Base description which applies to whole site

Artikel 13 Spoorwegen

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord.

Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting hoofdstuk XII over 2013 bij beleidsartikel 16 Spoor.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 13 Spoorwegen (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

2 017 923

2 920 991

1 562 567

2 787 165

2 840 261

2 282 712

1 453 797

Uitgaven

2 670 403

2 194 663

2 197 753

2 388 957

2 584 104

2 451 029

2 558 784

waarvan juridisch verplicht

   

95%

       

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1 797 911

1 480 321

1 324 516

1 236 385

1 236 800

1 111 748

1 210 582

13.02.01 Beheer, onderhoud en vervanging

   

1 324 516

1 236 385

1 236 800

1 111 748

1 210 582

Regulier onderhoud

989 946

777 035

         

13.02.02 Grote onderhoudsprojecten

398 608

404 600

         

13.02.03 Rentelasten

146 956

37 919

         

13.02.04 Betuweroute

59 262

54 149

         

13.02.05 Kleine infra en overige proj.

203 139

206 618

         

13.03 Aanleg

719 050

521 950

706 311

986 382

1 181 055

1 172 551

1 181 262

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

701 011

509 501

595 685

763 964

824 079

671 851

565 839

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

18 039

12 449

51 061

114 066

99 147

70 341

51 045

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

   

56 931

99 729

240 329

413 547

551 451

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

   

2 634

8 623

17 500

16 812

12 927

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

125 768

136 854

148 776

148 040

148 099

148 580

148 790

13.05 Verkenningen en planuitwerkingen

27 674

55 538

         

13.05.01 Planuitwerkingsprogramma personenvervoer

27 360

46 974

         

13.05.02 Planuitwerkingsprogramma goederenvervoer

314

8 564

         

13.07 Rente en aflossing

   

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

13.09 Ontvangsten

144 781

90 729

60 000

59 999

237 999

181 999

194 208

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.

Bedragen x € 1 000
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13

Spoorwegen

uitgaven

2 197 753

2 388 957

2 584 104

2 451 029

2 558 784

2 492 614

2 121 293

2 030 590

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

1 324 516

1 236 385

1 236 800

1 111 748

1 210 582

1 221 869

1 130 098

1 284 238

13.03

Aanleg

 

706 311

986 382

1 181 055

1 172 551

1 181 262

1 103 173

820 467

566 848

13.04

GIV/PPS

 

148 776

148 040

148 099

148 580

148 790

149 422

152 578

161 354

13.07

Rente en aflossing

 

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

                     

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

60 000

59 999

237 999

181 999

194 208

195 315

199 492

203 541

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2 137 753

2 328 958

2 346 105

2 269 030

2 364 576

2 297 299

1 921 801

1 827 049

(vervolg) Bedragen x € 1 000
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

13

Spoorwegen

uitgaven

1 765 066

1 520 555

1 626 772

1 653 142

1 445 353

1 478 683

1 474 433

1 471 910

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

1 167 164

1 166 485

1 166 549

1 185 095

1 120 779

1 175 779

1 175 779

1 175 779

13.03

Aanleg

 

417 524

172 254

277 088

283 293

138 877

116 739

114 339

127 934

13.04

GIV/PPS

 

162 228

163 666

164 985

166 604

167 547

168 015

166 165

150 047

13.07

Rente en aflossing

 

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

                     

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

207 468

209 601

211 665

211 988

175 300

175 300

175 300

175 300

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1 557 598

1 310 954

1 415 107

1 441 154

1 270 053

1 303 383

1 299 133

1 296 610

Artikel 13.02 – Beheer, onderhoud en vervanging

Motivering

IenM is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en vervanging van de hoofdspoorweginfrastructuur. Het bestaande spoornet vertegenwoordigt een groot maatschappelijk geïnvesteerd kapitaal. Instandhouding en waar nodig verbetering daarvan is noodzakelijk om de kwaliteit van het spoor verder te verbeteren en de kerntaak van het spoor te kunnen waarmaken.

Kerngegevens spoorinfrastructuur, op basis van de jaarcijfers (ProRail) 2011:

Netlengte – enkelsporig (km)

968

Netlengte – meersporig (km)

2 067

Totale spoorlengte (km)

7 000

Wissels (aantal)

7 352

Overwegen (aantal)

2 759

Seinen (aantal)

11 599

Beweegbare bruggen (aantal)

58

Tunnels (aantal)

15

Stations (aantal)

Stationsoppervlakte

397

1 802

Waarde van de infrastructuur, op basis van de jaarcijfers (ProRail) 2011:

Bedragen x € 1 mln.

Aanschaf- waarde

Boekwaarde eind 2011

     

Dragen, geleiden, doorsnijden (1)

21 429

12 675

Energie

4 548

1 633

Beveiligen

2 818

1 097

Transfer

4 215

1 414

Beheersen en communicatie

1 284

490

Werken in constructie

1 996

1 996

Totaal (2)

36 290

19 305

(1) Terreinen, tunnels, bruggen, bovenbouw; (2) Exclusief de HSL-Zuid infrastructuur.

Het extra onderhoud van de nieuwe infrastructuur (zoals de Hanzelijn) en een aantal nieuwe stations die in 2012 en 2013 in gebruik worden genomen is onderdeel van de financiële reeks voor beheer en onderhoud.

Producten

De beheer-, onderhoud- en vervangingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het Beheerplan opgenomen prestaties betreffende de in de Beheerconcessie vastgelegde zorgtaken van ProRail. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met spoorverkeersleiding en activiteiten op het gebied van capaciteitsmanagement.

ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een bijdrage van het Rijk. Bij de vaststelling van de rijksbijdrage voor beheer, onderhoud en vervanging wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding. De door ProRail te ontvangen gebruiksvergoeding wordt in mindering gebracht op de door het Rijk te subsidiëren uitgaven. In de uitgaven wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds beheer en onderhoud en anderzijds vervanging.

