Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

35 Mainports en logistiek

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

35 Mainports en logistiek

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

60 377

57 174

52 750

52 175

52 485

50 985

Amendement 32 123 XII, nr. 14, Cramer

40

     

1e suppletore wet 2010

1 838

2 514

2 514

2 514

1 164

1 164

Nieuwe mutaties

7 859

5 578

5 855

1 800

282

1 282

Stand ontwerpbegroting 2011

70 114

65 266

61 119

56 489

53 931

53 431

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1a

Loonbijstelling 2010

      

1b

Prijsbijstelling 2010

 

4

4

4

4

4

2

Dieselakkoord

950

350

    

3

Implementatie RBML

1 200

1 040

590

240

240

240

4

Innovatiefonds Zeevaart

  

1 528

   

5

Doorlopende verplichtingen

3 090

     

6

Van IF/13: Piketdiensten brandweer Betuweroute

1 400

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

7

Amendement Twente

 

900

900

   

8

Herschikking IVW

79

– 9

– 154

– 175

– 180

– 180

 

Diversen

1 140

1 193

887

– 369

– 1 882

– 882

Totaal

7 859

5 578

5 855

1 800

282

1 282

Ad 1a.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.

Ad 1b.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Ad 2.

Dit betreft de publiciteitscampagne in het kader van het Dieselakkoord.

Ad 3.

Dit betreft de implementatie van de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens.

Ad 4.

Dit betreft de uitvoering van het innovatiefonds zeevaart.

Ad 5.

Dit betreft diverse doorlopende verplichtingen vanuit 2009, zoals de tenders voor de Innovatiefondsen Binnenvaart en Zeevaart, regelgeving van regionale en kleine luchthavens en onderzoek naar het mainportbeleid Schiphol, waaronder de commissie ROL (Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens).

Ad 6.

Dit betreft een overboeking uit artikel 13 Spoorwegen voor de bijdrage aan piketdiensten van de brandweer voor de Betuweroute.

Ad 7.

De uitvoering van het amendement Koopmans (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 200 XII, nr. 60), over het treffen van voorzieningen die het vliegveld Twente openstellen voor de commerciële burgerluchtvaart, wordt voorzien in 2012.

Ad 8.

Dit heeft betrekking op een herschikking van de bijdragen aan de Inspectie VenW. Hiermee wordt beter aangesloten op de activiteiten van de Inspectie, waar de focus met name op veiligheid is gericht. Deze herschikking betreft een beperkt aantal mutaties die op de VenW begroting per saldo budgettair neutraal zijn.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

35 Mainports en logistiek

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

5 681

5 681

5 681

5 681

5 681

5 681

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

      

Nieuwe mutaties

25

     

Stand ontwerpbegroting 2011

5 706

5 681

5 681

5 681

5 681

5 681

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Ontvangsten

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Instandhouding NLR

25

     

Totaal

25

0

0

0

0

0

Ad 1.

In verband met de ontvangst van hogere bijdragen van andere departementen voor de instandhouding van de NLR is er op dit artikel een hogere ontvangst.

Licence