Base description which applies to whole site

Artikel 12 Hoofdwegennet

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer en onderhoud, aanleg en verkenning, planstudie en netwerkgebonden kosten. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de beleidsbegroting 2011 (XII). Het Infrastructuurfondsartikel hoofdwegen is gerelateerd aan de beleidsartikelen 32 (bereiken van een optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit), 34 (betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd) en 36 (bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving).

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van de budgettaire gevolgen van de uitvoering (x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verplichtingen

5 072 103

3 706 181

2 451 568

4 325 854

2 104 593

2 849 221

2 566 125

Uitgaven

3 269 934

2 590 360

2 457 595

2 692 288

3 200 950

2 175 266

3 439 143

12.01 Verkeersmanagement

57 150

50 137

43 993

27 340

23 304

23 273

23 228

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

57 150

50 137

43 993

27 340

23 304

23 273

23 228

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

             

12.02 Beheer en onderhoud

1 209 404

275 325

343 137

549 956

471 665

331 765

419 595

12.02.01 Basispakket B&O

1 031 823

139 882

267 409

342 029

340 025

310 381

402 462

12.02.02 Servicepakket B&O

80 592

72 115

59 194

32 787

2 991

21 384

17 050

12.02.04 Groot variabel onderhoud

96 989

63 328

16 534

175 139

128 750

0

83

12.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit

1 709 262

1 517 133

1 512 384

1 189 519

938 479

542 239

145 746

12.03.01 Realisatieprogramma

1 699 800

1 517 133

1 512 384

1 189 519

938 479

542 239

145 746

12.03.02 Planstudie na tracèbesluit

9 462

           

12.04.01 GIV/PPS

225 341

166 897

354 075

384 106

171 962

145 777

147 252

12.05 Verkenningen en planstudie voor tracèbesluit

68 777

133 997

– 233 744

122 506

1 203 574

753 818

2 328 262

12.05.01 Verkenningen

4 371

21 164

13 661

11 700

0

0

0

12.05.02 Planstudie voor tracèbesluit

64 406

12 833

2 595

185 806

1 128 574

603 818

2 328 262

 

Overprogrammering*

 

100 000

– 250 000

– 75 000

75 000

150 000

 

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

0

446 871

437 750

418 861

391 966

378 394

375 060

12.06.01 Apparaatskosten RWS

 

387 074

381 498

365 999

342 619

329 117

325 878

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

 

59 797

56 252

52 862

49 347

49 277

49 182

12.09 Ontvangsten

217 125

112 569

232 114

263 591

205 850

107 337

505 954

Budgetflexibliteit

Deze tabel geeft voor het jaar 2012 per artikelonderdeel de programmamiddelen weer en maakt de mate van budgetflexibiliteit inzichtelijk door middel van vijf categorieën. De verhoudingen binnen de artikelonderdelen worden zowel procentueel als nominaal gepresenteerd.

Toelichting:

12.01 en 12.02 Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud

De onder beheer en onderhoud opgenomen bedragen hebben betrekking op het groot variabel onderhoud en zijn volledig beleidsmatig verplicht. De middelen zijn noodzakelijk om de renovatie van de stalenbruggen uit te kunnen voeren.

12.03 en 12.05 Aanleg en planstudie na tracébesluit en verkenning en planstudie voor tracébesluit

De categorie bestuurlijk gebonden houdt dat gedeelte in dat in afspraken met de regio aan planstudies wordt uitgevoerd. De categorie beleidsmatig verplicht betreft lopende c.q. te starten projecten die nog niet volledig tot juridische verplichten hebben geleid.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het hiervoor geraamde budget is juridisch verplicht.

12.01 Verkeersmanagement

Motivering

Met verkeersmanagement streeft IenM naar optimaal gebruik van en informatie over de beschikbare infrastructuur en draagt bij aan het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur. Met verkeersmanagement draagt IenM concreet bij aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Nederland, binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid

Basispakket Verkeersmanagement

Producten

Bij verkeersmanagement wordt onderscheid gemaakt in de volgende maatregelcategorieën:

 • Verkeersgeleiding bij grote drukte, inclusief crisissituaties (o.a. weeralarm).

 • Hulpverlening ten behoeve van doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement).

 • Reistijd- en route-informatie, zowel voorafgaand als tijdens de rit.

 • Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, zoals bumperkleven en negeren van rode kruizen.

 • Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.

De meeste van deze maatregelen worden ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet steeds vaker in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking. Goed voorbeeld hiervan is de Mobiliteitsaanpak waarmee in de periode 2010–2012 in totaal 17 pakketten met regionale benuttingsmaatregelen worden gerealiseerd met de intentie om ook na 2012 deze vorm van regionale samenwerking structureel voort te zetten. Naast deze 17 regionale pakketten wordt vanuit dezelfde mobiliteitsaanpak een extra impuls gegeven aan Incident Management waarbij het gehele netwerk in beschouwing wordt genomen. Dit geldt ook voor het beschikbaar krijgen van de data om betrouwbare reis- en route-informatie te verstrekken en het tonen van de vertraging uitgedrukt in minuten in plaats van in kilometers. De mobiliteitsaanpak maakt onderdeel uit van het realisatieprogramma wegen. Dat geldt ook voor de Praktijkproef Amsterdam, waarbij door middel van het gecoördineerd netwerkbreed inzetten van maatregelen een bijdrage wordt geleverd aan de beleidsdoelen zoals reistijd en bereikbaarheid in de regio Amsterdam. In deze proef zullen zowel wegkantsystemen als dynamische navigatiesystemen worden ingezet op het hoofd – en onderliggend wegennet in de regio Amsterdam.