Uitgaven

Uitgaven beheer en onderhoud op basis van het Beheerplan 2012, bedragen x € 1000:
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Beheer en calamiteitenorganisatie

176 675

200 565

196 649

193 855

185 295

187 354

Grootschalig onderhoud

160 633

157 254

156 103

122 832

122 620

122 700

Kleinschalig onderhoud

319 609

300 337

274 450

277 096

278 821

281 459

Onderhoud transfer

83 270

80 856

77 474

76 085

76 279

77 502

Onderhoud Betuweroute

33 583

28 681

26 767

24 387

22 007

19 627

Verkenning en innovatie

4 241

4 241

4 241

4 241

4 001

4 001

Uitbesteed werk

778 011

771 934

735 684

698 496

689 023

692 643

             

Bovenbouwvernieuwingen

163 537

182 046

227 993

218 533

207 090

228 833

Vervanging overige systemen

241 063

340 144

279 075

380 016

272 045

349 918

Vervangingsinvesteringen

404 600

522 190

507 068

598 549

479 135

578 751

             

Apparaatskosten

336 517

325 175

316 810

308 602

308 641

308 635

             

Taakstelling Begrotingsakkoord

0

0

– 18 850

– 23 473

– 17 545

– 18 021

             

Totaal uitgaven

1 519 128

1 619 299

1 540 712

1 582 174

1 459 254

1 562 008

             

Doorbelaste kosten aan derde-partijen

– 44 858

– 45 024

– 53 521

– 42 147

– 41 642

– 41 642

Gebruiksvergoeding vervoerders

– 238 486

– 249 759

– 250 806

– 303 227

– 305 864

– 309 784

Doorbelaste uitgaven

– 283 344

– 294 783

– 304 327

– 345 374

– 347 506

– 351 426

             

Rijksbijdrage

1 235 784

1 324 516

1 236 385

1 236 800

1 111 748

1 210 582

Uitbesteed werk

De activiteiten die worden uitgevoerd voor beheer en de calamiteitenorganisatie vormen de basis voor de prestaties die ProRail levert. Beheeractiviteiten die hieraan bijdragen zijn incidentenregie, beheer van netwerken, camera’s en verbindingen, softwareonderhoud, energietransportcapaciteit en verzekeringen.

Grootschalig onderhoud omvat die activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de theoretische levensduur i.c. afschrijvingstermijn waar te maken. De activiteiten richten zich voornamelijk op het onderhouden en aanpassen van constructies, conserveren van objecten, slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden en maken van de sporen.

Kleinschalig onderhoud voorziet in de activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op inspecties en schouw van de infrastructuur, correctie van spoorligging, vervangen van kleine componenten, functieherstel bij storingen, rolling contact fatigue ofwel vermoeiingsschade van contactvlak tussen wiel en rail en sanering van geluidsschermen.

Het onderhoud aan transfervoorzieningen realiseert in belangrijke mate de reizigerstevredenheid op het gebied van reinheid en sociale veiligheid. Onderhoud transfer omvat op hoofdlijnen schoonmaak, onderhoud energie, verzekeringen en onroerende zaak belasting.

Onderhoud Betuweroute betreft de aan Keyrail te betalen vergoeding voor de exploitatie van de Betuweroute.

Onder verkenning en innovatie vallen projecten en programma’s voor onderzoek naar verbetering van het spoorsysteem.

Uitbesteed werk beheer en onderhoud verdeeld naar systemen (gebaseerd op realisatie 2011):

Uitbesteed werk beheer en onderhoud verdeeld naar systemen (gebaseerd op realisatie 2011):

Vervangingsinvesteringen

Bovenbouwvernieuwing betreft voornamelijk het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers, ballast en wissels. Onder de overige systemen vallen onder andere het treinbeveiligingssysteem, treinbeheersing- en communicatiesystemen, energievoorziening, transfersystemen en kunstwerken.

Vervangingen voorzien in 2012:

Spoorlengte / bovenbouw (km)

102

Lengte dwarsliggers / bovenbouw (km)

40

Wissels (aantal)

201

Vervangingsinvesteringen verdeeld naar systemen (gebaseerd op productieplan 2012):

Vervangingsinvesteringen verdeeld naar systemen (gebaseerd op productieplan 2012):

Apparaatskosten

De apparaatskosten betreffen de lonen, salarissen, overige personeelskosten, inhuur en huisvestingskosten van ProRail.

Taakstellingen

De taakstellingen uit het Regeerakkoord zijn allemaal verwerkt in de uitgavenreeksen. Het gaat hierbij om de taakstelling spoorsector van € 160 miljoen vanaf 2015 (waarvan € 110 miljoen is verwerkt als lagere uitgaven ProRail en € 50 miljoen hogere ontvangsten Nederlandse Spoorwegen (NS)), de taakstelling gebruiksvergoeding van € 50 miljoen per jaar vanaf 2015 en de apparaatstaakstelling van

€ 37,5 miljoen per jaar vanaf 2018 (met een ingroei in de periode 2013–2017). De invulling van deze taakstellingen heeft geen beleidsmatige consequenties voor de spoorsector. De efficiencytaakstelling is al door ProRail ingevuld en verwerkt in de reeksen zoals opgenomen in het Beheerplan 2012. De activiteiten die ProRail heeft ingezet om tot kostenreductie te komen zijn onder andere optimalisaties in het onderhoudsrooster, het preventief slijpen van de rails, slimmer inkopen en het verbeteren van de interne efficiency.

Ten aanzien van de verwerking van de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord wordt verwezen naar de beleidsagenda van de Begroting hoofdstuk XII.

Doorbelaste uitgaven

Een deel van de jaarlijkse beheer-, onderhoud- en vervangingskosten wordt doorbelast aan derden, met name decentrale overheden. Het gaat dan voornamelijk om het onderhoud van de zogenaamde omgevingswerken. Derden hebben ook de mogelijkheid om het onderhoud van omgevingswerken eeuwigdurend af te kopen. Deze gelden staan bij ProRail op de balans geparkeerd als «voorziening derdenwerken» en het jaarlijkse onderhoud hieraan wordt hierop in mindering gebracht.

Een deel van de beheer-, onderhoud- en vervangingskosten, de gebruiksafhankelijke kosten, wordt aan de vervoerders doorbelast als gebruiksvergoeding. De tarieven worden jaarlijks door ProRail vastgesteld en gepubliceerd in de Netverklaring. Bij het bepalen van de hoogte van de rijksbijdrage voor ProRail wordt de te ontvangen gebruiksvergoeding in mindering gebracht op de verwachte uitgaven.

Reisinformatie

Reisinformatie wordt in 2012 overgedragen door ProRail aan NS. De financiële gevolgen hiervan zijn voor IenM budgettair neutraal, maar zijn nog niet verwerkt in deze begroting.

Prestaties ProRail

Op grond van de Beheerconcessie worden met ProRail afspraken gemaakt over de invulling van haar zorgplichten voor de spoorinfrastructuur. Dit gebeurt door voor de verschillende zorggebieden kernprestatie indicatoren (KPI’s) af te spreken met grens- en streefwaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel. In deze tabel zijn de KPI’s en grens- en streefwaarden opgenomen uit het Beheerplan 2012. Eind 2012 worden de afspraken voor 2013 gemaakt.

