Base description which applies to whole site

Artikel 12. Hoofdwegennet

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, Beheer en Onderhoud, aanleg, verkenning en planstudie en netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in het Jaarverslag 2012 van Infrastructuur en Milieu (Hoofdstuk XII) bij de beleidsartikelen 3 Wegen en Verkeersveiligheid en 5 Mainports en Logistiek.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

12. Hoofdwegennet

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

 

Verplichtingen

3.959.152

1.879.765

5.072.103

2.274.880

4.219.392

2.446.818

1.772.574

1

Uitgaven

3.058.410

2.908.606

3.269.934

2.577.371

2.659.773

2.452.845

206.928

 

12.01 Verkeersmanagement

59.233

56.527

57.150

50.137

30.768

43.993

– 13.225

 

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

53.924

56.527

57.150

50.137

30.768

43.993

– 13.225

2

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

5.309

0

0

0

0

0

0

 

12.02 Beheer en onderhoud

1.230.533

827.211

1.209.404

322.966

567.308

343.137

224.171

 

12.02.01 Basispakket B&O

977.849

657.227

1.031.823

178.572

474.922

267.409

207.513

3

12.02.02 Servicepakket B&O

246.621

102.253

80.592

72.016

56.993

59.194

– 2.201

 

12.02.04 Groot variabel onderhoud

6.063

67.731

96.989

72.378

35.393

16.534

18.859

4

12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit

1.385.754

1.652.932

1.709.262

1.340.525

1.254.029

1.512.384

– 258.355

 

12.03.01 Realisatieprogramma

1.307.071

1.610.236

1.699.800

1.340.525

1.254.021

1.512.384

– 258.363

5

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

78.683

42.696

9.462

0

8

0

8

 

12.04.01 GIV/PPS

290.684

261.065

225.341

374.846

335.772

354.075

– 18.303

6

12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit

92.206

110.871

68.777

42.027

33.054

– 238.494

271.548

 

12.05.01 Verkenningen

174

5.336

4.371

10.758

2.453

13.661

– 11.208

7

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

92.032

105.535

64.406

31.269

30.601

– 2.155

32.756

8

Overprogrammering

       

0

– 250.000

250.000

 

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

     

446.870

438.842

437.750

1.092

 

12.06.01 Apparaatskosten RWS

     

387.073

383.570

381.498

2.072

 

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

     

59.797

55.272

56.252

– 980

 

12.09 Ontvangsten

141.399

123.019

217.125

98.380

165.700

232.114

– 66.414

9

Toelichting

Ad 1) De overschrijding van het verplichtingenbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ondertekening van de DBFM-contracten Schiphol–Amsterdam–Almere A1/A6 en N33 Assen – Zuidbroek. In de Begroting 2012 was nog geen rekening gehouden met dat deze contracten in 2012 zouden worden ondertekend.

Ad 2) De lagere realisatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de aansluiting van de budgetten bij de meerjarige planning en budgetbehoefte gedurende 2012.

Ad 3) De hogere realisatie op Beheer en Onderhoud wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het in lijn brengen van het budget met de onderhoudsplanning volgens de afspraken zoals toegelicht in bijlage 4.2 van de Begroting 2012.

Ad 4) De hogere realisatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken. Het budget in de begroting was gebaseerd op een globale planning van het project. Inmiddels is er meer zicht in de daadwerkelijke planning en bijbehorende meerjarige kostenramingen. Het verschil tussen beide ramingen betreft een wijziging van het kasritme en bepaalt in belangrijke mate de hogere realisatie.

Ad 5) De lagere realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de overheveling bij Voorjaarsnota 2012 van het project A15 Maasvlakte–Vaanplein naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen.

Ad 6) De lagere realisatie wordt enerzijds veroorzaakt door betalingen in 2011 van in 2012 geplande bedragen en anderzijds het afkopen van de jaarlijkse betaling voor het PPS-contract A59 bij de Provincie Noord-Brabant eind 2011.

Ad 7) De lagere realisatie van de uitgavenraming wordt voor een deel veroorzaakt doordat de verwachte kosten van de verkenning voor de A10 Zuid-as niet zijn gerealiseerd (de verkenning is betrokken in de BDU- beschikking voor 2013) en voor een ander deel doordat voorziene uitgaven voor lucht en geluid lager zijn uitgevallen. Het Geluidssaneringsprogramma Wegen is namelijk een van de projecten die naar aanleiding van het begrotingsakkoord zijn getemporiseerd. In 2012 speelde daarbij ook een rol dat de Wet milieubeheer later is gewijzigd dan gepland.

