Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.1 Bijlage moties en toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

27 801-31 motie-Van Heteren c.s. over de resultaatverplichting met betrekking tot het plaatsgebonden risico voor kwetsbare objecten (voortouw VenW)

VAO Externe veiligheid en ketenstudies dd 6/7/05

Dit is onderdeel van de Basisnetregelgeving die naar verwachting eind 2010 aan de Kamer wordt aangeboden.

   

30 800 XII-22 motie-Van Hijum/Dijksma: verzoekt de regering, om in overleg met de NS een set prestatie-indicatoren en kwaliteitsnormen te ontwikkelen die aansluit bij de behoefte van de reiziger om zo snel mogelijk «van deur tot deur» te worden vervoerd, en deze indicatoren en normen te vertalen naar afspraken in de vervoerplannen en de vervoerconcessie

Begrotingsbehandeling dd 30/10/06

Zoals gemeld per brief van 16 februari 2010 is met de indicator reizigerspunctualiteit in 2009 ervaring opgedaan. In 2010 moet hiermee nog meer ervaring worden opgedaan alvorens deze indicator per vervoerplan 2011 van een grenswaarde kan worden voorzien.

   

29 893-56 motie Cramer verzoekt de regering het besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur aan te passen, zodanig dat ProRail infrastructuur onverwijld overbelast moet verklaren als deze naar verwachting in de nabije toekomst, uitgaande van een minimaal gelijkblijvende kwaliteit van het treinproduct, een capaciteitstekort heeft. Verzoekt tevens tot het moment van aanpassing van het besluit ProRail ertoe aan te zetten reeds te handelen alsof de aanpassing reeds een feit is

VAO BR, ERTMS en Spoorcapaciteit dd 30/10/07

Het gewijzigde besluit wordt op korte termijn genomen.

   

29 579-14 Gewijzigde motie-Hessels/Hofstra (was nr. 11) niet overgaan tot reactivering van het historisch trace van de IJzeren Rijn, voordat de in het ontwerp-tracebesluit omschreven aanpassingen aan het trace zijn gerealiseerd

Plenair debat Verdrag IJzeren Rijn dd 16/11/04

De feitelijke moderniseringswerkzaamheden aan de IJzeren Rijn komen naar verwachting in 2012–2013 in uitvoering.

   

22 026-231 motie-Hofstra/Dijksma over een actualisatie van de treinbediening in hoofdlijnen

VAO HSL-Zuid dd 28/4/05 TK

Zoals gemeld per brief 16 februari 2010 moeten door de afspraken tussen Nederland en België inzake de bediening van Den Haag en Breda met de HSL-Zuid uit maart 2005 de contractuele afspraken tussen de Staat en HSA worden aangepast. De totstandkoming van deze overeenkomst is meermalen uitgesteld zoals op diverse momenten aan de Kamer gemeld is. Als de samenwerkingsovereenkomst is gesloten kan de aanpassing van de concessieovereenkomst (of omgezette concessie) plaatsvinden.

   

31 305-106 motie Koopmans/Cramer verzoekt de regering om opnieuw onderzoek te verrichten naar de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen utrecht, Arnhem en Oberhausen voor de periode 2020–2028

Notaoverleg Mobiliteitsaanpak dd 16/02/09

Eerst wordt de invulling van de verlenging van het MIRT tot 2028 afgewacht. Nadat er door de Kamer over de NMCA, die medio 2010 gereed is, is gesproken, zal het gevraagde onderzoek worden uitgevoerd.

   

22 026-228 motie-Dijksma c.s. verzoekt duidelijkheid over de uitwerking van de overneekomst tussen HSA en de NMBS teneinde er goedkeuring aan te kunnen geven.

VAO HSL-Zuid dd 28/04/05

Vervoerders HSA en NMBS lukt het tot op heden niet de samenwerkingsovereenkomst af te ronden. De minister heeft op verzoek van HSA bijstand verleend aan HSA om de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst te bevorderen. Zodra de overeenkomst gereed is zal deze aan de Staat worden toegezonden voor beoordeling. Daarna zal de samenwerkingsovereenkomst (vertrouwelijk) ter inzage aan de TK worden gezonden.

   

22 026-224 motie-Van Hijum c.s. over het onthouden van goedkeuring aan het vervoerplan van de NS.

VAO HSL-Zuid dd 28/04/05 TK

Tijdens het AO inzake het vervoerplan 2007 van NS van 21 maart 2007 is aangegeven dat alleen kan worden ingestemd met eventuele voorstellen van NS om de dienstregeling op de bestaande conventionele lijnen te herzien als NS heeft aangetoond dat de vraag op deze lijnen nagenoeg is verdwenen. In 2010 en 2011 vinden nog uitbreidingen van het vervoer op de HSL-Zuid plaats, daarom verschuift ook de tijdscope van deze motie mee.

   

25 910-79 (was: 25910–71) motie Roemer verzoekt de regering bij haar aankomende taxivisie met voorstellen te komen hoe de gemeentebesturen een grotere zeggenschap over de taxi-markt in hun gemeenten kunnen krijgen

VAO Taxibeleid dd 16/10/07

Het betreffende wetsvoorstel is recent aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer.

   

31 305-119 (was nr 108) gewijzigde motie-Roefs/Cramer verzoekt de regering om de mobiliteitsladder, ook bekend als de zevensprong van Verdaas, te verankeren in de Tracéwet

Notaoverleg Mobiliteitsaanpak dd 16/02/09

In de voorgenomen wijziging van de Tracéwet, die op 27 april 2010 naar de Tweede Kamer is gezonden, is aangegeven op welke wijze de mobiliteitsladder van Verdaas in de besluitvorming wordt betrokken (zie onder andere Memorie van Toelichting, par. 2.3)

   

31 200XII-47 motie Roefs c.s. verzoekt de regering om de planstudie A1 tussen knooppunt Beekbergen en Deventer te hervatten, daarbij ook het deel van de A1 tussen Deventer tot en met knooppunt Azeloo te betrekken, en het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport hierop aan te passen

Begrotingsbehandeling VenW dd 06/12/07

Tijdens het BO MIRT van mei 2010 is geconstateerd dat er veel werk is verzet, maar dat meer tijd nodig is dan voorzien om de samenhang tussen de capaciteitsuitbreiding en de ruimtelijke ontwikkelingen in de A1 zone zorgvuldig in beeld te brengen. De resultaten hiervan worden in het MIRT najaar 2010 besproken.

   

31 305-117 motie Vendrik cs. spreekt uit dat de vergevorderde plannen om een tram te laten rijden in Maastricht en Nijmegen en tussen Zwolle en Kampen waar mogelijk door het Rijk gesteund dienen te worden.

Notaoverleg Mobiliteitsaanpak dd 16/02/09

Dit wordt meegenomen bij de Visie Regionaal OV en overgelaten aan het nieuwe kabinet.

   

31 305-120 (gewijzigd, was nr. 110) gewijzigde motie Roemer verzoekt de regering te onderzoeken welke kansen het samengaan van metrovervoer met light-rail kan bieden en de uitwerking hiervan op te nemen in de voorstellen voor regionaal openbaar vervoer medio 2010

Notaoverleg Mobiliteitsaanpak dd 16/02/09

Dit wordt meegenomen bij de Visie Regionaal OV en overgelaten aan het nieuwe kabinet.

   

31 700XII-21 motie Koopmans/Samsom over verlenging van de MIRT-periode

Begrotingsbehandeling dd 03/12/08

Gezien de demissionaire status van het huidige kabinet wordt de uitvoering van de motie overgelaten aan het nieuwe kabinet.

   

30 373-36 motie Van Heugten/Roefs over de consequenties van het Besluit transportroutes externe veiligheid

VAO Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen dd 22/04/09

Zoals u op 16 februari 2010 per brief is gemeld, zal de Kamer worden geïnformeerd zodra het conceptbesluit in procedure wordt gebracht. Naar verwachting zal dat tegelijkertijd met de aanbieding van het vervoersdeel van de Basisnetregelgeving (i.c. wijziging van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen) aan de Kamer eind 2010 zijn.

   

29 984-197 motie Roemer over behouden van de dienstverlening van de Beneluxtrein op minimaal het huidige peil

VAO Vervoerplan NS en Beheerplan ProRail dd 02/07/09

VenW zet zich in om meerdere goede treinverbindingen met België te onderhouden. Omdat NS Hispeed voornemens is om de Beneluxtrein op termijn te schrappen vanwege de bediening van Amsterdam – Brussel via de HSL, probeert VenW een alternatieve treinverbinding met België op te zetten, zoals besproken tijdens het AO Grenzeloos Genoegen op 3 september 2009 en het AO HSL-Zuid van 18 mei 2010. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de Belgische treinvervoerder NMBS over de aanleg van een tweede, snellere stoptrein tussen Roosendaal en Antwerpen.

   

31 700A-43 motie Vermeij en Cramer verzoekt de regering samen met decentrale overheden te onderzoeken hoe belemmeringen voor een tijdige realisatie van (hoogwaardig) OV bij nieuwbouwwijken kunnen worden weggenomen en hiertoe het MIRT-spelregelkader aan te passen en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren

Notaoverleg MIRT dd 15/12/08

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

31 700A-102 motie Roefs/Koopmans over ondersteunen van de ruimtelijke ontwikkeling met versterking van ov-infrastructuur

VAO MIRT dd 30/06/09

Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT op 19 mei 2010 is besloten dat de regio Rijnland, de provincie Zuid-Holland en het rijk een gezamenlijk onderzoek doen naar de diverse scenario's. De dekking voor het geconstateerde tekort in de bijdrage van de provincie Zuid-Holland en de regio moet komen uit de innovatieve aanbesteding. De mogelijkheden hiertoe worden onderzocht.

   

31 305-121 (gewijzigd, was nr. 113) gewijzigde motie Cramer cs. verzoekt de regering in overleg met de decentrale overheden, ProRail, NS en decentrale vervoerders te komen tot een landelijke regeling voor vervangend vervoer en verbetering van de informatievoorziening richting de reiziger tijdens verstoringen.

Notaoverleg Mobiliteitsaanpak dd 16/02/09

Zoals u op 1 juli 2010 per brief is gemeld, is in overleg met decentrale overheden, vervoerders en ProRail gewerkt aan een regeling voor vervangend vervoer en afspraken over de informatievoorziening bij ongeplande verstoringen voor het treinverkeer. Het eindvoorstel ligt voor een laatste toets bij de betrokken partijen. Op korte termijn zal de Kamer geïnformeerd worden over de gemaakte afspraken.

   

31 700A-53 motie Cramer en Vermeij verzoekt de regering in overleg te gaan met de regio over gezamenlijke financiering van de OV-tunnel en de OV-knoop in Amstelveen en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren

Notaoverleg MIRT dd 15/12/08

Oplossing is een bovengrondse route voor de Zuidtangent in combinatie met een HOV-knoop aan de oostzijde van Amstelveen centrum. De financiering wordt nog uitgewerkt. In het Bestuurlijk overleg (BO) MIRT voorjaar 2010 is afgesproken dat voor het BO MIRT najaar 2010 nadere afspraken worden gemaakt tussen rijk en regio over de financiering.

   

31 305-112 motie van de leden Cramer en Roefs verzoekt de regering de druk maximaal op te voeren, zodat de convenantineffectieve maatregelen opleveren en voor na de evaluatie (uiterlijk gereed medio 2010) de mogelijkheid open te houden om de mogelijkheid uit te werken om alle bedrijven met meer dan 50 werknemers die niet meedoen aan een convenant mobiliteitsmanagement, te laten vallen onder de ministeriële regeling die nu achter de hand wordt gehouden voor als de convenanten geen succes blijken.

Notaoverleg Mobiliteitsaanpak dd 16/02/09

De evaluatie wordt uiterlijk in september 2010 afgerond.

   

31 700 XII-35 motie Cramer c.s. verzoekt de regering vóór de zomer van 2010 samen met decentrale overheden een visie te ontwikkelen op de verdere doorontwikkeling van het regionale OV in de stedelijke netwerken tot Olympisch niveau.

Begrotingsbehandeling dd 03/12/08

Dit wordt meegenomen bij de Visie Regionaal OV en overgelaten aan het nieuwe kabinet.

   

21 501-33-188 motie Van Heugten c.s. over de rij- en rusttijdenregeling voor chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer

VAO Transportraad dd 07/10/08

Nederland probeert via diverse sporen, samen met andere lidstaten, meer uniformiteit in de handhaving te realiseren. Ten aanzien van de truckrun is in 2009 een nationale vrijstelling verkregen van de Europese Commissie. Voor het internationaal vervoer wordt ingezet op bilaterale afspraken. Met Frankrijk en Duitsland is dit inmiddels gelukt. Met een aantal andere (buur)landen is overleg gaande.

   

29 984-190 motie Cramer cs. over alsnog onderzoek doen naar infrastructurele maatregelen op de spoorverbinding Utrecht–Zwolle

VAO Vervoerplan NS en Beheerplan ProRail dd 02/07/09

Deze motie is onderdeel van de NMCA Spoor. De NMCA Spoor is bijna afgerond en de resultaten zullen deel uitmaken van de nadere gebiedsuitwerking van de NMCA, die samen met de regio’s wordt uitgevoerd en naar verwachting eind 2010 zal worden afgerond.

   

29 385-22 motie van de leden Roefs en Koopmans verzoekt de regering in het Actieplan Elverding de oplevertoets inclusief juridische verankering nader uit te werken, waarbij ook antwoord wordt gegeven op de vraag of in geval van juridische verankering van de oplevertoets, koppeling wellicht niet meer nodig is

Nota-overleg mbt commissie Elverding dd 09/06/08

Het Actieplan «Sneller en Beter» is op 2 oktober 2008 aan de Kamer gezonden (Kamerstuknummer 29 385-41). Een van de daarin opgenomen acties is de herziening van de Tracéwet. Daarbij is ook melding gemaakt van een mogelijke oplevertoets.

De opleveringstoets is opgenomen in het wetsvoorstel 32 377 tot wijziging van de Tracéwet die op 27 april 2010 naar de Tweede Kamer is gezonden.

   

29 385-38 (was 29) motie van de leden Cramer en Roefs verzoekt de regering een andere analyse te doen naar het vereiste inpassingsniveau van infrastructuur in relatie tot de omgeving en te onderzoeken of er vuistregels kunnen worden opgesteld voor dit inpassingsniveau.

Nota-overleg mbt commissie Elverding dd 09/06/08

Dit wordt onderzocht in het kader van het Actieplan Sneller en Beter dat op 2 oktober 2008 aan de Kamer is gestuurd (Kamerstuk 2008–2009, 29 385, nr. 41).

   

31 305-45 motie Koopmans spreekt uit dat de regering de benodigde RDW-gegevens voor de instelling van de milieuzones slechts ter beschikking mag stellen, indien:– Europese luchtkwaliteitsnormen ter plekke ook na gebruikmaking van de maatregelen uit het NSL overschreden worden;– het gekozen systeem gelijk is aan een landelijk vastgesteld systeem zodat er geen lappendeken kan ontstaan – de aanpak niet nadelig is voor mensen met een laag inkomen

VAO Milieuzonering personenauto`s dd 25/06/08

Zoals gemeld per brief op 16 februari 2010 vindt over de invulling van de motie Koopmans (31 305-45) en motie Roemer/Roefs (31 305-45) interdepartementaal overleg plaats. Zie ook de brief van Minister van VROM (Kamerstuk 2009–2010, 31 305, nr. 167). De Kamer zal op korte termijn nader worden geïnformeerd.

   

31 305-50 (was 48) motie van de leden Roemer en Roefs over duidelijk maken wat effecten zijn van milieuzone voor personenauto's en landelijke afspraken over milieuzones.

VAO Milieuzones personenauto`s dd 25/06/08

Over de invulling van de motie Koopmans (31 305, nr. 45) en motie Roemer/Roefs (31 305, nr. 48) vindt interdepartementaal overleg plaats. Zie ook de brief van Minister van VROM (TK 2009–2010, 31 305 en 30 175, nr. 167). De Kamer zal hier in het najaar van 2010 over worden geïnformeerd.

   

29 398-110 motie Roefs/De Rouwe over het alleen mogelijk maken van de tenaamstelling van een auto met een geldig rijbewijs

VAO Verkeersveiligheid en CBR dd 03/07/08

De Kamer is per brief van 11 december 2009 (Kamerstuknummer 2009–2010, 29 398, nr. 196) geïnformeerd over de stand van zaken rond deze motie. Momenteel vindt er overleg plaats met BZK en Justitie over implementatie. In het najaar 2010 wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

   

29 398-112 motie Madlener over regels voor dekking van examencentra door heel Nederland

VAO Verkeersveiligheid en CBR dd 03/07/08

VenW heeft een reactie gegeven op het voorstel van het CBR. Dit zal met het CBR worden besproken, waarna de indicatoren kunnen worden vastgesteld. Daarna zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

   

31 700A-100 motie Koopmans/Cramer over voorfinanciering van infrastructuurprojecten uit de nieuwe MIRT-periode

VAO MIRT dd 30/06/09

Gezien de demissionaire status van het huidige kabinet kon in de hoofdlijnenbrief over de NMCA (d.d. 29 juni 2010, nr. VenW/DGMo-2010/5770) de invulling van deze motie niet worden meegenomen. Hier zal het nieuwe kabinet over besluiten. Bij de publicatie van de gebiedsuitwerking van de NMCA zal de invulling van deze motie worden meegenomen.

