Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

39 Bijdrage IF en BDU

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

39 Bijdrage IF en BDU

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

9 044 784

8 077 235

8 682 285

8 069 317

8 144 719

8 343 739

Amendement 32 123 XII, nr.14, Cramer c.s.

– 40

     

1e suppletore wet 2010

– 77 620

– 47 690

– 12 062

– 23 754

– 140

– 3 496

Nieuwe mutaties

– 415 749

351 533

35 656

49 642

60 938

53 888

Stand ontwerpbegroting 2011

8 551 375

8 381 078

8 705 879

8 095 205

8 205 517

8 394 131

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

artikel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

39.01 Bijdrage IF

 

– 483 697

297 690

– 3 157

21 831

40 334

21 942

1.

Doorschuiven voordelig saldo Infrafonds 2009

13

– 372 259

372 259

    

2.

a. Loonbijstelling 2010

div.

      
 

b. Prijsbijstelling 2010

div.

 

53 349

53 456

52 432

54 205

52 081

3.

Terugboeking Provinciefonds: Integratie-uitkering

11

  

42 202

42 202

42 202

42 202

4.

Boekingen via BDU

39.02

– 52 505

– 33 709

– 16 924

9 807

12 011

3 743

5.

Mobiliteitsgerelateerd: diversen via 34

34

– 53 409

– 22 261

– 10 294

– 5 000

8 000

0

6.

Compensatie brandweer piketdiensten HSL/BR

35

– 1 400

– 2 100

– 2 100

– 2 100

– 2 100

– 2 100

7.

ICES natte natuur

11

6 370

     

8.

Arbeidsproductiviteitskorting 1%

div.

   

– 5 942

– 5 942

– 5 942

9.

Rijksbrede problematiek

div.

– 612

– 612

– 612

– 215

– 215

– 215

10.

Efficiencyverbetering BenO infra

div.

 

– 65 000

– 65 000

– 65 000

– 65 000

– 65 000

11.

Enveloppe energie

36

  

– 5 000

– 5 000

– 5 000

– 5 000

 

Diversen

div.

– 9 882

– 4 236

1 115

647

2 173

2 173

39.02 BDU

 

67 948

53 843

38 813

27 811

20 604

31 946

1.

Kasschuif 2010 met HXII

 

– 15 408

 

247

7 890

6 389

882

2.

Mobiliteitsprojecten

 

16 697

19 640

15 000

   

3.

Van artikel 34: diversen

 

26 909

3 900

    

4.

Actieprogramma wegen

 

46 099

     

5.

Actieprogramma ROV (AROV)

 

– 8 102

– 4 242

– 1 415

– 9 807

– 12 011

– 3 743

6.

Amendement Cramer (quick-scan)

 

– 10 000

     

7.

Parkeer en reisvoorz. decentrale vervoerders

 

3 311

3 311

2 339

   

8.

Snelwegbus

  

10 500

    

9.

Fietsroutes

 

4 500

4 500

1 000

   

10.

Loon-enprijsbijstelling tranche 2010

  

2 832

2 792

2 730

2 741

2 772

11.

AROV (FES)

    

25 984

25 984

25 984

12.

Quick-scanmaatregelen

  

15 042

20 278

   
 

Diversen

 

3 942

– 1 640

– 1 428

1 014

– 2 499

6 051

Totaal

 

– 415 749

351 533

35 656

49 642

60 938

53 888

39.01

Dit begrotingsartikel(onderdeel) is een zuiver technische en dient om de overboekingen tussen begrotinghoofdstuk XII VenW) en het Infrastructuurfonds te faciliteren.

Ad 1.

In het Infrastructuurfonds is sprake van (forse) kasspanning in de planperiode t/m 2020: de eerste jaren een kastekort, in latere jaren een overschot. Ook aan VenW is de nullijn opgelegd voor de kasbudgetten op het Infrastructuurfonds de komende jaren. Wel is de problematiek verlicht door het voordelig saldo 2009 door te schuiven naar 2011.

Ad 2a.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.

Ad 2b.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Ad 3.

Dit betreft de terugboeking vanuit het Provinciefonds naar aanleiding van de afloop van de integratie-uitkering Rivierdijken.

Ad 4.

Het betreft diverse boekingen tussen Infrafonds en de BDU. Deze worden hieronder bij 39.02 afzonderlijk toegelicht.

Ad 5.

Dit zijn diverse overboekingen op artikel 34 die gerelateerd zijn aan het Infrafonds. Dit betreft overboekingen:

  • • uit artikel 14 voor de chipcard ten behoeve van communicatie- en organisatiekosten en extra WROOV-onderzoek in verband met vertraging van de invoering van de chipcard, de implementatie van de adviezen naar aanleiding van de commissie de Waal en Multimodale reisinformatie.

