Base description which applies to whole site

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Omschrijving van de samenhang in het beleid

In deze begroting is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer vallen:

 • Westerscheldetunnel;

 • Betuweroute;

 • Hogesnelheidslijn-Zuid;

 • Anders betalen voor mobiliteit;

 • Zuiderzeelijn.

Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

61 057

0

35 060

21 222

2 788

1 704

695

Uitgaven

72 348

43 362

54 157

23 407

11 139

3 953

3 019

Waarvan juridisch verplicht:

   

100%

       

17.01 Westerscheldetunnel

53

5 094

         

17.02 Betuweroute

4 105

13 645

4 699

6 000

6 000

   

17.03 Hoge snelheidslijn

67 313

24 623

         

17.03.01 Realisatie HSL – Zuid

67 313

24 623

         

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

877

           

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

   

49 458

17 407

5 139

3 953

3 019

17.09 Ontvangsten

4 090

 

3 000

       

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.

Bedragen x € 1 000
 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

17

Megaprojecten

uitgaven

54 157

23 407

11 139

3 953

3 019

2 573

1 936

1 846

17.02

Betuweroute

 

4 699

6 000

6 000

 

 

 

 

 

17.06

PMR

 

49 458

17 407

5 139

3 953

3 019

2 573

1 936

1 846

       

 

 

 

 

 

 

 

17.09

Ontvangsten

 

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

51 157

23 407

11 139

3 953

3 019

2 573

1 936

1 846

(vervolg) Bedragen x € 1 000
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

17

Megaprojecten

uitgaven

11 518

0

0

0

0

0

0

0

17.02

Betuweroute

                 

17.06

PMR

 

11 518

             
                     

17.09

Ontvangsten

                 
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

11 518

             
17.02 Betuweroute

Motivering

De Betuweroute is een 160 kilometer lange, tweesporige spoorlijn die exclusief bestemd is voor het goederenvervoer. De spoorlijn is aangelegd tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij Zevenaar-Emmerich en is in gebruik sinds juni 2007. De status van groot project is formeel beëindigd op 28 april 2011.

Producten

De Betuweroute kan ruwweg opgedeeld worden in twee delen namelijk het nieuw aangelegde A15-tracé en de bestaande Havenspoorlijn. Het A15-tracé is per 16 juni 2007 officieel in gebruik genomen. Hier zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf. Op de Havenspoorlijn zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf sinds 13 december 2009. Hiermee is de Betuweroute als groot bouwproject klaar. De restpunten worden sinds 2010 afgehandeld in het Project Nazorg Betuweroute waarin onder meer de gevelisolatie te Rozenburg, grondtransacties en een bodemsaneringsproject worden afgerond. Geschatte einddatum is 2017. Het Project Nazorg is geraamd in het Beheerplan (artikelonderdeel 13.02 Spoorwegen, Aanleg Spoor) voor een bedrag ad € 59,2 miljoen. De dekking daarvan komt grotendeels uit het budget voor de aanleg van de Betuweroute.

De eindstand komt gecorrigeerd voor mee- en tegenvallers op € 4 683 miljoen. Van de EU worden voor het project Betuweroute bijdragen (onder andere TEN-gelden) ontvangen. Deze bijdragen worden jaarlijks aangevraagd bij de EU en in fasen uitgekeerd. In de totale financiering van het project wordt thans uitgegaan van een bedrag van € 172,5 miljoen.

Tot en met 2007 is door de EU € 168 miljoen betaald.

De op dit productartikel opgenomen bedragen zijn voor het totale project als volgt opgebouwd:

 • reguliere SVV middelen;

 • bijdrage uit het voormalige Fonds Economische Structuurversterking (FES);

 • bijdrage private financiering voorgefinancierd uit FES;

 • bijdrage van de EU;

 • bijdrage Gelderland;

 • bijdrage voorheen VROM voor geluidmaatregelen Calandbrug;

 • bijdrage ProRail.

Een evaluatie in het kader van de status Groot Project is ingediend.

Meetbare gegevens

Projectoverzicht 17.02 Betuweroute

 

Totaal

Budget in € mln.