   

29 398-144 motie De Rouwe/Roefs verzoekt de regering voor het begeleiden van minderjarige automobilisten de eis op te nemen dat de begeleider niet veroordeeld mag zijn geweest voor rijden onder invloed en niet tot EMA alcohol of asociaal rijden veroordeeld mag zijn geweest; verzoekt de regering tevens aan te geven hoe zij een goede handhavingvan deze regeling voor zich ziet

VAO Verkeersveiligheid dd 12/03/09

Dit wordt meegenomen in de uitwerking van «Begeleid Rijden». De verwachting is dat dit eind 2010 in werking treedt.

   

30 324-19 motie De Rouwe cs. verzoekt de Regering naast het onderzoek naar ernstige snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, nader te onderzoeken welke meetbare verkeersovertredingen nog meer zouden kunnen vallen onder de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten, waarbij het uitgangspunt is dat een bestuurder bewust grote verkeersrisico`s neemt op locaties waar de verkeersveiligheid extra kwetsbaar is en de Kamer nog voor de zomer over de voortang te informeren.

Debat puntenstelsel rijbewijzen dd 06/02/08

Het onderzoek is door het ministerie van Justitie (WODC) afgerond. De Kamer is per brief van 8 december 2009 (Kamerstukken 30 324, nr. 21) geïnformeerd over de mogelijkheden die er in juridische zin zijn om de reikwijdte van de recidiveregeling uit te breiden. Het WODC is gestart met een recidivemeting om te onderzoeken in hoeverre er van een uitbreiding met een aantal specifieke delicten een positief effect op de verkeersveiligheid uitgaat. De Kamer wordt hierover op korte termijn geïnformeerd.

   

31 700A-54 motie Cramer c.s. verzoekt de regering in de planstudie Den Haag–Rotterdam snelle introductie van de verbinding Den Haag–Eindhoven via de HSL-Zuid te onderzoeken, bijvoorbeeld via een exploitatieovereenkomst tussen HSA en NS, en hierbij de plannen voor HST Cross border connect te betrekken.

Notaoverleg MIRT dd 15/12/08

De verbinding Den Haag–Eindhoven via de HSL-Zuid is conform de motie meegenomen in de planstudie Den Haag – Rotterdam. Het kabinet heeft op 4 juni 2010 een voorkeursbesluit genomen waarbij rekening wordt gehouden met de inleg van tweemaal per uur een trein tussen Den Haag, Breda en Eindhoven over de HSL-Zuid die doorrijdt op het Hoofdrailnet. In de nieuwe concessie voor het Hoofdrailnet zal eveneens rekening worden gehouden met een eventuele uitbreiding van de treindiensten over de HSL en via het Hoofdrailnet naar Eindhoven.

   

29 665-125 motie van de leden Cramer en Tang verzoekt de regering om deskundigen zoals Stichting Natuur en Milieu bij het overleg over het nieuwe stelsel te betrekken en in dat overleg tot een aanvulling op «Vliegen Volgens Afspraak» te komen met lokale monitoringspunten waarmee vooraf het operationele plan en achteraf de realisatie ervan en eventuele wijzigingen in de VVA-regels kan worden getoetst op het realiseren van de beoogde lokale geluidsbelasting in woonwijken, zodat inzichtelijk wordt hoe het nieuwe stelsel uitwerkt in de praktijk

VAO Schiphol dd 19/02/09

In het kader van de uitwerking van het nieuwe normen en handhavingstelsel zijn er voor de aantalsnormen expertsessies gehouden. Hiervoor waren experts van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), Planbureau van de Leefomgeving (PLB), Commissie m.e.r. en Stichting Natuur en Milieu (SNM) uitgenodigd. In het advies van de Alderstafel over het nieuwe normen en handhavingsstelsel zal hier nader op worden ingegaan. Naar verwachting ontvangt de Kamer dit advies op korte termijn.

   

31 409-15 Motie Van Hijum c.s. verzoekt de regering:– om bij de Europese Commissie aan te dringen op een spoedige afhandeling van de door de brancheorganisatie BBZ ingediende klacht en de BBZ in het proces te ondersteunen;– om op korte termijn afspraken te maken met Duitsland en Denemarken over de acceptatie van het nationale certificaat van deugdelijkheid in de periode tot aan de uitspraak van de Europese Commissie;– om opnieuw te overwegen om zelf een klacht in te dienen bij de Europese Commissie (handelingsoptie 2 uit het onderzoek van de parlementair advocaat) indien er in een Duitse of Deense haven opnieuw een zeezeilschip aan de ketting wordt gelegd dat beschikt over een nationaal certificaat.

VAO Certificering zeezeilschepen dd 18/06/09

Tot op heden heeft de Commissie, ondanks herhaaldelijk aandringen van Nederland, nog geen uitspraak gedaan.

Op 29 april 2010 heeft op uitnodiging van de Europese Commissie overleg plaatsgevonden met Nederland, Duitsland en Denemarken over het vinden van een interim-oplossing. In afwachting van een uitspraak van de Commissie op de klacht van de BBZ is een interim-oplossing niet mogelijk gebleken. Voor wat betreft een meer structurele oplossing in de vorm van gewijzigde regelgeving, verwacht de Europese Commissie, na het doen van een impact assessment, medio 2011 met een voorstel te komen. Zoals toegelicht tijdens het AO van 23 juni 2010 wordt geen klacht tegen Denemarken en Duitsland ingediend. Nederland zet in op een oplossing op Europees niveau.

   

30 523-13 motie De Rouwe/Roefs over een aparte regeling voor historische vaartuigen voor recreatief gebruik

Plenair debat Binnenvaartwet dd 12/04/07

Inmiddels hebben Duitsland, Nederland en Polen een gezamenlijk voorstel ingebracht in de JWG-vergadering die dit in de komende periode zal oppakken.

   

31 700XII-24 motie Koppejan c.s. over herstel van de overgang tussen zoet en zout water in de Zuidwestelijke Delta

Begrotingsbehandeling dd 03/12/08

Op verzoek van de bewindslieden van LNV en VenW heeft de stuurgroep Zuidwestelijke Delta in juni 2009 advies uitgebracht over de zoetwatervoorziening van de Zuidwestelijke Delta. Naast andere inspraakreacties heeft dit advies bijgedragen aan de aanpassing van de paragraaf over de Zuidwestelijke Delta in het Nationaal Waterplan (Kamerstuk 2009–2010, 31 710, nr. 12). Medio 2012 vindt besluitvorming plaats.

   

30 818-31 motie Boelhouwer c.s. over een beleidskader voor het verrichten van handelingen gericht op open KWO-systemen

Debat Waterwet dd 20/03/08

Het ministerie van VROM heeft meer tijd nodig gehad voor de uitwerking van de AmvB bodemenergie op korte termijn vindt hier nader interdepartementaal overleg over plaats.

   

31 858-21 motie Boelhouwer over instandhouding van de huidige bevoegdheidstoedeling voor grondwater

Debat invoeringswet Waterwet dd 18/06/09

Deze motie zal worden betrokken bij de binnen vijf jaar verplichte evaluatie van de waterwet (zie artikel 10.4 waterwet), in welk kader onder meer de thans in de Waterwet opgenomen bevoegdheidsverdeling ten aanzien van het verlenen van Watervergunningen voor het onttrekken van grondwater nader aan de orde zal komen.

   

31 700XII-25 motie Koppejan/Boelhouwer over het tegengaan van de effecten van zandhonger

Begrotingsbehandeling dd 03/12/08

Er worden pilots (onder andere met zandsuppleties) uitgevoerd die inzicht geven op welke wijze de zandhonger in de Oosterschelde het meest effectief kan worden tegen gegaan. De resultaten hiervan worden gebruikt voor de ontwikkeling van een structurele aanpak van de zandhongerproblematiek. De stand van zaken hierover zal in 2010 aan de Kamer worden gepresenteerd.

   

31 700XII-22 motie Koopmans/Koppejan over aanwending van het budget uit de motie Van Geel

Begrotingsbehandeling dd 03/12/08

Bij voorjaarsnota is de Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie van Geel. De aanwending van de middelen ter verbetering van de bereikbaarheid van de greenports is belegd bij ministerie van LNV.

   

31 700A-44 motie Vermeij c.s. verzoekt de regering om in aanvulling op de ontvangen uitvoering van de motie van Heugten (31 700XI-60) een doorzicht te geven op de noodzakelijke financiële middelen 2014–2020 en waar mogelijk met een doorkijk tot en met 2028 te komen, inclusief de wijze waarop deze investeringen in het verlengde MIRT worden opgenomen, en de Kamer daarover in het voorjaar 2009 te informeren.

Notaoverleg MIRT dd 15/12/08

Op basis van de gebiedsagenda’s zal besluitvorming door het nieuwe kabinet plaatsvinden over de invulling van de verlengde planperiode van het Infrastructuurfonds (220–2028). Deze besluitvorming zal haar beslag krijgen in de ontwerpbegroting 2012.

   

31 200IV-46 motie Van Gent/Leerdam over toezicht op de voortgang van de herstelwerkzaamheden (BZK/VenW)

VAO Vliegveld Flamingo op Bonaire

Het voorontwerp en de documenten voor de aanbesteding van de herstelwerkzaamheden van de luchthaven op Bonaire zijn afgerond in januari 2010. Rijkswaterstaat zal de aanbestedingsprocedure gaan trekken. Conform de brief van Staatssecretaris Bijleveld van BZK van 22 december 2009, wordt de daadwerkelijke aanvang van de uitvoering van de renovatie van de start- en landingsbaan opgeschort en kan vooralsnog geen besluit over de gunning worden genomen.

   

31 200XII-41 motie Koppejan/Roefs verzoekt de regering om:– zeer terughoudend te zijn met het in één bestek onderbrengen van zeer uiteenlopende werkzaamheden;– waar mogelijk omvang van de werkzaamheden per bestek zodanig te bepalen dat ook kleinere en middelgrote bedrijven op de werkzaamheden kunnen inschrijven

Begrotingsbehandeling dd 06/12/07

Omdat bundeling/clustering ook wordt geregeld in de Aanbestedingsregelgeving, zal deze randvoorwaarde zijn bij het opstellen van dit onderdeel van de Inkoopstrategie en kan een bericht over de uitvoering van de motie niet vooruitlopen op die regelgeving.

De Aanbestedingswet is op 25 juni door de Ministerraad aanvaard en begin juli 2010 aan de Tweede Kamer ter behandeling aangeboden. Daarna zal het wetsvoorstel aan de Eerste Kamer worden gezonden. De verwachting is dat het wetsvoorstel op 1 juli 2011 inwerking zal treden.

   

31 936-12 Motie van De Rouwe en Cramer (CDA/CU) over uitbreiding van vliegveld Lelystad op de huidige locatie

Parlementair agendapunt [13-10-2009] – Aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad (nav AO 8/10)

Zoals u op 16 februari 2010 per brief gemeld is, heeft de Minister de heer Alders gevraagd dit op te pakken in zijn vervolgproces bij het regionale Aldersproces. De heer Alders zal hier op korte termijn op reageren. Daarna zal ik de Kamer hierover informeren.

   

31 936-13 Motie van De Rouwe/Boelhouwer (CDA/PvdA) over Plan van Aanpak voor een volledige luchtverkeersleiding op vliegveld Lelystad

Parlementair agendapunt [13-10-2009] – Aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad (nav AO 8/10)

Dit is opgepakt met betrokken partijen. Voor het einde van het jaar zal uitvoering worden gegeven aan deze motie.

   

25 847-64 Motie Roemer/de Krom over het inzetten van volledig toegankelijke treinen in 2030.

VAO Toegankelijkheid van het OV dd 24/09/08

Onderzoek wordt uitgevoerd. Actualisering van het Implementatieplan is in het najaar van 2010 gereed.

   

25 847-66 Motie Roemer/de Krom over toegankelijkheid van stations in 2030

VAO Toegankelijkheid van het OV dd 24/09/08

Actualisering wordt uitgevoerd en is in het najaar 2010 gereed. Bij de actualisering worden de effecten van deze motie inzichtelijk gemaakt, zowel de kosten van het aanpassen van de extra stations als de hoeveelheid reizigers die ermee bereikt wordt.

   

31 089-61 motie van Koopmans/Linhard over verbetering van de Hollandse Brug en Stichtse Lijn

Parlementair agendapunt [25-11-2009] – RAAM (nav AO 18/11)

Zoals per brief gemeld is op 16 februari 2010 wordt de Kamer over deze projecten geïnformeerd in de rapportages in het kader van Randstad Urgent.

   

32 123XII-20 motie Roemer over verzoek om taakgroep vitaliteit spoorsector te laten rapporteren over onder meer de relatie tussen kwaliteit spoor en dreigend ontslag van spoorwerkers.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

De Kamer zal hierover op korte termijn worden geïnformeerd.

   

32123XII-21 motie de Rouwe/Cramer over verdere toepassing van shared space

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

Vanuit de Kamer is aangegeven dat onderzoek uit te voeren door het Shared Space Institute (SSI) is gewenst. Op 14 januari 2010 heeft een oriënterend gesprek tussen VenW en het SSI plaatsgevonden. Het SSI werkt onderzoeksvoorstel uit gericht op toepassing van het shared space-concept door decentrale overheden. Het eindresultaat van het onderzoek wordt eind 2010 verwacht.

   

32123XII-23 motie Mastwijk/Roefs over versneld vervangen van de vuile dieselmotoren in bussen

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

De Kamer zal op korte termijn geïnformeerd worden.

   

32 123XII-37 motie van der Staaij over inventarisatie van Europese regelgeving die belemmerend kan werken voor versterken van dijken en waterkeringen

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

De Kamer zal over de invulling van deze motie in het najaar van 2010 worden geïnformeerd.

   

31 089-65 motie Linhard over verbeteren van de natuur van Almere

Parlementair agendapunt [25-11-2009] – RAAM (nav AO 18/11)

De Kamer zal hier naar verwachting voor het eind van 2010 over worden geïnformeerd.

   

32 123A-24 Motie om ervoor te zorgen dat het gebruik van scheepvaartwegen in en rond Natura 2000 gebieden ongestoord kan blijven plaatsvinden

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

De staatssecretaris heeft bij indiening deze motie uitgelegd als ondersteuning van beleid. Ze heeft aangegeven dat het belang van scheepvaart wordt meegenomen in de ontwerpbeheersplannen die nu in ontwikkeling zijn. Afhankelijk van de voortgang van die beheerplannen zullen eventuele scheepvaartproblemen aan de orde moeten komen.

   

32 123A-26 Motie om in de NMCA een analyse van de inpassingskosten van rijksinfra op regionale en lokaal niveau op te nemen

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Bij de publicatie van de gebiedsuitwerking van de NMCA zal de invulling van deze motie worden meegenomen.

   

31 123A-27 Motie om de MKBA-systematiek te verruimen, zodat ook andere maatschappelijke en regionale overwegingen in de besluitvorming kunnen worden betrokken

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

De minister van VROM heeft een werkwijzer «Maatschappelijke Kosten Batenanalyse van Integrale Gebiedsontwikkeling naar de Tweede Kamer gestuurd. (2) Aanvullend hierop zal het KiM in 2010 in overleg met de planbureaus en betrokken departementen nader onderzoek doen naar de toepassing van OEI bij de gebiedsgerichte aanpak en daarbij nader bezien in hoeverre synergie en meerwaarde ook in kosten-baten termen valt uit te drukken.

   

32 123A-35 motie-Koopmans/Aptroot om te beginnen met een tweede westelijke oeververbinding in een publiekprivate samenwerking met de regio Rotterdam en het Havenbedrijf

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Het Havenbedrijf Rotterdam is verzocht om een concreet voorstel voor financiering uit te werken. Voor de uitwerking en beoordeling van een eventueel concreet voorstel van HbR voor financiering is deskundigheid beschikbaar gesteld, zodat gezamenlijk de benodigde feiten voor het financieringsplan snel boven tafel komen.

   

32 123A-39 Motie Roefs/Koopmans over de capaciteitsuitbreiding van de A1 en de integrale gebiedsontwikkeling van de zone rond de A1

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Tijdens het BO MIRT van mei 2010 is geconstateerd dat er veel werk is verzet, maar dat meer tijd nodig is dan voorzien om de samenhang tussen de capaciteitsuitbreiding en de ruimtelijke ontwikkelingen in de A1 zone zorgvuldig in beeld te brengen. De resultaten hiervan worden in het BO MIRT najaar 2010 besproken.

   

32 123A-40 Motie Roefs/Koopmans over o.m. verbetering verkeersveiligheid en leefbaarheid N18 tussen Groenlo en Enschede

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Opname van projecten in bijlage II van de Crisis- en Herstelwet zal via een Algemene Maatregel van Bestuur geschieden.

   

32 123A-41 Motie Boelhouwer/Koopmans om de mogelijkheden van een goede wegverbinding tussen Tilburg en Turnhout te onderzoeken

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Gezien de demissionaire status van het huidige kabinet kon in de hoofdlijnenbrief over de NMCA (d.d. 29-06-2010, nr. VenW/DGMo-2010/5770) de beantwoording van deze motie niet worden meegenomen. Hier zal het nieuwe kabinet over besluiten. Bij de publicatie van de gebiedsuitwerking van de NMCA zal de invulling van deze motie worden meegenomen.

   

32 123A-42 motie Boelhouwer/Koppejan over afstemming doelstellingen waterveiligheid en natuur in het rivierengebied

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

De motie is ondersteuning van beleid. In het rivierengebied staat de waterveiligheid voorop. Daarnaast wordt gewerkt aan het geven van een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit en aan het bereiken van de doelstellingen voor Natura2000 en natuur in het algemeen. Beide doelstellingen worden op elkaar afgestemd. Daarnaast is er aandacht om het beheer en onderhoud van de natuur in de uiterwaarden dienstbaar te maken aan het realiseren en behouden van de waterveiligheid. Met de terreinbeheerders van het gebied, die primair voor dit beheer en onderhoud verantwoordelijk zijn, worden hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Het op de waterveiligheid afgestemd beheer en onderhoud van buitendijkse gebieden wordt tevens nog wettelijk verankerd in de Waterwet, planning 2012.

