2.405

2.539

3.305

‒ 766

Totaal

61.683

63.208

107.924

106.831

113.013

105.114

7.899

Toelichting

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is sinds 1997 een budgettaire constructie binnen de Rijksbegroting. In de HGIS worden de uitgaven van de verschillende ministeries (Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36201, nr. 1) gebundeld, waarmee de onderlinge samenhang geïllustreerd wordt. Dit bevordert de samenwerking en de afstemming tussen de betrokken ministeries. Bovenstaande tabel geeft een onderverdeling weer van de HGIS-middelen van het Ministerie van OCW per artikel. Vanaf 2021 geldt de asieltoerekening en daarom komen de kosten bij primair en voortgezet onderwijs erbij.

Licence