Base description which applies to whole site

ARTIKEL 13. LESGELD

13.1 Algemene doelstelling: het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs

Omschrijving

Onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de bevordering van een duurzame groei van de Nederlandse (kennis)economie. Maar burgers hebben ook persoonlijk profijt van scholing. Daarom vraagt de overheid een bijdrage in de kosten van het onderwijs. OCW vraagt lesgeld aan de deelnemers in de beroepsopleidende leerweg (bol) van het mbo en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) die op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder zijn. Deze groepen worden geacht zelf de kosten van het onderwijs te kunnen betalen, al dan niet met behulp van een tegemoetkoming in de bijdrage of door compensatie via studiefinanciering.

Verantwoordelijkheid van de minister

De minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs. Omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers draagt de overheid een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Externe factoren

Demografische ontwikkelingen.

Meetbare gegevens bij de algemene doelstelling

Deze zijn opgenomen in paragraaf 13.3.1.

13.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 13.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (x € 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verplichtingen

6 297

6 630

6 508

5 565

5 574

5 995

6 400

Waarvan garantieverplichtingen

       

Totale uitgaven

6 297

6 630

6 508

5 565

5 574

5 995

6 400

Uitvoeringsorganisatie DUO

6 297

6 630

6 508

5 565

5 574

5 995

6 400

Ontvangsten lesgeld

187 195

193 816

217 044

229 400

234 300

237 700

241 800

13.3 Operationele beleidsdoelstelling
13.3.1 Vragen van een bijdrage in de kosten van het onderwijs aan deelnemers van 18 jaar en ouder

Motivering

De individuele burgers hebben persoonlijk profijt van scholing. Daarom kan aan hen een bijdrage in de kosten van onderwijs worden gevraagd.

Instrumenten

De overheid vraagt lesgeld aan deelnemers in de bol en het vavo die op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder zijn.

Meetbare gegevens bij de operationele doelstelling

Tabel 13.2 Aantal lesgeldplichtigen (raming afgerond)
 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bol/vo

188 532

197 262

209 600

224 900

234 500

236 700

236 100

234 800

Bron 2009: realisatiegegevens DUO; Bron 2010–2015: ramingsmodel lesgeld

Toelichting:

Deze indicator geeft een beeld van het bereik van de regeling. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld, omdat het aantal lesgeldplichtigen een afgeleide is van de demografische ontwikkelingen en de keuze van opleiding door de studerenden/leerlingen.

In de les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van dit lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling. Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van het lesgeld aan.

Tabel 13.3: lesgeldbedrag (in euro's)
 

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/2016

Lesgeld

1 013

1 031

1 043

1 059

1 075

1 091

1 107

Bron 2009: realisatiegegevens DUO; Bron 2010–2016: raming lesgeld

Raming ontvangsten lesgeld

Tabel 13.4 Ontvangsten lesgeld (x € 1 miljoen)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lesgeld

187,2

193,8

217,0

229,4

234,3

237,7

241,8

Bron 2009: realisatiegegevens DUO; Bron 2010–2015: ramingsmodel lesgeld

13.4 Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid
Tabel 13.5 Overzicht onderzoeken
 

Onderzoek

Onderwerp

AD of OD

Start

Afgerond

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

Effectenonderzoek ex post

Overig evaluatieonderzoek

Licence