   

32 122A-43 Motie Aptroot met verzoek om een lightrailvisie en toekomstplan 2020

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Dit wordt meegenomen bij de Visie Regionaal OV en overgelaten aan het nieuwe kabinet.

   

32 123A-61 Motie Cramer/Koopmans om bij de NMCA een quick scan te presenteren van alle spoorlijnen buiten de corridors van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS-corridors)

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Deze motie is onderdeel van de NMCA Spoor. De resultaten van de NMCA Spoor zullen deel uitmaken van de nadere gebiedsuitwerking van de NMCA, die samen met de regio’s wordt uitgevoerd en naar verwachting eind 2010 zal worden afgerond.

   

32 123A-62 motie-Cramer/Koopmans om het voortouw te nemen bij verkenning oplossingsrichtingen voor de Goudse lijn in relatie tot het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Deze motie is onderdeel van de NMCA Spoor. De resultaten van de NMCA Spoor zullen deel uitmaken van de nadere gebiedsuitwerking van de NMCA, die samen met de regio’s wordt uitgevoerd en naar verwachting eind 2010 zal worden afgerond.

   

32 123A-64 Motie Cramer/Koopmans voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beperkt beschikbare middelen voor de meest kansrijke regionale ov-projecten

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Dit wordt meegenomen bij de Visie Regionaal OV en overgelaten aan het nieuwe kabinet.

   

32 123A-67 Motie Van der Ham om een doorkijkje te schetsen van de rol van fijnmazige infrastructuur in Nederland vanaf 2020, waaronder bus-, spoor- en lightrailverbindingen

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Dit wordt meegenomen bij de Visie Regionaal OV en overgelaten aan het nieuwe kabinet.

   

32 123A-69 Gewijzigde motie Roefs/Koopmans met het verzoek te komen tot een «gedragen voorstel voor de aanleg van de Rijnlandroute in één keer'

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Voor de aanleg van de RijnlandRoute in één keer zijn door de regio onvoldoende middelen toegezegd. In het BO MIRT van mei 2010 zijn afspraken gemaakt. De Rijkstoezegging wordt heroverwogen als er op 1 december 2010 geen haalbaar en acceptabel voorstel ligt.

   

23 645-341 Motie Mastwijk/Roefs In overleg met de RET en de betrokken consumentenorganisaties verder te werken aan een tijdelijke regeling op basis waarvan mensen met een (visuele) beperking kunnen reizen, tot het moment dat ook zij optimaal gebruik kunnen maken van de technische mogelijkheden van de OV-chipkaart.

Parlementair agendapunt [03-02-2010] – OV Chipkaart (nav AO 3/2)

VenW heeft hierover na het AO bij de betrokken partijen op aangedrongen. Zij werken nu een landelijk geldende tijdelijke regeling uit, die in de Regiegroep van 5 juli 2010 aan de orde is geweest. In de voortgangsbrief die op korte termijn verschijnt, wordt nader op dit onderwerp ingegaan.

   

23 645-342 motie Mastwijk/Roefs In overleg met de betrokken vervoerders en samen met de ouderenbonden, vooruitlopend op de verdere uitrol van de OV-chipkaart in Nederland, te werken aan op de oudere reiziger afgestemde mogelijkheden om met de OV-chipkaart kennis te maken.

Parlementair agendapunt [03-02-2010] – OV Chipkaart (nav AO 3/2)

Na het AO heeft VenW bij betrokken partijen de wens van de Kamer ingebracht. Er is inmiddels een toolkit ontwikkeld en er zijn veel voorlichtingsacties ondernomen. In de voortgangsbrief die op korte termijn verschijnt, wordt nader op dit onderwerp ingegaan.

   

29 398-205 motie van Gent/Koopmans over alternatieve strooimiddelen op lokale wegen

Parlementair agendapunt [03-02-2010] – Tekort strooizout

Naar verwachting zal de Kamer in oktober 2010 worden geïnformeerd.

   

29 984-213 motie van Gent over niet uitkeren van een bonus na een negatief reisadvies

Parlementair agendapunt [18-02-2010] – nav AO Spoor d.d. 9/2/10

Hierover zal de Kamer op korte termijn worden geïnformeerd.

   

29 984-214 motie Eski over de opdracht aan ProRail om mee te werken aan het oorspronkelijk ontwerp voor een overweg bij Didam

Parlementair agendapunt [18-02-2010] – nav AO Spoor d.d. 9/2/10

Een brief hierover wordt op korte termijn aan de Kamer gestuurd.

   

29 984-215 motie Aptroot/Eski over het niet toekennen van bonussen over het jaar 2009

Parlementair agendapunt [18-02-2010] – nav AO Spoor d.d. 9/2/10

Een brief hierover wordt op korte termijn aan de Kamer gestuurd.

   

31 936-26 Motie de Rouwe/Meeuwis over een passende oplossing voor het beoefenen van luchtsporten.

Parlementair agendapunt [24-03-2010] – VAO Luchtvaart

De Kamer is geïnformeerd over de oplossing voor schermtoestellen, zweeftoestellen, zeilvliegtuigen en vrije ballonnen per brief op 1 juli 2010 (31 936, nr. 34). Per 1 juli 2010 is de vrijstelling van kracht. Voor snorvliegers wordt er gewerkt aan een passende oplossing. Hierover wordt de kamer voor 1 november 2010 geïnformeerd.

   

32 351-2 motie Mastwijk over geen instemming verlenen aan een vervoerplan waarin niet in een snelle verbinding tussen Antwerpen en Roosendaal is voorzien.

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – VAO initiatiefnota Koopmans «De grenzen voorbij»

VenW zet zich in om meerdere goede treinverbindingen met België te onderhouden. Omdat NS Hispeed voornemens is om de Beneluxtrein op termijn te schrappen vanwege de bediening van Amsterdam–Brussel via de HSL, probeert VenW een alternatieve treinverbinding met België op te zetten, zoals besproken tijdens het AO Grenzeloos Genoegen op 3 september 2009 en het AO HSL-Zuid van 18 mei 2010.

Er zijn thans gesprekken met de Belgische treinvervoerder NMBS over de aanleg van een tweede, snellere stoptrein tussen Roosendaal en Antwerpen.

   

32 351-3 motie Mastwijk/Anker over toevoegen van HSL-stations net over de grens aan de lijst met te bedienen stations.

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – VAO initiatiefnota Koopmans «De grenzen voorbij»

De bevoegdheid van de minister is beperkt tot het verlenen van een HRN-concessie voor binnenlandse spoorwegverbindingen. Omdat een concessie aan de concessiehouder een exclusief recht verschaft om met uitsluiting van anderen openbaar vervoer te verrichten, kan er geen exclusief recht worden verstrekt ten aanzien van spoorverbindingen die in het buitenland zijn gelegen. De verstrekking van dit exclusieve recht is voorbehouden aan het buitenlands bevoegd gezag.

   

32 351-4 motie Mastwijk/Anker over overnemen van de aanbevelingen uit de initiatiefnota «De grenzen voorbij».

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – VAO initiatiefnota Koopmans «De grenzen voorbij»

De minister heeft bij de behandeling aangegeven deze motie te beschouwen als ondersteuning van beleid en aangegeven hoe hij met deze aanbevelingen omgaat. Voor het eind van het jaar wordt de Kamer de stand van zaken gemeld.

   

32 351-5 motie Anker/Mastwijk over plannen voor een tweede fase investeringen in het grensoverschrijdend spoorvervoer.

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – VAO initiatiefnota Koopmans «De grenzen voorbij»

De minister heeft aangegeven dat bij de behandeling geen dekking bevat. Inhoudelijk wordt de motie beschouwd als ondersteuning van beleid.

   

32 351-6 motie Anker/Mastwijk over verbeteringen voor het meenemen van fietsen in de trein.

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – VAO initiatiefnota Koopmans «De grenzen voorbij»

Het punt zal worden besproken met de betrokken partijen.

   

32 351-7 motie Anker/Mastwijk over afschaffen van het grenstarief.

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – VAO initiatiefnota Koopmans «De grenzen voorbij»

Het punt zal besproken worden met de NS.

   

32 351-8 motie Anker/Mastwijk over meenemen van de inbouw van ERTMS in de infrastructuur.

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – VAO initiatiefnota Koopmans «De grenzen voorbij»

VenW vraagt aan ProRail om op het traject Maastricht–Belgische grens z.s.m. het Belgische systeem TBL1+ aan te leggen. Dit systeem anticipeert op toekomstig gebruik van ERTMS. In de beantwoording van vragen van het lid Cramer wordt aangegeven dat de spoorsector in 2013 een voorstel zal doen voor de verdere implementatie van ERTMS in Nederland. De grensoverschrijdende spoorlijnen kunnen hier onderdeel van uitmaken.

   

32 351-9 motie Anker/Mastwijk over opnemen van station Eijsden in één van beide nieuwe concessies.

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – VAO initiatiefnota Koopmans «De grenzen voorbij»

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

32 123A-117 de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink/de Rouwe over verhoging van de treinfrequentie tussen Leeuwarden en Zwolle

Parlementair agendapunt [23-06-2010] – VAO MIRT

Betreft een recente motie, nog geen actuele stand van zaken te melden.

   
   

32 123A-118 motie Wiegman-van Meppelen Scheppink/van Gent over synergievoordelen bij realisering van het voorkeursalternatief A27.

Parlementair agendapunt [23-06-2010] – VAO MIRT

Betreft een recente motie, nog geen actuele stand van zaken te melden.

   

32 123A-123 motie Sharpe over prioriteit geven aan de file top 50.

Parlementair agendapunt [23-06-2010] – VAO MIRT

Betreft een recente motie, nog geen actuele stand van zaken te melden.

   

32 123A-124 motie Jansen/Neppérus over wettelijke normen voor trillingen langs het spoor.

Parlementair agendapunt [23-06-2010] – VAO MIRT

Betreft een recente motie, nog geen actuele stand van zaken te melden.

   

23 645-371 motie-De Mos over uitbreiding van de bevoegdheden van controleurs

VAO OV-chipkaart dd 19/05/10.

Op 13 juni 2010 is de Kamer per brief (Kamerstuk 28 642 nr. 51) geïnformeerd over de sociale veiligheid op het spoor waaronder de «Buitengewoon Opsporingsambtenaren» (BOA's). Op alle passagierstreinen van NS is een hoofdconducteur aanwezig. Elke hoofdconducteur is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en heeft hierdoor de bevoegdheid om boetes uit te schrijven voor wangedrag. De motie zal worden beantwoord in de Voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart die in het najaar van 2010 naar de Kamer zal worden verstuurd.

   

23 645-366 motie-De Mos over voorkomen dat de OV-chipkaart het reizen duurder maakt

VAO OV-chipkaart dd 19/05/10.

Deze motie is ondersteuning van beleid. De Commissie-Kist toetst de tarievenplannen van de decentrale overheden op opbrengstneutraliteit.

   

23 645-368 motie-Van Gent over een applicatie om de reizigers te waarschuwen die niet hebben uitgecheckt.

VAO OV-chipkaart dd 19/05/10.

Dit voorstel wordt besproken in de Regiegroep van 5 juli 2010. De decentrale overheden en de vervoerders zullen nog inhoudelijke reageren op dit voorstel.

   

23 645-369 motie-Aptroot over het gebruik van de OV-chipkaart door visueel gehandicapten.

VAO OV-chipkaart dd 19/05/10.

Er komt tijdelijk een landelijk product voor reizigers met een visuele beperking dat gelijk is aan de maatregel van de SRR en SRA. Voor een bedrag van € 10,– per maand kunnen blinden en slechtzienden onbeperkt reizen op (snel)tram, bus en metro. Of de kaart ook geldig is op regionaal spoor zal door de betreffende Decentrale Overheid worden besloten. Partijen maken nog afspraken over de distributie van de kaart. Gedurende zes maanden zal een pilot worden uitgevoerd met de tijdelijke maatregel. Hierbij zal door vervoerders, decentrale overheden en Viziris een onderzoek worden uitgevoerd om het reisgedrag van de gebruikers in beeld te brengen. Als blijkt dat de gebruikers meer of minder reizen dan verwacht kunnen eventueel de kosten van € 10 per maand wordt aangepast. De pilot start in het vierde kwartaal van 2010.

   

31 936-27 motie-De Rouwe/Boelhouwer over het strafbaar stellen van het met een laser beschijnen van vliegtuigen

VAO Luchtvaart dd 24/03/10

Justitie inventariseert momenteel de mogelijkheden voor strafbaarstelling. Het streven is om een wetswijziging zo spoedig mogelijk in gang te zetten. De gemeente Haarlemmermeer heeft aangegeven dat in afwachting daarvan op korte termijn een verbodsbepaling zal worden opgenomen in de APV.

   

31 801-8 motie-Cramer over ruimte in de vervoersconcessie voor nieuwe stations

VAO Nieuwe stations dd 19/05/10

De nieuwe aanbesteding van de vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet is controversieel verklaard. Verdere uitvoering van deze motie zal derhalve door het nieuwe kabinet ter hand worden genomen.

   

31 801-9 motie-Cramer/Roefs over een inventarisatie van mogelijke nieuwe stations

VAO Nieuwe stations dd 19/05/10

Dit zal aan de orde worden gesteld in het NMB. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

31 801-12 gewijzigde motie-Cramer over het schrappen van de inpasbaarheid in de dienstregeling als voorwaarde voor nieuwe stations

VAO Nieuwe stations dd 19/05/10

Aan de uitvoering van deze motie wordt gewerkt. De Kamer zal hierover in het kader van de begrotingsbehandeling of het MIRT nader worden geïnformeerd.

   

31 801-13 gewijzigde motie-Cramer over het aanlegbesluit station Schiedam Kethel

VAO Nieuwe stations dd 19/05/10

De Kamer zal in september worden geïnformeerd over de mogelijkheden om station Schiedam Kethel te realiseren.

   

De wijziging van de Wegenverkeerswet 1994, die nodig is om kentekens te kunnen koppelen aan milieukenmerken (noodzakelijk voor de milieuzonering bestelauto’s) is begin 2010 gereed

AO Milieuzonering en stedelijke distributie dd 15/01/09

De wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 is in voorbereiding. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het najaar van 2010 naar de Kamer worden gezonden.

   

Het wetsvoorstel ter vervangen van de huidige Wegenwet zal begin 2009 aan de Kamer voorgelegd worden

Brief sluiting overgang Oudenbosch dd 16/01/08

Vanwege de prioriteit voor de wijziging van de Tracéwet en de Crisis-en Herstelwet wordt de herziening van de Wegenwet naar verwachting in het voorjaar 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden.

   

Te leveren wanneer Havenspoorlijn full swing in gebruik is:a)de verschuiving van goederentreinen van de Brabantroute naar de Betuweroute zowel kwantitatief als kwalitatief (gevaarlijke stoffen) (2010);b)de substitutie met de weg (2010).

AO Betuweroute dd 14/05/08

De Kamer wordt eind 2010 geïnformeerd. Dan is duidelijk zichtbaar en bekend in welke mate verschuivingen in goederenstromen naar de Betuweroute hebben plaatsgevonden.

   

Over de ontwikkelingen ten aanzien van het parallel starten zal de Kamer te zijner tijd worden geïnformeerd.

AO Schiphol dd 05/02/09

De Kamer wordt naar verwachting begin 2011 geïnformeerd.

   

In 2011 wordt de APK-frequentie geëvalueerd. Daarbij komen aan de orde de frequentie voor diesel/LPG en oldtimers ouder dan 30 jaar, alsmede de mogelijkheden voor een kilometerafhankelijke APK.

AO APK Frequentie dd 10/10/07

In overleg met de RDW worden voorbereidingen voor de evaluatie getroffen, die conform planning in 2011 wordt uitgevoerd.

   

Onderzoeken of het bestaande leer-werktraject verruimd kan worden tot alle chauffeurs in loondienst, daarbij onderzoeken hoe schijn-loondienstconstructies voorkomen kunnen worden

Brief toekomstvisie taxi 26/06/08

Met de sociale partners vindt overleg plaats over het verlenen van een vrijstelling van de examenplicht aan alle loondienstchauffeurs. Daarmee komt de bespreking van het bestaande Leer-Werk-traject mogelijk te vervallen. Dit in het kader van de uitwerking van de taxivisie zoals eerder met de Tweede Kamer is besproken. In overleg met Sociaal Fonds Taxi wordt bezien hoe schijn-loondienstconstructies kunnen worden voorkomen. De resultaten komen in het najaar van 2010 beschikbaar.

   

De minister zegt toe dat als VVS maatschappelijk draagvlak voor een nationaal monument verkeersslachtoffers heeft gevonden, hij bereid is financiële steun toe te zeggen.

AO Verkeersveiligheid dd 06/11/07 (31200XII 29398–67)

Het voorstel van de Vereniging voor Verkeersslachtoffers wordt afgewacht.

   

De minister bespreekt met de Nederlandse Spoorwegen de mogelijkheden voor speciale opstapplaatsen voor senioren en zogenaamde `rode lopers` op stations en bericht de Kamer daarover in het najaar van 2009.

AO Mobiliteit van ouderen dd 17/06/09

De NS heeft dit met de doelgroep besproken. De resultaten hiervan worden meegenomen in de aanbiedingsbrief bij het geactualiseerde Implementatieplan.