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018–2028

huidig

vorig

Betuweroute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

2007

Reguliere SVV-middelen

932

719

901

14

5

6

6

       

 

FES-middelen

2 826

2 826

2 826

               

 

Privaat

843

843

843

               

 

Financiering ProRail

97

97

97

               

 

Bijdrage Gelderland

8

8

8

               

 

Bijdrage VROM

14

14

14

               

 

EU-ontvangsten

175

175

175

               

 

Totaal

4 895

 

4 864

14

5

6

6

 

 

 

 

 

Begroting (IF 17.02.01)

 

 

 

14

5

6

6

 

 

 

 

 

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

Motivatie

Met het vaststellen van de Planologische Kernbeslissing (PKB) HSL-Zuid is besloten tot aansluiting van Nederland op het Europese net van hogesnelheidslijnen. De HSL-Zuid bewerkstelligt een milieuvriendelijke verbinding tussen de Europese mainports en vormt daarmee een belangrijke schakel in het internationale en nationale lange afstandsverkeer.

Hogesnelheidslijn-Zuid

Producten

Op 29 april 1997 is de PKB HSL-Zuid (Kamerstukken II, 1996/1997, 22 026, nr. 70) door het kabinet goedgekeurd en op 15 april 1998 is het Tracébesluit (Kamerstukken II, 1997/1998, 25 981, nr. 2) genomen door de voormalige ministers van voorheen VenW en voorheen VROM. In 1999, 2000 en 2001 zijn belangrijkste civiele en spoortechnische contracten en de concessieovereenkomst voor het vervoer gegund. De bouwwerkzaamheden aan het tracé zijn inmiddels gereed.

Op 7 september 2009 is het personenvervoer gestart op het traject Amsterdam-Schiphol-Rotterdam met tijdelijk materieel (maximaal 160 km/uur) met een uurdienst op werkdagen. Op 13 december 2009 is het 300 km/uur vervoer Amsterdam-Parijs met de Thalystreinen gestart. Per april 2011 is ook Breda aangesloten op de HSL.

De volgende activiteiten resteren nog tot het einde van het project:

 • afwikkelen restpunten bouwfase;

 • afwikkeling van ingediende claims bij het HSL-Schadevergoedingsschap;

 • treffen van maatregelen ter voorkoming van problemen met elektromagnetische compatibiliteit (EMC);

 • faciliteren testen, trein-/baanintegratie en proefbedrijf HSA voor het AnsaldoBreda materieel V250;

 • verder inregelen van het vervoerssysteem;

 • onderzoeken uitvoeren en maatregelen treffen ten aanzien van het beperken van geluidsproductie HSL-Zuid.

De verwachting is dat deze werkzaamheden (met uitzondering van het HSL-Schadevergoedingsschap) in 2013 zullen zijn afgerond. Dit is afhankelijk van de aflevering van het AnsaldoBreda-materieel en de ingroei van het vervoer.

Voor de ontwikkeling van de HSL-stations zijn aparte lokale vormen van PPS opgezet. Dit is nader uitgewerkt in de Nieuwe Sleutelprojecten. In de reguliere voortgangsrapportages worden de belangrijkste risico’s nader toegelicht. Ook wordt daar aangegeven met welke maatregelen de risico’s zo veel als mogelijk worden beheerst.

Hogesnelheidslijn-Zuid: spoorwegen

Dit product betreft de realisatie van de aansluiting van station Breda CS via bestaand spoor op het hogesnelheidsspoor. De gelijktijdige realisatie van deze aansluiting is door de IenM toegezegd aan de gemeente Breda. De aansluiting is inmiddels gerealiseerd.

Hogesnelheidslijn-Zuid: hoofdwegen

Bij de verbreding en verlegging van de A16 (Moerdijk-Galder) en de A4 (Burgerveen-Leiden) bestonden grote raakvlakken met de planning en bouw van de HSL-Zuid. Daarom is de verbreding en verlegging van de A16 en het deel van de A4 waar deze parallel loopt met de HSL-Zuid, eveneens uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de projectorganisatie HSL-Zuid.

Financiering:

De in dit productartikel opgenomen bedragen zijn als volgt opgebouwd:

 • reguliere SVV-middelen;

 • een bijdrage uit het voormalige FES;

 • de bijdrage uit private financiering;

 • de bijdragen van de EU;

 • ontvangsten van derden.

De ontvangsten van de HSA worden verantwoord op artikel 13 Spoorwegen van deze begroting.

Meetbare gegevens

Vanaf begin 2002 wordt de risicoanalyse per kwartaal geactualiseerd. In de reguliere voortgangsrapportages worden de belangrijkste risico’s nader toegelicht. Ook wordt daar aangegeven met welke maatregelen de risico’s zo veel als mogelijk worden beheerst. De aanleg van de HSL-Zuid is inmiddels afgerond.

