Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

40 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

– 14 526

– 2 304

– 11 476

– 16 795

– 17 715

– 21 215

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

– 1 715

– 833

– 833

– 291

– 291

– 291

Nieuwe mutaties

16 241

13 171

– 1 050

– 3 792

– 2 754

6 533

Stand ontwerpbegroting 2011

0

10 034

– 13 359

– 20 878

– 20 760

– 14 973

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Sanering Kottervisserij

    

– 4 000

4 000

2.

Wegwerken achterstanden archief

  

– 389

– 402

– 402

– 402

3.

Opheffen negatieve ramingen

15 408

 

– 247

– 7 890

– 6 389

– 882

4.

Verlaging arbeidsproductiviteitskorting 1%

  

8 099

16 097

16 097

16 097

5.

Doelmatigheidskorting rijksdienst

833

833

833

291

291

291

6.

Taakstelling arbeidsproductiviteitsverhoging

  

– 21 724

– 21 724

– 21 724

– 21 724

7.

Prijscompensatie 2010

 

12 340

12 409

9 900

13 442

9 246

 

Diversen

 

– 2

– 31

– 64

– 69

– 93

Totaal

16 241

13 171

– 1 050

– 3 792

– 2 754

6 533

Ad 1.

Met het ministerie van LNV is in voorgaande jaren een afspraak gemaakt over de financiering van de sanering kottervisserij in de Noordzee.

Ad 2.

Voor het wegwerken van de archiefachterstanden vindt er vanaf 2012 een overboeking plaats naar de begroting van het ministerie van BZK.

Ad 3.

Artikel 40 kent voor het jaar 2010 een negatief begrotingsbedrag van € 15,408 mln. Middels een kasschuif met artikel 39.02 wordt dit negatieve bedrag opgeheven.

Ad 4.

Dit betreft de verwerking van de taakstelling arbeidsproductiviteit. Deze taakstelling staat in de begroting 2010 geparkeerd op artikel 40.

Ad 5.

Dit betreft de verdeling van de rijksbrede generale problematiek: het Kluwercontract en het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging. Deze problematiek is in de Voorjaarsnota 2010 voorlopig op artikel 40 geparkeerd.

Ad 6.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft een taakstelling op de rijksdienst.

Alle departementen (incl. agentschappen en uitvoerende ZBO’s) krijgen een taakstelling van 1,5% per jaar in 2012 op personeel en materieel. In de grondslag zijn de gebruikelijke onderdelen van het rijk meegenomen, inclusief de begrotings- en premiegefinancierde ZBO’s. Dit is exclusief de tariefgefinancierde delen van de ZBO’s. De besparing moet uit de jaarlijkse arbeidsproductiviteitsverhoging gehaald worden.

Ad 7.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Licence