Zeventien publieke wegbeheerders (landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal) hebben in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) de krachten gebundeld om verkeersgegevens van goede kwaliteit te verzamelen en te distribueren. In 2012 zullen de actuele verkeersgegevens van de belangrijkste stroomwegen van het Hoofdwegennet en het Onderliggend wegennet in Nederland in de databank zijn opgenomen. In totaal is dit meer dan 5 850 strekkende km wegen van de 10 000 km wegen die hiervoor in aanmerking komen.

Meetbare gegevens bij Verkeersmanagement

Specificatie bedieningsareaal:

Omvang areaal

Areaalomschrijving

Eenheid

omvang 2010

2011

2012

Verkeerssignalering op rijbanen1

km

2 587

2 613

2 645

Verkeerscentrales

aantal

6

6

6

Spits- en plusstroken

km

192

322

319

1

de presentatie van het areaal verkeerssignalering is aangepast t.o.v. de voorgaande begroting. Met ingang van deze begroting wordt aangesloten bij de gehanteerde definitie bij de presentatie van de areaalomvang.

Toelichting

Binnen het totale aanlegpakket is een belangrijke rol weggelegd voor de uitbreiding van spits- en plusstroken. Dit verklaart dan ook de forse toename van het aantal km in de periode 2009 t/m 2011. De toename van 2009 naar 2011 wordt met name verklaard door de afronding van een groot aantal Spoedwet wegaanpassingen.

Indicatoren:

Indicatoren

Basispakket

Indicator

Eenheid

realisatie 2010

streefwaarde 2011

streefwaarde 2012

 

Op minimaal 95% van de bemeten wegvakken levert RWS betrouwbare reis en route-informatie

% van bemeten rij baanlengte

96%

95%

95%

           
 

Op de drukste trajecten van het rijkswegennet bedraagt de aanrijtijd bij incidenten in de spits ten hoogste 15 minuten.

% van de gevallen

79%

80%

80%

           
 

Op de overige rijkswegen bedraagt de aanrijtijd bij incidenten in de spits ten hoogste 30 minuten.

% van de gevallen

92%

80%

80%

Toelichting

Voor verkeersmanagement wordt gebruik gemaakt van een indicator die een duiding geeft van de effecten van het uitgevoerde programma. Deze indicator geeft aan in welke mate Rijkswaterstaat betrouwbare reis- en route-informatie op de Dynamische Route-Informatie Panelen (DRIP’s) zet en die informatie beschikbaar stelt voor serviceproviders. Daarnaast is er een indicator, die aangeeft hoe snel Rijkswaterstaat na een ongeval ter plekke is om de weg zo snel mogelijk weer vrij te kunnen geven voor het verkeer. Op de drukste trajecten wordt het ieder jaar moeilijker om de streefwaarde van 80% te halen, dit heeft met name te maken met de toename van het verkeer en het «inleveren» van de vluchtstrook voor spitsstroken.

12.02 Beheer en onderhoud

Motivering

Het rijkswegennet (en de onmiddellijke omgeving daarvan) in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is (het faciliteren van vlot en veilig vervoer van personen en goederen onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu.

Producten

Het beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, bruggen, tunnels en viaducten, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en exploitatie.

In de begroting 2010 en 2011 is opgemerkt dat de kosten van beheer en onderhoud toenemen en dat de budgetten onder druk komen te staan. In het afgelopen jaar is deze spanning tussen ambities en budgettaire mogelijkheden in kaart gebracht en zijn oplossingsmogelijkheden verkend, dit mede op basis van de uitgevoerde audits op de netwerken. Dit heeft in deze begroting geresulteerd in een oplossing van de problematiek door een structurele verhoging van het budget, aanvullende efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 4.2.

Basispakket beheer en onderhoud

Een voorwaarde voor optimaal gebruik van het wegennet is beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales, verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Deze kunnen het best worden gegarandeerd indien de infrastructuur zoveel mogelijk preventief beheerd en onderhouden wordt. Dit in tegenstelling tot correctief onderhoud, waarbij de beheerder geconfronteerd wordt met functieverlies en de gebruiker ongewild voor onaangename verrassingen wordt geplaatst. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen onder het basispakket.

De uitgaven voor het basispakket beheer en onderhoud bestaan in hoofdlijn uit:

 • Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan.

 • Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken.

 • Uitgaven voor onderhoud aan DVM-systemen.

