Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 7: Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer

Procentuele verdeling uitgaven 2012 per operationele doelstelling

Procentuele verdeling uitgaven 2012 per operationele doelstelling

Algemene doelstelling

Het verlenen van bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland. De minister voert daarnaast activiteiten uit die ertoe bijdragen dat Nederlanders in het buitenland aan de benodigde (reis)documenten kunnen komen. De minister levert zijn bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door visa af te geven, ambtsberichten te schrijven over de situatie in bepaalde landen en de samenwerking te faciliteren met niet-EU-staten op het punt van migratie.

Rol en verantwoordelijkheid

Resultaatverantwoordelijk voor:

 • Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden

Indicator als resultaatverantwoordelijke:

Indicator

Realisatie 01.04.10 t/m 31.03.11

Streefwaarde 2011

Streefwaarde 2012

Percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld

81%

75%

75%

Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor het Schengengebied is de standaard die door de EU visumcode (gestart per 5.4 2010) wordt gehanteerd 15 dagen. Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 60 dagen. Over de periode van 1 april 2010 t/m 31 maart 2011 is het gerealiseerde percentage 81,24%. Echter, gezien regionalisering en bezuinigingsmaatregelen zal dit percentage in 2012 niet te realiseren zijn en is gekozen de streefwaarde van 75% voor 2012 te handhaven.

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag.

Procesverantwoordelijk voor:

 • de bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland

 • gedetineerdenbegeleiding

 • uitbrengen van reisadviezen

 • crisisbeheersing

 • de afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke en dienstpaspoorten

 • de afgifte van consulaire akten

 • de afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s)

 • de afname van inburgeringsexamens buitenland

Faciliterende rol bij/in:

 • het terugkeer- en herintegratiebeleid van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland.

 • de brede samenwerking met niet-EU-staten op het vlak van asiel en migratie.

Beleidstheorie

Nederlanders in het buitenland krijgen bijstand in situaties waar zij zichzelf niet kunnen helpen of niet door anderen kunnen worden geholpen. Het gaat daarbij om zaken als evacuaties in crisissituaties, bijstand aan gedetineerden en het afgeven van nooddocumenten. Daarnaast speelt de Minister een rol in de regulering van het personenverkeer van vreemdelingen naar en van Nederland. De belangrijkste activiteiten op dit terrein zijn de afgifte van visa, het afnemen van inburgeringsexamens en het legaliseren van documenten. Ook worden ambtsberichten uitgebracht en wordt de samenwerking met niet-EU-staten gefaciliteerd bij o.m. terugkeer en herintegratie van niet tot Nederland toegelaten migranten en de opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio. Er wordt samengewerkt met een groot aantal binnen- en buitenlandse partners. In de meeste gevallen is sprake van rechtstreekse dienstverlening aan de individuele burger. De afgifte van visa vindt plaats in het kader van de Schengenovereenkomst.

Omschrijving

aantal 2007

aantal 2008

aantal 2009

aantal 2010

Reisdocumenten

167 368

158 352

176 278

169 432

Consulaire bemiddeling ongeval en ziekte

343

363

419

446

Consulaire bemiddeling overlijden

387

441

469

517

Consulaire bemiddeling overlijden tgv misdrijf

18

40

17

34

Consulaire bemiddeling misdrijf zonder overlijden

303

399

330

363

Consulaire bemiddeling welstand en vermissing

331

440

351

405

Consulaire bijstand algemeen 1

1 382

1 683

1 586

1 765

Reclassering Nederland bezoeken

7 389

6 422

7 025

6 000

Epafras bezoeken

1 413

1 679

1 616

1 951

BZ bezoeken gedetineerden

6 950

6 106

6 058

4 616 2

Totaal bezoeken gedetineerden

15 752

14 207

14 699

12 567

Alleen MVV's

31 748

38 532

37 339

40 839

Visumaanvragen niet MVV

429 250

405 377

363 518

397 570

Visumaanvragen (incl. MVV)

460 998

443 909

400 857

438 409

Documentenlegalisaties

136 374

151 745

153 259

156 837

Verificaties

206

191

214

124

Inburgeringsexamens

8 500

8 100

9 186

10 141

Individuele ambtsberichten

250

132

68

46

Algemene ambtsberichten

26

26

27

23

Hervestiging

500

544

509

484

Terugkeer (met financiële bijstand aan de vreemdelingen)

-

-

-

1 000

Terugkeer (zonder financiële bijstand aan de vreemdeling)

-

-

-

150

Beroep-/Bezwaarschriften BZ

645

473

537

612

1

Betreft de 5 meest voorkomende categorieën consulaire bijstand

2

Betreft periode 01.04 2010 t/m 31.3 2011

C. Beleidswijzigingen

 • Nadruk bij consulaire bijstand komt te liggen op de eigen verantwoordelijkheid. Het accent ligt meer dan voorheen op noodgevallen en/of schrijnende gevallen.

 • Hulp aan gedetineerden voor wie de doodstraf dreigt, wordt geïntensiveerd.

 • Een robuustere crisisrespons in het geval van crises in het buitenland.

 • Meer aandacht voor zorg aan Nederlanders na crisissituaties, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties.

 • Geldigheidsduur paspoorten wordt verlengd tot 10 jaar.

