Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

41 Ondersteuning functioneren Verkeer en Waterstaat

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

41. Ondersteuning functioneren VenW

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

229 106

217 382

221 986

220 801

219 642

220 099

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

16 786

4 581

2 629

2 579

2 579

2 579

Nieuwe mutaties

– 3 059

– 1 429

– 6 751

– 4 880

– 4 878

– 4 431

Stand ontwerpbegroting 2011

242 833

220 534

217 864

218 500

217 343

218 247

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1a. Loonbijstelling tranche 2010

      

1b. Prijsbijstelling 2010

 

458

474

471

473

470

2. P-Direkt

1 500

     

3. Sociaal Flankerend beleid

– 1 364

– 909

    

4. Verdeling budget IVW

– 6 801

– 4 447

– 955

– 390

– 265

– 265

5. Huisvestingskosten

500

     

6. Arbeidsproductiviteitskorting 1%

  

– 8 099

– 8 935

– 8 935

– 8 935

7. Naar SZW tbv SIOD

– 189

     

8. Rijksbrede problematiek

– 119

– 119

– 119

– 41

– 41

– 41

9. BES

 

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

10. Overdracht budgetten van TNO naar Deltares

1 755

1 755

1 755

1 755

1 755

1 755

11. Bijdrage Centrum publieksparticipatie

284

     

12. Vernieuwing van de Rijksdienst

 

– 285

– 285

– 285

– 285

– 285

13. Onderzoeksprogramma Bereikbaarheid Randstad

125

125

125

125

  

14. Bijdr.ICBR

– 608

     

Diversen

1 858

– 1 007

– 2 647

– 580

– 580

– 130

Totaal

– 3 059

– 1 429

– 6 751

– 4 880

– 4 878

– 4 431

Ad 1a.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.

Ad 1b.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Ad 2.

Door hogere tarifering vanuit het ministerie van BZK voor P-Direkt ontstaan hogere uitgaven.

Ad 3.

Bij de Voorjaarsnota 2010 zijn door het ministerie van BZK middelen voor sociaal flankerend beleid aan de begroting van VenW toegevoegd. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 41 geparkeerd. Nu vindt de verdeling plaats naar de diverse artikelen binnen de begroting van VenW.

Ad 4.

Dit heeft betrekking op een herschikking van de bijdragen aan de Inspectie VenW. Hiermee wordt beter aangesloten op de activiteiten van de Inspectie, waar de focus met name op veiligheid is gericht. Deze herschikking betreft een beperkt aantal mutaties die op de VenW begroting per saldo budgettair neutraal zijn.

Ad 5.

De hogere huisvestingskosten hebben betrekking op hogere huur- en energiekosten.

Ad 6.

Dit betreft de verwerking van de taakstelling arbeidsproductiviteit. Deze taakstelling staat in de begroting 2010 geparkeerd op artikel 40 «nominaal en onvoorzien».

Ad 7.

Dit betreft een overboeking naar het ministerie van SZW voor de ondersteuning van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD).

Ad 8.

Dit betreft de verdeling van de rijksbrede generale problematiek: het Kluwercontract en het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.

Ad 9.

Deze mutatie betreft het aandeel van VenW in de verdeling van het financieel kader BES.

Ad 10.

Door het ministerie van OCW wordt vanaf 2010 € 1,755 mln. overgeboekt naar de begroting van VenW. Het betreft de overheveling van budgetten van TNO naar Deltares.

Ad 11.

Door het ministerie van VROM wordt een bedrag van € 0,284 mln. overgeboekt naar de begroting van VenW. Het betreft de bijdrage aan de kwaliteit en toepassing publieksparticipatie.

Ad 12.

Dit betreft een overboeking naar het ministerie van AZ ten behoeve van het programma Vernieuwing van de Rijksdienst (VRD).

Ad 13.

Door het ministerie van LNV wordt over de jaren 2010 tot en met 2013 een bedrag van € 0,125 mln. overgeboekt naar de begroting van VenW. Het betreft de bijdrage aan het onderzoeksprgramma Duurzame Bereikbaarheid Randstad.

Ad 14.

Door VW wordt een bedrag van € 0,608 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van BZK. Het betreft de bijdrage ICBR 2010.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

41. Ondersteuning functioneren VenW

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

22 110

12 126

9 584

5 626

3 626

3 626

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

22 264

16 000

10 215

   

Nieuwe mutaties

6 113

16 942

20 278

25 984

25 984

25 984

Stand ontwerpbegroting 2011

50 487

45 068

40 077

31 610

29 610

29 610

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Ontvangsten

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Doorberekeningen uit 2009

6 113

     

2. Ontvangsten FES

 

1 900

 

25 984

25 984

25 984

3. Ontvangsten FES

 

15 042

20 278

   

Totaal

6 113

16 942

20 278

25 984

25 984

25 984

Ad. 1

De hogere ontvangsten betreffen doorberekeningen aan derden voor in 2009 verrichte werkzaamheden die in 2010 zullen worden terugontvangen.

Ad. 2

Voor het project Nieuw Gas worden in 2011 op artikel 36 uitgaven verricht waar een bijdrage uit het FES tegenover staat. Vanaf 2013 worden op artikel 39.02 uitgaven verantwoord voor het Actieplan Regionaal Openbaar Vervoer, waartegenover een bijdrage uit het FES staat.

Ad. 2

Voor de quick-scanmaatregelen in Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen vinden er op artikel 39.02 uitgaven plaats waar een bijdrage uit het FES tegenover staat.

Licence