 • Klein variabel en vast onderhoud zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting.

Servicepakket Beheer en Onderhoud

• Servicepakket Meer veilig-2

Er is gestart met de uitvoering van een nieuw pakket verkeersveiligheidsmaatregelen op rijkswegen. Daar waar het eerdere pakket Meer Veilig-1 zich richtte op rijks-N-wegen, heeft deze nieuwe impuls betrekking op het gehele rijkswegennet. Met dit pakket wordt een bijdrage geleverd aan het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en files door incidenten. Uitvoering van de maatregelen is gepland tot en met 2014.

Voor 2012 is uitvoering van onder meer de volgende maatregelen gepland:

 • aanleggen rotondes op aansluitingen met het onderliggend wegennet (A2, A28 en A59);

 • reconstructie van aansluitingen (A27), kruispunten (N9) en wegvakken (A35);

 • bermverharding (N35 en A50) en obstakelbeveiliging (A2).

• Servicepakket Meer Kwaliteit Leefomgeving

Binnen dit servicepakket worden bijdragen geleverd aan het meerjarenprogramma Ontsnippering en het meerjarenprogramma Bodemsanering. De geplande werkzaamheden binnen het ontsnipperingsprogramma lopen door tot 2018. Een voorbeeld van een ontsnipperingsproject is het plaatsen van een ecoduct of een dassentunnel. Hierdoor worden twee gescheiden natuurgebieden met elkaar verbonden. In 2012 zullen de volgende ecoducten worden opgeleverd: de A12 bij de Zuid Veluwe (oplevering eind 2011/begin 2012), A35 bij Nijverdal, A28 bij Huis ter Heide en bij Hulshorst en de A50 bij Heerde. Tevens zal de passage over de A2 bij het Geuldal in 2012 worden opgeleverd. In 2012 zal naar verwachting worden begonnen met de aanleg van een extra Natuurbrug (ecoduct) over de A50 bij Oss (valt formeel echter niet onder ontsnipperingsprogramma maar de uitgaven worden wel ten laste van het servicepakket gebracht) en wordt tevens begonnen met de aanleg van het ecoduct over de A28 bij Dwingelo.

Met het meerjarenprogramma Bodemsanering wordt sinds 2005 uitvoering gegeven aan de in 2009 herziene gedragslijnen inzake bodemverontreiniging in Staatseigendommen. In 2012 zijn er werkzaamheden gepland voor een drietal bodemonderzoeken, 14 saneringen en een viertal monitoring of nazorgwerkzaamheden. Verwacht wordt dat in 2015/16 de saneringswerkzaamheden grotendeels afgerond zullen zijn.

Groot Variabel onderhoud

De werkzaamheden in verband met de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken wordt ook in 2012 voortgezet. Van de 274 bruggen met een stalen rijdek in het hoofdwegennet is bij vooral oudere exemplaren in toenemende mate sprake van ernstige scheurvorming in de stalen rijdekken. Deze scheurvorming wordt veroorzaakt door een aanzienlijk hogere belasting met zwaar vrachtverkeer dan indertijd bij het ontwerp kon worden voorzien.

De volgende stalen bruggen worden aangepakt:

Groot variabel onderhoud – stalen bruggen

In de programmering t/m 2014

   

Vaste bruggen

Beweegbare bruggen

Afgerond

Geprogrammeerd na 2014

Scharberg (Elsloo)

Gideonbrug

Scharsterrijnbrug

Brienenoordbrug (westelijke boog)

Galecopperbrug

Ketelbrug

Muiderbrug

Suurhoffbrug

Beek (Geleen)

Kruiswaterbrug

 

Wantybrug

 

Calandbrug

   

Ewijk

     

Kreekrak

     

Meetbare gegevens

In de kabinetsreactie op het IBO Beleid en Onderhoud (Kamerstukken 2006–2007, 30 800 XII, nr. 57) is toegezegd om extracomptabele informatie te verstrekken over de wijze waarop de middelen voor beheer en onderhoud worden aangewend. Ter invulling daarvan is hieronder een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor verhardingen, bruggen en viaducten (kunstwerken), systemen voor DVM, verkeersvoorzieningen, arealen voor landschap en milieu en exploitatie. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde: van jaar tot jaar kan het actueel uitgegeven percentage fluctueren.

• Basispakket Beheer en Onderhoud

Areaal rijkswegen
   

Eenheid

2010

2011

2012

Rijbaanlengte

Hoofdrijbaan

km

5 695

5 698

5 721

Rijbaanlengte

Verbindingswegen en op- en afritten

km

1 408

1 427

1 451

Areaal asfalt

Hoofdrijbaan

km2

74

74

75

Areaal asfalt

Verbindingswegen en op- en afritten

km2

12

12

12

Groen areaal

stuks

km2

204

204

204

Omvang Areaal
 

Areaal

Eenheid

 

Omvang 2012

Budget 2012

B&O

Oppervlakte wegdek

km2

 

87

259 180

Indicatoren
 

Indicator

Norm

Realisatie 2010

Streefwaarde 2011

streefwaarde 2012

B&O

Voldoen van wegen aan de normen

95%

97%

95%

95%

           

B&O

Voldoen van buggen en viaducten aan de normen

90%

85%

84%

82%

Toelichting

Voor het jaar 2012 hanteert IenM dezelfde twee indicatoren als in de begroting 2011, namelijk een indicator die de conditie van de wegen aangeeft en één die de kwaliteit van bruggen en viaducten in het rijkswegennet weergeeft. Hiermee wordt inzicht geboden in de prestaties op het gebied van beheer en onderhoud.