 • Leges voor reisdocumenten welke worden afgegeven op de Nederlandse posten in het buitenland, worden verhoogd tot kostendekkend niveau.

 • Extra inzet op de thema’s duurzame terugkeer, opvang en herintegratie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, duurzame terugkeer van gezinnen met minderjarige kinderen, en opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio42.

 • Gestreefd wordt, vooruitlopend op mogelijke overdracht van consulaire taken naar EDEO, met een aantal gelijkgezinde EU-partners pilots te starten op het gebied van consulaire diensten.

 • Digitalisering van de processen voor aanvraag en behandeling van visa en paspoorten.

 • Regionalisering van consulaire back office-taken van de posten (de grote dan wel risicovolle consulaire posten uitgezonderd) in een tiental regiokantoren om de kwaliteit en efficiency van de consulaire processen te verbeteren.

Met deze maatregelen wordt beoogd de consulaire functie moderner, gerichter en efficiënter te maken. Verwezen wordt naar de brieven van de Minister in zake consulaire dienstverlening43 , de IOB doorlichting* , gedetineerdenbegeleiding* , en migratie en ontwikkeling* .

D. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 7.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland.

Financiële instrumenten

 • Verlenen van consulaire bijstand aan Nederlanders. Hiervoor is een budget beschikbaar van EUR 0,3 miljoen.

 • Gedetineerdenbegeleiding inclusief maandelijkse gift van EUR 30 aan gedetineerden buiten Europa en bijdragen aan Epafras en Reclassering Nederland. (financiële inzet EUR 2 miljoen)

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen. De verwachte kosten hiervoor zijn EUR 7 miljoen.

 • Inkoop van reisdocumenten ten behoeve van afgifte in het buitenland. (EUR 4 miljoen)

 • Houden van opleidingen gericht om de consulaire werkprocessen te optimaliseren. (EUR 0,5 miljoen)

Beleidsinstrumenten

 • Verlenen van niet-financiële consulaire bijstand aan Nederlanders in nood en/of schrijnende gevallen.

 • Adviseren en ondersteunen van Nederlandse gedetineerden tijdens lokale rechtsgang en na hun veroordeling.

 • (Stille) diplomatie met oog op eerlijke rechtsgang voor Nederlandse gedetineerden.

 • Verstrekken van reisadviezen.

 • Organiseren, waar mogelijk met partnerlanden, van evacuaties en bijstaan van Nederlanders in geval van crises.

 • Verstrekken van reisdocumenten en opmaken van consulaire akten.

Operationele doelstelling 7.2

Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

Financiële instrumenten

 • Subsidies aan niet-gouvernementele organisaties op het gebied van migratie en ontwikkeling. (EUR 9 miljoen)

 • Bijdragen aan nationale en internationale organisaties op gebied van migratie en terugkeer. (EUR 0,6 miljoen)

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen. De kosten voor deze systemen zijn opgenomen onder operationele doelstelling 7.1.

Niet financiële instrumenten

 • Verstrekken van visa kort verblijf.

 • Inname van aanvragen voor MVV’s

 • Afnemen van inburgeringsexamens.

 • Verrichten van legalisaties en uitvoeren van verificatieonderzoeken.

 • Schrijven van algemene en individuele ambtsberichten voor besluitvorming door IND inzake toelating van asielzoekers.

 • Diplomatie voor het bemiddelen bij terugkeer van vreemdelingen zonderrechtmatig verblijf. Samenwerking met instanties in en buiten Nederland, de EU en internationale organisaties.

E. Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer

Bedragen in EUR 1 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verplichtingen

29 976

27 653

25 014

25 014

25 014

25 014

25 014

                 

Uitgaven:

             
                 

Programma-uitgaven totaal

25 845

27 291

25 014

25 014

25 014

25 014

25 014

                 

7.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

19 522

17 026

14 809

14 809

14 809

14 809

14 809

                 
 

Juridisch verplicht

   

31%

21%

19%

19%

19%

 

Overig verplicht

   

51%

61%

59%

56%

56%

 

Beleidsmatig nog niet ingevuld

   

18%

18%

22%

25%

25%

                 

7.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

6 323

10 265

10 205

10 205

10 205

10 205

10 205

                 
 

Juridisch verplicht

   

28%

7%

3%

1%

1%

 

Overig verplicht

   

8%

11%

8%

8%

8%

 

Beleidsmatig nog niet ingevuld

   

64%

82%

89%

91%

91%

                 

Ontvangsten

41 789

39 450

39 450

41 300

41 300

41 300

41 300

                 

7.10

Consulaire dienstverlening

41 789

39 450

39 450

41 300

41 300

41 300

41 300

42

Zie ook brief Tweede Kamer 2010–2011 Kamerstuk 30 573, nr. 74.

43

Kamerbrief inzake consulaire dienstverlening van 30 juni 2011 met kenmerk DCM-024/2011

*

Kamerbrief inzake Consulaire dienstverlening doorgelicht 2007–2010 van 30 juni 2011 met kenmerk DCM-038/2011

*

Kamerbrief inzake Jaarlijkse rapportage over Nederlandse gedetineerden in het buitenland (motie Pechtold 32 500-V, nr. 137) van 30 juni 201, kenmerk DCM/CA-058/2011.

*

Kamerbrief inzake Internationale Migratie en Ontwikkeling van 10 juni 2011 Kamerstuk 30 573, nr. 74.

Licence