   

Als de te maken afspraken rondom de verzelfstandiging van het havenbedrijf Amsterdam schriftelijk zijn vastgelegd, zal de Kamer hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

Brief rapportage verzelfstandiging havenbedrijf Amsterdam dd 10/06/09

Begin 2011 zal hierover besluitvorming in de gemeenteraad van Amsterdam plaatsvinden. Daarna zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

   

De Minister zegt de Kamer toe nog dit jaar een kabinetsstandpunt te sturen over het tarievenbeleid van het Havenbedrijf Rotterdam

Brief dd 03/05/06 mbt Borging Nationale Belangen Mainport Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs hebben een convenant gesloten over tariefconsultaties. Het Havenbedrijf Rotterdam overlegt momenteel met de oliesector over een vergelijkbaar convenant. Zodra dit is gesloten, zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

De minister komt schriftelijk terug op de vragen van het lid Roemer over de verhouding tussen de Nederlandse APK en de Europese APK-richtlijn en de systematiek die de RDW wil ontwikkelen voor keuringen van Nederlandse auto`s in andere Europese lidstaten.

AO Transportraad dd 25/03/09

Het streven is erop gericht om vanaf 1 januari 2011 de mogelijkheid te bieden dat een Nederlandse APK kan worden uitgevoerd in Spanje en vice versa. Voor het eind van 2010 worden de praktische afspraken daarover tussen Nederland en Spanje geformaliseerd.

   

Zodra het probleem met de beveiliging op het traject Maastricht-Visé is opgelost, zal de minister dat schriftelijk melden aan de Kamer.

AO Moties en Toezeggingen dd 19/03/08

De minister heeft in de Kamer in april 2009 geïnformeerd over de reden waarom het treinbeïnvloedingssysteem «Krokodil» in 2010 geïnstalleerd zal worden op het baanvak Maastricht-Visé. In de beantwoording van vragen van de vaste commissie heeft de minister op 29 maart 2010 aangegeven dat hij vasthoudt aan de aanleg van «Krokodil» eind 2010, en dat hij aan ProRail zal opdragen om zo snel mogelijk daarna «TBL1+» aan te leggen (kamerstuk 32 123 XII, nr. 48).

   

De minister zal de Kamer op het moment dat de resultaten van de grote praktijktest bekend zijn, nader informeren over de stand van zaken van de (vervangings)kosten van de OBE`s en de ontwikkeling daarin.

AO Anders Betalen voor Mobiliteit dd 30/10/08 en 18/11/08

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

Bij akkoord vervoerders wordt over 3 maanden de samenwerkingsovereenkomst HSA-NMBS (vertrouwelijk) naar TK gestuurd

AO HSL-Zuid 20-04-2005

De vervoerders HSA en NMBS lukt het tot op heden niet de samenwerkingsovereenkomst af te ronden. De minister heeft op verzoek van HSA bijstand verleend aan HSA om de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst te bevorderen. Op 10 maart 2010 heeft constructief overleg tussen de minister van VenW en zijn Belgische collega plaatsgevonden. Zodra de overeenkomst gereed is, zal deze aan de Staat worden toegezonden voor beoordeling. Daarna zal de samenwerkingsovereenkomst (vertrouwelijk) naar de Tweede Kamer worden gezonden.

   

Met betrekking tot de tariefstructuur HSA irt de Beneluxtrein; de minister geeft de garantie dat als er een besluit over de Beneluxtrein genomen moet worden, alle gegevens mbt de tariefstructuur bekend zijn (lid Roemer)

Begrotingsbehandeling VenW dd 12/12/07

De minister heeft aangegeven dat een vergelijking van de HSA diensten en de Beneluxtrein pas mogelijk is als de tariefstructuur van de HSA naar Brussel bekend is. HSA heeft aangegeven de tarieven voor de HSL-Zuid niet eerder dan 3 maanden voor de start van het vervoer bekend te kunnen maken. Door vertraging van de start van de treindienst Amsterdam – Brussel blijft de Beneluxtrein ook in 2011 nog rijden. De informatie over het tarief van de nieuwe dienst komt daarmee ook later beschikbaar.

   

De minister zegt toe het grensoverschrijdend karakter mee te nemen in het besluit over de opzet van de verkenning A67 Venlo–Eindhoven, welke in het najaar van 2008 wordt opgenomen.

Behandeling MIRT dd 17/12/07

Het onderwerp grensoverschrijdend vervoer wordt meegenomen in het MIRT onderzoek A67. De Kamer wordt op korte termijn over de opzet van de verkenning geïnformeerd.

   

Op basis van alle experimenten zal de Staatssecretaris de Kamer in het najaar van 2009 haar beleidslijn ten aanzien van gratis of goedkoop OV toezenden. De evaluatierapporten over de experimenten die in 2008 starten en in het eerste kwartaal van 2009 eindigen zullen na de zomer van 2009 worden opgeleverd

Brief mbt resultaten «Gratis met de bus voor 12– en 65+» in Eindhoven dd 26/02/08

De TK is op 2 juni 2008 (TK 30 368, nr. 9) geïnformeerd over de experimenten met gratis openbaar vervoer. In overleg met de decentrale overheden zijn op 26 mei 2009 12 nieuwe experimenten geselecteerd die in de periode tot en met december 2009 zijn uitgevoerd. De evalutie van de experimenten is binnenkort gereed. De uitkomsten van de evaluatie worden betrokken in de beleidslijn die in het najaar van 2010 wordt opgesteld.

   

Ik zal in 2010 de voorkeursbeslissing nemen voor de aanpak van de Afsluitdijk op basis van bijgaande visies en varianten, waarna met voortvarendheid in 2011 de planstudie wordt afgerond en zo snel mogelijk daarna wordt gestart met de uitvoering.

Brief mbt Afsluitdijk dd 26/06/09

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

Stas evalueert 2e tranche quick wins binnenhavens en bepaalt begin 2010 of er een 3e tranche komt

NO MIRT dd 15/12/08

15-07-2010 Momenteel wordt er gewerkt aan de evaluatie en vindt overleg plaats met de betrokken partijen. Op korte termijn zal de Kamer over de uitkomsten worden geïnformeerd.

   

De minister zal het belang van de internalisering van externe kosten bij spoor en binnenvaart benadrukken in Brussel en de Kamer informeren over de ontwikkelingen.

AO Transportraad dd 22/04/09

De Tweede Kamer zal, indien er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, worden geïnformeerd via de geannoteerde agenda van de Transportraad.

   

Eind 2009 een nieuwe beleidsagenda luchtvaartveiligheid aanbieden

Brief voortgangsrapportage beleidsagenda luchtvaartveiligheid dd 29/04/09

VenW werkt op dit moment aan een nieuwe Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid. Planning is dat de agenda voor het eind van 2010 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

   

Stas zegt toe begin 2009 een zorgvuldig besluit te nemen over de verkeerssituatie Hollandsch Diep

NO MIRT dd 15/12/08

Het besluit van de planstudie zal op korte termijn worden genomen.

   

Vóór het zomerreces van 2009 wordt de Kamer geïnformeerd over de aantalsnormen en de spelregels voor de actualisatie.

AO Schiphol dd 05/02/09

De Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd over het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel.

   

De Kamer zal periodiek worden ingelicht over de voortgang op het dossier ETS luchtvaart.

AO Transportraad dd 02/04/08 (21501–33 22112)

Tijdens de 37e ICAO Assembly in oktober 2010 zal dit onderwerp opnieuw worden geagendeerd. Zo spoedig mogelijk nadien zal de Tweede Kamer over het resultaat worden geïnformeerd.

   

Overleg met betrokken partijen om concrete vervolgstappen uit te werken, daarover de Kamer in het najaar rapporteren

Brief reactie advies Raad voor Verkeer en Waterstaat dd 05/09/08

Zolang nog niet duidelijk is wat de gevolgen van ABvM voor de wegbeheerders zijn is het niet oppertuun om te starten met fase 3 van Anders Organiseren Wegbeheer.

   

De minister zal onderzoek doen naar de haalbaarheid van de voorstellen van de heer Dubbing ten aanzien van verbetering van verkeersveiligheid en de Kamer terzake informeren.

AO Verkeersveiligheid en CBR dd 25/06/08 (29398–119)

De Tweede Kamer is per brief van 11 december 2009 (Kamerstuk 2009–2010, 29 398, nr. 196) geïnformeerd over de stand van zaken rond deze toezegging. Momenteel vindt er overleg plaats met BZK en Justitie over de implementatie. De Kamer zal hierover op korte termijn geïnformeerd worden.

   

Onderzoek naar effecten beginnerregeling.

Debat wetsvoorstellen 30 324, 31 278, 31 340 dd 21/10/08

De minister beziet momenteel samen met zijn ambtgenoot van Justitie het gehele rijbewijshuis. De Kamer ontvangt hierover in het najaar van 2010 een brief.

   

De Kamer wordt schriftelijk nader geïnformeerd over de mogelijkheden voor het uitvoeren van een MKBA naar het nacht- en weekendwerk op het spoor.

AO Vervoerplan NS en Beheerplan ProRail dd 20/05/09

De Kamer zal hierover rond de zomer worden geïnformeerd in het kader van de rapportage van de Taakgroep vitaliteit spoorsector.

   

Elektronisch betalen in taxi mede via chipkaart bezien en zo mogelijk realiseren (eerste helft 2010)

Brief Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer dd 17/10/07

De uitkomsten van de evaluatie worden in najaar 2010 aan de Tweede Kamer gemeld in een volgende voortgangsbrief OV-chipkaart.

   

De minister heeft toegezegd de TK te informeren over de studie van de provincie Overijssel naar nieuwe stations en de inpassingkosten van die stations (o.a. Deventer-Noord, Zwolle Zuid);

AO Nieuwe stations, nieuwe passagiers dd 10/06/09

De Kamer wordt hierover op korte termijn geïnformeerd.

   

De Kamer zal zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd over de snelheidsverhoging op het spoor, over het nader overleg met de Europese Commissie over de alternatieve beveiligingsystemen (ATB Groen en Code 147) en over de MKBA ERTMS.

AO Vervoerplan NS en Beheerplan ProRail dd 20/05/09

Het onderzoek van de TU Delft over de snelheidsverhoging naar 160 km/u is afgerond. De spoorsector heeft een plan van aanpak over ATB code 147/160 km/u naar V&W gestuurd. Hierover zal eerst nog overleg gevoerd worden met de spoorsector. De Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd.

   

De handreiking reis- en verblijfsverboden beter toepasbaar maken en deze zo mogelijk aanvullen met «best-practices». (eerste helft 2008)

Brief Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer dd 17/10/07

Dit onderwerp zal in de Taskforce sociale veiligheid OV worden betrokken. De handreiking zal naar verwachting eind 2010 zijn afgerond.

   

Dit onderzoek (naar kentekenplaten) is onlangs afgesloten. Over de resultaten van dit onderzoek ga ik in overleg met de RDW, de handhavers en de fabrikant. Op basis van dat overleg zal ik besluiten of deze kentekenplaat in Nederland kan worden toegelaten. Ik verwacht u in het najaar nader te kunnen informeren.

Brief toezeggingen verkeersveiligheid dd 01/07/09

De Tweede Kamer zal hierover op korte termijn geïnformeerd. Het verzoek aan de RDW om de uitvoeringstoets is in juli 2010 uitgegaan.

   

In het derde jaar van het Loket evalueren, en de Kamer over deze evaluatie berichten

Brief mbt OV-Loket dd 03/12/07

Er zal gehandeld worden conform deze toezegging.

   

De Kamer informeren zodra er voldoende inzicht is in de aanpak van de diefstal van kentekenplaten, waaronder het toelaten van de niet steelbare kentekenplaten.

Brief mbt kentekenplaten dd 21/01/08

De Tweede Kamer zal hierover in augustus 2010 worden geïnformeerd.

   

De minister bericht de Kamer over het resultaat van zijn overleg met de spoorsector over de implementatie van de Europese verordening betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.

AO Transportraad dd 25/03/09

NS heeft de nadere informatie geleverd en vanuit de Europese Commissie is een uitleg gekomen van de verordening. Hispeed en NS werken op dit moment aan nieuwe algemene voorwaarden, die zij via de SER afstemmen met de consumentenorganisaties. Zodra dit overleg is afgerond, zal de Kamer geïnformeerd worden.

   

De minister van VenW zoekt samen met M-Fin uit wat de best passende maximale beloning voor prorail kan zijn. De TK krijgt vervolgens een voorstel waar met de minister over gediscussieerd kan worden.

AO Topinkomens dd 26/11/08

Op korte termijn zal de Tweede Kamer een voorstel ontvangen omtrent het voorgenomen beloningsbeleid van ProRail.

   

De minister van Verkeer en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Vliegenthart en Koffeman toe dat hij de wet zal wijzigen wanneer het hem niet lukt de beide Kamers te overtuigen van de wenselijkheid van een luchthavensysteem

Debat Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) dd 08/12/08

De mogelijkheden om het stelsel van samenwerkende luchthavens vorm te geven, worden onderzocht. Zodra hier meer over bekend is, wordt de Kamer geïnformeerd.

   

De Kamer eind 2010 informeren over voortgangsrapportage waterkwantiteit.

Brief antwoord op lijsten van vragen begrotingsstaten XII, en A dd 10/06/09

De Kamer wordt hierover in het 4e kwartaal 2010 geïnformeerd.

   

Twee jaar na de inwerkingtreding van de wet een diepgaande evaluatie te laten uitvoeren naar de marktontwikkelingen in de sector, en de Kamer vervolgens over deze evaluatie rapporteren.

Behandeling wet wegvervoer goederen dd 24/01/08 en 05/02/08

In mei 2011 zal gestart worden met de evaluatie.

   

Over twee jaar de positie van de zzp`ers en de kwestie van de arbeidsvoorwaarden evalueren. Indien nodig met extra effectieve maatregelen komen.

Behandeling wet wegvervoer goederen dd 24/01/08 en 05/02/08

Dit onderwerp wordt meegenomen bij de brede evaluatie van de Wet wegvervoer goederen. In mei 2011 zal gestart worden met deze evaluatie.

   

De minister zal de Kamer nader informeren over de ervaringen met de Taskforce vitaliteit spoorsector en de mogelijkheden voor het benoemen van een onafhankelijk voorzitter van deze taskforce, vóór het einde van het meireces.

AO Vervoerplan NS en Beheerplan ProRail dd 20/05/09

Voor het einde van het zomerreces zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

   

De kamer eind 2010 informeren over voortgangsrapportage waterkwantiteit

Brief antwoord op lijsten van vragen begrotingsstaten XII, en A dd 10/06/09

De Kamer zal in het vierde kwartaal van 2010 hierover worden geïnformeerd.

   

De tweede aanbeveling van Procap betreft het hanteren van één planning binnen het project en in de communicatie. De huidige combinatie van de deterministische en de probabilistische planning zorgt voor onduidelijkheid. Dit heeft uw Kamer eerder ook geconstateerd. Ik zal hierover rapporteren in de begeleidende brief bij de derde Voortgangsrapportage.

Brief ABvM dd 23/06/09

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

In het najaar komen met een eerste uitwerking van het publieke domein

Brief voortgang aanbestedingsproces ABvM dd 05/09/08

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

De minister van Verkeer en Waterstaat zal de Kamer informeren over de mogelijkheid om sancties met betrekking tot rijontzeggingen internationaal aan te pakken als de Europese Commissie hierover heeft bericht.

AO CBR dd 03/06/09

Als het Stockholmprogramma van de Europese Commissie niet aansluit bij onze ambities, zal in overleg met de minister van Justitie bezien worden hoe op dit dossier richting de Europese Commissie kan worden opgetrokken en zal de Kamer daarover geïnformeerd worden (conform toezegging tijdens het AO Verkeersveiligheid d.d. 7 oktober 2009).

   

De Kamer wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van aansluiten van Roosendaal op de lijn Brussel–Antwerpen–Essen, als mogelijk alternatief voor de Beneluxtrein

AO HSL Zuid dd 14/05/08

Het is gebleken dat het naar Roosendaal doortrekken van de Belgische Intercity die van Charleroi naar Essen gaat om meerdere redenen lastiger is dan eerst werd gedacht. Daarom zijn er thans gesprekken met de Belgische treinvervoerder NMBS over de inleg van een tweede snellere stoptrein tussen Roosendaal en Antwerpen.

   

1e kwartaal 2009 brief naar TK over prijsbeleid

NO MIRT dd 15/12/08

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

Evaluatie parkeerplaatsen schriftelijk naar TK

NO MIRT dd 15/12/08

De Kamer zal naar verwachting in oktober 2010 worden geïnformeerd.

   

Het nieuwe stelsel uitgiftesysteem zal vanaf 2011 van kracht zijn

Brief windenergie op de Noordzee dd 04/04/08

VenW en EZ werken samen aan de uitwerking van het nieuwe stelsel.

   

De Kamer wordt te zijner tijd schriftelijk geïnformeerd over de financiering van de in West-Brabant benodigde extra maatregelen, die samenhangen met het gebruik van het Volkerak-Zoommeer als waterberging

AO Waterveiligheid dd 12/11/08

Naar verwachting zal de Kamer hierover in de 18e voortgangsrapportage (verslagperiode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2011) worden geïnformeerd.

   

De TK in het najaar van 2011 informeren over de veiligheidssituatie van de primaire waterkeringen in Nederland

Brief antwoorden op commissievragen mbt Water in Beeld dd 28/09/07

De Kamer wordt hierover in het 3e kwartaal 2011 geïnformeerd.

   

In 2010 komt de staatssecretaris met een voorstel voor de nieuwe normering waterveiligheid. Daarbij zal ook worden teruggekomen op een norm voor basisveiligheid, waaronder een norm voor het borgen van basisveiligheid voor buitendijkse bebouwing.

AO Ontwerp Nationaal Waterplan dd 12/03/09

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

De Kamer zal in het najaar van 2009 worden geïnformeerd over het Deltaprogramma en de (solide) wijze van financieren daarvan.

