Base description which applies to whole site

ARTIKEL 4: BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

Opbouw uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

3 468 898

3 514 335

3 463 662

3 343 052

3 328 238

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

– 13 031

– 36 277

6 536

47 164

75 856

 

Nieuwe mutaties

35 300

22 607

84 870

239 690

159 007

 

Stand ontwerpbegroting 2013

3 491 167

3 500 665

3 555 068

3 629 906

3 563 101

3 568 894

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Technische mutaties

33 217

22 607

16 309

4 158

17 268

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

38 036

38 442

37 955

36 957

36 820

 

2.

Overboekingen (intern)

– 5 106

– 5 945

– 5 931

– 6 103

– 4 414

 

3.

Overboekingen (extern)

287

– 9 890

– 15 715

– 26 696

– 15 138

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

2 083

0

68 561

235 532

141 739

 

1.

Mbo invoeren leeftijdsgrens bekostiging (Begrotingsakkoord)

0

80 000

110 000

170 000

170 000

 

2.

Mbo vereenvoudiging kwalificatiestructuur ed. (Begrotingsakkoord)

0

30 000

20 000

90 000

5 000

 

3.

Mbo kwaliteitsverbetering (Begrotingsakkoord)

0

– 110 000

– 40 000

0

0

 

4.

Taakstelling (Begrotingsakkoord)

0

0

– 21 439

– 24 468

– 33 261

 

5.

Inzet eindejaarsmarge

2 083

0

0

0

0

Totaal

35 300

22 607

84 870

239 690

159 007

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012), de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering (IAB ZVW) en de prijsbijstelling tranche 2012. In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk worden deze bijstellingen toegelicht.

1.2

Bij Voorjaarsnota 2012 zijn er aanvullende middelen voor Caribisch Nederland beschikbaar gekomen voor onder andere de gestegen salariskosten in de verschillende onderwijssectoren en lerarenprogramma’s op Caribisch Nederland. Bij de Voorjaarsnota 2012 zijn alle middelen aan artikel 4 toegevoegd. Nu worden de middelen verdeeld over de desbetreffende artikelen.

1.3

Overboeking naar andere ministeries naar aanleiding van het Begrotingsakkoord.

3.1 t/m 3.4

De gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.

3.5

Voor de dekking van specifieke knelpunten zijn middelen toegevoegd aan het uitgavenkader voor het mbo.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

2 000

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

2 000

0

0

0

0

0

Licence