Ad 8) Naast een toevoeging via de verwerking van het voordelig saldo 2011 aan 2012, is bij Voorjaarsnota circa € 74 miljoen toegevoegd aan het budget voor 2012 die door middel van verschuivingen beschikbaar zijn gekomen voor het programma Beter Benutten. Bij miljoenennota 2013 hebben mutaties plaatsgevonden die leidden tot een verhoging van het budget van € 361,6 miljoen (voor een toelichting op deze mutaties zie de begroting 2013). Bij Najaarsnota is het budget met name door intertemporele verschuiving verlaagd met circa € 392 miljoen. Dit heeft per saldo tot een budgetverhoging en hogere realisatie dan begrotingsstand in 2012 geleid. De eerder opgelegde kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld is gerealiseerd op de projecten en is daarom bij Najaarsnota tegengeboekt.

Ad 9) De lagere ontvangstenrealisatie wordt onder meer veroorzaakt doordat bijstellingen van de ontvangstenplanning. Als gevolg van de vertraging op het projecten N35 Zwolle–Wijthmen en A9 Badhoevedorp verschuift ook de ontvangst naar later jaren.

12.01 Verkeersmanagement

Artikelonderdeel

12.01.01 Verkeersmanagement

Binnen het Verkeersmanagement zijn in 2012 uitgaven gedaan voor maatregelen ten behoeve van verkeersgeleiding bij grote drukte, incidentmanagement, reistijd en route-informatie, en voorlichting betreffende het weggedrag en wegwerkzaamheden. Daarnaast is bijgedragen aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Deze is in 2007 opgericht met als doel de benutting van bestaande wegen te verbeteren. In 2012 is de databank verder uitgebreid met nieuwe data en is de kwaliteit van de gegevens op het afgesproken niveau gebracht.

Bij de uitvoering van verkeersmanagement wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd (gebiedsgericht verkeersmanagement). In nauw overleg met de regionale overheden worden maatregelpakketten ontwikkeld, die als het meest effectief worden gezien. Zo is met de Mobiliteitsaanpak een groot aantal pakketten benuttingsmaatregelen in de periode 2010–2012 gerealiseerd waarmee een direct merkbare verbetering van de file top 50 wordt bereikt. De Mobiliteitsaanpak is afgelopen jaar nagenoeg afgerond. Met de Praktijkproef Amsterdam wordt door middel van gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement bijgedragen aan de bereikbaarheid in de regio Amsterdam. De uitgaven voor de mobiliteitsaanpak en de Praktijkproef Amsterdam zijn verantwoord op artikel 12.03.01.

Meetbare gegevens

Specificatie bedieningsareaal

Eenheid

2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Verkeerssignalering

Km Rijbaan

2.633

2.645

2.618

1

Verkeerscentrales

Aantal

6

6

6

Spits- en plusstroken

Km

306

319

347

2

Bron: Rijkswaterstaat

1

De lagere realisatie is het resultaat van een neerwaartse bijstelling op basis van actuele GIS-informatie, waarbij rijbanen met verkeerssignalering afwijkende lengtes bleken te hebben dan opgenomen in de areaaladministratie.

2

De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat enkele projecten eerder dan gepland gerealiseerd zijn, zoals A12 Lunetten – Veenendaal.

Indicator

Eenheid

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

Op minimaal 95% van de bemeten wegvakken levert RWS betrouwbare reis- en route-informatie.

% van de bemeten rijbaanlengte

95%

98%

Op de drukste trajecten van het rijkswegennet bedraagt de aanrijtijd bij incidenten in de spits ten hoogste 15 minuten.

% van de gevallen

80%

80%

1

Op de overige rijkswegen bedraagt de aanrijtijd bij incidenten in de spits ten hoogste 30 minuten.

% van de gevallen

80%

93%

Bron: Rijkswaterstaat

1

Minder files op de minder drukke trajecten maakt het mogelijk hier de beoogde streefwaarde gemakkelijker te halen. Op de drukste trajecten wordt het ieder jaar moeilijker om de afgesproken waarde te halen, onder andere als gevolg van meer verkeer en het «inleveren» van de vluchtstrook voor spitsstroken.

