Base description which applies to whole site

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Omschrijving van de samenhang in het beleid

In deze begroting is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder het artikel Megaprojecten Verkeer en Vervoer vallen de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn-zuid.

Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 32 (Veiligheid in mobiliteit), 34 (Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijden) en 35 (Mainports en logistiek).

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

17. Megaprojecten Verkeer en Vervoer

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verplichtingen

41 807

171 371

         

Uitgaven

119 501

121 083

10 000

2 235

0

0

0

17.01 Westerscheldetunnel

435

5 147

0

0

0

0

0

17.02 Betuweroute

31 831

22 249

10 000

2 235

0

0

0

17.03 Hoge snelheidslijn

53 577

90 346

         

17.03.01 Realisatie HSL – Zuid

53 577

90 346

0

0

0

0

0

17.03.02 Realisatie HSL – Zuid spoorwegen

 

0

0

0

0

0

0

17.03.03 Realisatie HSL – Zuid hoofdwegen

 

0

0

0

0

0

0

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

33 659

3 341

0

0

0

0

0

17.05 Zuiderzeelijn

0

0

0

0

0

0

0

17.09 Ontvangsten

5 286

2 500

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Deze tabel geeft voor het jaar 2012 per artikelonderdeel de programmamiddelen weer en maakt de mate van budgetflexibiliteit inzichtelijk door middel van vijf categorieën. De verhoudingen binnen de artikelonderdelen worden zowel procentueel als nominaal gepresenteerd.

17.02 Betuweroute

Motivering

De Betuweroute is de 160 kilometer lange, tweesporige lijn, die exclusief bestemd is voor goederenvervoer, tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij Zevenaar–Emmerich.

De stroom containershuttles per spoor naar het Europese achterland groeit gestaag. Goederenvervoer per spoor is belangrijk voor de bereikbaarheid van de Nederlandse industrie en zeehavens.

Producten

Na oplevering van de Havenspoorlijn met ERTMS en 25 kV sinds 13 december 2009 is de Betuweroute als groot bouwproject klaar.

Wel worden nog enkele restpunten afgehandeld, deze zijn ondergebracht in het project Nazorg Betuweroute.

Financiering:

De eindstand komt gecorrigeerd voor mee- en tegenvallers op € 4 683 mln. Van de Europese Unie worden voor het project Betuweroute bijdragen (onder andere TEN-gelden) ontvangen. Deze bijdragen worden jaarlijks aangevraagd bij de Europese Unie en in fasen uitgekeerd. In de totale financiering van het project wordt thans uitgegaan van een bedrag van € 172,5 mln.

Tot en met 2007 is door de Europese Unie € 168 mln. betaald.

De op dit productartikel opgenomen bedragen zijn voor het totale project als volgt opgebouwd:

 • Reguliere SVV middelen.

 • Bijdrage uit het FES.

 • Bijdrage private financiering voorgefinancierd uit FES.

 • Bijdrage van de Europese Unie.

 • Bijdrage Gelderland.

 • Bijdrage vhVROM voor geluidmaatregelen Calandbrug.

 • Bijdrage ProRail.

Een evaluatie in het kader van de status Groot Project is ingediend.

Projectoverzicht 17.02 Betuweroute

Meetbare gegevens

 

Totaal

Budget in € mln

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

later

huidig

vorig

CATEGORIE 0

                       

Betuweroute

                   

2007

2007

Reguliere SVV-middelen

931

720

897

22

10

2

           

FES-middelen

2 826

2 826

2 826

                 

Privaat

843

843

843

                 

Financiering ProRail

97

97

97

                 

Bijdrage Gelderland

8

8

8

                 

Bijdrage voormalig VROM

14

14

14

                 

EU-ontvangsten

175

175

175

                 
                         

Totaal categorie 0

4 894

4 683

4 860

22

10

2

0

0

       

Begroting (IF 17.02.01)

   

22

10

2

0

0

       
17.03 Hogesnelheidslijn-zuid

Motivering

Met het vaststellen van de PKB HSL-Zuid is besloten tot aansluiting van Nederland op het Europese net van hogesnelheidslijnen. De HSL zuid bewerkstelligt een milieuvriendelijke verbinding tussen de Europese mainports en vormt daarmee een belangrijke schakel in het internationale en nationale lange afstandsverkeer.

Hogesnelheidslijn-zuid

Producten

De bouwwerkzaamheden aan het tracé HST-Zuid zijn inmiddels gereed.

De volgende activiteiten resteren nog tot het einde van het project:

 • Afwikkelen restpunten bouwfase.

 • Afronden ERTMS-migratie.

 • Uitvoeren testprogramma.

 • Faciliteren trein-/baanintegratie en proefbedrijf HSA.

 • Inregelen van het vervoerssysteem.

 • Faciliteren van de instroom van nieuw treinmaterieel.

Financiering:

De in dit productartikel opgenomen bedragen zijn als volgt opgebouwd:

 • Reguliere SVV-middelen.

 • Een bijdrage uit het FES.

 • De bijdrage uit private financiering.

 • Ontvangsten derden.

 • De bijdragen van de Europese Unie.

De ontvangsten van de HSA worden verantwoord op artikel 13 van deze begroting.

Meetbare gegevens

Vanaf begin 2002 wordt de risico-analyse per kwartaal geactualiseerd. In de reguliere voortgangsrapportages worden de belangrijkste risico’s nader toegelicht. Ook wordt daar aangegeven met welke maatregelen de risico’s zo veel als mogelijk worden beheerst. De aanleg van de HSL-Zuid is inmiddels afgerond. De ingangsdatum van het vervoer hangt nog van een aantal factoren af, waarvoor de vervoerder verantwoordelijk is. Hierbij is van belang de beschikbaarheid van het materieel, de resultaten van de verschillende testen en het oordeel van de vervoerder of er een betrouwbaar en kwalitatief product aan de reiziger kan worden aangeboden. Op dit moment is hiervoor nog geen concrete datum te noemen.

Projectoverzicht 17.03 HSL

 

Totaal

Budget in € mln

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

later

huidig

vorig

CATEGORIE 0

                       

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

5 973

6 074

5 883

90

           

2008/

2009

2008/

2009

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

2 505

2 643

2 452

53

               

– Fes regulier

1 710

1 710

1 710

                 

– Privaat

940

940

940

                 

– EU-ontvangsten

193

193

193

                 

– Ontvangsten derden

106

106

106

                 

– Risicoreservering

519

482

482

37

               

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

113

115

113

                 

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

1 018

1 012

1 018

                 
                         

Totaal categorie 0 (excl. reeks Infraprovider)

7 104

7 201

7 014

90

0

0

0

0

0

     

Begroting (IF 17.03)

     

90

0

0

0

0

0

     
Licence