   

Realisatie

2011

Afspraken

2012

Prognose

2013

Reizigerstevredenheid over reinheid stations (NS)

Grenswaarde

58%

55%

55%

Reizigerstevredenheid over sociale veiligheid overdag (NS)

Grenswaarde

91%

90%

90%

Reizigerstevredenheid over sociale veiligheid ’s avonds (NS)

Grenswaarde

60%

59%

59%

Toegankelijkheid

Grenswaarde

83%

88%

– 

Geleverde treinpaden

Grenswaarde

98,7%

98,0%

98,0%

Punctualiteit Reizigersvervoer (alle vervoerders, <3 minuten *)

Proefjaar met streefwaarde

– 

84,5%

84,5%

Punctualiteit decentrale lijnen

Proefjaar met streefwaarde

– 

88,2%

88,2%

Top 5 minst presterende lijnen

Proefjaar met streefwaarde

– 

82%

82%

Aankomstpunctualiteit goederenvervoerders

Proefjaar met streefwaarde

– 

81%

– 

*) NB: In het kader van het Vervoerplan 2012 gaat NS voor het Hoofdrailnet uit van punctualiteitnorm van <5 minuten.

13.03 Aanleg Spoor

Motivering

IenM is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden alle uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:

 • uitvoering van nieuwbouwprojecten spoor;

 • voorbereiding van de uitvoering van deze projecten;

 • door ProRail uit te voeren planuitwerkingen;

 • door IenM uit te voeren planuitwerkingen.

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer spoor

Producten

Nieuw opgenomen in het realisatieprogramma

Voormalige geoormerkte projecten uit het programma Beheer en instandhouding

Een van de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor was de aansturing van ProRail minder diffuus te maken. In de Kabinetsreactie op het eindrapport is naar aanleiding hiervan ondermeer aangegeven dat met ingang van deze begroting de geoormerkte projecten van beheer- en instandhouding worden overgebracht naar het aanlegprogramma, omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met beheer en instandhoudingsprojecten.

Het gaat om de onderstaande projecten/programma’s:

 • Toegankelijkheid;

 • Programma Fietsparkeren bij Stations;

 • Uitvoeringprogramma Geluid Emplacementen (UPGE);

 • Reistijdverbetering;

 • Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten (2 fase herstelplan spoor);

 • HotSpots;

 • Programma Kleine Functiewijzigingen.

Binnen het programma HotSpots zijn nog twee projecten in uitvoering, overweg Den Dolder en spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven. Besloten is dit programma niet als separaat programma op te nemen maar de gelden voor de overweg Den Dolder toe te voegen aan het aanlegprogramma Automatische Knipperlichtinstallaties-plan (AKI)en veiligheidsknelpunten en de gelden voor de spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven aan het al bestaande aanlegproject met deze naam.

Regionale Lijnen

Hier worden de projecten opgenomen waarvan de planuitwerking is afgerond en waarvoor de realisatiebeschikking is afgegeven. De afgesproken quickscan-maatregelen zijn vooral gericht op verbeteren van de robuustheid van de dienstregeling en de verbetering van de punctualiteit in het belang van de reiziger. Het gaat daarbij veelal om extra of snellere wissels of om andere snelheidsverhogende maatregelen

In deze begroting zijn de voor de realisatie benodigde gelden voor het project perronverlengingen Arnhem-Winterswijk (incl. snelwissel Didam) overgeheveld van het planuitwerkingsprogramma naar het realisatieprogramma.

Afgesloten projecten

Onderstaande projecten zijn afgesloten en indien noodzakelijk zijn de resterende werkzaamheden toegevoegd aan het project Nazorg gereedgekomen lijnen en halten:

 • BB21;

 • Innovatieprogramma Geluid;

 • Integrale spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht;

 • Amsterdam Spoor 10/15;

 • Station Maarheeze;

 • Station Emmen Zuid.

Overige wijzigingen

Geluidsanering Spoorwegen

Het projectbudget is opgehoogd met de bijdrage ad € 70 miljoen van voorheen Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (voorheen VROM) dat beschikbaar was voor de bestaande saneringsoperatie van de Wet geluidhinder. Dit bedrag was eerder door voorheen VROM toegezegd en is nu verwerkt in het projectbudget. Daarnaast heeft een overboeking van € 129 miljoen plaatsgevonden vanuit het Wegenprogramma in het kader van herverdeling van budgetten voor het Meerjarenprogramma geluidsanering. Tevens is voor de afronding van de bouw van het geluidregister € 1,8 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02 Spoorwegen, Aanleg Spoor van het Infrastructuurfonds. Het geluidregister is op basis van het wetsvoorstel Swung noodzakelijk en bevat de brongegevens die ten grondslag liggen aan de hoogte van de geluidproductieplafonds. Dit geluidregister moet beheerd en actueel gehouden worden. Genoemde aanpassingen hebben geleid tot een bijstelling van het projectbudget met € 197 miljoen.

PHS

Het doorstroomstation Utrecht (DSSU) is een essentiële maatregel in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Ten aanzien van het station en het emplacement zijn diverse maatregelen voorzien onder de noemer DSSU. Deze maatregelen zorgen voor een vergroting van de capaciteit en voor meer betrouwbaarheid van de dienstregeling op dit belangrijke spoorwegknooppunt. Vooruitlopend op de realisatie van DSSU is behoefte aan aanpassing van de geluidmaatregelen in het project Vleugel/RSS, voorbereidingen voor het 8e perron, de aanpassing van de bovenleidingdraagconstructie onder de stationshal en het verstevigen van een keerwand bij de eindsporen aan de centrumkant (de zogenaamde «buurtsporen»). Deze voorinvesteringen zijn onafhankelijk van de uiteindelijke variantkeuze voor DSSU. De voor de uitvoering van deze werkzaamheden benodigde gelden ad € 3,9 miljoen zijn overgeboekt van het planuitwerkingsbudget PHS naar het realisatiebudget PHS.

Kleine stations

De stations Emmen Zuid en Maarheeze zijn gereed. De hiermee samenhangende uitgaven ad € 3,6 miljoen maken om die reden geen onderdeel meer uit van het totale projectbudget Kleine stations.

AKI-Plan en veiligheidsknelpunten

Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor zijn de nog uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de overweg Den Dolder toegevoegd aan de scope van AKI-plan en veiligheidsknelpunten en zijn de vanaf 2013 nog te realiseren uitgaven ad € 5,7 miljoen voor deze overweg (onderdeel van het programma HotSpots) overgeboekt van 13.02.05 en toegevoegd aan dit programma. Daarnaast is in overleg met de Regio € 7 miljoen vanuit het projectbudget Vleuten-Geldermalsen toegevoegd voor de financiering van de overweg Leijenseweg.

