Base description which applies to whole site

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht.

De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting hoofdstuk XII 2012 bij beleidsartikel 15 Openbaar vervoer.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 14 Regionaal, lokale infrastructuur (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen 1)

164 588

215 869

231 724

230 076

96 747

212 129

347 984

Uitgaven

338 572

422 729

135 983

261 729

153 352

256 606

398 887

waarvan juridisch verplicht

   

94%

       

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

138 107

277 298

60 771

104 830

99 343

44 156

235 601

14.01.02 Planst. Progr. Reg/lok

69

49 177

8 135

14 910

36 317

9 921

209 852

14.01.03 Realistieprogr reg/lok

138 038

228 121

52 636

89 920

63 026

34 235

25 749

14.02 Regionale Mob. Fondsen

30 592

36 658

30 257

12 750

   

 

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

169 873

108 773

44 955

144 149

54 009

212 450

163 286

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

9 873

42 139

29 049

128 243

38 103

137 535

95 377

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob fondsen

160 000

51 968

     

59 008

52 004

14.03.03 RSP – ZZL: REP

 

14 666

15 906

15 906

15 906

15 906

15 905

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

1) Met uitzondering van de nog niet in uitvoering genomen aanlegprojecten worden de budgetten in 2013 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2013. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2018 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht

Bedragen x € 1 000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14

Regionaal, lokale infrastructuur

135 983

261 729

153 352

256 606

398 887

355 235

233 456

78 822

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

60 771

104 830

99 343

44 156

235 601

218 604

116 825

39 129

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

30 257

12 750

           

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

44 955

144 149

54 009

212 450

163 286

136 631

116 631

39 693

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

135 983

261 729

153 352

256 606

398 887

355 235

233 456

78 822

(vervolg) Bedragen x € 1 000
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

14

Regionaal, lokale infrastructuur

143 539

143 500

143 506

0

0

0

0

0

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

143 539

143 500

143 506

         

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

               

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

               
                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

143 539

143 500

143 506

         
14.01 Grote regionale/lokale projecten

Motivering

Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan de grenswaarden in de BDU voor de ontvangers buiten de G3 en voor de G3 (respectievelijk € 112,5 miljoen en € 225 miljoen) en moet het project passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid zoals verwoord in de Begroting hoofdstuk XII 2013 bij beleidsartikel 15 Openbaar vervoer.

Algemeen

Producten

Reg/lok projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de regionale overheid. IenM levert een bijdrage in de aanlegkosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.

Verkenningen

Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart verkenningenprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De verkenningen worden onder verantwoordelijkheid van de regionale overheid uitgevoerd en pas na toetsing al dan niet opgenomen in het planuitwerkingsprogramma.

Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal

Van een project dat in de planuitwerkingstabel is opgenomen worden de kosten van de meest kosteneffectieve variant als basis voor de rijksbijdrage aangemerkt (onder aftrek van de eigen bijdrage van € 112,5 miljoen respectievelijk € 225 miljoen).

Wijzigingen in het planuitwerkingsprogramma:

 • A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop: van planuitwerking naar realisatiefase.

Nieuw in het planuitwerkingsprogramma:

 • Ombouw Amstelveenlijn. Voor de ombouw van de Amstelveenlijn is in het kader van de afspraken over de Zuidas een bijdrage van € 75 miljoen gereserveerd. Uitvoering 2015–2018.

Realisatieprogramma regionaal/lokaal

Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote infrastructuurprojecten die door derden worden aangelegd.

Wijzigingen in het realisatieprogramma:

 • Tilburg Noordwesttangent: laatste stuk wordt in 2013 opgeleverd in plaats van 2012. Oorzaak is de latere oplevering van de kruising met het kanaal;

 • Beneluxmetro is (financieel) afgerond en daarom afgevoerd;

 • Den Haag Scheveningen Boulevard; bijdrage loopt via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Gemeentefonds; project afgevoerd.

Nieuw in het realisatieprogramma:

 • HOV netwerk Zuid-Holland Noord. Dit is de samenvoeging van de eerder opgenomen projecten RijnGouwelijn Oost en RijnGouwelijn West. De bijdrage maakt onderdeel uit van het gebiedsbudget voor de Rijnlandroute en het HOV netwerk. De provincie heeft de scope van het project gewijzigd (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 000-A, nr. 65);

 • A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop.