• Servicepakket Beheer en onderhoud

De bekostiging van het servicepakket is hieronder weergegeven.

Specificatie servicepakket (x € 1 000,–)
   

2012

Servicepakket

   
 

Meer veilig-2

20 217

 

Meer kwaliteit leefomgeving

38 977

 

Totaal

59 194

– Groot variabel onderhoud

Groot variabel onderhoud (x € 1 000,–)

Projecten

2012

Kunstwerken

16 534

12.03 Aanleg, benutting en planstudie na tracébesluit

Motivering

Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.

Dynamisch Verkeersmanagement

Producten

In 2007 heeft voormalig VenW een start gemaakt met een investeringsprogramma voor DVM. In de periode 2009–2012 wordt een bedrag van € 200 mln. geïnvesteerd. Het gaat daarbij met name om een betere benutting van de wegen, vooral op de file top-50 en om het verbeteren van aansluitingen tussen de snelweg en regionale wegen. Bij dit investeringsprogramma houdt IenM ook rekening met het groot onderhoud om de hinder voor de weggebruiker te beperken.

Daarnaast voert IenM met het oog op de langere termijn een aantal proeven uit die het effect van meer innovatieve verkeersmaatregelen moeten aantonen. Zo wordt vanaf 2012 op de ring Amsterdam een proef met sturend verkeersmanagement opgezet gericht op een meer gecoördineerde inzet van maatregelen op het gebied van regionaal verkeersmanagement. Hiervoor is € 50 mln. uitgetrokken.

In 2012 experimenteert IenM met de mogelijkheden van coöperatieve systemen van in-car technologie en wegkant. Een nieuwe generatie wegkantsystemen wordt voorbereid. Nederland levert hiermee een bijdrage aan proeven die in Europees verband zijn gestart.

De proeven met dynamische snelheden op de A1, A12 (Den Haag), A58 en A12 (Woerden) zijn afgerond en geëvalueerd. De resultaten van deze proeven zijn in februari 2011 aan de Tweede Kamer verzonden. In 2011 is een experiment met een (dynamische) maximumsnelheid van 130 km/h gestart op acht trajecten. Daarnaast is een proef gestart waarbij de snelheid in de 80 km zone op de A20 Noordbaan wordt verhoogd naar 100 Km/h aan de randen van de spits en in de avond en nacht. De resultaten van alle proeven worden gebruikt om uitwerking te geven aan het kabinetsvoornemen om dynamische snelheden in te voeren en de maximumsnelheid te verhogen naar maximaal 130 Km/h. De Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

Op acht trajecten is bij wijze van experiment de maximumsnelheid (dynamisch) verhoogd naar 130 kilometer per uur. Dit najaar laten we weten hoe dat heeft uitgepakt en waar en wanneer we maximumsnelheden verhogen. De bedoeling is dat we gedurende deze kabinetsperiode op ten minste een derde van de autosnelwegen de snelheid naar 130 km/uur verhogen. Aankomend jaar willen we de snelheidsverhoging op de acht proeftrajecten definitief maken en ook elders toepassen.

Uiteraard wordt een snelheidsverhoging alleen doorgevoerd waar dat volgens milieu- en veiligheidsnormen mogelijk is, dan wel door maatregelen te nemen zodat aan de eisen kan worden voldaan.

Spoedaanpak Wegen/Fileplan ZSM

De wet Versnelling Besluitvorming Wegprojecten (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 721, nr. A) maakt het mogelijk dertig wegprojecten met spoed op te pakken. Samen vormen deze projecten de Spoedaanpak Wegen. Doel van de spoedaanpak was om uiterlijk in mei 2011 bij 30 spoedaanpakprojecten de schop in de grond te hebben en er 10 te hebben opengesteld.

Naast de wetswijziging is ook de interne werkwijze geïntensiveerd en er zijn afspraken gemaakt met de GWW-sector om tot een snelle aanbesteding en realisatie van de projecten te komen.

Inmiddels is duidelijk dat er per mei 2011 28 schoppen de grond in zijn gegaan en er lintjes zijn doorgeknipt. De weggebruiker profiteert nu dus reeds maximaal van de extra wegcapaciteit op deze 16 trajecten.

Overige realisatieprojecten

De volgende projecten zijn opengesteld en worden opgenomen onder de kleine projecten/afronding projecten:

 • A12 Den Haag–Gouda benutting;

 • A73 Venlo–Maasbracht ism A74, N68 en OTR;

 • A2 Everdingen–Deil en Zaltbommel–Empel;

 • A7 Rondweg Sneek.