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

Onder deze post worden de gerealiseerde uitgaven over het afgelopen jaar evenals de geprognosticeerde uitgaven over het lopende en de komende jaren gepresenteerd. Bij Najaarsnota 2011 is het projectbudget al met € 0,6 miljoen verlaagd als gevolg van meevallende kosten bij het project Baarn. Daarnaast bleek het, na nadere inventarisatie van de resterende werkzaamheden, mogelijk het projectbudget met € 3,1 miljoen verder te verlagen en zijn met ingang van deze begroting de restwerkzaamheden van de projecten station Emmen Zuid, integrale spoorverdubbeling Amsterdam – Utrecht en BB21 onder deze post opgenomen. Genoemde aanpassingen hebben per saldo geleid tot een toename van het projectbudget met € 8 miljoen.

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) Korte Termijn

OV SAAL kent meerdere onderdelen die bovendien in een ander stadium van planontwikkeling zijn. Het is feitelijk meer een programma dan een project. Dit betekent dat met regelmaat wijzigingen zijn in scope, tijd en geld van onderdelen van OV SAAL. In de begroting 2012 is voor OV SAAL een realisatiebudget opgenomen van € 634 miljoen, in de begroting 2013 € 817 miljoen. Deze mutatie van € 182,7 miljoen bestaat uit twee toevoegingen aan het budget en twee verlagingen.

De toevoegingen aan het budget betreffen OV SAAL Korte Termijn (KT) cluster a (Flevolijn). Voor dit onderdeel van OV SAAL is in februari 2012 een beschikking verleend voor geluidsmaatregelen in Weesp, Muiderberg en Almere Poort; deze geluidmaatregelen worden met voorrang uitgevoerd in verband met de indienststelling van de Hanzelijn. In 2012 is voor het project als geheel een uitvoeringsbesluit genomen en is aan Prorail een beschikking verleend. Het benodigde budget (in totaal € 232,5 miljoen) is daarom overgeheveld van het planuitwerkings- naar het realisatieprogramma. Daarnaast is de planuitwerking voor cluster a afgerond en is het resterende budget (€ 0,7 miljoen) toegevoegd aan het realisatiebudget voor cluster a.

Voor OV SAAL KT cluster c (Zuidtak in Amsterdam) is het budget verlaagd met € 45,9 miljoen, omdat de scope van het project is vereenvoudigd. Van dit bedrag is € 24,2 miljoen overgeheveld naar het project Zuidas. Het toekomstperspectief van het project Zuidas is veranderd; een dokvariant wordt niet gerealiseerd. Dit betekent dat geen voorinvesteringen meer nodig zijn om het project Zuidas sneller en goedkoper te kunnen realiseren. Tenslotte is de planuitwerking voor OV SAAL KT cluster b (kleine benuttingsmaatregelen) afgesloten met de constatering dat binnen het beschikbare budget geen zinvolle en betaalbare maatregelen mogelijk waren. Het budget (€ 4,6 miljoen) is samen met de vrijgevallen middelen van cluster c (na verrekening met het project Zuidas € 21,7 miljoen) toegevoegd aan het in het planuitwerkingsprogramma opgenomen project OV SAAL MLT ter compensatie van de op dit project verwerkte taakstelling van € 45 miljoen in het kader van het vorige Regeerakkoord.

Vleuten-Geldermalsen

Zie de toelichting onder AKI-plan en veiligheidsknelpunten.

OV Terminal stationsgebied Utrecht/NSP Rotterdam

De voor ProRail beschikbare PEAT/AK dekking voor de Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) is tot dusverre op basis van standaard bepalingen berekend. De in april 2009 door Verkeer en Waterstaat en ProRail ingestelde Commissie NSP’s heeft vastgesteld dat dit voor NSP projecten niet toereikend is en gaf de aanbeveling het PEAT/AK tekort aan te zuiveren. Deze aanbeveling is overgenomen. De extra benodigde PEAT-bedragen (€ 15,7 miljoen voor OV Terminal stationsgebied Utrecht en € 5,3 miljoen voor NSP Rotterdam) zijn toegevoegd aan de specifieke projectbudgetten.

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor zijn de vanaf 2013 nog te realiseren uitgaven ad € 3,7 miljoen voor de overweg welke onderdeel waren van het programma HotSpots overgeboekt van 13.02.05 en toegevoegd aan dit project.

Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12

Oorspronkelijke verwachting was een indienststelling van de sporen 11/12 in 2013. In 2012 worden de mogelijkheden bezien om het ontwerp te vereenvoudigen, met een betrouwbaardere dienstregeling als resultaat. Vooralsnog wordt uitgegaan van een vertraging van het project met twee jaar.

Rijswijk -Schiedam

Op dit project is sprake van een kostenoverschrijding van € 77 miljoen veroorzaakt door een drietal hoofdoorzaken:

 • de kosten van het wijzigen van het uitlopen van de planning;

 • het financieringstekort in het PEAT-budget;

 • gevolgen van gewijzigde inzichten in de Delftse grondwaterstanden.

NSP Breda

Het projectbudget is als gevolg van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller neerwaarts bijgesteld met € 4,8 miljoen.

NSP Arnhem (onderdeel tijdelijke voorzieningen)

De tijdelijke traverse/station zijn langer in gebruik geweest dan vooraf aangenomen en de sloop van deze traverse is duurder uitgevallen dan geraamd. Als gevolg hiervan is het projectbudget verhoogd met € 0,8 miljoen.

Sporen in Arnhem

De toegevoegde indexering aan projectbudgetten op basis van IBOI kan afwijken van de werkelijk gehanteerde indexeringssystematiek in de aannemingscontracten. Hierdoor ontstane indexeringsverschillen worden in 1e instantie gedekt uit het projectbudget. Het resterende projectbudget van onderhavig project is echter onvoldoende om deze verschillen te kunnen oplossen en is om die reden opgehoogd met € 6,5 miljoen.

Traject Oost Convenant DMB (Driebergen-Maasbergen-Bunnik)

De stijging van het projectbudget met € 24 miljoen wordt verklaard doordat hogere spoorgerelateerde eisen aan de spoorconstructie worden gesteld ter beperking van gevolgen van stoptonendsein passages ofwel STS passages (zgn. veiligheidskopjes). Daarnaast is sprake van gestegen planuitwerkingskosten omdat meer tijd nodig bleek om tot een breed gedragen ontwerp te komen en een algemene kostenstijging.

Hanzelijn

Binnen het project is sprake van relatief weinig verstoringen en tegenvallers waardoor het op basis van de huidige stand van het project en ingeschatte risico’s mogelijk bleek € 41,7 miljoen vrij te laten vallen uit het budget «onvoorzien». Deze vrijval is gebruikt om de overige problematiek binnen het spoorprogramma deels op te lossen waaronder de projecten Rijswijk-Schiedam en Sporen in Arnhem.