AO Ontwerp Nationaal Waterplan dd 12/03/09

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

Kader uitbrengen over bouwen in diepgelegen polders/buitendijks en dit integreren met nota WV21

AO Kabinetsstandpunt Rampenbeheersing overstromingen dd 27/06/07 (27 625, nr. 98)

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

N.a.v. vragen van Boelhouwer en Cramer over schadevergoeding bij waterberging en specifiek over vergoeding van schade bij nieuwe investeringen is toegezegd dat een uitgebreide brief aan de TK wordt gestuurd waarin de materie wordt toegelicht.

Debat Waterwet dd 20/03/08

De Kamer zal op korte termijn hierover geïnformeerd worden.

   

N.a.v. de motie van Boelhouwer nr. 31 is toegezegd dat de in de motie genoemde knelpunten worden betrokken bij het, naar verwachting in het najaar van 2008 te verwachten, beleidskader voor handelingen in de ondergrond.

Debat Waterwet dd 20/03/08

De toezegging ligt primair bij de Minister van VROM.

   

de Tweede Kamer jaarlijkse met een voortgangsrapportage wordt geïnformeerd over de voortgang, onder meer ten aanzien van:– de uitvoering van het maatregelenprogramma, – de ontwikkeling van de waterkwaliteit (in relatie tot de uiteindelijk te realiseren doelen), alsmede – de realisatie van de door het kabinet beoogde jaarlijkse doelmatigheidsverbetering van 1 à 2% in de waterketen tot 2015 (zoals is verwoord in het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen en eerder bij brief door de minister van VROM aan de Tweede Kamer is toegezonden op 22 augustus 2007).

AO Kaderrichtlijn Water dd 19/06/08

De Tweede Kamer is in mei 2010 geïnformeerd door middel van de uitgave «Water in Beeld». Met ingang van 2011 zal de voortgang met betrekking tot waterkwaliteit onderdeel uitmaken van in de toegezegde rapportage over de voortgang van het Nationaal Waterplan.

   

De minister gaat in overleg met de sector over het creëren van nieuwe concepten voor parkeerplaatsen, bijvoorbeeld Autohofen (naar Duits model) langs de snelweg, de Kamer wordt hierover nader geïnformeerd.

AO Top 20 minst veilige parkeerplaatsen dd 03/04/08

Dit punt wordt meegenomen in de beleidsvisie verzorgingsplaatsen die in oktober 2010 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

   

De minister van Verkeer en Waterstaat zal in overleg met de minister van Justitie onderzoeken of er ruimte bestaat in de concessie die verleend wordt aan individuele pompstationhouders om de onveiligheid op de parkeerplaatsen mee aan te pakken

AO Top 20 minst veilige parkeerplaatsen dd 03/04/08

Dit punt wordt meegenomen in de beleidsvisie verzorgingsplaatsen die in oktober 2010 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

   

De minister zal de Kamer informeren zodra er meer duidelijkheid bestaat over de bestemming van de 50 Europese gemarkeerde parkeerplaatsen en het aantal dat Nederland zal verkrijgen.

AO Top 20 minst veilige parkeerplaatsen dd 03/04/08

De resultaten zullen worden betrokken bij de beleidsvisie verzorgingsplaatsen die in oktober 2010 aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

   

Medio 2009 de wetgeving rond aanpassing van bestaande instellingswetten.

Brief mededeling VenW ex atr 42 kaderwet ZBO`s dd 17/01/08 (FMC/2007/2730)

Naar verwachting zal de verzamelwet van VenW eind 2011/begin 2012 van kracht gaan.

   

De minister zal onderzoek verrichten naar de categorisering van parkeerplaatsen binnen EU-verband.

AO Top 20 minst veilige parkeerplaatsen dd 03/04/08

De beleidsvisie zal in het 4e kwartaal 2010 aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

   

De minister bericht de Kamer in het najaar van 2009 schriftelijk over de uitvoering van de moties Roemer over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (kamerstuk 25 847, nrs. 64, 65 en 66).

AO Mobiliteit van ouderen dd 17/06/09

De actualisering van het Implementatieplan zal in het najaar van 2010 gereed zijn. De uitvoering van de moties op stuk nrs. 64 en 66 wordt hierbij meegenomen. Over de uitvoering van de motie op stuk nr. 65 is de Kamer bij brief van 26 april 2010 geïnformeerd.

   

Vanaf de begroting 2010 zal een inschatting worden gegeven van de bijdrage van Anders Betalen voor Mobiliteit aan de prestatie-indicatoren onder operationele doelstelling 34.01, voor 2020.

Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek dd 19/11/08

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

De minister van Verkeer en Waterstaat agendeert het onderwerp standaardisering van het parkeerbeleid voor gehandicapten bij de decentrale overheden en informeert de Kamer over het resultaat daarvan.

AO Initiatiefwet Stilstaan bij parkeren dd 18/12/08

De Eerste Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel verworpen. Momenteel vindt overleg plaats met het Kenniscentrum Parkeren en de VNG over de inrichting van een gehandicaptenparkeerplaats, inclusief de eventuele parkeerautomaat.

   

Dit najaar stuurt de minister een inhoudelijke brief om de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken rond duurzaam aanbesteden van RWS.

AO Luchtkwaliteit dd 27/09/07

De Kamer wordt hierover geïnformeerd in het 3e kwartaal over de stand van zaken van het RWS Duurzaamheidsprogramma.

   

De minister zal de Kamer op de hoogte houden van de voortgang van vervolgacties op het gebied van bitumenkartel.

Brief mbt bitumenkartel dd 25/02/08

De zaak is momenteel aanhangig bij het Europees Hof.

   

De Minister is bereid om in samenhang met de uitkomsten van de lopende Alterra-onderzoek, RWS en/of andere instituten te laten nagaan wat de invloed is van het eventuele recreatief medegebruik van ecoducten op het functioneren daarvan. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontwerptechnische en toegankelijkheidseisen, de kosten van de aanpassingen en welke nog aan te leggen ecoducten geschikt kunnen worden gemaakt voor medegebruik fietsers/wandelaars; bijvoorbeeld Natuurbrug De Zanderij–Crailo en spoorlijn Hilversum.

Brief mbt kamervragen gebruik ecoducten dd 07/03/08

De toezegging is overgenomen door LNV. LNV verwacht dat dit onderzoek op korte termijn gereed is.

Vervolgens zullen LNV en VenW een gezamelijke reactie voorbereiden.

   

Vóór de zomer van 2010 ontvangt de Kamer de evaluatie van de proeven met dynamische snelheden op snelwegen.

AO Moties en toezeggingen dd 02/04/09

De Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd over de resultaten van de experimenten met dynamax.

   

De Minister zal in een bredere notitie ingaan op de mogelijkheden van energiezuinige toepassing van verlichting op het wegennet.

AO Aanleg en onderhoud wegen dd 21/06/07

In september 2010 zal de Kamer worden geïnformeerd over de stand van zaken van het RWS Duurzaamheidsprogramma. Daarin komt ook dit onderwerp aan bod.

   

De minister van Verkeer en Waterstaat treedt in overleg met de directie van het CBR om harde prestatie-indicatoren en de wijze van toezicht hierop af te spreken en bericht de Kamer hier vervolgens schriftelijk over.

AO CBR dd 03/06/09

Het voorstel van het CBR zal met hen besproken worden, waarna de indicatoren kunnen worden vastgesteld. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

De minister zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in Europees verband te zorgen voor betere herkenbaarheid van spoorvoertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren en zal de Kamer over de uitkomsten informeren.Afdoening toegezegd door M/S: 21-05-08.

AO Vervoer gevaarlijke stoffen dd 21/05/08

De visie op risicocommunicatie zal in september 2010 aan de Kamer worden verzonden.

   

A14 in verkenning Haaglanden opnemen.

NO MIRT dd 15/12/08

De Tweede Kamer wordt eind 2010 geïnformeerd over de resultaten van het Bestuurlijk Overleg MIRT Zuidvleugel najaar 2010.

   

Met een aantal provincies en regio’s ben ik daarnaast op dit moment in overleg om de mogelijkheden te verkennen op korte termijn een methodiek te testen voor de inwinnen van data en de integratie van toegankelijkheidsinformatie in een reisadvies. Ik zal u te zijner tijd informeren over de resultaten van deze pilot en de eventuele verdere uitrol naar andere provincies en regio’s.

Brief reisinformatie toegankelijkheid stads- en streekvervoer dd 08/12/08

In opdracht van de minister worden in het platform BISON, waarin het KpVV en enkele provincies en stadsregio’s zijn opgenomen, standaarden ontwikkeld voor de uitwisseling van toegankelijkheidsinformatie over bushaltes ten behoeve van reisadviezen. Zodra één en ander gereed is zal de Kamer hierover worden geinformeerd.

   

In het najaar van 2008 zal de publieke regie worden uitgewerkt. De minister zal de Kamer schriftelijk informeren over de uitkomst.

Brief implementatiestrategie Anders Betalen voor Mobiliteit dd 27/06/08

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

Het definitieve uitvoeringsbesluit Anders Betalen voor Mobiliteit komt rond de tweede helft van 2009 naar de Kamer.

AO Anders Betalen voor Mobiliteit dd 02/07/08 en 03/07/08

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

De beleidslijn gratis of goedkoop OV zal eind 2009–begin 2010 gereed zijn

Brief evaluaties gratis OV voor filerijders en 65–plussers dd 02/07/08

De TK is op 2 juni 2008 (TK 30 368 nr 9) geïnformeerd over de experimenten met gratis openbaar vervoer. In overleg met de decentrale overheden zijn op 26 mei 2009 12 nieuwe experimenten geselecteerd die in de periode tot en met december 2009 zijn uitgevoerd. De evalutie van de experimenten is binnenkort gereed. De uitkomsten van de evaluatie worden betrokken in de beleidslijn die in het najaar van 2010 wordt opgesteld.

   

De minister zal de resultaten van de DHV analyse over kosten-baten aan de Kamer doen toekomen.

Spoeddebat milieuheffing auto’s dd 10/06/09

Naar verwachting worden de resultaten op korte termijn naar de Tweede Kamer gestuurd.

   

De minister van VenW zal de Kamer (alsnog) een reactie doen toekomen op het rapport «Financieringsonderzoek A1» van Ecorys (capaciteitsuitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Hengelo/Duitse grens).

NO MIRT dd 15/12/08

Tijdens het BO MIRT van mei 2010 is geconstateerd dat meer tijd nodig is dan voorzien om de samenhang tussen de capaciteitsuitbreiding en de ruimtelijke ontwikkelingen in de A1 zone zorgvuldig in beeld te brengen. De resultaten hiervan worden in het BO MIRT najaar 2010 besproken.

   

De minister zegt toe te blijven kijken of er in de toekomst nog een mogelijkheid is voor oranje-signalering bij grensoverschrijdend verkeer

VAO Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen dd 22/04/09

De visie op risicocommunicatie zal in september 2010 aan de Kamer worden verzonden. Het rapport wordt voor de eerstvolgende internationale vergadering in september 2010 aan de VN voorgelegd.

   

Zodra het Ontwerp-Tracébesluit IJzeren Rijn gereed is, zal de Kamer dat ontvangen. Ook de wijziging van het verdrag die in dit kader benodigd is, alsmede te zijner tijd het Tracébesluit zullen aan de Kamer worden voorgelegd.

AO IJzeren Rijn dd 11/02/09

De minister zal, zoals de Tracéwet voorschrijft, het Ontwerp-Tracébesluit en het Tracébesluit naar de Kamer zenden zodra deze gereed zijn. Voor het OTB IJzeren Rijn zal dat volgens de huidige verwachting in 2012 zijn.

   

De minister van Verkeer en Waterstaat zal het praktijkexamen voor bromfietsen 1 jaar na invoering evalueren en de resultaten van deze evaluatie aan de Kamer toezenden.

AO Verkeersveiligheid dd 12/02/09

Het praktijkexamen voor bromfietsen is op 1 maart 2010 ingevoerd. De evaluatie vindt in maart 2011 plaats. De Kamer wordt aansluitend hierover geïnformeerd.

   

De minister informeert de Kamer na de tweede tranche in het kader van mobiliteitsmanagement over de resultaten die met de mobiliteitsprojecten zijn behaald.

Notaoverleg Mobiliteitsaanpak dd 16/02/09

De evaluatie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM), het advies van de TFMM en het besluit naar aanleiding van de evaluatie zullen naar verwachting in september naar de Kamer worden gestuurd.

   

De minister legt het alternatief voor de eis van dienstbetrekking in de Wet wegvervoer goederen, wanneer dat uitgewerkt is, aan de Kamer voor, alvorens deze eis uit de Wet te schrappen.

AO Transportbelemmeringen dd. 18/03/09

De eis van dienstbetrekking wordt een onderdeel van de evaluatie van de WWG.

   

De minister van VenW vraagt het RIVM of het mogelijk is op basis van bestaande cijfers een inschatting te maken van het risico van stukgoedvervoer, van de aard en de omvang ervan en het aandeel van het binnenlands vervoer erin.

AO Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen dd 19/03/09

Het lijkt niet mogelijk om op basis van de bestaande vervoersstatistieken een inschatting te maken. Momenteel wordt getracht op basis van algemene risico-inschattingen op basis van de regels voor «limited quantities» een alternatieve aanpak te ontwikkelen. De Kamer wordt hierover geïnformeerd in het najaar van 2010.

   

In 2009 komt de minister terug op de verbreding van het puntenrijbewijs en het komen tot één systematiek voor beginnende en ervaren bestuurders.

AO Verkeersveiligheid en CBR dd 25/06/08 (29398–119)

De minister beziet momenteel samen met zijn ambtgenoot van Justitie het gehele rijbewijshuis. De Kamer ontvangt hierover in het najaar van 2010 een brief.

   

De Kamer in het najaar informeren over het eindrapport van de onafhankelijke begeleidingsgroep van gerenommeerde visdeskundigen.

Brief mbt hevelvistrap dd 2/7

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

Rijkswaterstaat bekijkt samen met TNO hoe zo efficiënt mogelijk kan worden geïnspecteerd om zo snel mogelijk een voldoende betrouwbaar beeld neer te zetten. De eerste resultaten van dit onderzoek worden rond de zomer 2010 verwacht. Zodra deze resultaten bekend zijn zal ik u nader informeren.

Brief mbt onderhoud natte kunstwerken dd 2/7

De resultaten zullen naar verwachting in het najaar van 2010 naar de Kamer worden gezonden.

   

Naar verwachting zal ik u later dit jaar kunnen informeren over eenvoudiger methoden tot berekening van effecten op natuurwaarden in planstudies.

Brief Natura 2000 en gezondheid in planstudies dd 10/7

De Kamer wordt hierover in het najaar van 2010 geïnformeerd.

   

De staatssecretaris zal de Kamer schriftelijk informeren over garantiestellingen door NS, en daarbij onder andere ingaan op de vraag aan welke bedrijven, naast Qbuzz, NS (Internationaal) garantiestelling verleent en op de vraag of de overheid voor dit soort garantiestellingen regelgevende kaders zou moeten stellen.

Parlementair agendapunt [01-09-2009] – Aanbestedingen in het openbaar vervoer

Naar verwachting zal de Kamer hierover op korte termijn worden geïnformeerd.

   

De minister zal zijn ambtsgenoot van Justitie vragen de Kamer te informeren over de mogelijkheden voor integrale nazorg voor verkeersslachtoffers, het van recidive afhankelijk maken van de hoogte van verkeersboetes, de snellere afhandeling van strafzaken verbonden aan verkeersovertredingen en het opmaken van een proces-verbaal en het verstrekken van een kopie daarvan aan het slachtoffer na verkeersongevallen.

Parlementair agendapunt [02-09-2009] – Verkeersveiligheid

In het AO van 16 december 2009 hebben de ministers van VenW en Justitie toegezegd te kijken naar de verbetering integrale nazorg voor verkeersslachtoffers. VenW is in gesprek met de vereniging voor Verkeersslachtoffers. Over de resultaten hiervan zal de Kamer op korte termijn worden geïnformeerd.

   

Op de vragen over kosteneffectiviteit van maatregelen zal de minister, na overleg met de verschillende betrokken instanties, schriftelijk terugkomen.

Parlementair agendapunt [02-09-2009] – Verkeersveiligheid

RWS doet in samenspraak met de SWOV onderzoek. De resultaten hiervan worden op korte termijn verwacht.

   

Voor de concretisering van de ambitie op het gebied van het regionaal OV wordt de Visie Regionaal OV opgesteld. Op verzoek van uw Kamer zijn we bezig het «regionaal openbaar vervoer van Olympische kwaliteit» inhoud te geven. Ook de uitvoering van deze motie gebeurt in goed overleg met decentrale overheden. De visie zal rond de zomer van 2010 aan uw Kamer worden aangeboden.

Uitgaande brief [31-08-2009] – 20 094 105 Verankering MobiliteitsAanpak in beleid

Dit is onderdeel van de Visie op regionaal OV en wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

   

De minister komt, na overleg met NS, schriftelijk terug op de hoogte van de boekingskosten voor internationale treinkaartjes.

Parlementair agendapunt [03-09-2009] – Grenzeloos genoeg(en); grensoverschrijdend openbaar vervoer

Het punt zal besproken worden met de NS.

   

De staatssecretaris laat het de Kamer weten als er afspraken zijn gemaakt over het traject Enschede–Gronau.

Parlementair agendapunt [03-09-2009] – Grenzeloos genoeg(en); grensoverschrijdend openbaar vervoer

Het initiatief ligt bij de regio Twente en provincie Overijssel. Zodra deze regio’s besloten hebben of ze infrastructurele aanpassingen op het traject Enschede – Gronau uit willen voeren volgt een verzoek aan het Rijk om co-financiering.