Daarnaast zijn de volgende projecten overgegaan naar het realisatieprogramma:

 • A9 Alkmaar–Uitgeest.

 • A12 Zoetermeer–Zoetermeer Centrum.

 • N31 Haak om Leeuwarden.

 • A50 Ewijk–Valburg.

 • A74 Venlo.

 • A4 Dinteloord–Bergen op Zoom.

 • A2 Passage Maastricht.

 • A4 Delft–Schiedam.

 • Innovatieprogramma Geluid en Lucht.

De belangrijkste budgettaire aanpassingen betreffen de volgende projecten:

 • Algemeen: Door de nieuwe bekostigingsystematiek vervalt in de taakstellende budgetten de generieke opslag voor de apparaatskosten van Rijkswaterstaat. Hierdoor zal het weergegeven taakstellend budget in de begroting en het MIRT louter bestaan uit de programmagelden voor de specifieke projecten.

 • A2 Holendrecht–Oudenrijn: toevoeging van regiobijdragen aan het taakstellend budget (+ € 26 mln.).

 • A4 Delft–Schiedam: overheveling kosten TTI naar B&O (– € 6 mln.) en toevoegen van extra budget t.b.v. uitbreiding scope t.b.v. geluidsschermen (+ € 2 mln.).

 • A73 Venlo–Maasbracht: verhoging taakstellend budget in verband met de tunnelproblematiek (+ € 15,5 mln., ook toegelicht in brief van 15 maart 2011, TK 29 296, nr. 20).

 • N35 Zwolle–Almelo (traverse Nijverdal): verhoging taakstellend budget met bijdrage derden t.b.v. de stationsverplaatsing (+ € 8,5 mln.).

 • ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding): verlaging taakstellend budget in verband met overheveling budget t.b.v. A12 Lunetten–Veenendaal naar geïntegreerde contractvormen (– € 395,2 mln.).

 • A 15 Maasvlakte–Vaanplein: in het kader van de Rijksbrede PPS taakstelling is het budget verlaagd met € 125 mln.

 • A28 Utrecht–Amersfoort (spoedaanpak): het taakstellend budget wordt met € 33,9 mln. verlaagd vanwege een bijstelling van de totale projectraming.

 • A9 Alkmaar–Uitgeest (spoedaanpak): het taakstellend budget is met € 28,6 mln. verhoogd in verband met een bijstelling van de projectraming.

Planstudieprogramma na tracébesluit

Er zijn de volgende mutaties in de tabel planstudie na TB:

 • Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL): beschikbaar budget is met € 190 mln. verlaagd in verband met de taakstelling omgevingsrecht.

 • A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere: verhoging taakstellend budget met € 190 mln. vanwege wijzigingen tussen OTB en TB en prijsontwikkelingen in de GWW-sector (ook toegelicht in brief aan Tweede Kamer met kenmerk TK 31 089, nr. 82).

 • A50 Ewijk–Valburg: project is over gegaan naar de realisatietabel.

 • N 31 Leeuwarden (Haak om Leeuwarden): project is overgegaan naar de realisatietabel.

 • A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere: project is overgegaan naar categorie 1 (planstudie na tracébesluit).

 • A9 Alkmaar–Uitgeest: project is overgegaan naar de realisatietabel.

In 2012 wil IenM de volgende mijlpalen realiseren:

Mijlpaal

Project

Oplevering

N2 Meerenakkerweg–Noord Brabantlaan

 

A12 Zoetermeer–Zoetermeer centrum

 

A74 Venlo

 

A9 Alkmaar–Uitgeest

Start realisatie

A4 Delft–Schiedam

 

A1/A27 Utrecht–Hilversum–Amersfoort

 

A7/6 Knooppunt Joure

 

A12 Bypass Nootdorp

 

N31 Traverse Harlingen

 

N61 Hoek–Schoonedijke

 

N33 Assen–Zuidbroek

 

A9 Omlegging Badhoevedorp

Tabel Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet

 

Totaal

Budget in € mln

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

later

huidig

vorig

CATEGORIE 0

       

Projecten Noordwest-Nederland

                       

A10 Amsterdam praktijkproef FES

46

51

3

2

9

17

16

     

2011

2011

A9 Alkmaar Uitgeest

53

 

3

39

10

         

2012

 

N9 Koedijk–De Stolpen

66

78

34

9

14

8

       

2011

2011

N50 Ramspol–Ens

126

134

31

22

31

21

21

     

2013

2013

Projecten Utrecht

                       

A28 Utrecht–Amersfoort

191

258

24

68

53

46

       

2013

2012

A2 Holendrecht–Oudenrijn

1 199

1 366

1 015

73

59

45

8

     

2012

2012

A2 Oudenrijn–Everdingen

103

123

5

63

5

30

       

2012

Projecten Zuidvleugel

                       

A4 Burgerveen–Leiden

588

687

258

70

81

75

38

54

7

6

2014

2014

A4 Delft–Schiedam

869

 