Projectoverzicht 17.02 HSL
 

Totaal

Budget in € mln.

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018–2028

huidig

vorig

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

5 973

6 074

5 895

25

 

 

 

 

 

 

2008/2009

2008/2009

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

2 505

2 505

2 452

                 

– FES regulier

1 710

1 710

1 710

                 

– Privaat

940

940

940

                 

– EU-ontvangsten

193

193

193

                 

– Ontvangsten derden

108

106

106

2

               

– Risicoreservering

517

519

494

23

               

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

113

115

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

1 018

1 012

1 018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

7 104

 

7 026

25

0

0

0

0

0

 

 

 

Begroting (IF 17.03)

 

 

 

25

0

0

0

0

0

 

 

 

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Motivering

Het PMR heeft een tweeledige doelstelling:

 • het versterken van de positie van de mainport Rotterdam en

 • het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Raymond.

In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn <<Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)>> (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), <<750 hectare natuur- en recreatiegebied>> (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en <<Landaanwinning>> (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.

IenM beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn neergelegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarvan Rijkswaterstaat is belast met de uitvoering. EL&I is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare en IenM is het ministerie voor de landaanwinning en het BRG.

IenM is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II, 2006/2007, 30 351, nr. 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de minister van IenM verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt.

Producten

In 2006 heeft het Parlement de herstelde PKB PMR vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005). De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006).

De deelprojecten landaanwinning, natuurcompensatie en BRG zijn in uitvoering. Voor het deelproject 750 hectare lopen de bestemmingsplanprocedures.

De volgende producten worden onderscheiden:

 • Uitvoeringsorganisatie: betreft de kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing.

 • 750 hectare Natuur- en recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenM is in 2006 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds.

 • Groene Verbinding: betreft de kosten voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenM-bijdrage.

 • BRG: dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dit budget is bij eerste suppletoire wet 2007 (Wet van 14 september 2007, Stb. 359) overgeboekt naar voorheen VROM als eerstverantwoordelijk ministerie.

 • Natuurcompensatie: betreft de instelling van een Bodembeschermingsgebied, de aanleg van de Duincompensatie Delfland en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Voorts wordt uit dit budget de Stimuleringsregelingen recreatie & toerisme en visserij en de eventuele planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd.

 • Landaanwinning: betreft de vaste bijdrage van de Rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour.

 • BTW: betreft de niet-compensabele BTW over de buitencontour naar rato van de overheidsbijdrage en over de kosten van de Natuurcompensatie.

 • Onvoorzien: dient ter dekking van die projectposten, waarvoor bij de bepaling van het budget nog onvoldoende mogelijkheden waren om een 100 procentraming op te stellen (bijvoorbeeld in het geval dat de ramingen nog niet voldoende hard kunnen worden gemaakt). Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de post Onvoorzien, indien sprake is van een volledig nieuwe situatie (zgn. Onvoorzien onvoorzien). De post onvoorzien heeft betrekking op alle risico’s waarvoor het Rijk verantwoordelijk is (met name natuurcompensatie).

Meetbare gegevens

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 • 2009 Procedures met betrekking tot landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;

 • 2010 Uitvoering Duincompensatie Delfland gereed;

 • 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte II;

 • 2011 Afronding procedure bestemmingsplanprocedures 750 hectare;

 • 2012 Bestemmingsplannen 750 hectareonherroepelijk;

 • 2013 Landaanwinning eerste fase gereed; eerste overslag;

 • 2021 Deelprojecten 750 hectarenatuur- en recreatieterrein en BRG afgerond;

 • Voor 2 040 Terreinen Tweede Maasvlakte volledig uitgegeven.

   

Totaal

Budget in € mln.

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018–2028

huidig

vorig

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

                       

Uitvoeringsorganisatie 1

24

25

17

1

1

1

1

1

1

1

 

pm

750 ha

30

30

30

             

pm

2021

Groene verbinding

31

31

31

             

2011

2011

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

                   

2021

2021

Landaanwinning

                       

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

2

2

2

             

2007

2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

113

113

71

6

5

5

4

3

2

17

pm

pm

Landaanwinning

742

735

379

363

           

2013

2013

BTW Buitencontour

138

137

69

69

           

2013

2013

Onvoorzien

70

69

1

13

44

12

       

pm

pm

Totaal

1 150

 

600

452

50

18

5

4

3

18

   

Begroting (IF 17.06)

 

 

 

452

50

18

5

4

3

18

 

 

 • 1 Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.

Licence