Base description which applies to whole site

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

43 633

49 997

45 774

47 230

47 262

45 205

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

1 947

2 947

– 53

– 53

– 53

– 53

Nieuwe mutaties

133

149

11

– 264

– 264

– 266

Stand ontwerpbegroting 2011

45 713

53 093

45 732

46 913

46 945

44 886

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1a.

Loonbijstelling 2010

      

1b.

Prijsbijstelling 2010

 

46

42

44

44

42

2.

Aandeel generale problematiek

– 31

– 31

– 31

– 11

– 11

– 11

3.

Sociaal Flankerend Beleid

89

59

    

4.

Arbeidsproductiviteitskorting

   

– 297

– 297

– 297

 

Diversen

75

75

    

Totaal

133

149

11

– 264

– 264

– 266

Ad 1a.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.

Ad 1b.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Ad 2.

Dit betreft de verdeling van de rijksbrede generale problematiek: het Kluwercontract en het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.

Ad 3.

Bij Voorjaarsnota 2010 zijn door het ministerie van BZK middelen voor sociaal flankerend beleid aan de begroting van VenW toegevoegd. Deze staan geparkeerd op artikel 41 «ondersteuning functioneren Verkeer en Waterstaat» en worden nu toebedeeld.

Ad 4.

Dit betreft de verwerking van de taakstelling arbeidsproductiviteit. Deze taakstelling staat in de begroting 2010 geparkeerd op artikel 40 «nominaal en onvoorzien».

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

37 Weer, klimaat,seismologie en aardobservatie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

0

0

0

0

0

0

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

      

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2011

0

0

0

0

0

0

Licence