15

13

120

163

260

240

46

12

2015

 

A15 Maasvlakte Vaanplein1

1 185

1 428

129

191

239

229

287

109

0

 

2015

2015

A12 Zoetermeer–Zoetermeer centrum

24

 

5

20

           

2011

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

                       

N57 Veersedam–Middelburg

202

215

173

20

8

         

2010/

2011

2011

Projecten Oost-Nederland

                       

A2 Everdingen–Deil en Zaltbommel–Empel2

424

512

398

6

21

         

2010

2010/

2011

N34 Omleiding Ommen

42

48

33

4

3

3

       

2011

2011

N35 Zwolle–Almelo (traverse Nijverdal)

212

245

90

40

65

18

0

0

   

2014

2013

N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast

5

 

5

0

               

A50 Ewijk–Valburg

268

 

28

50

130

54

6

     

2014

 

Projecten Brabant

                       

A4 Dinteloord–Bergen op Zoom

269

 

49

22

40

46

44

45

22

 

2013

 

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

6

     

6

         

2012

 

Projecten Limburg

                       

A2 Maasbracht–Geleen, 1e fase

169

185

21

64

61

23

       

2011/

2013

A74 Venlo

130

 

17

44

22

44

3

     

2012

 

A2 Passage Maastricht

565

 

160

49

79

95

98

48

36

 

2016

 

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg3

108

114

34

54

0

1

5

 

13

 

2010/

2015

2011

Projecten Noord-Nederland

                       

N31 Leeuwarden (De Haak)

179

 

1

14

39

35

62

28

   

2014

 

Projecten Nationaal

                       

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1 647

2 441

883

220

258

164

84

17

21

 

2014

2014

Dynamisch verkeersmanagement

165

212

74

53

37

1

       

2012

2012

Kleine projecten/Afronding projecten

173

227

 

96

59

13

5

 

0

0

   

Programma aansluitingen

96

102

0

20

37

39

       

nvt

nvt

Quick Wins Wegen

45

51

1

10

15

19

       

2011

2011

Totaal uitvoeringsprogramma

9 156

 

3 489

1 337

1 501

1 188

937

541

146

18

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planstudieprojecten

     

180

11

2

1

2

       

Begroting (IF 12.03.01)

     

1 517

1 512

1 190

938

542

146

     
1

Inclusief aan- en ontsluitende infrastructuur mainport Rotterdam.

2

Oplevering 2x3 in 2010; oplevering 2x4 Everdingen–Deil in 2011.

3

Betreft amendement Van Hijum (29 800 A, nr. 8); aanleg spitsstrook A2 St.Joost–Urmond wordt opgeleverd in 2010 en aanpassing aansluiting Nuth op A76 wordt opgeleverd in 2015.

Tabel Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02: Planstudie hoofdwegennet voor en na tracébesluit

Bedrag in € mln

Raming kosten

Budget

Planning

Uitvoering

Projectomschrijving

min.

max.

taakstellend

2011

2012

2013

2014

2015

2016

periode

CATEGORIE 1 (na tracébesluit)

                   

Projecten Noordwest-Nederland

                   

A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere1

   

4 094

tb

         

2011–2020

Projecten Zuidwestelijke delta

                   

N61 Hoek–Schoondijke2

   

115

tb

         

2012–2014

                     

CATEGORIE 1 (voor tracébesluit)

                   

Tracé/-projectbesluit t/m 2012

                   

Projecten Noordwest-Nederland

                   

A9 Omlegging Badhoevedorp

   

318

 

tb

       

2013–2017

Projecten Utrecht

                   

A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-Aansluiting Bunschoten

   

252

 

tb

       

2013–2015

Projecten Zuidvleugel

                   

A12 Bypass Nootdorp

       

tb

       

2012–2014

Projecten Oost-Nederland

                   

A1 Beekbergen–Apeldoorn Zuid

   

35

 

tb

       

2013–2014

A12 Ede–Grijsoord

   

107

tb

         

2014–2015

N18 Varsseveld–Enschede

   

303

 

tb

       

2014–2016

N35 Zwolle–Wythmen

   

45

 

tb

       

2013–2014

Projecten Noord-Nederland

                   

A6/A7 Knooppunt Joure3

   

76

 

tb

       

2012–2015

N31 Harlingen (traverse Harlingen)3

   

143

 

tb

       

2012–2017

N33 Assen-Zuidbroek3

   

190

 

tb

       

2013–2015

                     

Tracé-/projectbesluit na 2012

                   

Projecten Noordwest-Nederland

                   

A10 Zuidas (hoofdweggedeelte)

   

301

 

tb

       

vanaf 2013

Projecten Utrecht

                   

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

   

676

   

tb

     

2016–2020

A2/A12/A27 Ring Utrecht

   

1 065

   

tb

     

2016–2020

Projecten Brabant

                   

A27 Utrecht–Lunetten–Hooipolder

                   

Projecten Zuidvleugel

                   

A13/A16/A20 Rotterdam

                   