   

Vanaf 2009 zal ik jaarlijks rapporteren in de departementale jaarverslagen conform de rijksbrede richtlijn externe inhuur.

Uitgaande brief [07-09-2009] – Uitgaven externe inhuur

Dit wordt conform de toezegging verwerkt in het jaarverslag 2009. De kamer ontvangt dit voor het verantwoordingsdebat.

   

Bij de berekening van de tarieven van de nationale vervoerbewijzen voor 2010 zal worden uitgegaan van 6,6% tariefsverhoging voor 2009.

Parlementair agendapunt [29-09-2009] – Tarieven nationale vervoersbewijzen (strippenkaart)

Deze toezegging wordt meegenomen bij de berekening van de tarieven voor 2011. Het besluit daarover wordt in september 2010 verwacht.

   

Het wetsvoorstel m.b.t. RDW onder Kaderwet zbo’s met de daartoe nodige wijziging van de Wegenverkeerwet 1994 zal naar verwachting medio 2010 aan de Kamer worden aangeboden.

Uitgaande brief [14-09-2009] – 20 097 713 Derde evaluatie verzelfstandiging RDW

Het wetsvoorstel is in voorbereiding.

   

Als het Kabinet zijn koers heeft bepaald over beprijzing bij projecten zal de Eerste Kamer – evenals de Tweede Kamer – hierover per brief worden geïnformeerd.

Uitgaande brief [17-09-2009] – 20 091 050 Halfjaarlijkse rappel toezeggingen

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

De Kamer zal nader worden geïnformeerd over de mogelijkheden om bestaand trein-materieel te voorzien van in ieder geval één toegang die geschikt is voor minder-validen.

Parlementair agendapunt [24-09-2009] – Spoor (verzamel AO)

ProRail en NS werken samen aan de vijfjaarlijkse actualisering van het Implementatieplan Toegankelijkheid. Deze toezegging zal hierin worden meegenomen. Zodra de resultaten bekend zijn, wordt de Kamer geïnformeerd.

   

De Kamer zal in de loop van 2010 nader geïnformeerd worden over het versneld toegankelijk maken van alle stations.

Parlementair agendapunt [24-09-2009] – Spoor (verzamel AO)

Conform toezegging wordt de Kamer hierover nog in 2010 geïnformeerd.

   

Na afronding van het advies en daarmee de rapportage van Ecorys over de economische ontwikkeling die te verwachten zijn als vliegveld Lelystad zou uitbreiden, zal het rapport van Ecorys als bijlage aan de Kamer worden gezonden.

Uitgaande brief [24-09-2009] – 20 093 560 beantwoording kamervragen inzake luchtvaartnota

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

   

De staatssecretaris zal de concepten van de tweejaarlijkse werkprogramma’s van de CCR voor commentaar aan de Tweede Kamer voorleggen.

Uitgaande brief [24-09-2009] – 2 009 824 Voorstel van wet tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet

Het bestaande twee jaarlijkse werkprogramma loopt nog tot en met 2011. In december 2011 zal het volgende twee jaarlijkse werkprogramma in de CCR worden aangenomen.Voor die tijd wordt het aan de Kamer aangeboden.

   

Alvorens de juridische eigendom van het spoor wordt overgedragen aan de Staat zal de Kamer worden geïnformeerd over de afspraken met Prorail en de Dienst Domeinen.

Parlementair agendapunt [12-10-2009] – Notaoverleg Evaluatie Spoorwegwetgeving

Begin januari 2010 heeft VenW met Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf afspraken gemaakt omtrent de overgang van de juridische eigendom van het spoor. Naar verwachting zal de Kamer – na overleg met ProRail – op korte termijn aan de Kamer worden aangeboden.

   

De AMvB capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur zal nog vóór het zomerreces bij de Kamer worden voorgehangen.

Parlementair agendapunt [12-10-2009] – Notaoverleg Evaluatie Spoorwegwetgeving

Na een uitvoeringstoetsing door ProRail is het noodzakelijk gebleken nader juridisch onderzoek te doen. Naar verwachting zal de AMvB op korte termijn aan de Kamer worden aangeboden.

   

De Kamer wordt zodra het onderzoek naar alternatieve modellen voor de reikwijdte van het hoofdrailnet is afgerond geïnformeerd over de resultaten.

Uitgaande brief [29-09-2009] – 20 098 597 commissievragen over de evaluatie van de spoorwetgeving

Het onderzoek hangt samen met het beleidsvoornemen over de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet vanaf 2015. Dit beleidsvoornemen is door de Tweede Kamer op 11 maart 2010 controversieel verklaard.

   

De minister zal met een voorstel m.b.t. status «groot project» van PMR komen wanneer beroeps- en besluitvormingsprocedures zijn afgerond.

Uitgaande brief [29-09-2009] – Project Mainportontwikkeling Rotterdam: Voortgangsrapportage 6

Naar verwachting zullen de beroeps- en bezwaarprocedures doorlopen tot 2012.

   

De minister zal bij de besluitvorming over het Definitief Uitvoeringsbesluit (DUB) een financieel mandaat aan de Kamer vragen.

Uitgaande brief [29-09-2009] – 20 093 834 Derde Voortgangsrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

De minister zal de Kamer in het najaar van 2010 informeren over de uitkomsten van de evaluatie van de 3e fase van het nieuwe reserveringssysteem.

Parlementair agendapunt [07-10-2009] – CBR en Bromfietsexamen

Er wordt door VenW in overleg met het CBR en de branche een plan van aanpak voor het onderzoek opgesteld. Het onderzoek zal door een onafhankelijk bureau worden uitgevoerd. Over de uitkomsten zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer in de loop van 2010 informeren over de afronding van de kwaliteitsslag bij het CBR.

Parlementair agendapunt [07-10-2009] – CBR en Bromfietsexamen

De Kamer wordt conform toezegging in het najaar van 2010 geïnformeerd over de afronding van de kwaliteitsslag bij het CBR.

   

De minister zal de Kamer informeren over de uitkomsten van zijn bilateraal overleg met EU-partners over invordering van het rijbewijs binnen Europa.

Parlementair agendapunt [07-10-2009] – CBR en Bromfietsexamen

In overleg met de Minister van Justitie wordt bezien hoe op dit dossier richting de Europese Commissie wordt opgetrokken en zal de Kamer, indien daar aanleiding toe is, daarover geïnformeerd worden.

   

De minister zal na oplevering van de tunnels van de A73, de eindafrekening in het kader van de begrotingscyclus ter beschikking stellen aan de Kamer.

Uitgaande brief [12-10-2009] – 2009 128 882 650 Commissievragen betreffende verschillen tussen tunnels in relatie tot te hoge voertuigen

De weg en de tunnels zijn in gebruik, maar er dienen nog een aantal restpunten te worden weggewerkt in 2010 waarvoor nog kosten gemaakt zullen worden. Zodra deze restpunten zijn afgesloten, zal de Kamer geïnformeerd worden.

   

In de najaarsnota 2010 wordt de Kamer nader geïnformeerd over de kosten van de definitieve oprit aan de noordzijde van de Roertunnel.

Uitgaande brief [12-10-2009] – 2009 128 882 650 Commissievragen betreffende verschillen tussen tunnels in relatie tot te hoge voertuigen

De Kamer zal bij Najaarsnota 2010 worden geïnformeerd.

   

De minister stuurt een separate brief over de relatie tussen de kilometerprijs en het MIRT.

Uitgaande brief [23-10-2009] – 20 099 741 Schriftelijke beantwoording vragen over de derde voortgangsrapportage ABvM

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

De Kamer ontvangt gelijktijdig met het wetsvoorstel de brief over prijsbeleid in planstudies.

Parlementair agendapunt [04-11-2009] – Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

Het Definitief Uitvoeringsbesluit wordt begin juni 2010 aan de Kamer aangeboden.

Parlementair agendapunt [04-11-2009] – Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

De beleidskeuzes voor de ontwikkeling van het hoofdspoor worden binnenkort aan de Kamer voorgelegd.

Parlementair agendapunt [04-11-2009] – Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

Over de wijze waarop in de planning voor afbouw van de BPM kan worden omgegaan met eventuele vertragingen in de invoering van de Kilometerprijs wordt de Kamer nader geïnformeerd.

Parlementair agendapunt [04-11-2009] – Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)

Dit punt zal worden meegenomen in het Belastingplan 2011.

   

De Kamer zal vóór het moment van evaluatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en het programma Schoon en Zuinig worden geïnformeerd over de herijkte, definitieve planning van het project Anders Betalen voor Mobiliteit én over de te verwachten milieueffecten daarvan.

Parlementair agendapunt [04-11-2009] – Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

Over de vragen inzake de EGI-status van het systeem van Anders Betalen voor Mobiliteit zal de Kamer worden geïnformeerd na de gesprekken met De Nederlandsche Bank daarover.

Parlementair agendapunt [04-11-2009] – Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

De minister zal Actal vragen door te rekenen wat de administratieve lastenreductie van het actieplan Top-40 knelpunten is. Indien Actal daartoe geen mogelijkheden ziet, zal de minister bezien hoe hij daar zelf, in overleg met de sector een inschatting van kan maken, én zal de Kamer daarover informeren.

Parlementair agendapunt [29-10-2009] – Transportbelemmeringen

De Kamer wordt hierover geïnformeerd in het 3e kwartaal.

   

De minister zal inzake de toepassing van de BRZO-regeling contact opnemen met zijn ambtsgenoot van VROM en de Kamer nader informeren

Parlementair agendapunt [29-10-2009] – Transportbelemmeringen

De Minister van VROM heeft met de Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven afgesproken dat ze een brief zullen opstellen waarin de problematiek nader wordt uiteengezet.

   

Medio 2010 ontvangt de Kamer het onderzoek naar de verzorgingsplaatsen in Nederland alsmede een daarop gebaseerde beleidsvisie.

Parlementair agendapunt [29-10-2009] – Transportbelemmeringen

De resultaten van het onderzoek naar de verzorgingsplaatsen worden betrokken bij de beleidsvisie verzorgingsplaatsen die in het 4e kwartaal 2010 aan de Kamer zal worden gestuurd.

   

De minister komt vóór de behandeling van de begroting 2010 schriftelijk terug op de vragen over de toeslagen die onterecht zouden worden geheven, en over de juridische aspecten van de Europese verordening reizigersrechten in het treinverkeer.

Parlementair agendapunt [11-11-2009] – HSL-Zuid

Het eerste deel van de toezegging is afgedaan met de brief van 25 november 2009 (Kamerstuk 2009–2010, 22 026, nr. 307). Over de juridische aspecten van de Europese verordening reizigersrechten spoorvervoer wordt de Kamer in het najaar van 2010 geïnformeerd.

   

De staatssecretaris bericht de Kamer voor de zomer van 2010 over wat er nodig is om op de middellange termijn te voldoen aan de vraag naar fietsstallingplaatsen bij stations.

Parlementair agendapunt [19-11-2009] – Fietsen

Het punt wordt meegenomen bij het Actieplan Fietsparkeren dat naar verwachting in het najaar van 2010 naar de Kamer zal worden gestuurd.

   

De staatssecretaris laat onderzoek verrichten naar het toepassen van de IDED-methode op fietspaden en bericht de Kamer over de resultaten daarvan.

Parlementair agendapunt [19-11-2009] – Fietsen

Het onderzoek naar het toepassen van de IDED-methode op fietspaden is opgenomen in de onderzoeksprogrammering van Rijkswaterstaat. De Tweede Kamer zal over het onderzoek en het vervolg eind 2010 worden geïnformeerd.

   

De staatssecretaris gaat in de Visie Regionaal Openbaar Vervoer in meer detail in op de uitwerking van haar fietsbeleid.

Parlementair agendapunt [19-11-2009] – Fietsen

De Visie Regionaal OV wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

   

De minister van Verkeer en Waterstaat zal de Kamer over enkele weken de brief inzake prijsbeleid en planstudies aanbieden.

Parlementair agendapunt [16-11-2009] – Crisis- en herstelwet (vervolg van debat 12/11)

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

De staatssecretaris gaat met regionale vervoerders om tafel om te komen tot een onafhankelijke instantie die in elk geval één keer, dus niet jaarlijks, gaat kijken of de verdeling van opbrengsten van ov-reizigers op het spoor tussen NS en regionale vervoerders reëel is of dat regionale vervoerders terecht niet tevreden zijn over de afspraken die zij met de NS gemaakt hebben.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

FMN en NS voeren overleg om hier samen uit te komen. Indien daar aanleiding toe is zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

   

De staatssecretaris zal bij de decentrale overheden en vervoerders nagaan of ze mogelijkheden zien om tot versnelde vervanging van dieselbussen over te gaan. Daarbij moet gekeken worden wat de technische mogelijkheden zijn, wat de financiële effecten in relatie tot rendabele business cases zijn en wat de effecten op de verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de CO2-uitstoot zijn.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

De Kamer zal hierover op korte termijn worden geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer bij tijd en wijle (bloksgewijs door er een aantal tegelijk te nemen) meer in detail informeren over het tegengaan van hinder ten gevolge van de wegwerkzaamheden (per regio). Hier wordt meegenomen de manier waarop bij verschillende werkzaamheden met de capaciteitslimiet van de alternatieven wordt omgegaan en het gebruik van nieuwe media als twitter en iPhone.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

De Kamer zal hierover op korte termijn worden geïnformeerd.

   

De minister zal in de beleidsbrief betreffende de mobiliteitsaanpak en bij de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse concreet aangeven bij welke snelwegen het supersnelwegenconcept naar zijn overtuiging verder kan worden toegepast, welke hobbels nog op de weg zijn en welke rol de markt kan spelen in het oplossen hiervan.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

Gezien de demissionaire status van het huidige kabinet kon in de hoofdlijnenbrief over de NMCA (d.d. 29-06-2010, nr. VenW/DGMo-2010/5770) de beantwoording van deze toezegging niet worden meegenomen. Bij de publicatie van de gebiedsuitwerking van de NMCA zal de beantwoording van deze toezegging worden meegenomen.

   

De minister zegt toe dat de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) in 2012 wordt geëvalueerd (opzet en werking) en zo lean en mean als mogelijk wordt gehouden. Bij de evaluatie wordt bekeken wat de markt zelf kan doen en hoe de overheid zich financieel en organisatorisch zo veel mogelijk kan minimaliseren. Bij de evaluatie wordt de markt zo veel mogelijk betrokken. De minister houdt de Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

De Kamer wordt na de evaluatie in 2012 geïnformeerd.

   

De minister laat de Kamer voor de zomer van 2010 weten welke spoorprojecten eventueel in 2011 en 2012 naar voren kunnen worden gehaald.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

De Tweede Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd over de mogelijkheden om projecten te versnellen in 2011 en 2012.

   

De minister zal de Kamer binnen een half jaar informeren over de voortgang die is geboekt door de taakgroep vitaliteit met betrekking tot het ontslag van spoorwerkers in relatie tot de spoorambities.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

De Kamer zal hierover op korte termijn worden geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer over een half jaar een voortgangsbrief sturen over de regiopoort waarin staat welke initiatieven worden genomen en hoe voor stimulering kan worden gezorgd.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

Deze toezegging is onderdeel van de NMCA Spoor. De resultaten van de NMCA zullen deel uitmaken van de nadere gebiedsuitvoering van de NMCA die samen met de regio's wordt uitgevoerd naar verwachting eind 2010 zal worden afgerond.

   

De minister zal samen met onder andere de Vereniging Verkeersslachtoffers bezien wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de suggestie van het lid Roefs om een persoonlijke kluis op internet in te richten waar alle hulpverleners na een ongeval informatie kwijt kunnen.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

Het overleg met de Vereniging Verkeersslachtoffers hierover loopt.

   

De staatssecretaris zal de Kamer mededelen wanneer overeenstemming is over het opstaptarief en de wijze waarop je kunt overstappen op perrons.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

De Kamer zal hierover in de Voortgangsbrief Aanvalsplan worden geïnformeerd, die op korte termijn aan de Kamer zal worden verstuurd.

   

De minister stuurt de Kamer informatie (hoeveel asfalt, hoeveel ov en verdeling van euro’s) over de 51 projecten waarbij in deze kabinetsperiode nog een schop in de grond wordt gezet.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

Naar verwachting zal de Kamer hierover op korte termijn worden geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer begin 2010 nader informeren over de uitkomsten van de werkgroep die onderzoekt of de kosten van de security op Schiphol omlaag kunnen.

Parlementair agendapunt [24-11-2009] – Begrotingsbehandeling VenW

De Kamer zal op korte termijn geïnformeerd worden.

   

Zodra de resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van de nadelige uitwerking van het nieuwe belastingstelsel in het Hoogheemraadschap van Delfland, zoals dat door de staatssecretaris in samenwerking met de Unie van Waterschappen en het Hoogheemraadschap van Delfland wordt uitgevoerd, bekend zijn, zal de Kamer worden geïnformeerd.

Parlementair agendapunt [01-12-2009] – Effecten Wet Modernisering Waterschapsbestel

Het onderzoek wordt uitgevoerd in overleg met de Unie van Waterschappen, Hoogheemraadschap Delfland en VenW. Conform toezegging zal de Kamer worden geïnformeerd zodra de resultaten gereed zijn.

   

De minister zal de Kamer medio 2010 informeren over de vervolgstappen van de motie Roefs, Koopmans en Cramer over voertuigcategorieën (Kamerstuk 31 305, nr. 144).

Uitgaande brief [02-11-2009] – 20 098 879 stand van zaken ouderen en mobiliteit

Er zijn twintig themabijeenkomsten gehouden voor gebruikers van scootmobielen. De ANBO legt de laatste hand aan het rapport «Gehandicaptenvoertuigen in gebruik». Dit rapport verschijnt op korte termijn. Hierna zal de kamer worden geïnformeerd.

