Base description which applies to whole site

Artikel 91. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waarvan ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waarvan ICT-uitgaven en SSO’s).

Tabel 91.1 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

474.811

410.369

401.207

388.727

373.246

367.395

     

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

           
 

Personeel

240.414

231.049

219.146

210.225

205.610

203.612

 

waarvan eigen personeel

193.336

192.404

183.350

176.268

171.735

169.844

 

waarvan externe inhuur

37.494

31.117

29.450

23.695

26.661

27.556

 

Materieel

234.397

179.320

182.061

178.502

167.636

163.783

 

waarvan ICT

21.584

19.260

16.818

16.475

16.447

16.450

 

waarvan SSO's

131.478

94.986

91.835

91.191

88.297

87.114

               

Ontvangsten

1.150

706

706

706

706

706

De Minister van VenJ is verantwoordelijk voor een zestal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het bestuursdepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s worden daarbij meegenomen.

Tabel 91.2 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO’s en RWT’s (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale apparaatsuitgaven ministerie

           
               

Kerndepartement

474.811

410.369

401.207

388.727

373.246

367.395

               

Grote uitvoeringsorganisaties

           

Openbaar Ministerie

563.871

464.290

456.320

438.879

419.247

411.139

Raad voor de Kinderbescherming

167.493

160.116

159.101

154.771

148.733

145.931

Hoge Raad

25.568

25.125

24.929

24.896

24.896

24.886

Raad voor de rechtspraak

850.976

890.452

883.292

898.137

881.317

882.574

               

Agentschappen

           

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.310.883

1.224.694

1.160.549

1.163.247

1.054.753

1.032.632

Centraal Justitieel Incasso Bureau

91.290

99.210

95.821

93.297

93.719

93.832

Nederlands Forensisch Instituut

42.097

41.069

40.554

39.624

38.205

37.732

Dienst Justis

38.768

32.276

29.643

29.123

28.563

28.348

Immigratie en Naturalisatiedienst

285.690

270.416

259.078

249.523

235.360

229.527

Gemeenschappelijke Dienst ICT

35.407

39.155

37.258

36.213

35.963

35.963

               

ZBO's en RWT's

           

Nationale Politie

 

4.925.863

       

Politieacademie (PA)

 

121.303

       

Raad voor de Rechtsbijstand (RvR)

 

50.813

       

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

 

2.398

       

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

 

8.185

       

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

 

6.066

       

College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten

 

685

       

College Gerechtelijk Deskundigen

 

1.723

       

Stichting Reclassering Nederland

 

129.123

       

Leger des Heils

 

21.646

       

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)

 

64.579

       

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

 

5.311

       

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

 

23.196

       

Particuliere Tbs-inrichtingen

 

239.655

       

Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

 

3.511

       

Stichting Nidos

 

25.096

       

Halt

 

12.567

       

Particuliere Jeugdinrichtingen

 

70.923

       

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

 

30.236

       

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)

 

11.140

       

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

 

98.673

       
Tabel 91.3 Totale apparaatsuitgaven per beleidsartikel (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31

Nationale politie

132.381

112.147

110.420

109.068

106.429

105.187

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

69.067

56.947

59.528

57.553

55.772

55.187

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

34.289

28.343

29.546

28.455

26.932

26.292

34

Sanctietoepassing

80.808

69.567

65.921

62.887

58.639

56.944

35

Jeugd

27.222

22.714

21.394

20.509

18.760

18.460

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

47.357

41.530

39.740

38.986

38.850

38.792

37

Vreemdelingen

83.687

79.121

74.658

71.269

67.864

66.533

 

totale toerekening

474.811

410.369

401.207

388.727

373.246

367.395

Een aantal budgetten van centrale diensten zijn niet direct toe te wijzen aan een specifiek beleidsartikel. Deze budgetten zijn naar rato verdeeld over de beleidsartikelen. Het betreft hier diensten als personeelszaken, financiële administratie, facilitaire zaken, voorlichting et cetera.