Projecten Oost-Nederland

                   

A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem–Nijmegen

   

800

   

tb

       

Projecten Noord-Nederland

                   

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 24

   

575

   

tb

     

2014–2019

                     

Totaal categorie 1

   

9 095

             
                     

CATEGORIE 2

                   

Projecten Limburg

                   

A2 Maasbracht-Geleen 2e fase

         

tb

     

2016–2018

                     

Totaal uitvoeringsprogramma

     

13

3

186

1 129

604

2 328

 

Overprogrammering

     

100

– 250

– 75

75

150

   

Begroting (IF 12.03.02/12.05.02)

     

113

– 247

111

1 204

754

2 328

 

Legenda

tb = tracébesluit

wab=wegaanpassingsbesluit

1

Hierin is opgenomen A6/A9, kruising natte as A1 en groene uitweg.

2

Waarvan 4 mln grondbank.

3

Budget en financiering van deze projecten aan rijksinfrastructuur vinden gedeeltelijk plaats vanuit art. 14.03.

4

Exclusief 13% voorbereidingskosten.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Motivering

Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samenwerking bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is Design, Build, Finance, Maintain (DBFM) waarbij de overheid betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van een product. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden.

Producten

Eind 2010 zijn twee projecten via DBFM aanbesteed: A15 Maasvlakte Vaanplein en A12 Lunetten Veenendaal. Het budget voor het project A12 Lunetten Veenendaal is bij miljoenennota reeds omgezet in beschikbaarheidsvergoedingen en in deze begroting overgeheveld naar het artikel geïntegreerde contractvormen.

Het project N33 Assen–Zuidbroek wordt naar verwachting in 2011 via DBFM aanbesteed. De N33 is tevens een pilot project voor Index Linked financiering (inflatiegerelateerde vergoedingen voor verschaffers van vreemd vermogen zoals pensioenfondsen).

Het Project Schiphol–Amsterdam–Almere zal in 2011 een DB en een van de vier DBFM contracten op de markt zetten.

De budgetten voor deze projecten worden naar dit artikel overgeheveld vanuit de artikelen voor aanleg en onderhoud nadat de contracten zijn afgesloten

De voorbereiding van de aanbesteding van het project Schiphol–Amsterdam–Almere (opgeknipt in vier DBFM-deelcontracten en één DB-contract) is gestart.

Geplande PPC's (2011–2012)

 • Driehoek A1–A28–A27.

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen.

 • Ring Utrecht.

 • Nieuwe Westelijke Oververbinding.

 • Amsterdam Zuidas.

 • A2 Maasbracht–Geleen.

 • N35 – Nijverdal–Wierden.

 • A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

 • A27 Lunetten Hooipolder

Afgeronde PPC's – Aanbesteding na 2011

 • N18 – Varsseveld–Enschede2 .

 • A13/A16 Rotterdam2.

 • ViA15.

 • A12 Ede–Grijsoord.

 • A27/A1 Utrecht Noord–Knp Eemnes–Bunschoten2*.

Tabel Projectoverzicht behorende bij 12.04 geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet

 

Totaal

Budgetten in € mln

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

later

huidig

vorig

CATEGORIE 0

                       

Projecten Noordwest-Nederland

                       

Aflossing tunnels1

1 194

845

286

51

52

53

54

56

57

586

   

A10 Tweede Coentunnel2

2 016

2 173

337

88

160

224

78

51

51

1 028

2013

2012

Projecten Utrecht

                       

A12 Lunetten–Veenendaal

603

 

22

7

122

87

19

19

19

308

   

Projecten Brabant

                       

A59 Rosmalen–Geffen, PPS

283

288

139

15

14

14

14

14

14

57

2005

2005

Projecten Noord-Nederland

                       

N31 Leeuwarden–Drachten

146

127

90

5

6

6

5

6

6

22

2007

2007

Afrondingen

     

1

   

2

         

Totaal categorie 0

4 241

 

874

166

354

384

170

146

147

     
1

Aflossing tunnels: verplichting loopt t/m 2026.

2

Verplichting loopt t/m 2037 en is incl. Westrandweg.

12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

Motivering

Om een probleem of een initiatief met een maatschappelijke meerwaarde te verkennen en daarna, indien nodig, uit alternatieven de beste oplossing voor het probleem te zoeken en voor te bereiden voor de uitvoering (planstudie voor tracébesluit).

Verkenningen

Producten

Wijziging in de verkenningentabel:

 • As Leiden–Katwijk, in het BO MIRT voorjaar 2011 is besloten dat het rijk onder voorwaarden één gebiedsbudget van € 722 miljoen aan de regio beschikbaar stelt, teneinde een integrale oplossing voor de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn te realiseren.