   

Op basis van het plan van aanpak van de spoorsector over ATB code 147 en het onderzoek van de TU Delft (beide gereed uiterlijk maart 2010) zal de minister een standpunt over snelheidsverhoging naar 160 km/u innemen en de Kamer informeren.

Uitgaande brief [25-11-2009] – 20 099 873 Onafhankelijk onderzoek naar snelheidsverhoging naar 160 km/u

Het onderzoek van de TU Delft over de snelheidsverhoging naar 160 km/u is afgerond. De spoorsector heeft een plan van aanpak over ATB code 147/160 km/u naar V&W gestuurd. Hierover zal eerst nog overleg gevoerd worden met de spoorsector. De Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd.

   

In februari 2010 zal de minister VW een nader voorstel doen voor de wijze waarop het «niet onmogelijk maken» van de spoorlijn Utrecht–Breda wordt geoperationaliseerd.

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Naar verwachting zal de Kamer in het najaar van 2010 worden geïnformeerd.

   

De Kamer zal de brief prijsbeleid in planstudies, waarin ook wordt ingegaan op het spitstarief, in januari 2010 ontvangen. (VW)

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

Dit onderwerp is in maart 2010 controversieel verklaard.

   

De Kamer zal nader worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor de uitwerking van het Britse voorstel voor de treinverbinding Londen–Amsterdam.

Parlementair agendapunt [07-12-2009] – MIRT 2010

De bilaterale contacten tussen Nederland en Engeland zijn opgestart. Er wordt momenteel door vervoerders en verantwoordelijke overheden verder gestudeerd op de merites en haalbaarheid van een dergelijke treinverbinding. Zodra hierover meer bekend is zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer informeren over het verbeteren van de nazorg voor slachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen.

Parlementair agendapunt [16-12-2009] – Verkeersveiligheid

Het overleg met de Vereniging van verkeersslachtoffers loopt. De Kamer zal in het najaar van 2010 worden geïnformeerd over de uitkomsten.

   

De minister zal in gesprek gaan met betrokken partijen over de mogelijkheid/wenselijkheid om snorscooters van fietspaden te weren, en zal de Kamer over de uitkomst informeren.

Parlementair agendapunt [16-12-2009] – Verkeersveiligheid

Er is een onderzoek inzake de snorfiets op het fietspad gestart. Dit onderzoek wordt nog in 2010 afgerond. Over de resultaten zal de Kamer vervolgens worden geïnformeerd.

   

De minister zal in overleg gaan met betrokken partners over het initiatief Keurmerk veilige woonwijk, en zal de Kamer daarover informeren.

Parlementair agendapunt [16-12-2009] – Verkeersveiligheid

Dit initiatief is besproken met de decentrale overheden op 14 januari 2010. Er is afgesproken eerst de bestaande initiatieven rond het Keurmerk in beeld te krijgen. Veilig Verkeer Nederland zal hiertoe een plan van aanpak leveren. De Kamer zal daarna worden geïnformeerd.

   

De minister van VenW gaat samen met de minister van Justitie het rijbewijshuis nader bezien. Hij zal daarbij ook de mogelijkheid onderzoeken om de kaders voor beginnende bestuurders en ervaren bestuurders meer op elkaar af te stemmen. De Minister zal de Kamer voor het zomerreces van 2010 hierover informeren.

Parlementair agendapunt [14-01-2010] – Wetsvoorstel Alcoholslotprogramma

De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2010 geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer voor het einde van 2010 informeren ten aanzien van enkele punten inzake het alcoholslot.

Parlementair agendapunt [14-01-2010] – Wetsvoorstel Alcoholslotprogramma

De Kamer zal conform toezegging en zoals op 13 juli 2010 nog eens per brief bevestigd, in het najaar van 2010 geïnformeerd worden over de uitkomsten van de onderzoeken.

   

De minister zegt toe de Kamer voor het eind van 2010 te informeren over de mogelijkheden om het alcoholslot breder in te zetten, bijvoorbeeld in schoolbussen of touringcars

Parlementair agendapunt [14-01-2010] – Wetsvoorstel Alcoholslotprogramma

De Kamer zal conform toezegging geïnformeerd worden over de mogelijkheden om het alcoholslot breder in te zetten.

   

De minister zegt toe, conform het amendement De Rouwe (31 896-10), het alcoholslotprogramma na drie jaar te zullen evalueren

Parlementair agendapunt [14-01-2010] – Wetsvoorstel Alcoholslotprogramma

De Kamer zal conform toezegging het alcoholslotprogramma over 3 jaar evalueren.

   

De Kamer wordt in het voorjaar van 2010 geïnformeerd over de voorstellen naar aanleiding van het onderzoek naar de aanpak van automobilisten die een ontzegging van de rijbevoegdheid negeren.

Parlementair agendapunt [14-01-2010] – Wetsvoorstel Alcoholslotprogramma

De Tweede Kamer is per brief van 11 december (Kamerstuk 2009–2010, 29 398, nr. 196) geïnformeerd over de stand van zaken rond deze toezegging. Momenteel vindt er overleg plaats met BZK en Justitie over de implementatie. In september 2010 zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

   

Zodra er een oplossing is voor de problemen met de elektromagnetische comptabiliteit zal de minister de Kamer informeren.

AO Betuweroute en HSL Zuid 1 juli 2009

De oplossingsrichting van het EMC-probleem op de HSL-Zuid is besproken tijdens de Algemeen Overleggen HSL-Zuid van 11 november 2009 en 18 mei 2010. Daarnaast is dit onderwerp teruggekomen in Voortgangsrapportage HSL-Zuid nr. 26 en de begeleidende brief. Momenteel wordt een scala aan maatregelen uitgevoerd om de EMC-problematiek effectief aan te pakken.

   

De evaluatie van de pilot met snelwegbussen en het voorstel van een landelijke formule voor een nationaal interlinernet kan de Kamer na afloop van de driejarige pilot in Utrecht tegemoet zien.

AO Moties en toezeggingen 2 april 2009

Door de betrokken provincies is een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend, waarbij de provincie Noord-Holland als penvoerder optreedt. Verwacht wordt dat de pilot met snelwegbussen najaar 2010 van start gaat. Zowel tijdens als na afloop zal de pilot worden geëvalueerd.

   

De minister zal het resultaat van het onderzoek naar de aanvullende verbetermaatregelen voor de publieke taakuitvoering door het CBR medio 2010 aan de Kamer doen toekomen

Parlementair agendapunt [02-02-2010] – CBR

De Kamer wordt conform toezegging voor het eind van 2010 geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

   

De minister zal de Kamer op korte termijn informeren over de mogelijkheid van het stroomlijnen van de procedure rond de Eigen Verklaring met het oog op het verkrijgen van een verklaring van geschiktheid

Parlementair agendapunt [02-02-2010] – CBR

Per brief d.d. 23 maart 2010 (29 398, nr. 215) is de Kamer hierover geïnformeerd. Samen met CBR, artsen en medisch specialisten worden mogelijkheden onderzocht. In september 2010 wordt de Kamer nader geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer zo spoedig mogelijk informeren over het vastgestelde jaarverslag van 2009 en de begroting van 2010 van het CBR

Parlementair agendapunt [02-02-2010] – CBR

De begroting is op 23 maart 2010 naar de Kamer gezonden. Het jaarverslag dat op de site van het CBR reeds beschikbaar is, zal zo spoedig mogelijk aan de Kamer worden aangeboden.

   

De minister bericht de Kamer schriftelijk als er een akkoord is bereikt tussen Raad van Ministers en Europees Parlement over de richtlijn inzake intelligente vervoerssystemen.

Parlementair agendapunt [09-02-2010] – Transportraad

De Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd.

   

Minister Peijs zegt een volledig doorloop van de MER-procedure toe met een toetsing aan de vogel- en de habitatrichtlijn m.b.t. IJzeren Rijn

Debat goedkeuring verdrag inzake arbitrage spoorlijn IJzeren Rijn 26-04-2005

Deze toezegging kan pas worden geëffectueerd als er een aanlegbesluit is genomen. Dat wordt volgens de huidige planning niet eerder dan in 2013 voorzien.

   

De minister zal de Kamer over een half jaar informeren over de evaluatie van de implementatie van de maatregelen die naar aanleiding van de ontsporing van een lege reizigerstrein te Zwolle d.d. 16 januari 2009 zijn genomen.

Parlementair agendapunt [09-02-2010] – AO Spoor

De Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd.

   

De resultaten van de voortzetting van de proef «Elke tien minuten» een trein worden, zodra deze beschikbaar zijn, aan de Kamer gezonden.

Parlementair agendapunt [09-02-2010] – AO Spoor

Het evaluatierapport wordt naar verwachting tegen het einde van 2010 naar de Kamer gezonden.

   

Uiterlijk in juni 2010 en zoveel eerder als mogelijk zal de Kamer de MKBA ERTMS en de onderzoeken ten aanzien van de snelheidsverhoging spoor naar 160 km/u ontvangen.

Parlementair agendapunt [09-02-2010] – AO Spoor

Het onderzoek van de TU Delft over de snelheidsverhoging naar 160 km/u is afgerond. De spoorsector heeft een plan van aanpak over ATB code 147/160 km/u naar V&W gestuurd. Hierover zal eerst nog overleg gevoerd worden met de spoorsector. De Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd.

   

VenW is voornemens in 2010 met marktpartijen een pilot uit te werken om naast de technische toepassing ook de randvoorwaarden, zoals organisatie en de effecten op de verkeersveiligheid, voor invoering in kaart te brengen. In de loop van 2010 zal de minister de kamer informeren over de voortgang

Uitgaande brief [11-12-2009] – 200 911 781 Algemeen Overleg verkeersveiligheid 16 december 2009

Op dit moment wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is uitgangspunt voor de marktbenadering. Er zal een praktijkproef worden gehouden met een in-car snelheidsmaatregel.

   

De minister verwacht voor de zomer de Tweede Kamer te kunnen informeren over het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel

Uitgaande brief [16-02-2010] – 2 010 559 Jaarverslag van de Alderstafel over 2009.

De Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd over het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel.

   

De minister zal de Kamer schriftelijk informeren over de stand van zaken van het overleg met Brussel over code 147.

Parlementair agendapunt [09-02-2010] – AO Spoor

Het onderzoek van de TU Delft over de snelheidsverhoging naar 160 km/u is afgerond. De spoorsector heeft een plan van aanpak over ATB code 147/160 km/u naar V&W gestuurd. Hierover zal eerst nog overleg gevoerd worden met de spoorsector. Naar verwachting zal de Kamer nog vóór het einde van het zomerreces deze onderzoeken ontvangen.

   

De minister zal na één jaar evalueren hoe de uitbesteding van taken van de IVW is verlopen en informeert de Kamer schriftelijk over de resultaten hiervan.

AO Uitplaatsing taken IVW d.d. 26 juni 2009.

De overdracht van taken aan Kiwa N.V. zal in 2010 plaatsvinden. De Kamer zal in 2011 schriftelijk worden geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie.

   

De minister houdt de Kamer op de hoogte van vorderingen ten aanzien van het aanwenden van het Europese reservefonds voor droge lading om de crisis te bestrijden.

Parlementair agendapunt [17-03-2010] – Binnenvaart

De Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd.

   

De minister bericht de Kamer schriftelijk over de mogelijkheden ten aanzien van de besteding van het resterende budget voor de Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart

Parlementair agendapunt [17-03-2010] – Binnenvaart

Het onderzoek en het overleg met de betrokken partijen lopen. De Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer informeren hoe op de middellange termijn voldaan kan worden aan de vraag naar fietsparkeervoorzieningen bij stations.

Uitgaande brief [05-03-2010] – 20 101 925 Beantwoording kamervragen inzake fietsenstallingen Utrecht

Tijdens AO Fietsen van 23 juni 2010 is aangegeven dat de minister dit eerst in het NMB van 23 september 2010 wil bespreken. Vervolgens wordt het actieplan naar de Kamer gestuurd.

   

De 1-meting vindt in het najaar van 2010 plaats. De Kamer zal hierover worden geinformeerd in het voorjaar van 2011

Uitgaande brief [16-03-2010] – 20 102 070 Rapport 0-meting kwaliteit contractvervoer

De Kamer zal conform de toezegging worden geïnformeerd.

   

De minister laat in de handboeken «professioneel aanbesteden contractvervoer» het gebruik van winterbanden opnemen en informeert de Kamer over de campagne in de richting van de contractvervoerbranche om het gebruik van winterbanden te bevorderen.

Parlementair agendapunt [25-03-2010] – AO Taxi

In de zomer van 2010 is de opname van het gebruik winterbanden in de handboeken afgerond. De campagne inzake de stimulering van het gebruik van winterbanden is in voorbereiding.

   

De minister stelt eind 2010 een onderzoek in naar de toereikendheid van de hoogte van het maximumtarief voor de straattaxi en bericht de Kamer over de resultaten daarvan.

Parlementair agendapunt [25-03-2010] – AO Taxi

Onderzoek wordt in de zomer van 2010 gestart naar de kostenstructuur van de straattaxibranche om o.a. te kunnen oordelen over de redelijkheid van de vastgestelde maximumtarieven. De Kamer wordt in het najaar van 2010 geïnformeerd.

   

De minister bericht de Kamer zodra er duidelijkheid is over op welke termijn het dubbeltariefsysteem kan worden ingevoerd.

Parlementair agendapunt [25-03-2010] – AO Taxi

Met de taxibranche en leveranciers van taxameters vindt overleg plaats over de invoeringsdatum i.v.m. benodigde aanpassingen van apparatuur en inbouw van printers. De Kamer zal worden geïnformeerd over de vorderingen.

   

De minister zal de Kamer bij de indexering van de maximumtarieven steeds de NEA-index presenteren.

Parlementair agendapunt [25-03-2010] – AO Taxi

Begin november zal de Kamer geïnformeerd worden over de nieuwe maximumtarieven voor het nieuwe jaar.

   

De minister zal de Kamer informeren als cijfers uitwijzen dat slecht gedrag van taxichauffeurs zich vanuit Amsterdam verplaatst naar Almere.

Parlementair agendapunt [25-03-2010] – AO Taxi

De minister zal, indien daartoe aanleiding bestaat, hierover informeren.

   

De minister zal binnen een maand terugkomen op de reactie van de Raden van Bestuur van NS en ProRail op de moties inzake het beloningsbeleid van beide ondernemingen in relatie tot het verwijtbaar niet voldoen aan de prestatieafspraken

Parlementair agendapunt [24-03-2010] – AO Winterweer op het spoor/Vervoerplan NS/ProRail

Hierover zal de Kamer op korte termijn worden geïnformeerd.

   

De Kamer zal voor de zomer van 2010 worden geinformeerd, na overleg met de regionale vervoersautoriteiten, over de maatregelen voor het verbeteren van de sociale veiligheid in het streekvervoer, waaronder het plaatsen van camera's op probleemlijnen

Parlementair agendapunt [24-03-2010] – AO Winterweer op het spoor/Vervoerplan NS/ProRail

Dit is onderdeel van het maatregelenpakket van de Taskforce Veilig Openbaar Vervoer die in uitvoering is. De TK wordt daarover twee maal per jaar via de voortgangsrapportage veilige publieke taak door BZK geïnformeerd. In september volgt de rapportage aan de TK over eerste halfjaar 2010.

   

Rond de zomer komt de minister met het, door de toenmalige staatssecretaris toegezegde, actieplan fietsenstallingen op stations.

Parlementair agendapunt [24-03-2010] – AO Winterweer op het spoor/Vervoerplan NS/ProRail

Tijdens AO Fietsen van 23 juni 2010 is aangegeven dat de minister dit eerst in het NMB van 23 september 2010 wil bespreken. Vervolgens wordt het Actieplan naar de Kamer gestuurd.

   

Aan het Vervoerplan NS en het Beheerplan ProRail zal vanaf 2011 een managementsamenvatting worden toegevoegd.

Parlementair agendapunt [24-03-2010] – AO Winterweer op het spoor/Vervoerplan NS/ProRail

Dit punt wordt meegenomen in lopende in gesprekken met NS en ProRail. Het Beheerplan en het Vervoerplan zijn beide rond november 2010 beschikbaar.

   

De minister zal de Kamer informeren over de zogeheten «geluidsnuffelpaal» en de handhaving rondom geluidsoverlast door motoren.

Parlementair agendapunt [31-03-2010] – AO Moties en toezeggingen

Uit overleg met TNO blijkt dat een geluidsnuffelpaal naar verwachting technisch haalbaar is. Een vervolgingsbeleid en het opleggen van sancties op basis van een geluidsnuffelpaal is juridisch niet mogelijk, maar een dergelijk instrument kan wel een functie hebben als voorselectie bij de handhaving op geluid.

De volgende stap is een overleg met de handhavers over deze optie. Indien de handhavers dit een goede optie vinden, wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid. Zodra daar aanleiding toe is zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

   

De wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in het kader van de aanpak van kilometertellerfraude, zal aan het einde van het zomerreces 2010 aan de Kamer worden gezonden.

Parlementair agendapunt [31-03-2010] – AO Moties en toezeggingen

Het traject van dit wetsvoorstel loopt nog. Naar verwachting zal de Kamer het wetsvoorstel in het derde kwartaal van 2010 ontvangen.

   

De Lightrail Randstad zal worden meegenomen in de Visie Regionaal Openbaar Vervoer, welke na de zomer 2010 aan de Kamer zal worden gezonden.

Parlementair agendapunt [31-03-2010] – AO Moties en toezeggingen

Dit is onderdeel van de visie Regionaal OV en wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

   

De minister zal de Kamer voor de zomer 2010 informeren over het versneld uitvoeren van de motie Koopmans (31 305-45) met betrekking tot de milieuzones voor personenauto's.