Areaaleenheid

Omvang begroot

Omvang gerealiseerd

Totaalbudget 2012

Gerealiseerd begrotingsbedrag 2012

 

(km)

(km)

(x € 1.000)

(x € 1.000)

Rijbanen met verkeerssignalering

2.645

2.618

43.993

30.768

1

Bron: Rijkswaterstaat

1

De lagere realisatie is het gevolg van het aansluiten van het budget aan de meerjarige beheer- en onderhoudsprogrammering. In deze bijgestelde programmering was een lagere budgetbehoefte opgenomen voor 2012 dan waar in de begroting van was uitgegaan.

12.02 Beheer en Onderhoud

Artikelonderdeel

Met het budget voor beheer en onderhoud is het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in 2012 in die staat gehouden die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functie, namelijk het faciliteren van vlot, veilig en betrouwbaar vervoer van personen en goederen onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu. In 2012 heeft de verdere voorbereiding van efficiency- en versoberingsmaatregelen in het beheer en onderhoud plaatsgevonden. De Kamer is hierover geïnformeerd in de Begroting 2013 van het Infrastructuurfonds.

12.02.01 Beheer en Onderhoud

De in 2012 gerealiseerde uitgaven voor het basispakket beheer en onderhoud bestaan vooral uit uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan, uitgaven voor onderhoud van kunstwerken, uitgaven voor onderhoud aan systemen voor dynamisch verkeersmanagement en vast/klein variabel onderhoud zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting. De uitgaven betreffen zowel preventief als correctief onderhoud.

In 2012 is de streefwaarde van 95% voor verhardingen gerealiseerd. Hiervoor is vooral onderhoud aan Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) uitgevoerd. De streefwaarde voor de kunstwerken is niet gehaald. De realisatie van deze prestatie-indicator (PIN) zal komende jaren stijgen door inloop van uitgesteld onderhoud en de PIN naar verwachting op termijn weer op het niveau van de norm komen.

Meetbare gegevens

Specificatie areaal rijkswegen

t/m 2010

t/m 2011

Begroot 2012

Realisatie 2012

 

Rijbaanlengte (in km)

Hoofdrijbanen

5 695

5 697

5 721

5 695

1

Rijbaanlengte (in km)

Verbindingswegen en op- en afritten

1 408

1 428

1 451

1 491

1

Areaal asfalt (in km2)

Hoofdrijbanen

74

74

75

74

 

Areaal asfalt (in km2)

Verbindingswegen en op- en afritten

12

12

12

13

Groen areaal (in km2)

 

204

204

204

200

2

Bron: Rijkswaterstaat

1

Tussen de kilometers hoofdrijbaan en verbindingswegen heeft een verschuiving plaatsgevonden. Wanneer een rijbaan wordt gesplitst in een baan voor doorgaand verkeer en een baan voor lokaal verkeer (zoals bijvoorbeeld op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam is gebeurd), wordt de rijbaan voor lokaal verkeer volgens de definities een verbindingsweg. Dit is in belangrijke mate de verklaring voor de afwijking ten opzichte van de begroting.

2

Het groen areaal is afgenomen als gevolg van overdrachten van wegdelen aan regionale overheden.

Areaaleenheid

Omvang begroot

Omvang gerealiseerd

Totaalbudget 2012

Gerealiseerd 2012

     

(x € 1.000)

(x € 1.000)

Oppervlakte wegdek in km2

87

871

267.409

474.9222

Bron: Rijkswaterstaat

1

Naast de hier weergegeven km2 hoofdrijbanen, Verbindingswegen en op- en afritten heeft Rijkswaterstaat ook circa 2 km2 aan wegdek op verzorgingsplaatsen in beheer.

2

De hogere realisatie op Beheer en Onderhoud wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het in lijn brengen van het budget met de onderhoudsplanning volgens de afspraken, zoals toegelicht in bijlage 4.2 van de Begroting 2012.

Indicator

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

De verharding van de rijkswegen voldoet aan alle onderhoudsnormen

95%

95%

De bruggen, viaducten en tunnels in de rijkswegen voldoen aan alle onderhoudsnormen

82%

81%

1

Bron: Rijkswaterstaat

1

De voor 2012 afgesproken streefwaarde van 82% is niet geheel gerealiseerd (81%). De lagere score is een gevolg van eerdere spanning tussen budget en het te realiseren onderhoud. Het eerder naar achteren geschoven onderhoud zal komende jaren worden ingelopen zodat deze PIN zich op termijn zal herstellen. Het minimaal vereiste veiligheidsniveau of de functionaliteit van de kunstwerken is niet in het geding. Inspecties worden intensief ingezet om de toestand van de kunstwerken actief te monitoren.