 • De verkenning Rotterdam Vooruit wordt voor de zomer afgerond. De resultaten van de drie projecten Herontwerp Brienenoord–AlgeraCorridor, kwaliteitsprong OV Rotterdam zuid en A20 nieuwerkerk aan de IJssel worden niet voor 2024 gerealiseerd. Voor de eerste twee projecten wordt gekeken naar eventuele aanloopinvesteringen die passen binnen het programma Beter Benutten. Hierover maken rijk en regio in het BO MIRT najaar afspraken. Voor de NWO wordt najaar 2011 een voorkeursbeslissing genomen op basis van ontwerp-Rijksstructuurvisie.

 • A58 Sint Annabosch–Galder: In het bestuurlijk overleg MIRT najaar 2010 is de startbeslissing vastgesteld. In het najaar van 2011 volgt een go/no-go besluit over de start van de planuitwerking.

 • Voor de A1-zone is een gezamenlijke gebiedsgerichte verkenning uitgevoerd. Tijdens BO MIRT voorjaar 2011 hebben Rijk en regio een principeafspraak gemaakt over de gezamenlijke bekostiging van de capaciteitsuitbreiding A1 Apeldoorn–Azelo. Najaar 2011 is definitieve besluitvorming gepland.

 • N50 Ens–Emmeloord is toegevoegd aan de tabel.

Planstudieprogramma vóór tracébesluit 2012

 • A1/A27 Utrecht–Eemnes–Bunschoten: beschikbaar budget is met € 50 mln. verlaagd in verband met de taakstelling bovenwettelijke inpassing.

 • A13/A16/A20 Rotterdam: beschikbaar budget is met € 45 mln. verlaagd in verband met de rijksbrede PPS taakstelling.

 • A27 Lunetten–Hooipolder: beschikbaar budget is met € 30 mln. verlaagd in verband met de rijksbrede PPS taakstelling.

 • A1/27 Utrecht–Eemnes–Bunschoten: beschikbaar budget is met € 15 mln. verlaagd in verband met de rijksbrede PPS taakstelling.

 • N18 Varsseveld–Enschede: beschikbaar budget is met € 10 mln. verlaagd in verband met de rijksbrede PPS taakstelling.

 • A9 Omlegging Badhoevedorp is het budget met € 10 miljoen verhoogd (€ 4 mln. rijk, € 6 mln. regio).

 • A6/A7 knooppunt Joure is het budget met € 4,05 mln. verhoogd, in verband met scopewijziging, het knooppunt wordt geschikt gemaakt voor 130 km/uur.

 • A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem–Nijmegen is het budget met € 305 mln. verhoogd (€ 45 mln. Rijk, € 260 mln. regio).

In 2012 staan 2 grote projecten rondom Utrecht in de planning:

 • A28/A1 Knooppunt Hoevelaken;

 • A2/A12/A27 Ring Utrecht.

Daarnaast staat het Ontwerp Tracébesluit voor de A12/A15 bereikbaarheid regio Arnhem op de planning.

Projectoverzicht behorende bij 12.05.02 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

De planstudies voor tracébesluit zijn opgenomen onder 12.03.

Projectoverzicht behorende bij 12.05.01 Verkenningen

Verkenningenprogramma 2010–2020
A. Lopende verkenningen

Gebied

Probleem

Referentiekader

Gereed

Projecten Noordwest-Nederland

     

N50 Ens–Emmeloord

aantasting van afwikkelingskwaliteit, rijcomfort en trajectsnelheid.

Bestuurlijk overleg MIRT najaar 2010

2011

Projecten Zuidvleugel

     

As Leiden–Katwijk (Integrale Benadering Holland Rijnland)

Bereikbaarheid en ruimtelijke opgaven

Notaoverleg MIRT december 2007, Bestuurlijk Overleg MIRT voorjaar 2011

2011

Verkenning Haaglanden

Bereikbaarheid in samenhang met ruimtelijke opgaven, openbaar vervoer, functioneren toeleidende wegen en onderliggend (stedelijk) hoofdwegennet

LMCA Hoofdwegen, Bestuurlijk Overleg MIRT voorjaar 2011

2012

Verkenning Rotterdam vooruit

Bereikbaarheid in relatie tot ruimtelijke ordening, economie, verkeer en vervoer, landschap en natuur

LMCA hoofdwegen, Bestuurlijk Overleg MIRT voorjaar 2011

2012

Projecten Brabant

     

A58 Sint Annabosch–Galder

Bereikbaarheid

Startbeslissing Bestuurlijk Overleg MIRT najaar 2010

2011

Projecten Oost-Nederland

     

A1-zone, Gebiedsgerichte verkenning (inclusief corridor Apeldoorn–Deventer–Azelo)

Bereikbaarheid

Bestuurlijk Overleg MIRT voorjaar 2011

2012

N35 Wierden–Nijverdal

Bereikbaarheid

Bestuurlijk Overleg MIRT najaar 2010

2012

12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. Dit artikelonderdeel is in de Voorjaarsnota 2011 ingesteld als gevolg van de herstructurering van de bekostiging van Rijkswaterstaat per 1 januari 2011. De Tweede kamer is op 10 januari 2011 en 3 maart 2011 over de herstructurering van de bekostiging nader geïnformeerd (Kamerstukken II, 30 119, nrs. 4 en 5).

Licence