Parlementair agendapunt [31-03-2010] – AO Moties en toezeggingen

De wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 zal in het najaar 2010 naar de Kamer worden gezonden.

   

IVW/IOOV geven aan vervolgonderzoek in 2010 ter hand te nemen. Eind 2010 is er dan een gedegen overzicht beschikbaarheid van de veiligheid van de spoortunnels in Nederland. De Minister zal de Kamer van de bevindingen van de inspecties op de hoogte stellen.

Uitgaande brief [01-04-2010] – 20 102 452 Aanbieding onderzoeksrapport IVW/IOOV inzake Schiphol spoortunnel incident op 2 juli 2009

Tunnelinspecties zijn gaande en zodra gereed zal cf. toezegging informatie volgen.

   

De wijziging van de Loodsenwet zal medio 2011 aan de Kamer worden gezonden.

Parlementair agendapunt [21-04-2010] – AO Loodsenwet

Kamer is in juni 2010 geïnformeerd over op hande zijnde wijzigingen. Medio 2011 zal de Kamer nader worden geïnformeerd.

   

De minister zal een werkgroep in het leven roepen die met betrekking tot het Loodswezen onderzoek zal doen naar innovatie, differentiatie van de dienstverlening, administratieve lasten en flexibilisering van het toezicht, en zal de Kamer daarover informeren.

Parlementair agendapunt [21-04-2010] – AO Loodsenwet

De werkgroep is opgericht en aan de slag. De Kamer wordt medio 2011 nader geïnformeerd.

   

Een werkgroep zal naar aanleiding van het bevriezen van de kruissubsidiëring tot 2011, onderzoek doen naar de toekomst van kruissubsidiëring. De minister zal de Kamer over de resultaten van dat onderzoek informeren

Parlementair agendapunt [21-04-2010] – AO Loodsenwet

De werkgroep is opgericht en aan de slag. De Kamer wordt medio 2011 nader geïnformeerd.

   

De minister zal het uitvoeren van de eindevaluatie naar Bedienen op afstand breder betrekken, en ook ondermeer Schuttevaer benaderen.

Parlementair agendapunt [21-04-2010] – AO Loodsenwet

Er zal conform toezegging worden gehandeld.

   

De minister zal de Kamer informeren over de mogelijkheid van de inzet van de NH-90 helikopter voor NOGEPA ná 2013.

Parlementair agendapunt [21-04-2010] – AO Loodsenwet

In de zomer van 2010 vinden gesprekken plaats met NOGEPA en Defensie. De Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd over de resultaten.

   

De minister zal de Kamer een overzicht doen toekomen van de kosten van het permanent beschikbaar houden van twee NH-90 helikopters, tegenover inhuur bij externe partijen.

Parlementair agendapunt [21-04-2010] – AO Loodsenwet

De Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd.

   

De minister zal de opties onderzoeken om op langere termijn afspraken te maken over wederzijdse dienstverlening tussen publieke en private partijen bij de inzet van helikopters, en zal de Kamer daarover informeren.

Parlementair agendapunt [21-04-2010] – AO Loodsenwet

De Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer nader informeren over de corridorbenadering, en zal daarbij het plan «Bollensprinter» van de ChristenUnie betrekken

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – AO Nieuwe stations

Dit betreft een recent gedane toezegging waaraan momenteel wordt gewerkt.

   

De minister zal de transferiumstations betrekken bij de Visie Regionaal Openbaar Vervoer

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – AO Nieuwe stations

Dit is onderdeel van de Visie Regionaal OV en wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

   

De minister zal de Kamer, na overleg gevoerd te hebben met de regio, nader informeren over de mogelijkheid van het heropenen van het station Eijsden.

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – AO Nieuwe stations

Er wordt momenteel aan uitvoering van de toezegging gewerkt. Zodra er iets te melden valt wordt de Kamer geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer nader informeren over de procedure die is gevolgd bij de concessie Emmen–Bargeres, en zal daarbij ook het reizigersonderzoek betrekken

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – AO Nieuwe stations

Er vindt op korte termijn een vervolgoverleg plaats met de gemeente Emmen, provincie Drenthe en Prorail om over de toekomst van station Emmen Bargeres te spreken.

   

De minister zal in de Regiegroep OV-chipkaart de eindbeelden voor de OV-chipkaart bespreken en de Kamer berichten over de resultaten daarvan. Daarbij wordt ook het voorstel van Viziris over een stamkaart en dagkaarten voor visueel gehandicapten betrokken.

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – AO OV-chipkaart

Kamer zal worden geïnformeerd in het kader van de voortgangsbrief OV-chipkaart die op korte termijn verschijnt.

   

De minister bericht de Kamer over wanneer saldo gratis zal kunnen worden overgeboekt tussen OV-chipkaarten.

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – AO OV-chipkaart

Het gratis overboeken van saldo is een verantwoordelijkheid van TLS en de OV-bedrijven. De kosten van het gratis overboeken moeten door deze bedrijven worden bekostigd. Momenteel wordt overleg gevoerd om te bezien in hoeverre gratis overboeken van saldo door deze bedrijven kan worden gefaciliteerd.

   

De minister bericht de Kamer schriftelijk over de planning van de volgende serie regio-onderzoeken van de commissie Kist naar de tariefswijzigingen tengevolge van de invoering van de OV-chipkaart.

Parlementair agendapunt [22-04-2010] – AO OV-chipkaart

De commissie Kist wacht nog op de planning van de overheden. Op korte termijn zal hierover duidelijkheid ontstaan, waarna de Tweede Kamer zal worden geïnformeerd.

   

De minister zal de kamer uiterlijk in de zomer van 2010 een schriftelijke reactie doen toekomen op de nieuwe rapportage van het Centraal Planbureau over de hoogwatergeul bij Kampen, die de commissie de minister zal toezenden.

Parlementair agendapunt [12-05-2010] – Vijftiende voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier.

De Kamer wordt hierover op korte termijn geïnformeerd.

   

De minister zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Meindertsma, toe om bij die projecten die in een eerdere fase verkeren, zoveel mogelijk de «ver-Elverdinging» mee te nemen.

Parlementair agendapunt [16-03-2010] – Crisis- en Herstelwet

Het advies van de commissie Elverding heeft betrekking op projecten die onder de Tracéwet vallen. Voor de Chw- projecten die onder de procedure van de Tracéwet vallen, wordt al, voor zover mogelijk en nuttig, gewerkt volgens de adviezen van de commissie Elverding.

   

De minister zegt de kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Meindertsma, toe om jaarlijks over de voortgang van op de lijst van projecten onder de Crisis- en herstelwet voorkomende projecten te rapporteren, dus ook bij de Voorjaarsnota 2011

Parlementair agendapunt [16-03-2010] – Crisis- en Herstelwet

Door de minister is in het debat met de EK toegezegd om jaarlijks bij de Voorjaarsnota terug te komen op de realisatie van de Chw-projecten. Daarbij wordt aangegeven hoe de financiering en de snelheid van realisatie zich al dan niet doorvertalen in de kansen om een project nog voor 1 januari 2014 van een besluit te voorzien.

   

De minister zal in overleg treden met betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland over mogelijke aanvullende maatregelen om de overlast die veroorzaakt wordt door de N200 in de gemeente Haarlemmerliede te reduceren. In dat overleg/onderzoek zullen ook de opties van ondertunneling en afwaardering van de N200 en de financiële dekking van de maatregelen en een audit op de nu reeds geprognosticeerde kosten voor ondertunneling worden betrokken. Samen met de reeds bestaande maatregelen zullen de aanvullende maatregelen worden opgenomen in een actieplan. De Kamer zal vóór de behandeling van het MIRT-projectenboek 2011 in het najaar van 2010 nader worden geïnformeerd.

Parlementair agendapunt [18-05-2010] – AO N200 bij Halfweg.

Rijkswaterstaat heeft opdracht gekregen tot het opstellen van het Actieplan N200 Halfweg. Met de regio heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden. Mede naar aanleiding hiervan is door RWS een plan van aanpak opgesteld. B&W van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn. Inmiddels is er gestart is met de inhoudelijke werkzaamheden.

   

De minister van VenW zal in overleg treden met omwonenden over de methode van meten, en zal de Kamer daarover informeren.

Parlementair agendapunt [18-05-2010] – AO HSL/Betuweroute/vervoer gevaarlijke stoffen

Op 10 juni 2010 is overlegd met de betreffende gemeente. Tijdens dit overleg zijn afspraken gemaakt over een vervolgtraject met betrekking tot het doen van metingen. De Kamer zal naar verwachting in het najaar geïnformeerd worden.

   

De minister van VenW zal de HSA verzoeken een update te geven over de feitelijke situatie en het toekomstperspectief, en de minister zal de Kamer daarover zonodig vertrouwelijk informeren.

Parlementair agendapunt [18-05-2010] – AO HSL/Betuweroute/vervoer gevaarlijke stoffen

De minister heeft het verzoek overgebracht aan HSA. Zodra hier aanleiding toe is zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

De minister van VenW zal in de brieven naar aanleiding van de Bestuurlijke overleggen in gaan op Chemelot, en de maatregelen bij Dordrecht en Zwijndrecht.

Parlementair agendapunt [18-05-2010] – AO HSL/Betuweroute/vervoer gevaarlijke stoffen

De minister is in de brief naar aanleiding van de Bestuurlijke Overleggen MIRT van 15 juni 2010 ingegaan op de situatie bij Chemelot.

Op korte termijn zal de Kamer nader geïnformeerd worden over mogelijke maatregelen bij Dordrecht en Zwijndrecht.

   

De minister van VenW zal op korte termijn schriftelijk reageren op de aanbevelingen van FNV Bondgenoten naar aanleiding van het incident in de Schipholtunnel.

Parlementair agendapunt [18-05-2010] – AO HSL/Betuweroute/vervoer gevaarlijke stoffen

De reactie op de brief van FNV-Bondgenoten zal op korte termijn aan de Kamer worden gezonden.

   

De minister van VenW zal de Kamer in de aanbiedingsbrief over Basisnet informeren over de mogelijkheid van het kapitaliseren van de externe omgevingskosten van het vervoer van gevaarlijke stoffen in het kader van het Basisnet spoor.

Parlementair agendapunt [18-05-2010] – AO HSL/Betuweroute/vervoer gevaarlijke stoffen

De Kamer wordt hierover geïnformeerd in september 2010.

   

De minister van VenW zal de Kamer in de aanbiedingsbrief van Basisnet informeren over de mogelijkheid van het hanteren van het criterium «leefbaarheid» bij het toepassen routedwang i.v.m. het vervoeren van gevaarlijke stoffen over spoor.

Parlementair agendapunt [18-05-2010] – AO HSL/Betuweroute/vervoer gevaarlijke stoffen

De Kamer wordt hierover geïnformeerd in september 2010.

   

De minister van VenW zegt toe dat hoe dan ook, linksom of rechtsom, zal worden voldaan aan de wettelijke normen, de normen in het tracébesluit. De minister van VenW zal nog nader terugkomen op hetgeen in het alignement wordt genoemd.

Parlementair agendapunt [18-05-2010] – AO HSL/Betuweroute/vervoer gevaarlijke stoffen

De Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd.

   

De minister doet de Kamer binnen een half jaar een actualisatie toekomen van de prestatiecijfers van het openbaar vervoer, en in het bijzonder de gemeentelijke vervoerbedrijven.

Parlementair agendapunt [19-05-2010] – AO openbaar vervoer in de 3 grote steden.

Dit betreft een recent gedane toezegging waaraan momenteel wordt gewerkt.

   

De minister bericht de Kamer schriftelijk over de kosten van de mogelijkheden om zoveel mogelijk treinen van toiletten te voorzien.

Parlementair agendapunt [19-05-2010] – AO openbaar vervoer in de 3 grote steden.

De NS is om nadere informatie gevraagd. Als deze informatie is ontvangen, zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

De Kamer zal deze zomer worden geïnformeerd over de resultaten van de gebruikersenquête scootmobiel en de opfriscursus en zal de demontabele trainingsbaan inbrengen als suggestie ter invulling van het praktijkdeel van de cursus.

Parlementair agendapunt [19-05-2010] – AO Verkeersveiligheid/CBR/Landbouwverkeer

De Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd.

   

Het Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders wordt deze zomer aan de Kamer toegezonden.

Parlementair agendapunt [19-05-2010] – AO Verkeersveiligheid/CBR/Landbouwverkeer

De Kamer zal in het najaar van 2010 nader worden geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer informeren over het bericht dat er een daling is in het gebruik van landbouwvoertuigen voor transportdoeleinden.

Parlementair agendapunt [19-05-2010] – AO Verkeersveiligheid/CBR/Landbouwverkeer

De Kamer wordt hierover op korte termijn geïnformeerd.

   

De minister zal naar aanleiding van de aanbevelingen van de Vereniging Verkeersslachtoffers in het Nationaal Mobiliteitsberaad (NMB) de wens aankaarten om veiligheid onderdeel te laten maken van de concessieverlening regionaal openbaar vervoer, en zal de Kamer daarover informeren.

Parlementair agendapunt [19-05-2010] – AO Verkeersveiligheid/CBR/Landbouwverkeer

De decentrale overheden zijn hierover in de zomer van 2010 benaderd.

   

De minister zal de toepassing van de CROW-richtlijnen voor fietsinfrastructuur in het NMB aan de orde stellen en de Kamer hierover informeren.

Parlementair agendapunt [19-05-2010] – AO Verkeersveiligheid/CBR/Landbouwverkeer

Het onderwerp wordt geagendeerd in het Nationaal Mobiliteits Beraad van 23 september 2010. De Kamer zal aansluitend over de uitkomst worden geinformeerd.

   

De Kamer zal nader worden geïnformeerd over de normen van de prestatie-indicatoren bij het CBR.

Parlementair agendapunt [19-05-2010] – AO Verkeersveiligheid/CBR/Landbouwverkeer

15-07-2010 Het voorstel van het CBR zal worden besproken, waarna de indicatoren kunnen worden vastgesteld. Daarna zal de kamer worden geïnformeerd.

   

De minister zal vóór een te houden VAO Verkeersveiligheid Landbouwverkeer de Kamer informeren over de administratieve lasten rond het snelheidsbord versus de herkenningsplaat en versus het kenteken voor landbouwvoertuigen.

Parlementair agendapunt [19-05-2010] – AO Verkeersveiligheid/CBR/Landbouwverkeer

De Kamer zal hierover op korte termijn worden geïnformeerd.

   

De minister zal de Kamer nader informeren over de resultaten van de proef in de politieregio Rijnmond met het uitlezen van de zwarte doos in auto's.

Parlementair agendapunt [19-05-2010] – AO Verkeersveiligheid/CBR/Landbouwverkeer

Deze toezegging ligt primair ter beantwoording bij BZK.

   

De in de brief Aanpak wegtunnels (32 123 A, nr. 101, 25 maart 2010) genoemde onduidelijkheden blijken zich in de landtunnel A2 voor te doen. Minister is in gesprek met de gemeente Utrecht. Zodra hierover meer duidelijk is, zal de Kamer hierover worden bericht.

Uitgaande brief [16-04-2010] – 201 055 089 049 Commissieverzoek Aanpak wegtunnels

De Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd.

   

De minister zal de TK op de hoogte houden van het moment dat het Tracébesluit A74 getekend wordt.

Uitgaande brief [27-04-2010] – 20 103 672 A74

De planning is dat het tracébesluit in het 3e kwartaal van 2010 wordt genomen.

   

In het najaar zal de Kamer geïnformeerd worden over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg inzake realisatie Kierbesluit Haringvlietsluizen.

Uitgaande brief [31-05-2010] – 2 010 853 Realisatie Kierbesluit Haringvlietsluizen

De Kamer wordt conform planning in het 4e kwartaal hierover geïnformeerd

   

De minister doet de Kamer uiterlijk aan het eind van de zomer van 2010 schriftelijk informatie toekomen over de stand van zaken in het project Galileo.

Parlementair agendapunt [23-06-2010] – Transportraad

De informatie wordt op korte termijn aan de Tweede Kamer toegestuurd.

   

De minister bericht de Kamer binnen twee maanden over de resultaten van het overleg tussen Europese Commissie en nationale handhavers over de handhaving van de verordening inzake passagiersrechten in de luchtvaart.

Parlementair agendapunt [23-06-2010] – Transportraad

Dit betreft een recente toezegging waaraan momenteel wordt gewerkt

   

De minister bericht de Kamer in september over de regionale pilots in het kader van «Een fiets voor een nummerplaat».

Parlementair agendapunt [23-06-2010] – AO Fietsen

De Kamer zal in september 2010 worden geïnformeerd over aard en opzet van de experimenten.

   

De minister bericht de Kamer op 23 september 2010 over de benodigde financiering voor 100 000 respectievelijk 200 000 extra stallingplaatsen bij stations.

Parlementair agendapunt [23-06-2010] – AO Fietsen

Hierover wordt de Kamer conform de toezegging geïnformeerd.

   

De minister doet de Kamer in 2010 een actieplan verkeersveiligheid toekomen, met specifieke aandacht voor fietsveiligheid.

Parlementair agendapunt [23-06-2010] – AO Fietsen

Eind 2010 ontvangt de Kamer een actieplan verkeersveiligheid, waarin specifieke aandacht wordt besteed aan fietsveiligheid.

   

Na beëindiging van de status Groot Project zegt de Minister toe in elk geval jaarlijks, ruim voor de behandeling van het MIRT in de kamer, de Kamer op de hoogte te stellen van de groei in het gebruik, de ontwikkeling van de exploitatie en belangrijke ontwikkelingen inzake de Betuweroute.

Uitgaande brief [07-06-2010] – 20 105 647 Betuweroute

De Kamer wordt hierover voor het eerst in het voorjaar van 2011 geïnformeerd.

Licence