Base description which applies to whole site
+

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien

Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze worden verdeeld over de beleidsartikelen.

99.2. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore wet

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

  

1

2

3

4=1+2+3

    

Verplichtingen

9.053

0

– 9.053

0

– 9.166

– 9.187

– 9.196

– 9.189

          

Uitgaven

9.053

0

– 9.053

0

– 9.166

– 9.187

– 9.196

– 9.189

          

Programma-uitgaven

9.053

0

– 9.053

0

– 9.166

– 9.187

– 9.196

– 9.189

1.

Loonbijstelling

2.090

0

– 2.090

0

– 2.085

– 2.103

– 2.113

– 2.113

2.

Prijsbijstelling

6.999

0

– 6.999

0

– 7.120

– 7.123

– 7.122

– 7.115

3.

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Taakstelling

– 36

0

36

0

39

39

39

39

99.3. Operationele doelstellingen

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

  • 1. Loonbijstelling;

  • 2. Prijsbijstelling;

  • 3. Onvoorzien;

  • 4. Taakstelling.

99.3.1. Loonbijstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

2.090

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Dit betreft de niet uitgedeelde loonbijstelling tranche 2009.

– 2.090

Stand 1e suppletore begroting

0

99.3.2. Prijsbijstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

6.999

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009, waarvan € 3,254 miljoen naar artikel 3 OD 1 en € 1,443 miljoen naar artikel 3 OD 2.

– 4.717

2.

Restant artikel 99 deel prijsbijstelling.

– 2.282

Stand 1e suppletore begroting

0

99.3.3. Onvoorzien

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

0

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Overige mutaties

0

Stand 1e suppletore begroting

0

99.3.4. Taakstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

– 36

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Artikel 99 deel taakstelling

36

Stand 1e suppletore begroting

0

Licence