 

Totaal MIRT

Budget in € mln. incl BTW

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018–2028

huidig

vorig

ProRail Projecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven mbt planuitwerkingen op IF 13.03.04

 

 

 

– 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten nationaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benutten

                       

ERTMS-pilot Asterdamdam-Utrecht

en ERTMS expertisecentrum1

47

47

 

9

19

19

       

2012/2013/2014

2013

Geluidsanering Spoorwegen

614

417

18

2

1

10

46

85

83

369

divers

divers

UPGE

22

 

 

 

4

7

3

7

 

 

divers

divers

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

 

 

           

 

 

 

Vervanging Dieze brug Den Bosch

2

2

 

 

1

1

     

 

2014

2014

Voorinvestering DSSU

4

0

2

0

0

2

     

 

2012

 

Stations en stationsaanpassingen

 

 

 

           

 

 

 

Kleine stations

76

80

7

14

7

5

12

12

12

7

divers

divers

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

 

 

 

           

 

 

 

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

378

366

300

8

15

26

20

9

1

 

divers

divers

Fietsparkeren bij stations2

211

 

 

 

13

19

18

18

18

125

divers

divers

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

32

24

1

7

5

5

5

5

4

 

divers

divers

Ontsnippering

82

82

10

9

8

9

11

11

11

13

divers

divers

Programma Kleine Functiewijzigingen

565

     

37

88

166

104

45

126

divers

divers

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

332

 

 

 

47

79

54

42

43

67

 

 

Reistijdverbetering

6

 

 

 

4

3

     

 

2013

0

Toegankelijkheid stations

497

 

 

 

34

52

49

51

50

262

divers

divers

Projecten Noordwest Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam-Almere-Lelystad

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OV SAAL korte termijn

817

634

28

32

50

104

113

113

117

261

2016

2016

Stations en stationsaanpassingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam CS, Cuypershal

37

37

3

2

4

13

12

3

1

 

2014/2015/2016

2013/2015

Amsterdam CS, Fietsenstalling

34

34

2

1

4

5

8

7

6

2

2013/2018

2013/17

Overige projecten/lijndelen etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

182

182

101

21

23

13

11

3

10

1

divers

divers

Projecten Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

956

963

540

71

30

52

58

46

36

123

2005 e.v.

2005 e.v.

Stations en stationsaanpassingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

338

322

92

50

55

58

46

22

16

 

2016

2016

Overige projecten/lijndelen etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

33

29

11

3

2

2

6

5

3

 

2013/2015

2013

Projecten Zuidvleugel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag CS (t.b.v. NSP)

115

115

46

30

28

12

 

 

 

 

2014

2014

Den Haag CS: perronsporen 11 en 12

37

37

2

0

0

6

11

11

4

3

2015

2013

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

265

260

180

40

32

14

 

 

 

 

2013

2013

Overige projecten/lijndelen etc.

                       

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

531

453

284

57

54

36

54

30

13

3

2015/2017

2015

Projecten Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stations en stationsaanpassingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

55

59

20

9

13

5

4

3

0

 

2015

2015

Projecten Oost Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

   

 

                 

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

107

106

73

13

11

6

6

 

 

 

2011/2014

2011/2013

Sporen in Arnhem

281

275

254

26

2

 

 

 

 

 

2011

2011

Traject Oost uitv. convenant DMB3

236

205

6

5

15

26

38

29

37

79

div. tot 2019

div. tot 2019

Overige projecten/lijndelen etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanzelijn

1 038

1 080

856

74

42

6

12

12

28

10

2012

2012

Regionale lijnen Gelderland

3

0

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Noord Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

5

5

1

1

1

1

1

   

 

 

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

172

170

14

11

14

35

33

24

17

25

div

div

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Totaal ProRail Projecten

8 111

 

2 651

493

572

718

796

651

551

1 477

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Overige (niet ProRail) Projecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdekking risico's spoorprogramma's

39

39

 

5

15

15

2

 

2

 

n.v.t.

n.v.t.

Intensivering Spoor in steden (I)

245

245

173

11

9

13

13

13

13

 

divers

divers

Spoorzone Ede

41

41

2

 

 

19

13

8

 

 

n.v.t

n.v.t

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Totaal Overige (niet ProRail) Projecten

324

 

175

16

24

46

28

21

15

0

 

 

Begroting (IF 13.03.01)

 

 

 

509

596

764

824

672

566

1 477

 

 

1

Van het totale budget zal ca € 6 mln aan ProRail worden beschikt. De overige kosten zullen met name aan NS worden beschikt voornamelijk tbv ombouw materieel, opleidingskosten en de ontwikkeling van een referentiesysteem.

2

De gereserveerde middelen voor het programma Fietsparkeren bij stations zijn inclusief de gereserveerde gelden voor stationstallingen tbv PHS (€ 96 mln. ) en OV SAAL (€ 11 mln.)

3

Inclusief uitgaven mbt planuitwerking verantwoord op IF 13.05.01

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Nazorg gereedgekomen projecten

Onder deze post worden de gerealiseerde uitgaven over het afgelopen jaar evenals de geprognosticeerde uitgaven over het lopende en de komende jaren gepresenteerd. Na een nadere inventarisatie van de resterende werkzaamheden bleek het mogelijk het budget met € 4,5 miljoen te verlagen.

Forfaitaire Aftrek

Projectorganisaties binnen Prorail maken voor de projecten een meerjarenplanning waarbij planningsrisico’s en beheersmaatregelen die genomen worden om de kans van het optreden van dit risico te reduceren worden meegewogen.

De ervaring leert dat daarnaast altijd risico’s zijn waarvan de kans op optreden klein is maar indien ze zich voordoen wel een groot effect hebben op de financiële planning. Voorbeelden hiervan zijn het niet verlenen van benodigde vergunningen, het niet verkrijgen van aangevraagde buitendienststellingen of het wijzigen van bestuurlijke afspraken. Elk jaar doet zich bij een of meerdere projecten een zodanig risico daadwerkelijk voor. Het is echter niet te voorspellen bij welke projecten. Om rekening te houden met dit soort risico's hanteert ProRail een forfaitaire planningscorrectie op het totale aanlegprogramma. Met behulp van de forfaitaire planningscorrectie wordt de trefzekerheid van de begroting voor het totale aanlegprogramma vergroot.

In de huidige situatie wordt de door ProRail opgegeven forfaitaire planningscorrectie door IenM verwerkt in de planning door het verwerken van een kasschuif op één of meer financieel omvangrijke projecten. Het toedelen naar projecten is een arbitraire keuze waarbij voornamelijk de omvang van de totale kasraming per jaar bepalend is, omdat op die manier de forfaitaire aftrek op een beperkt aantal projecten kan worden verwerkt.