Efficiencytaakstelling Rutte/Asscher

Met het Regeerakkoord is de Rijksdienst vanaf 2016 een efficiencytaakstelling opgelegd die oploopt tot in totaal € 1,1 mld. Het aandeel van VenJ in deze taakstelling bedraagt € 344 mln. structureel vanaf 2018. Het betreft een taakstelling van 8,9% op de apparaatsuitgaven. De apparaatsuitgaven op het terrein van immigratie en asiel zijn voor 13,3% aangeslagen. De Nationale politie krijgt geen efficiencytaakstelling. De politieacademie maakt wel onderdeel uit van de grondslag zoals gehanteerd ten behoeve van het Regeerakkoord.

In onderstaande tabel is het VenJ-aandeel in de efficiencytaakstelling en de doorverdeling daarvan naar de grootste VenJ-onderdelen weergegeven.

Tabel 91.4 Departementale taakstelling cf. Regeerakkoord Rutte/Asscher x € 1.000
   

2016

2017

2018

struc.

Kerndepartement

– 13.096

– 24.699

– 32.797

– 32.797

           

Grote uitvoeringsorganisaties

       
 

OM

– 19.539

– 42.268

– 51.538

– 51.538

 

Raad voor de Kinderbescherming

– 5.268

– 12.012

– 14.646

– 14.646

 

Rechtspraak (inclusief Hoge Raad)

– 33.160

– 75.600

– 92.180

– 92.180

           

Agentschappen

       
 

DJI

– 32.000

– 74.000

– 90.000

– 90.000

 

IND

– 10.063

– 23.742

– 28.724

– 28.724

 

NFI

– 2.044

– 4.660

– 5.682

– 5.682

 

Dienst Justis

– 405

– 924

– 1.127

– 1.127

 

CJIB

– 562

– 1.279

– 1.560

– 1.560

 

GDI

– 1.091

– 2.488

– 3.033

– 3.033

           

ZBO’s

       
 

Politieacademie

– 3.440

– 7.848

– 9.568

– 9.568

 

RvR

– 701

– 1.599

– 1.949

– 1.949

 

BFT

– 78

– 177

– 216

– 216

 

CBP

– 234

– 534

– 651

– 651

 

CRM

– 208

– 474

– 578

– 578

 

IFV

– 808

– 1.843

– 2.247

– 2.247

 

COA

– 2.600

– 5.800

– 7.100

– 7.100

           
 

Totaal taakstelling

– 125.297

– 279.947

– 343.596

– 343.596

In bovenstaande tabel is de verdeling van de efficiencytaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte/Asscher opgenomen over de dienstonderdelen van VenJ conform het oorspronkelijke ritme.

De totale efficiencytaakstelling op de VenJ-begroting bedraagt € 344 mln. structureel vanaf 2018. Deze taakstelling is als volgt verdeeld en ingevuld:

  • € 90 mln. slaat neer bij DJI. De invulling van deze taakstelling maakt onderdeel uit van het masterplan DJI (Kamerstukken TK, 24 587 nr. 535) en is op 19 juni met de Kamer besproken.

  • € 89,9 mln. slaat neer bij de Raad voor de rechtspraak. De invulling van de taakstelling maakt onderdeel uit van de prijsafspraken die met de rechtspraak gemaakt zijn. Ter invulling van de taakstelling is het zogenoemde KEI-programma opgestart door VenJ en de Rechtspraak. Hierover is de Kamer geïnformeerd (Kamerstukken TK, 29 279 nr. 164)

  • € 51,5 mln. is het aandeel van het OM. Het Openbaar Ministerie is geïnformeerd over de budgettaire omvang van deze taakstelling en neemt passende maatregen in de bedrijfsvoering om deze taakstelling in te vullen (Kamerstukken TK, 33 400 nr. 109).

  • Het aandeel van taakstelling voor de uitvoeringsorganisaties in de vreemdelingenketen is € 39 mln. (IND € 26 mln., COA € 7 mln. en DT&V € 6 mln.). Deze efficiencytaakstelling wordt ingevuld door intensievere samenwerking tussen de drie organisaties. Hierover is er een brief naar de TK gestuurd als reactie op motie Van Hijum (Kamerstukken TK, 19 637 nr. 1707).