12.02.02 Servicepakket Beheer en Onderhoud

Servicepakket

Budget 2012

Gerealiseerd 2012

 
 

(x € 1.000)

(x € 1.000)

 

Meer veilig 2

20.217

15.992

1

Meer kwaliteit leefomgeving

38.977

41.001

2

Totaal

59.194

56.993

1 In 2012 is een start gemaakt met de uitvoering van veiligheidsmaatregelen (Meer Veilig 2) gericht op het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers op de wegen in beheer bij het Rijk. Het pakket wordt in 2014 afgerond. Het servicepakket Meer Veilig 1 is geheel afgerond, met uitzondering van het project Goudse Schouw, dat doorloopt in 2013. In 2012 zijn de volgende maatregelen afgerond:

Locatie

Maatregel

RW-6

Dynamische filesignalering

RW-7

Aanpassen verkanting/herprofilering

RW-28

Rotonde 2x

RW-35

Aanpassen beplanting/obstakelvrije zone

RW-35

Aanpassen markering

RW-835

Aanpassen markering en RVV bebording

RW-835

Aanbrengen bermverharding

RW-50

Aanbrengen bermverharding

RW-50

Geleiden middels led verlichting

RW-2

Aanpassen kruispunt

RW-11

Aanpassen filedetectie

RW-27

Herindeling kruispunt incl. vervanging VRI

Div

Geleiderail/obstakelbeveiliging 13,2 km

RW-58

Bebording en VRI`s

RW-67

Verlengen afrit Eersel

Div

Aanbrengen fileproof asmarkering

Div

Afschermen obstakels middels geleiderail

RW-2

Aanpassen rijstrookindeling met 5 signaalgevers

RW-58

Aanbrengen filebeveiliging

RW-59

Aanbrengen filebeveiliging

RW-17

Aanbrengen filebeveiliging

RW-58

Voertuigensnelheidswaarschuwingssysteem

RW-58

Aanpassen rijstrookconfriguratie

RW-73

Filebeveiliging Roer- en Swalmetunnel

2 Het Servicepakket Meer kwaliteit leefomgeving bevat de uitvoering van maatregelen uit het Meerjarenprogramma Bodemsanering (MJPB) en het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Het MJPB bestaat uit maatregelen op verontreinigde locaties in beheer bij Rijkswaterstaat die niet in het kader van beheer en onderhoud of aanleg (kunnen) worden aangepakt. In 2012 zijn werkzaamheden uitgevoerd om tot verdere afronding van het programma te komen. Het betreft bodemonderzoek en saneringsvoorbereiding, uitvoering van de saneringen en monitoring om het saneringsresultaat te controleren.

Het MJPO richt zich op het verbinden van twee of meer natuurgebieden door middel van ecoducten, dassentunnels, in- /uittreedplaatsen voor wild in rivieren en kanalen en dergelijke. Het servicepakket betreft het onderdeel dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd voor maatregelen gerelateerd aan het rijkswegennet. In 2012 zijn voor dat onderdeel van het programma de onderstaande knelpunten opgelost. Nadere informatie over het gehele MJPO is opgenomen in het Jaarverslag van de beleidsbegroting van IenM (Hoofdstuk XII), te weten beleidsartikel 3.

Het MJPO telt in totaal 215 knelpunten die 602 maatregelen omvatten. In 2012 zijn 47 wegenmaatregelen gerealiseerd. Daarbij zijn de volgende negen knelpunten geheel opgelost:

• Flevoland – Visvijverbos (A6)

• Gelderland – Lievelde (N18)

• Gelderland – Nijmegen (A73)

• Limburg – Rijckholt (A2)

• Noord-Brabant – Bovenloop van de Dommel (A67 /A2)

• Noord-Holland – Ouderkerk aan de Amstel (A9)

• Noord-Holland – Callantsoog Zijperdijk (N9)

• Noord-Holland – Huizen (A27)

• Utrecht – Breukelen (A2)

Tot en met 2012 zijn nu 68 knelpunten geheel gereed en 56 gedeeltelijk gereed.