De bovenbeschreven werkwijze leidt ertoe dat de in het MIRT-projectenboek gepubliceerde getallen voor de betreffende projecten niet meer aansluiten op de werkelijke voortgang van de projecten en de rapportages van ProRail. De Commissie Kuiken heeft geconstateerd dat het werken met de forfaitaire planningscorrectie het inzicht van de Tweede Kamer vertroebelt en beveelt aan expliciet aan te geven hoe deze in de begroting wordt verwerkt. Onderstaand overzicht geeft aan voor welke bedragen en op welke projecten de forfaitaire aftrek in de begroting 2013 is verwerkt.

Toedeling forfaitaire aftrek

bedragen x € 1 mln.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 e.v.

OV Saal Cluster C

 

– 25,0

– 19,5

– 24,5

– 26,5

10,0

85,5

Vleuten-Geldermalsen

– 20,0

– 7,0

     

2,5

24,5

Hanzelijn

– 10,0

– 10,0

– 7,5

   

17,5

10,0

Goederenroute Elst-Deventer-Twente

– 1,7

– 7,0

– 2,0

   

3,5

7,2

Rotterdam-Genua

– 2,0

 

2,0

       

Bezien wordt of in de toekomst de verwerking van de forfaitaire planningscorrectie op een betere wijze kan worden verwerkt.

Financiële inpassingen 2013

Naast het feit dat de financiële meerjarenreeksen zijn aangepast op basis van een actualisering van ProRail, zijn naar aanleiding van het Begrotingsakkoord 2012 twee taakstellingen en een kasschuif verwerkt op het aanlegprogramma Personenvervoer. Voor het kasjaar 2013 gaat het om een generieke taakstelling van € 9,3 miljoen, een inkooptaakstelling van € 4 miljoen en een verlaging van € 25,1 miljoen naar aanleiding van de kasschuif in de periode 2013–2015.

Gezien de omvang van de taakstelling 2013 bleek het mogelijk deze te dekken door projecten te temporiseren en gebruik te maken van de beperkte vrije ruimte tot en met 2020. Besloten is om vooralsnog geen projecten daadwerkelijk te vertragen.

Op onderstaande projecten zijn daarvoor kasschuiven verwerkt:

 • AKI-plan en veiligheidsknelpunten;

 • Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten;

 • Amsterdam Zuidas WTC;

 • PHS;

 • Programma Toegankelijkheid;

 • European Rail Traffic Management System (ERTMS) pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum ERTMS;

 • NSP Utrecht.

Er is voor gekozen de kasschuiven voornamelijk te verwerken op die projecten waar de raming enige flexibiliteit bood en waarvoor nog geen juridische verplichting is aangegaan.

Spoorwegen Goederenvervoer Realisatie IF 13.03.02
 

Totaal MIRT

Budget in € mln incl. BTW

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018–2028

huidig

vorig

ProRail Projecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05

     

– 6

– 3

– 3

– 2

– 2

– 5

– 8

   

Projecten nationaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE risico reductie

18

18

7

1

1

2

3

3

1

0

divers

divers

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua1

154

127

5

9

15

35

52

23

7

8

2013 e.v.

2013 e.v.

Projecten Oost Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)1

151

146

34

6

6

16

17

17

21

33

divers

divers

Projecten Zuidwestelijke delta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

18

18

9

0

1

2

4

2

 

 

2011/2014

2011/pm

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding1

212

212

 

2

30

60

26

28

28

39

 

 

Overige projecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazorg gereedgekomen projecten

4

9

1

1

1

1

 

 

 

 

divers

divers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ProRail Projecten

527

 

56

12

51

114

99

70

52

72

0

0

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Overige (niet ProRail) Projecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

Totaal Overige (niet ProRail) Projecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

Begroting (IF 13.03.02)

 

 

 

12

51

114

99

70

52

72

 

 

1

Inclusief uitgaven mbt planstudies verantwoord op IF 13.03.05

13.03.04 Planuitwerkingsprogramma personenvervoer

Amsterdam Zuidas WTC

Zie voor een toelichting op de wijziging van het projectbudget de toelichting bij OV SAAL onder 13.03.01

Regionale Lijnen

Naast de overheveling naar het realisatie programma van € 3,3 miljoen voor Arnhem – Winterswijk is een bedrag van € 1,6 miljoen overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII voor de BDU. Daarnaast is in het kader van het Programma Beter Benutten € 90 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van mogelijke capaciteitsknelpunten in de periode tot 2020. De vervolganalyse naar de in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse geïndiceerde toekomstige, mogelijke knelpunten en de mogelijk daarvoor te treffen maatregelen is begin 2012 gestart. Daarbij worden zowel de betrokken decentrale overheden en vervoerders als ProRail betrokken. Het streven is om over de financiering van de maatregelen op basis van cofinanciering uiterlijk in het najaar van 2012 afspraken te maken met de decentrale overheden.

Reservering mogelijke compensatie NS

Bij de afspraken over de integrale concessie voor het hoofdrailnet inclusief Hogesnelheidslijn (HSL)-Zuid is met NS afgesproken dat zij € 176 miljoen betaalt onder de voorwaarde dat zij op deze activiteiten rendement behaalt dat gemiddeld hoger ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33280A, nr. 3). Aangezien dit een voorwaardelijke afspraak betreft, bestaat het risico dat IenM NS in de toekomst hiervoor moet compenseren. IenM heeft een reservering opgenomen voor het maximale bedrag waarop NS aanspraak zou kunnen maken indien de resultaten tegenvallen; dat is € 144 miljoen. Als de resultaten van NS zich ontwikkelen zoals gepland, dan valt deze reservering vrij.

PHS

Zoals aangegeven in de begroting Infrastructuurfonds 2009 en in de brief aan de Tweede Kamer inzake het deelnemingenbeleid Rijksoverheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 28 165, nr. 105) zal een deel van de financiering van PHS plaatsvinden vanuit de leenfaciliteit PHS. Het exacte bedrag van deze leenfaciliteit is inmiddels bepaald op € 874,6 miljoen. Dit bedrag is in mindering gebracht op het totale projectbudget. Deze mutatie heeft geen effect op de voor PHS beschikbare middelen.

De binnen PHS gereserveerde gelden voor het programma ruimte voor de fiets ad € 96 miljoen zijn toegevoegd aan het separaat in het MIRT-projectenboek opgenomen programma Ruimte voor de Fiets. Zie voor de overige toelichting op de wijziging van het projectbudget de toelichting onder 13.03.01.

