Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning

44.1 Algemene doelstelling

Alle burgers participeren in de samenleving.

44.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

106 018

114 163

882

115 045

         

Uitgaven

186 061

194 206

882

195 088

         

Programma-uitgaven

182 540

190 685

116

190 801

1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden

19 230

29 566

– 9 444

20 122

2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning

78 336

78 336

17 037

95 373

3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning

65 965

62 309

6 628

68 937

4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning

19 009

20 474

– 14 105

6 369

         

Apparaatsuitgaven

3 521

3 521

766

4 287

         

Ontvangsten

0

0

38

38

1

Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

44.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;

  • 2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;

  • 3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;

  • 4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.

1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden

Stand suppletoire begroting VJN

29 566

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Dit betreft een kasschuif transitiekosten decentralisatie begeleiding van 2011 naar 2012.

– 5 000

2. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan het project collectieve voorzieningen van de gemeente Helmond.

– 250

3. Overboeking naar artikel 98 (apparaat SCP en RMO). Betreft evaluatie van de Wmo door het SCP.

– 819

4. Diverse (beleids)voornemens waarvan de kosten in 2011 lager zijn dan verwacht of niet in 2011 tot besteding komen.

– 3 600

5. Overige mutaties

225

Stand suppletoire begroting NJN

20 122

2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning

Stand suppletoire begroting VJN

78 336

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking van artikel 44 OD 4 voor de dekking van de uitgaven deskundigheidsbevordering vrijwilligers.

1 500

2. Overboeking naar artikel 98 (apparaat SCP en RMO). Betreft het onderzoek jonge mantelzorgers door het SCP.

– 21

3. Deze mutatie betreft extra middelen voor het mantelzorgcompliment. Het beroep op deze regeling is in 2011 groter dan verwacht.

15 250

4. Overige mutaties

308

Stand suppletoire begroting NJN

95 373

3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning

Stand suppletoire begroting VJN

62 309

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. De kosten van Valys vallen in 2011 hoger uit dan eerder geraamd. Het budget is daarom bijgesteld. Voor 2012 en verder is besloten om de overschrijding tegen te gaan door verlaging van het persoonlijk kilometerbudget. Voor 2011 is een dergelijke ingreep niet meer mogelijk.

8 000

2. Overige mutaties

– 1 372

Stand suppletoire begroting NJN

68 937

4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning

Stand suppletoire begroting VJN

20 474

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar artikel 44 OD 2. Dit betreft een overboeking in verband met dekking van de uitgaven deskundigheidsbevordering vrijwilligers.

– 1 500

2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Dit betreft een eenmalige overboeking naar de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang om de centrumgemeenten op lokaal en regionaal niveau een extra impuls te geven voor de aanpak van ouderenmishandeling.

– 5 000

3. Diverse (restant)voornemens zijn dit jaar niet tot besteding gekomen. Het merendeel betreft het niet inzetten van gereserveerde middelen voor (capaciteit van) vrouwenopvang als gevolg van vertraging in de besluitvorming.

– 7 500

4. Overige mutaties

– 105

Stand suppletoire begroting NJN

6 369

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting VJN

3 521

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Er heeft bij VWS in 2011 een herijking van het apparaatskostenbudget plaatsgevonden. Middels de herijking ontstaat een realistischer basis voor de apparaatskosten, waarop beter gestuurd kan worden.

736

2. Overige mutaties

30

Stand suppletoire begroting NJN

4 287

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting VJN

0

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overige mutaties

38

Stand suppletoire begroting NJN

38

Licence