Bron: Rijkswaterstaat

12.02.04 Groot variabel Onderhoud

GVO

Areaaleenheid

Totaalbudget 2012

Gerealiseerd 2012

   

(x € 1.000)

(x € 1.000)

 
 

Kunstwerken

16.534

31.268

1

 

Vervangingen en Renovaties

4.125

2

 

Totaal

16.534

35.393

Bron: Rijkswaterstaat

1

Het voor 2012 begrote bedrag was gebaseerd op een globale planning met een enigszins gelijkmatige verdeling van de middelen voor het Stalen Bruggen dossier. Op basis van de uiteindelijke planning voor 2012 bleek een hoger bedrag benodigd dan opgenomen in de globale planning. In 2012 is de boogbrug van Beek gerenoveerd en is begonnen met de renovatie van de brug van Ewijk en de Ketelbrug.

2

Bij najaarsnota 2012 is budget toegevoegd voor de eerste tranche Vervangingen en Renovaties. Deze uitgaven betreffen onder meer uitgaven voor de renovatie van de Vlaketunnel en de Velsertunnel.

12.03 Aanleg, benutting en planstudie na tracébesluit

Artikelonderdeel

Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de aspecten veiligheid en leefbaarheid.

12.03.01 Realisatieprogramma hoofdwegennet

Op dit hoofdproduct worden uitgaven verantwoord die samenhangen met de realisatie van de aanleg van hoofdwegenprojecten ten opzichte van de begroting 2012.

Op 1 september 2012 is de invoering van 130 km/uur door een wijziging van het Rvv (Reglement verkeersregels en verkeerstekens) gerealiseerd. Rijkswaterstaat heeft de bebording aangepast en het pakket compenserende maatregelen voor verkeersveiligheid op de experimentvakken gerealiseerd. Komende jaren zullen de veiligheidsmaatregelen op de overige wegvakken eveneens worden gerealiseerd.

   

uitgaven 2012 in € mln.

Gereed

   

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2012

Realisatie 2012

 

CATEGORIE 0

           

Projecten Noordwest-Nederland

           

A10 Amsterdam praktijkproef FES

9

3

– 6

2011

 

1

A9 Alkmaar Uitgeest

10

2

– 8

2012

2011

2

N9 Koedijk–De Stolpen

14

4

– 10

2011

2011

3

N50 Ramspol–Ens

31

41

10

2013

2012

4

Projecten Utrecht

           

A28 Utrecht–Amersfoort

53

77

24

2013

2013

5

A2 Holendrecht–Oudenrijn

59

68

9

2012

2012

6

RW2 Ouderijn–Everdingen

5

5

– 0

2012

2012

 

Projecten zuidvleugel

           

A4 Burgerveen–Leiden

81

83

2

2014

2014

 

A4 Delft–Schiedam

120

92

– 28

2015

2015

7

A15 Maasvlakte Vaanplein

239

0

– 239

2015

2015

8

A12 Zoetermeer–Zoetermeer centrum

0

0

0

2011

2011

 

NWO Nieuw W.Oeverver

0

0

0

     

Projecten Zuidwestelijke delta

           

N57 Veersedam–Middelburg

8

5

– 3

2010/2011

 

9

Projecten Oost-Nederland

           

A2 Everdingen–Deil–Zaltbommel–Empel

21

2

– 19

2010

2010

10

N34 Omleiding om Ommen

3

– 0

– 3

2011

2011

11

N35 Zwolle–Almelo (traverse Nijverdal)

65

75

10

2014

2014

12

N50 viaduct Hanzelijn Toekomstvast

0

0

0

     

A50 Ewijk–Valburg

130

129

– 1

2014

2014

 

N35 Zwolle–Wijthmen

0

0

0

     

Projecten Brabant

           

A4 Dinteloord–Bergen op Zoom

40

51

11

2013

2015

13

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

6

0

– 6

2012

2014

14

Projecten Limburg

           

A2 Maasbracht–Geleen 1e fase

61

50

– 11

2011/2013

2011/2013

15

A74 Venlo

22

12

– 10

2012

2012

16

A2 Passage Maastricht

79

120

41

2016

2016

17

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

0

0

0

2010/2015

2010/2015

 

Projecten Noord-Nederland

           

N31 Leeuwarden (De Haak)

39

40

1

2014

2014

 

Projecten Nationaal

           

ZSM 1+ 2 (spoedwet wegverbreding)

258

184

– 74

2014

2014

18

Dynamisch verkeersmanagement

37

17

– 20

2012

2012

19

Overig

           

Kleine projecten / Afronding projecten

59

38

– 21

nvt

nvt

20

Programma aansluitingen

37

2

– 35

nvt

nvt

21

Quick Wins FES

15

1

– 14

2011

2011

22

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planstudieprojecten

11

153

142

   

23

Totaal

1.512

1.256

– 256

     

Toelichting

Ad 1) Het oorspronkelijke plan van dit project is bijgesteld, waarbij gekozen wordt voor minder systemen langs de weg en incar-informatie wordt meegenomen. Voor deze planwijziging was akkoord nodig van regionale partners waardoor het project is vertraagd en een deel van de uitgaven naar later jaren is doorgeschoven.

