Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

115 391

65 966

62 930

26 386

23 921

23 721

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

4 599

26 944

– 4 523

12 079

9 222

9

Nieuwe mutaties

– 3 987

1 259

3 967

3 773

3 766

3766

Stand ontwerpbegroting 2011

116 003

94 169

62 374

42 238

36 909

27 496

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

a. Loonbijstelling 2010

      
 

b. Prijsbijstelling 2010

 

158

148

45

38

38

2

Dieselakkoord

– 950

     

3

BDU

– 1 234

     

4

Nieuw gas

 

1 900

    

5

Herschikking IVW

– 1 332

– 1 262

– 1 233

– 1 222

– 1 222

– 1 222

6

Arbeidsproductiviteit

   

– 1

– 1

– 1

7

AP-Enveloppe energie

  

5 000

5 000

5 000

5 000

 

Diversen

– 471

463

52

– 49

– 49

– 49

Totaal

– 3 987

1 259

3 967

3 773

3 766

3 766

Ad 1.

Om de rijksbrede uitvoeringsproblematiek 2010 op te lossen heeft het Kabinet besloten de prijsbijstellingstranche 2010 voor het jaar 2010 niet uit te keren; de tranche voor de jaren 2011 en verder is voor een derde wel uitgekeerd. Tevens is besloten om binnen de collectieve sector een éénjarige nominale nullijn aan te houden. Dit houdt in dat over 2010 geen loonbijstellingstranche wordt uitgekeerd.

Ad 2.

Dit betreft de overboeking naar artikel 35 voor de uitvoering van de publiciteitscampagne in het kader van het Dieselakkoord.

Ad 3.

Dit betreft een technische overboeking naar artikel 39.02 BDU voor diverse zaken die via de BDU worden betaald aan de decentrale overheden.

Ad 4

Dit betreft de toevoeging vanuit het FES voor het hoofdthema «Nieuw gas» van de Platforms Energie Transitie.

Ad 5.

Dit heeft betrekking op een herschikking van de bijdragen aan de Inspectie VenW. Hiermee wordt beter aangesloten op de activiteiten van de Inspectie, waar de focus met name op veiligheid is gericht. Deze herschikking betreft een beperkt aantal mutaties die op de VenW begroting per saldo budgettair neutraal zijn.

Ad 6.

Dit betreft de verwerking van de taakstelling arbeidsproductiviteit. Deze taakstelling staat in de begroting 2010 geparkeerd op artikel 40 «nominaal en onvoorzien».

Ad 7.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft het niet uitkeren van de op de aanvullende post gereserveerde uitgavenenveloppen uit het Coalitieakkoord. Om dit op te vangen worden middels herschikking middelen toegevoegd aan de betreffende posten.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

39 353

41 395

43 524

45 744

45 744

45 744

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

0

2 323

0

0

0

6 997

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2011

39 353

43 718

43 524

45 744

45 744

52 741

Licence