  • • uit artikel 12 Rijkswegen voor de implementatie van de uitkomsten van de Commissie Elverding;

  • • uit artikel 13 Spoorwegen voor de realisatie van Internet in de trein. Verder is de doorwerking van een kasschuif uit 2009 voor de subsidie contractsectorlijnen als onderdeel van de vermogensconversie (uitkering superdividend) vanuit NS naar ProRail (mandje spoor) verwerkt.

Ad 6.

Het betreft een overboeking uit artikel 13 (Spoorwegen) van het Infrastructuurfonds naar artikel 35 voor de bijdrage aan de piketdiensten van de brandweer op het traject Betuweroute.

Ad 7.

Door het ministerie van LNV wordt begrotingsgeld overgeboekt naar de begroting van VenW. Het betreft de bijdrage voor ICES natte natuur (voorbereiding projecten, publieksevent, Veluwe randmeer en natuurontwikkelingsproject RAAM).

Ad 8.

Dit betreft de verwerking van de taakstelling arbeidsproductiviteit. Deze taakstelling staat in de begroting 2010 geparkeerd op artikel 40 «nominaal en onvoorzien».

Ad 9.

Dit betreft de verdeling van de rijksbrede generale problematiek: het Kluwercontract en het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.

Ad 10.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft het inzetten op efficiencyverbetering beheer en onderhoud infrastructuur.

In de heroverweging Mobiliteit en water zijn besparingsmogelijkheden opgenomen voor efficiencyverbetering bij beheer en onderhoud van hoofdwatersystemen, (vaar)wegen en spoor. Vanwege juridische verplichtingen en een zekere aanlooptijd bij de invoering van de maatregelen is het vanaf 2011 mogelijk om € 45 miljoen te besparen door middel van deze maatregelen. Additioneel worden maatregelen genomen die leiden tot functievermindering, zoals beperken van verlichting, verminderen signaalgevers, versoberen vast onderhoud etc. Dit levert vanaf 2011 € 20 miljoen op.

Ad 11.

Een andere maatregel om de besparing van € 3,2 miljard in te vullen betreft het niet uitkeren van de op de aanvullende post gereserveerde uitgavenenveloppen uit het Coalitieakkoord. Om dit op te vangen worden middels herschikking middelen toegevoegd aan de betreffende posten.

39.02

Ad 1.

Dit betreft een kasschuif met de BDU. Hierbij wordt voor 2010 aangesloten bij het niveau van de beschikking BDU 2010 en kan het negatieve bedrag op artikel 40 in 2010 worden opgeheven. In latere jaren gaat het geld weer terug naar de BDU.

Ad 2.

Voor Mobiliteitsprojecten in Amsterdam, Utrecht-Oost, Brabant, Arnhem–Nijmegen, RITS en PPB vindt er een overboeking plaats uit het Infrastructuurfondsartikel 17.04 naar 39.02.

Ad 3.

Dit betreft een technische overboeking naar artikel 39.02 BDU voor diverse zaken die via de BDU worden betaald aan de decentrale overheden. Het gaat ondermeer om gratis OV 3e tranche, Mobiliteitsmanagement, compensatie NBV tarief en het bureau Openbaar Vervoer.

Ad 4.

Dit betreft een overboeking uit artikel 12 van het Infrastructuurfonds op basis van met regio’s en provincies afgesloten convenanten in het kader van Dynamisch verkeersmanagement (DVM); regionale pakketten 1e tranche.

Ad 5.

Dit betreft een aanpassing van de planning voor het Actieplan Regionaal OV (Mobiliteitsaanpak: € 300 mln.) op artikel 39.02 BDU. Het aangepaste kasritme verloopt via dit artikel waar de gelden oorspronkelijk uit zijn overgeboekt.

Ad 6.

De uitgaven voor de Quick scan Regionaal spoor (Amendement Cramer) worden op artikel 13 van het Infrastructuurfonds verantwoord in plaats van op 39.02.

Ad 7.

Voor Parkeer en Reisvoorzieningen (P en R) decentrale vervoerders in Friesland, Twente en Groningen vindt er een overboeking plaats uit het Infrastructuurfonds/artikel 13 (Actieplan).

Ad 8.

Het betreft het aandeel van VenW in het project snelwegbus. Pluspashouders kunnen hun auto vlakbij een snelweg parkeren en vandaar verder met een bus reizen naar een gemeente.

Ad 9.

In het kader van de mobiliteitsaanpak vindt er een overboeking plaats uit artikel 14 van het Infrastructuurfonds naar artikel 39.02 voor het aanleggen van fietsroutes.

Ad 10.

Zie de toelichting onder 1. bij 39.01.

Ad 11.

Vanaf 2013 worden op 39.02 de uitgaven verantwoord voor het Actieplan Regionaal Openbaar Vervoer (Mobiliteitsaanpak: € 200 mln.). Tegenover deze uitgaven staat een bijdrage uit het FES.

Ad. 12

In 2011 en 2012 worden op 39.02 uitgaven verantwoord voor de quick-scanmaatregelen in Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Licence