Ad 2) De A9 Alkmaar – Uitgeest is in 2011 opengesteld. Voor dit project zijn nog uitgaven gedaan voor enkele afrondende werkzaamheden.

Ad 3) Dit project is opgeleverd in 2011. De gerealiseerd uitgaven hebben betrekking op de afronding van het project.

Ad 4) De uitvoering loopt voorspoediger dan verwacht, waardoor de kasrealisatie in 2012 hoger is dan begroot.

Ad 5) In 2011 is het Wegaanpassingsbesluit vertraagd, waardoor een deel van de werkzaamheden en het budget van 2011 is doorgeschoven naar 2012.

Ad 6) Als gevolg van de problematiek met de tunneltechnische installaties zijn de uitgaven hoger dan begroot.

Ad 7) Het lagere realisatie betreft facturen, welke te laat zijn ontvangen om betaling in 2012 nog te realiseren.

Ad 8) Bij voorjaarsnota 2012 is dit project omgezet naar artikel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen.

Ad 9) Bij Najaarsnota 2012 is een vertraging aangegeven met betrekking tot de verlegging van kabels en leidingen. Daarna is getracht de vertraging daar waar mogelijk te beperken. Dit is grotendeels gelukt, waardoor een deel van de vertraging weer is ingelopen.

Ad 10) Na definitieve afronding van het project vinden nog enkele nabetalingen plaats. Enkele begrote betalingen in het kader van nadeel- en natuurcompensaties worden in latere jaren verwacht.

Ad 11) De laatste fase van de herinrichting wordt uitgevoerd. Gebleken is dat de hoogte van de toegepaste drempels niet voldoet. Hierdoor is schade aan voertuigen en de berm ontstaan. Door de brandweer is gemeld dat de gerealiseerde drempels niet voldoen aan hun eisen wat betreft passeerbaarheid. Na overleg met de omgeving en de gemeente is besloten om de drempels aan te passen. Dit overleg heeft enige tijd geduurd, waardoor een kleine vertraging in het werk is ontstaan.

Ad 12) De hogere realisatie is voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor de tunnel (problematiek tunneltechnisch installaties).

Ad 13) De hogere realisatie wordt veroorzaakt door een aanpassing van het kasritme als gevolg van een bijstelling van de uitvoeringsplanning.

Ad 14) Het project N2 Meerenakkerweg heeft vertraging opgelopen als gevolg van het feit dat onderdelen van het Tracébesluit technisch onuitvoerbaar gebleken zijn. De openstelling zal op basis van de huidige planning plaatsvinden in 2014.

Ad 15) De lagere realisatie hangt samen met de versnelling van de uitvoering van de spitsstrook Maasbracht – Geleen in 2011, waardoor de uitgaven in 2012 lager uitvallen dan begroot.

Ad 16) Door de voorspoedige realisatie in 2011 vallen de uitgaven in 2012 lager uit dan begroot.

Ad 17) Omdat de omgevingsvergunningen versneld zijn verkregen, verlopen de betalingen aan de aannemer voor A2 Passage Maastricht sneller dan voorzien in de begroting 2012.

Ad 18) De lagere realisatie wordt onder meer veroorzaakt door versnelde betalingen in 2011 voor de projecten A27 Lunetten–Rijnsweerd, A12 Waterberg–Velperboek en A4 Badhoevedorp–Amstel.

Ad 19) Het pakket op Dynamisch verkeersmanagement bestaat uit meerdere kleine mobiliteitsaanpak projecten. In de loop van de tijd zijn deze beperkt gewijzigd, waardoor minder geld benodigd is dan begroot.

Ad 20) De lagere realisatie wordt onder meer veroorzaakt door een bijstelling van de uitgavenplanning bij de aannemer van de projecten N11 Leiden – Alphen aan den Rijn, rondweg Sneek, A2 Tangenten Eindhoven en Korte Termijn-maatregelen Gouweknoop.