OV SAAL

Bij artikelonderdeel 13.03 Spoorwegen, Aanleg Spoor is toegelicht dat door overheveling van het project OV SAAL KT cluster a van planuitwerking naar realisatie het planuitwerkingsbudget is verlaagd met

€ 233,2 miljoen. Daarnaast is een bedrag van € 11 miljoen dat binnen het project OV SAAL MLT was gereserveerd voor fietsvoorzieningen overgeheveld naar het programma Ruimte voor de Fiets. € 26,3 miljoen is van realisatie overgeheveld naar planuitwerking (zie voor toelichting artikelonderdeel 13.03 Spoorwegen, Aanleg Spoor). Het resultaat is een verlaging van het planuitwerkingsbudget voor OV SAAL met € 217,9 miljoen.

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

Via amendement Koopmans/Cramer (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 71) is € 6 miljoen toegevoegd aan de BDU en beschikbaar gesteld voor het regionale project Maastricht – Lanaken

(-Hasselt). Met deze € 6 miljoen is de financiering van dit project aan Nederlandse zijde rond. De € 6 miljoen maakt ook deel uit van de overeenkomst met de provincie Limburg inzake het OV-pakket. Beoogde exploitatiestart van de sneltramverbinding is 2017. Het Kabinet heeft aanvullend € 50 miljoen beschikbaar gesteld ter verwezenlijking van de ambitie uit het Regeerakkoord om het spoorvervoer over de landsgrenzen heen een impuls te geven. Dit budget is bestemd voor grensoverschrijdend personenvervoer per spoor waaronder de verbindingen naar de HSL en ICE stations net over de landsgrenzen zoals de stations van Aken en Luik.

Projecten in voorbereiding

In 2012 is een aantal projecten aangekondigd, zoals het programma Winterhard Spoor, een overkoepelende veiligheidsaanpak, aanvullende maatregelen om stoptonend seinpassages (STS) tegen te gaan en de implementatie van het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS om de veiligheid op het spoor te garanderen. Deze projecten ondersteunen de aangekondigde overkoepelende «Lange Termijn Spooragenda». Onderdeel hiervan is een principebesluit voor de implementatie van ERTMS, waarvoor in 2013 voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bedrag x € 1 mln.
 

Budget

Raming kosten

 

Planning

 

 

 

 

 

 

Projectomschrijving

taakstellend

min.

max.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018–2028

Verplicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Nationaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine projecten Personenvervoer

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservering opbouw compensatie NS

144

 

 

 

 

 

 

 

 

UG

Projecten Noordwest-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam Zuidas station (NSP)

231

 

 

 

 

 

 

 

 

UG

Amsterdam Zuidas WTC/4-sporen

119

 

 

 

 

 

 

 

 

UG

Projecten Oost-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quick scan decentraal spoor Gelderland

27

 

 

 

 

UG

 

 

 

 

Traject Oost (convenant DMB)

8

 

 

UG

 

 

 

 

 

 

Gebonden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Nationaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

37

 

 

 

 

 

 

 

 

UG

Quick scan decentraal spoor, fase 2 (NMCA)

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2

51

 

 

 

 

 

 

 

 

UG

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

1 866

 

 

 

 

 

 

 

 

UG

Reservering Business case NSP

12

 

 

 

 

 

UG

 

 

 

Projecten Noordwest-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

771

 

 

 

 

 

 

 

 

UG

Bestemd

1 066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten in voorbereding:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Nationaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Roadmap ERTMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UG

– Winterhard spoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Overige projecten in voorbereiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesignaleerde risico's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal planuitwerkingsprogramma

4 430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA

– 601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting (IF 13.03.04)

3 829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.13.02: Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv BA

– 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Legenda

                   

ug uitvoering gereed

                   

uhv uit hoofde van Begrotingsakkoord

                   

Verk./Planuitw. Spoor (Periode 2012–2028)

Verk./Planuitw. Spoor (Periode 2012–2028)
13.03.05 Planuitwerkingsprogramma goederenvervoer

Bedrag x € 1 mln.

Budget

Raming kosten

 

Planning

           

Projectomschrijving

taakstellend

min.

max.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018–2028

Verplicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuitwerking op realisatieprogramma IF 13.03.02

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebonden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Nationaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aslastencluster III

38

 

 

 

 

 

 

UG

 

 

Europese ERMTS verbindingen

6

 

 

 

 

UG

 

 

 

 

Kleine project Goederenvervoer

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemd

232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten in voorbereding:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Overige projecten in voorbereiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesignaleerde Risico's:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting (IF 13.03.05)

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

legenda

                   

ug uitvoering gereed

                   

Planstudie/verk. Spoor (Periode 2012-2028)

Planstudie/verk. Spoor (Periode 2012-2028)
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

De Staat betaalt voor de beschikbaarheid van de HSL-infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw), conform de contractuele overeenkomst tussen beide partijen. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenM.

Producten

Het kabinet heeft in januari 1999 ingestemd met het model voor privatisering van de HSL-Zuid. De PPS is bij de onderdelen infraprovider, vervoer en stations elk op afzonderlijke wijze tot stand gekomen. Eind 2001 zijn de contracten met de infraprovider en de vervoerder getekend. Vanaf augustus 2004 is de infraprovider begonnen met het werk aan de bovenbouw. Voor de onderbouw gold dat de HSL-Zuid onderdelen gefaseerd werden opgeleverd voor de start van de werkzaamheden van de infraprovider. Op het zuidelijke deel was de eerste oplevering augustus 2004. De laatste oplevering op het noordelijke deel was in december 2005. De bovenbouw van het zuidelijke deel is opgeleverd in juli 2006 en het noordelijke deel in december 2006.

 

Totaal MIRT

Budget x € 1 mln.

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

later

huidig

vorig

Projecten Nationaal

                       

Beschikbaarheids-vergoeding HSL-Zuid (infraprovider) *)

3 563

3 563

720

137

149

148

148

149

149

1 963

2007

2007

Totaal

3 563

 

720

137

149

148

148

149

149

1 963

   

Begroting IF 13.04

     

137

149

148

148

149

149

     

*) In de voortgangsrapportage HSL-Zuid (tabel 6) is voor de infraprovider een totaal bedrag genoemd van € 2 996 miljoen. Dit bedrag is echter exclusief BTW. Inclusief BTW bedragen de totale uitgaven € 3 563 miljoen.

13.07 Rente en Aflossing

Motivering

Onder deze categorie uitgaven vallen de rente en aflossing van de bij ProRail uitstaande leningen, waarmee in het verleden spoorinfrastructuur gefinancierd is en in de toekomst gefinancierd wordt.

