Base description which applies to whole site

ARTIKEL 6. HOGER BEROEPSONDERWIJS

Opbouw uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

2 501 470

2 477 698

2 518 463

2 523 152

2 565 620

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

– 23 517

– 37 704

– 34 933

– 27 834

– 28 085

 

Nieuwe mutaties

31 082

24 260

8 845

6 500

2 302

 

Stand ontwerpbegroting 2013

2 509 035

2 464 254

2 492 375

2 501 818

2 539 837

2 575 687

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Technische mutaties

28 380

24 260

24 434

24 291

24 486

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

24 575

24 366

24 723

24 762

25 133

 

2.

Desalderingen

3 911

       
 

3.

Overboekingen (intern)

   

– 183

– 365

– 541

 

4.

Overboekingen (extern)

– 106

– 106

– 106

– 106

– 106

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

2 702

0

– 15 589

– 17 791

– 22 184

 

1.

Taakstelling (Begrotingsakkoord)

   

– 15 589

– 17 791

– 24 184

 

2.

Inzet eindejaarsmarge

4 702

       
 

3.

Intertemporele compensatie

– 2 000

     

2 000

Totaal

31 082

24 260

8 845

6 500

2 302

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012), de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering (IAB ZVW) en de prijsbijstelling tranche 2012. In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk worden deze bijstellingen toegelicht.

1.2

Met deze desaldering worden middelen die in 2012 worden teruggevorderd bij twee hogescholen weer toegevoegd aan het macrokader van het hbo (zie ook de toelichting bij de ontvangsten).

3.1

De gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.

3.2

Voor de dekking van specifieke knelpunten zijn middelen toegevoegd aan het uitgavenkader voor het hbo.

3.3

De periode waarin middelen beschikbaar worden gesteld voor het verbeteren van de landelijke praktijk van toetsing, is verschoven van 2012–2015 naar 2013–2016.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

974

974

974

974

974

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

239

239

239

239

239

 

Nieuwe mutaties

3 911

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

5 124

1 213

1 213

1 213

1 213

1 213

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
     

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Technische mutaties

3 911

0

0

0

0

 

1.

Desalderingen

3 911

       

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

0

0

0

0

0

Totaal

3 911

0

0

0

0

Toelichting op de nieuwe mutaties:

1.1

Deze desaldering betreft terugvorderingen in 2012 bij twee hogescholen. De teruggevorderde middelen worden weer toegevoegd aan het macrokader van het hbo (zie ook de toelichting bij de uitgaven).

Licence