Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Niet-beleidsartikel 98 Algemeen

98.1 Algemene doelstelling

In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.

98.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

296 665

345 619

53 461

399 080

         

Uitgaven

302 762

352 264

53 461

405 725

         

Programma-uitgaven

93 521

105 342

5 325

110 667

1. Beheer en toezicht stelsel

86 182

98 103

4 312

102 415

2. Internationale samenwerking bevorderen

7 031

6 605

– 12

6 593

3. Verzameluitkering VWS

308

634

1 025

1 659

         

Apparaatsuitgaven

209 241

246 922

48 136

295 058

         

Ontvangsten

8 980

10 775

16 999

27 774

1

Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

98.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

  • 1. Beheer en toezicht stelsel;

  • 2. Internationale samenwerking bevorderen;

  • 3. Verzameluitkering VWS.

Daarnaast worden op dit artikel de apparaatsuitgaven geraamd van de Inspectie Gezondheidszorg, Sociaal en Cultureel Planbureau, Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling, Raad voor Volksgezondheid en Zorg, de Gezondheidsraad, Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, Strategisch onderzoek RIVM, Strategisch onderzoek NVI, Inspectie Jeugdzorg en Personeel en materieel kernministerie.

1. Beheer en toezicht stelsel

Stand suppletoire begroting VJN

98 103

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking van artikel 42 OD 3 ten behoeve van de uitvoeringskosten van het CVZ. Het betreft uitgaven in het kader van EESSI (elektronische uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens), uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers en wegwerken achterstanden verbindingsorgaan (buitenland).

4 357

2. Overige mutaties

– 45

Stand suppletoire begroting NJN

102 415

2. Internationale samenwerking bevorderen

Stand suppletoire begroting VJN

6 605

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overige mutaties

– 12

Stand suppletoire begroting NJN

6 593

3. Verzameluitkering VWS

Stand suppletoire begroting VJN

634

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking van artikel 44 OD 1. Via de verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan het project collectieve voorzieningen van de gemeente Helmond.

250

2. Overboeking van artikel 45 OD 1. Via de verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan de projecten monitoronderzoek intersectorale zorg van de provincies Limburg en Friesland en de gemeente Enschede.

90

3. Overboeking van artikel 46 OD 3. Via de verzameluitkering is een bijdrage aan het Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven verstrekt.

685

Stand suppletoire begroting NJN

1 659

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting VJN

246 922

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar artikel 42 OD 1. Betreft het project «Realiseren indicatoren zichtbare zorg eerstelijns verloskunde».

– 127

2. Overboeking van artikel 42 OD 1. Betreft correctie op de subsidiebijdrage aan het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren

65

3. Overboeking van artikel 44 OD 1 en 2. Betreft evaluatie van de Wmo door het SCP en de uitvoering van het onderzoek naar jonge mantelzorgers.

840

4. De bij eerste suppletoire wet gereserveerde middelen voor de reparatie van historisch gegroeide scheefgroei tussen normkosten per formatieplaats en de kosten die uit de daadwerkelijk toegestane bezetting volgen, worden aan de artikelen toebedeeld.

– 8 021

5. Er heeft bij VWS in 2011 een herijking van het apparaatskostenbudget plaatsgevonden. Middels de herijking ontstaat een realistischer basis voor de apparaatskosten, waarop beter gestuurd kan worden. Deze mutatie betreft de herijking voor artikel 98.

5 775

6. Het betreft hier de financiële afwikkeling van het NVI. De belangrijkste kostenposten zijn: exploitatieresultaat NVI (€ 22 miljoen), invlechting RIVM (€ 6,6 miljoen) en de investeringen die a fonds perdu gefinancierd zijn (€ 5 miljoen).

42 450

7. Als gevolg van diverse verander- en reorganisatietrajecten treden er frictiekosten bij het RIVM op.

4 500

8. Desaldering ontvangst Sociaal Cultureel Planbureau voor het verrichten van externe opdrachten ten behoeve van de kosten van inhuur van personeel.

2 000

9. Overige mutaties

654

Stand suppletoire begroting NJN

295 058

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting VJN

10 775

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Er treedt een meevaller op bij het Rijksvaccinatieprogramma. Dankzij gunstig inkoopvoorwaarden is het gelukt om een inkoopvoordeel te behalen. Inmiddels is de Nza verzocht om de betreffende beleidsregel aan te passen.

11 000

2. Desaldering ontvangst Sociaal Cultureel Planbureau voor het verrichten van externe opdrachten ten behoeve van de kosten van inhuur van personeel.

2 000

3. Overige mutaties

3 999

Stand suppletoire begroting NJN

27 774

Licence