Bestaande leningen

Producten

In de periode 2005–2011 is voor € 1,8 miljard aan leningen bij ProRail afgelost. Het grootste deel hiervan is gefinancierd met het in 2009/2010 uitgekeerde Superdividend van de NS. Deze schuldreducties hebben geleid tot een verlaging van de rentelasten van € 130 miljoen in 2005 tot € 18 miljoen in 2013. Het uitstaand saldo van de leningen per eind 2011 bedroeg nog € 345 miljoen. Hiervan moet ProRail in 2012 € 32 miljoen en in 2017 € 166 miljoen aflossen. Nog niet is besloten of tot herfinanciering of schuldreductie wordt overgegaan. Om deze reden zijn voor de aflossing van deze leningen nog geen bedragen in de begroting opgenomen.

Nieuwe leningen

Een deel van het PHS zal worden gefinancierd met een leenfaciliteit (TK 28 165, nr. 105, 26-11-2009) van € 875 miljoen. De huidige planning is dat in 2017 het eerste deel van deze leenfaciliteit (€ 146 miljoen) benodigd zal zijn. Rente en aflossing van de eerste € 675 miljoen van de leenfaciliteit zullen door het ministerie van Financiën worden gedragen en van de resterende € 200 miljoen door IenM. Naar verwachting zal deze € 200 miljoen rond 2020 worden opgenomen. De rente en aflossing van deze leningen zijn nog niet opgenomen in de meerjarencijfers.

13.09 Ontvangsten

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derde-partijen voor spooruitgaven verantwoord.

De gebruiksvergoeding die vervoerders betalen wordt door ProRail vastgesteld en geïnd (zie artikelonderdeel 13.02 Spoorwegen, Aanleg Spoor) en wordt daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting.

Concessievergoeding

Producten

Betreft de concessievergoeding die NS betaalt voor het vervoer over het Hoofdrailnet en HSA over de HSL-Zuid.

Bijdragen van derden

Betreft de bijdragen van derden aan (MIRT)projecten die niet rechtstreeks aan ProRail worden betaald, maar via IenM lopen.

Afrekeningen ProRail

Wanneer subsidie-afrekeningen tussen ProRail en IenM (zowel aanleg als beheer, onderhoud en vervanging) leiden tot een terugbetaling door ProRail en betrekking heeft op een afgesloten begrotingsjaar, worden deze verantwoord onder de ontvangsten.

Overige ontvangsten

Onder deze categorie worden onder andere de door ProRail en NS betaalde boetes en dwangsommen verantwoord. Daarnaast zal in 2015 € 56 miljoen van NS worden ontvangen in verband met een correctie op de energiekosten in het kader van de nieuwe vervoersconcessie.

Specificatie ontvangsten, bedragen x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Concessievergoeding NS

75 000

60 000

60 000

182 000

182 000

189 207

Bijdragen van derden

13 729

       

5 000

Afrekeningen ProRail

           

Overige ontvangsten

2 000

   

56 000

   

13.09 Ontvangsten

90 729

60 000

60 000

238 000

182 000

194 207

Ontvangsten en uitgaven ProRail

Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanlegprojecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte ontvangsten en uitgaven van ProRail. Hierbij is verondersteld dat alle planuitwerkingsbudgetten via ProRail zullen worden besteed.

Bedragen x € 1mln., incl. BTW

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Rijksbijdrage beheer, onderhoud en vervanging

1 236

1 324

1 236

1 237

1 112

1 211

 

Onderhoudsbijdragen derden

45

45

54

42

42

42

 

Gebruiksvergoeding vervoerders

239

250

251

303

305

309

 

Rijksbijdrage aanlegprojecten

768

682

940

1 153

1 152

1 166

 

Leenfaciliteit PHS

0

0

0

0

0

146

 

Bijdragen aanlegprojecten derden

301

365

364

308

264

227

 

Rijksbijdrage rente en aflossing

38

18

18

18

18

18

 

Totaal inkomsten ProRail

2 627

2 684

2 863

3 061

2 893

3 119

 
               

Uitbesteed werk beheer en onderhoud

778

772

736

698

689

692

 

Vervangingsinvesteringen

405

522

507

598

479

579

 

Apparaatskosten

337

325

317

309

309

309

 

Aanlegprojecten

1 069

1 047

1 304

1 461

1 416

1 539

 

Rente en aflossing

38

18

18

18

18

18

 

Totaal uitgaven ProRail

2 627

2 684

2 882

3 084

2 911

3 137

 
               

Nog in te vullen taakstelling

0

0

– 19

– 23

– 18

– 18

 

De begrote bedragen op het Infrastructuurfonds zijn inclusief BTW, welke door ProRail wordt afgedragen aan de fiscus en daardoor niet zichtbaar zijn in jaarrekeningen, beheerplannen, enzovoort. Voor de aansluiting tussen de bedragen op het Infrastructuurfonds en de getallen van ProRail is bovenstaande tabel hieronder nogmaals opgenomen, maar dan exclusief BTW. De gearceerde bedragen zijn vervolgens terug te vinden in het schema met de financiële stromen spoorinfrastructuur, aan het einde van dit hoofdstuk.

             
               

Bedragen x € 1mln., excl. BTW

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 
               

Rijksbijdrage beheer, onderhoud en vervanging

1 000

1 073

999

990

886

969

 

Onderhoudsbijdragen derden

38

38

45

35

35

35

 

Gebruiksvergoeding vervoerders

239

250

251

303

305

309

 

Rijksbijdrage aanlegprojecten

645

573

790

969

968

980

 

Leenfaciliteit PHS

0

0

0

0

0

146

 

Bijdragen aanlegprojecten derden

253

307

306

259

222

191

 

Rijksbijdrage rente en aflossing

32

15

15

15

15

15

 

Totaal inkomsten ProRail

2 207

2 256

2 406

2 571

2 431

2 645

 
               

Uitbesteed werk beheer en onderhoud

654

649

618

586

579

582

 

Vervangingsinvesteringen

340

439

426

503

403

487

 

Apparaatskosten

283

273

266

260

260

260

 

Aanlegprojecten

898

880

1 097

1 227

1 189

1 316

 

Rente en aflossing

32

15

15

15

15

15

 

Totaal uitgaven ProRail

2 207

2 256

2 422

2 591

2 446

2 660

 
               

Nog in te vullen taakstelling

0

0

– 16

– 20

– 15

– 15

 
               
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 
               

BTW-compensatie aan ProRail

420

428

457

490

462

474

 

In de figuur hieronder is het schema financiële stromen spoorinfrastructuur voor 2013 opgenomen.

Financiële sttromen spoorinfrastructuur 2013

Financiële sttromen spoorinfrastructuur 2013
Licence