Ad 21) Voor de voorbereiding van dit project en de bijbehorende afstemming met de regionale overheden blijkt meer tijd benodigd dan waarvan was uitgegaan. Hierdoor schuiven uitgaven naar latere jaren.

Ad 22) Dit betreft een pakket aan maatregelen gericht op de aanpak van knooppunten. Vanwege het naar achteren schuiven van deze maatregelen (als gevolg van capaciteitsgebrek) en de samenhang hiervan met het aanlegpakket (spitsstroken en dergelijke) is een deel van dit pakket achterhaald en hoeven deze niet meer te worden uitgevoerd.

Ad 23) Dit betreft met name projecten die nieuw zijn in de realisatiefase, waarvan Schiphol–Amsterdam–Almere de voornaamste is, en niet in de begroting als dusdanig waren opgenomen.

12.03.02 Planstudieprogramma voor en na tracébesluit
 

Gereed

Beschrijving

Begroting 2012

Realisatie 2012

CATEGORIE 1

Tracébesluit

Tracébesluit

A9 Omlegging Badhoevedorp

2012

2012

A27/A1 Utrecht Noord – Knppt. Eemnes – Aansl. Bunschoten

2012

2013

1

A12 Bypass Nootdorp

2012

n.v.t.

2

A1 Beekbergen – Apeldoorn Zuid

2012

2014

3

A12 Ede – Grijsoord

2012

2012

N18 Varsseveld – Enschede

2012

2013

4

N35 Zwolle – Wijthmen

2012

2014

5

A6/A7 Knooppunt Joure

2012

2013

6

N31 Harlingen

2012

2012

N33 Assen – Zuidbroek

2012

2012

A10 Zuidas

2012

2015

7

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

2013

2013

A2/A12/A27 Ring Utrecht

2013

2014

8

A27 Houten – Hooipolder

-

2015

9

A13/A16/A20 Rotterdam

-

2014

10

A12/A15 Bereikbaarheid Regio Arnhem – Nijmegen

2013

2015

11

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen

2013

2013

A2 't Vonderen-Keerensheide (CATEGORIE 2)

2013

n.n.b.

Toelichting

Ad 1) Zoals toegelicht bij de begroting 2013 zijn in het kader van het begrotingsakkoord 2013 de geplande uitgaven voor dit project met tenminste één jaar uitgesteld. Als gevolg hiervan moeten planstudieonderzoeken herzien worden wat leidt tot een vertraging in de vaststelling van het tracébesluit.

Ad 2) De planuitwerking A12 bypass Nootdorp is gestopt, vanwege tegenvallende effectiviteit (in relatie tot de kosten).

Ad 3) Zie 1. Daarnaast is vertraging ontstaan door gewijzigde geluidswetgeving. De vaststelling van het tracébesluit is doorgeschoven naar 2014.

Ad 4) Verwerking inspraak naar aanleiding van het ontwerp tracébesluit heeft meer tijd gekost dan voorzien waardoor de vaststelling van het tracébesluit is doorgeschoven naar 2013.

Ad 5) Ten gevolge van het oplossen van de spanning tussen budget en raming, de noodzaak van het doorvoeren van versoberingen en gewijzigde geluidswetgeving, is er vertraging ontstaan, waardoor de vaststelling van het tracébesluit is doorgeschoven naar 2014 (zie ook MIRT Projectenboek 2013).

Ad 6) Besloten is om het knooppunt Joure te laten ontwerpen op een maximum snelheid van 130 km/h. De noodzakelijke aanpassing van het ontwerp brengt extra werk met zich mee, waardoor het tracébesluit is doorgeschoven naar 2013 (zie ook MIRT-projectenboek 2013).

Ad 7) In juli 2012 is een bestuursovereenkomst gesloten en de voorkeursbeslissing genomen. Er is overeenstemming over de projectscope en de benodigde afspraken voor de planuitwerkingsfase zijn gemaakt. De nieuwe projectopzet heeft gevolgen voor de planning. Deze is ten opzichte van eerdere prognoses vertraagd (zie ook MIRT-projectenboek 2013).

Ad 8) Vanwege de complexiteit van de planuitwerking is deze vertraagd ten opzichte van eerdere prognoses (zie ook MIRT Projectenboek 2013).