Projectoverzicht bij 14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planuitwerking

Bedrag x € 1 mln.

Budget

Raming kosten

 

Planning

 

 

 

 

 

 

Projectomschrijving

taakstellend

min.

max.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018–2028

Verplicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Zuidvleugel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haaglanden/Den Haag, Rotterdamsebaan

228

 

 

 

pb

uo

 

 

 

ug

Parallelstructuur A12/A20, Gouweknoop

109

 

 

pb

uo

 

 

 

ug

 

Rijn-Gouwelijn West (onderdeel van HOV netwerk Zuid-Holland Noord)1

46

 

 

pb

uo

 

 

 

ug

 

Projecten Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-structuur)

259

 

 

 

pb

uo

 

 

 

ug

Projecten Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrecht, tram naar De Uithof

110

 

 

 

 

 

 

 

 

ug

Gebonden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Noordwest-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ombouw Amstelveenlijn (reservering)

75

 

 

 

pb

 

uo

 

 

 

Bestemd

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten in voorbereiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Noordwest-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– HOV Amstelveen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Overige projecten in voorbereiding

 

variabel

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesignaleerde risico's:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1 217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA

– 157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting IF 14.01.02

1 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Legenda

                   

pb projectbesluit

                   

uo uitvoeringsopdracht (beschikking)

                   

ug uitvoering gereed

                   

uhv BA uit hoofde van Begrotingsakkoord

                   
1

zie voor het projectonderdeel Rijn-Gouwelijn Oost het realisatieprogramma

Voorstel is om onder Projecten in voorbereiding de volgende toelichting op te nemen: «De reservering van middelen onder het kopje bestemd is bedoeld voor bijdragen die IenM zal gaan verlenen voor grote regionale/lokale projecten die op initiatief van decentrale overheden worden voorbereid en uitgevoerd. Die projecten moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) die voor regionale bereikbaarheid zijn geformuleerd. Het betreft zowel weg als OV projecten. Omdat de aard en omvang van de meeste van die projecten op dit moment nog niet bekend zijn kan hieraan nog geen concrete invulling worden gegeven. Voorbeelden van potentiële projecten zijn de Zuidtangent Oost en West, de N201+, het HOV netwerk Metropoolregio Amsterdam (onder andere ontsluiting Zaan/IJ oevers), HOV netwerk Arnhem-Nijmegen, Zuidvleugelnet en OWN projecten. De HOV knoop Amstelveen geeft uitvoering aan een Kamermotie (over de A9 en het OV in Amstelveen) en heeft samenhang met de ombouw van de Amstelveenlijn.

Verk/Planuitw. Reg./lok. (Periode 2012–2028)

Verk/Planuitw. Reg./lok. (Periode 2012–2028)

Projectoverzicht bij 14.01.03 Regionale/lokale infrastructuur; realisatie

Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet
 

Totaal MIT/SNIP

Budget in € mln.

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

later

huidig

vorig

 

Projecten Nederland

                         

N201

178

178

147

147

           

2013

2012

 

Noord/Zuidlijn Noord-WTC1

1 173

1 168

879

56

29

90

63

34

22

 

2017

2017

 

Projecten Zuidvleugel

                         

Beneluxmetro (excl. Bodemsanering)2

660

660

658

2

           

2010/2013

2010/2013

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn–Gouwelijn Oost)3

150

149

0

73

       

4

73

2016

2015

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten) en aanlandign RR op Den Haag HSE4 5

890

888

854

36

           

2006/12/6

2006/09/12

 

Projecten Oost-Nederland

                         

Nijmegen 2e stadsbrug

71

71

17

30

24

         

2013

2013

 

Totaal realisatieprogramma

3 123

 

2 556

228

53

90

63

34

26

73

     

Begroting (IF 14.01.03)

3.123

   

228

53

9o

63

34

26

       
1

Deels investeringsimpuls 1998.

2

Deels investeringen 1994.

3

In het HOV netwerk Zuid-holland moet het onderdeel Rijn–Gouwelijn West (zie planuitwerkingsoverzicht) worden opgenomen.

4

Mijlpaal 2013 betreft aanlading metro Den Haag CS.