  • De taakstelling slaat voor € 35,8 mln. (inclusief GDI) neer op het bestuursdepartement. € 6 mln. betreft het aandeel voor DT&V. Zoals hierboven aangegeven, wordt dit ingevuld met intensievere samenwerking tussen deze dienst en de overige organisaties in de vreemdelingenketen. Het overige deel binnen het bestuursdepartement (€ 29,8 mln. inclusief GDI) is toebedeeld op de personele en materiële budgetten van het bestuursdepartement. Door ontdubbeling, versobering en centralisering van bedrijfsvoeringstaken zal deze taakstelling worden ingevuld. Te denken valt aan maatregelen als het samenvoegen van secretariaten, het heroverwegen van vacatures, bundelen van expertisetaken, versobering van dienstvervoer en beperken van externe inhuur.

  • Het resterende deel van de taakstelling slaat neer voor € 24,7 mln. neer bij diverse kleinere taakorganisaties van VenJ (zoals het NFI en de Raad voor de Kinderbescherming) en voor € 15,3 mln. bij de overige ZBO’s.

Ter dekking van de diverse budgettaire problematiek is besloten de efficiencytaakstelling voor het bestuursdepartement (inclusief het GDI) met twee jaar te versnellen. Naar verwachting wordt de invulling van de efficiencytaakstelling voor het bestuursdepartement dan ook twee jaar eerder gerealiseerd. Om invulling te geven aan deze versnelling, worden maatregelen genomen als versobering van de bedrijfsvoering, een slimmer inkoopbeleid en een verdergaande sturing op een kostenefficiënt huisvestingsbeleid.

Invulling motie van Hijum c.s.

De motie van Hijum c.s. (Kamerstukken TK, 33 605, nr. 8) verzoekt de regering om bij de begroting 2014 inzicht te verschaffen in de toedeling van financiële taakstellingen uit de verschillende Regeerakkoorden aan verschillende uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Hiertoe wordt in de departementale begrotingen voor de uitvoeringsorganisaties met een taakstellingsgrondslag (zoals gehanteerd bij de formatie) groter dan € 750 mln. inzicht gegeven in de taakstellingen van het kabinet Rutte/Verhagen en Rutte/Asscher en de intensiveringen van het kabinet Rutte/Asscher. Voor VenJ gaat het hierbij om DJI en de Raad voor de rechtspraak.

Tabel 91.5 Invulling motie van Hijum c.s. x € 1.000
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Agentschap DJI

           
 

Coalitieakkoord 2010

– 54.636

– 82.439

– 109.755

– 114.575

– 119.340

– 121.246

 

Begrotingsakkoord 2012

– 38.537

– 61.537

– 84.537

– 89.537

– 94.536

– 94.536

 

Coalitieakkoord 2012

     

– 32.000

– 74.000

– 90.000

               

Raad voor de rechtspraak

           
 

Coalitieakkoord 2010

– 14.498

– 21.876

– 29.124

– 30.403

– 31.667

– 32.306

 

Begrotingsakkoord 2012

– 6.884

– 7.026

– 7.173

– 7.188

– 7.174

– 7.174

 

Coalitieakkoord 2012

     

– 32.007

– 72.972

– 88.976

               
 

Intensivering: saldo trendmatige ontwikkeling rechtspraak

 

85.800

95.600

112.100

127.000

134.000

 

Financiering trendmatige ontwikkeling rechtspraak

– 38.000

– 51.000

– 53.000

– 56.000

– 58.000

Verbeterplan Financieel Beheer

De Algemene Rekenkamer heeft het financieel beheer in 2012 als een ernstige onvolkomenheid beoordeeld. Om de problematiek op te lossen is een omvangrijk verbeterprogramma gestart. De Tweede Kamer wordt bij de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de voortgang.

Licence