Ad 9) Vanwege de overdracht van het deelproject Lunetten–Hooipolder aan het project Ring Utrecht is de naamgeving van dit project aangepast. De planning was bij begroting 2012 nog niet vastgesteld.

Ad 10) De planning was bij begroting 2012 nog niet vastgesteld.

Ad 11) Op 16 januari 2012 is het Standpunt ingenomen. Naar aanleiding van het nota overleg MIRT op 28 juni 2012 is het Standpunt gewijzigd. Op basis hiervan is de planning herijkt.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Artikelonderdeel

Door middel van uitvoering van deze infraprojecten waarbij sprake is van Publiek Private Samenwerking wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden.

Realisatieprogramma geïntegreerde contractvormen (IF art. 12.04)
 

uitgaven 2012 in EUR mln.

Gereed

   

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2012

Realisatie 2012

 

CATEGORIE 0

           

Projecten Noordwest-Nederland

           

Aflossing tunnels

52

48

– 4

     

A10–2e Coentunnel

160

145

– 15

2013

2013

1

Projecten Utrecht

           

A12 Lunetten Veenendaal

122

108

– 14

 

2012

2

Projecten Brabant

           

A59 Rosmalen–Geffen, PPS

14

5

– 9

2005

2005

3

Projecten Noord-Nederland

           

N31 Leeuwarden–Drachten

6

6

– 0

2007

2007

 

Projecten Zuidvleugel

           

A15 Maasvlakte–Vaanplein

0

25

25

   

4

N11 Alphen a/d Rijn

0

0

0

     

Totaal

354

336

– 18

     

Toelichting

Ad 1) Bij dit project zijn enkele betaling die gepland waren in 2012 reed in 2011 voldaan. Daarnaast hebben in 2012 extra uitgaven plaatsgevonden voor Tunneltechnische installaties.

Ad 2) Het project Lunetten–Veenendaal is in 2012 opengesteld. Op basis van de huidige planning vinden enkele in 2012 geraamde uitgaven plaats in latere jaren.

Ad 3) Eind 2011 is met de provincie Noord-Brabant overeengekomen om de jaarlijkse betaling voor het PPS-contract (voor wat betreft een aanleg deel) te versnellen en in één bedrag in 2011 te betalen. Hierdoor is de realisatie in 2012 lager dan begroot.

Ad 4) Dit project was onder het realisatieprogramma in de begroting opgenomen. Bij voorjaarsnota is deze overgeheveld naar Geïntegreerde Contractvormen.

12.05 Verkenningen voor tracébesluit

Artikelonderdeel

Verkenningenprogramma 12.05.01

Locatie

 

Indicatie

Referentiekader

Verantw.

Planning Gereed Voorkeursalternatief

Reden vertraging

   

Modaliteit

   

Begroting 2012

Realisatie 2012

 

N50 Ens-Emmeloord

Planuitwerking

Wegvervoer

BO MIRT najaar 2010

Provincie

2011

2012

Januari 2012 bestuursconvenant en voorkeursbesluit.

As Leiden-Katwijk (Holland Rijnlandroute)

 

Wegvervoer

Nota Overleg MIRT najaar 2007, BO MIRT voorjaar 2011

Provincie

2011

2012

Verkenning is in 2012 afgerond met het nemen van de voorkeursbeslissing.

Verkenning Haaglanden

 

Wegvervoer

LMCA Hoofdwegen, BO MIRT voorjaar 2011

Rijk

2012

2012

 

Verkenning Rotterdam Vooruit – NWO

 

Wegvervoer

LMCA hoofdwegen, BO MIRT voorjaar 2011

Rijk

2012

2013

Dossier is tijdens de demissionaire periode van het vorige kabinet controversieel verklaard.

A58 Sint Annabosch–Galder

 

Wegvervoer

BO MIRT najaar 2010

Rijk

2011

2015/2016

Verkenning wordt in samenhang met verkenning A58 Eindhoven-Tilburg afgerond.

A1-zone

 

Wegvervoer

BO MIRT voorjaar 2011

Rijk

2012

2013

Vanwege scopewijziging wordt de financiële onderbouwing van het project aangepast.

N35 Nijverdal-Wierden

 

Wegvervoer

BO MIRT najaar 2010

Rijk

2012

2013

Gewijzigd voorkeursalternatief.

12.06 Netwerkgebonden kosten

Artikelonderdeel

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten weergegeven.

Licence