5

Exclusief BTW en inclusief € 38 miln. HSE, € 1,6 mln. voor aanlanding HSL op Cen Haag Centraal en € 102 450,– voor evaluatie Rotterdam

14.02 Regionale mobiliteitsfondsen

Motivering

Over heel Nederland worden verschillende Regionale Mobiliteitsfondsen (RMf) gebruikt. Deze fondsen zijn gevoed op basis van de volgende impulsen:

 • Bereikbaarheidsoffensief Randstad;

 • Amendement Dijsselbloem;

 • Amendement Van der Staaij;

 • Regionale bereikbaarheid (Kwartje van Kok);

 • Amendement Van Hijum;

 • Quick Wins NWA eerste en tweede tranche;

 • Tunnel Sluiskil.

Producten

Rijksbijdrage

De rijksmiddelen in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR; inclusief de terugsluisopbrengsten), de amendementen Dijsselbloem, Van der Staaij en Van Hijum, Regionale bereikbaarheid en Quick Wins NWA zijn volledig uitgekeerd. In het kader van Tunnel Sluiskil worden ook in 2013 rijksmiddelen beschikbaar gesteld.

Tunnel Sluiskil

Op 18 mei 2009 is de bestuursovereenkomst betreffende een tunnel bij Sluiskil getekend. In overleg met de provincie Zeeland is besloten om de IenM-bijdrage via het (her)opgerichte RMf Zeeland te laten verlopen. Het totaal van € 135 miljoen komt beschikbaar in 2010–2014.

14.03 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale Bereikbaarheid

Motivering

Betreft het RSP-convenant Rijk-regio (Kamerstukken II, 2007/2008, 27 658, nr. 43)

Het pakket omvat projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid (concrete bereikbaarheidsprojecten en regionaal mobiliteitsfonds) en een Ruimtelijk-economisch programma (REP).

Producten

Binnen de projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid gaat het in totaal om vijf concrete bereikbaarheidsprojecten, zie 14.03.01. De rijksbijdrage voor de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT.

In 2009 is het RMf RSP opgericht voor Noord-Nederland. De instelling van het RMf RSP volgt uit het Convenant RSP Zuiderzeelijn d.d. 23 juni 2008. Het totale budget RMf RSP is € 970 miljoen. Dit bestaat uit € 500 miljoen bijdrage van het Rijk en € 470miljoen bijdrage van de regio. Binnen het RMf RSP is € 100 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de concrete projecten. Zie 14.03.02. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is. De inzet van middelen uit het RMf RSP is een decentrale verantwoordelijkheid. Het RMf RSP is beschikbaar voor projecten, die in principe kunnen worden gerealiseerd vóór 2020.

Binnen het REP wordt onderscheid gemaakt tussen een rijksdeel en een regionaal deel. Zowel voor het rijksdeel als voor het regionaal deel is € 150 miljoen rijksbudget beschikbaar gesteld. Het rijksdeel valt onder regie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het betreffende rijksbudget wordt verantwoord op de EL&I-begroting. Het regionale deel, in totaal € 250 miljoen, valt onder regie van de regio. De rijksbijdrage voor het regionale deel, € 150 miljoen, wordt verantwoord op de begroting Infrastructuurfonds, zie 14.03.03. Ook de regio heeft € 100 miljoen beschikbaar voor het regionale deel van het REP.

De voorwaarden voor het RSP zijn beschreven in het op 23 juni 2008 ondertekende convenant Rijk-regio (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 19).

Over de voortgang wordt de Tweede Kamer jaarlijks door middel van een voortgangsrapportage (in het najaar) geïnformeerd.

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 

Totaal

Budget in € mln .

Projectomschrijving

Kosten

Totaal rijk

t/m 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 – 2020

Totaal regio1

Projecten Noord-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten2 3

1 415

577

18

42

29

128

38

138

95

89

200

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

 

531

212

52

0

0

0

59

52

156

370

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

 

142

0

15

16

16

16

16

16

47

100

Begroting (IF 14.03)

 

1 249

230

109

45

144

54

212

163

292

670

Overige afspraken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMCA Spoor: spoordriehoek4

 

167

14

11

14

34

29

24

17

24

 

Totaal rijksbijdrage Noord-Nederland

 

1 416

244

120

59

178

83

236

180

316

 

1

Bijdrage regio zijn pp2007.

2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.

3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Licence