Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 91. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 49 Budgettaire gevolgen artikel 91 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

591.609

564.869

570.125

553.496

545.938

542.632

542.568

         
 

Uitgaven

547.264

566.200

570.125

553.496

545.938

542.632

542.568

         

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

547.264

566.200

570.125

553.496

545.938

542.632

542.568

 

Personele uitgaven

386.032

341.180

376.296

370.801

367.733

367.308

367.236

 

Eigen personeel

323.479

289.033

338.278

336.286

333.548

333.139

333.067

 

Externe inhuur

62.553

50.937

36.779

33.272

32.245

32.231

32.231

 

Overig personeel

0

1.210

1.239

1.243

1.940

1.938

1.938

 

Materiële uitgaven

161.232

225.020

193.829

182.695

178.205

175.324

175.332

 

ICT

35.634

42.372

41.716

39.925

38.207

35.380

35.379

 

SSO's

79.942

103.170

100.862

95.488

94.557

94.511

94.510

 

Overig materieel

45.656

79.478

51.251

47.282

45.441

45.433

45.443

         
 

Ontvangsten

9.613

4.406

4.406

4.406

4.406

4.406

4.406

         

Toelichting op de financiële instrumenten

De hogere uitgaven in het jaar 2023 ten opzichte van het jaar 2022 en verder wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan € 29,8 mln. in 2023 aflopend naar € 29,2 mln. vanaf 2027

 • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt op de JenV-begroting een taakstelling op de apparaatsuitgaven ingeboekt.

 • Geoormerkt geld dat enkel gebruikt kan worden voor Informatiehuishouding (IHH). Door vertraging in projecten is € 8 mln. aan budget doorgeschoven naar 2023.

 • Middelen, ad € 10 mln. voor Parlementaire Enquête Covid-19

 • Een schikking van € 8 mln. met Stichting Thuiskopie.

 • Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met € 7,4 mln. in 2023 en voor € 14,2 mln. in 2024 voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne

 • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cybersecurity. Voor 2023 betreft dit € 12,8 mln. aan apparaatsuitgaven. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).

 • De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks € 8,2 mln. voor apparaatsuitgaven aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).

 • Het kabinet heeft besloten de extra besparing van € 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen, JenV hevelt hiertoe € 10 miljoen over naar de begroting van VWS.

 • In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt het budget op het onderdeel formatie en huisvesting meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met € 2 mln., € 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 € 10 mln. structureel.

 • € 5,5 mln. structureel voor de activiteiten van de JenV-brede werkagenda Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)/Werk aan Uitvoering (WAU)

 • Er vindt een budgetbijstelling van € 8,2 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding kunnen komen.

 • Uit de begroting is in totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor het Bureau Internationaal Migratiebeleid (€ 6,8 mln.) en € 0,6 mln. voor de KMar.

 • O&P Rijk|P-Direkt levert producten en diensten op het vlak van HR en ICT binnen de Rijksoverheid. Op grond van de telling van individuele Arbeidsrelaties (IAR’s) JenV wordt € 5,1 mln. verrekend met het ministerie van BZK.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

De Minister van JenV is verantwoordelijk voor zeven agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.

Tabel 50 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

2.621.447

2.793.903

2.844.878

2.906.525

2.884.131

2.838.973

2.808.136

Kerndepartement

547.264

566.200

570.125

553.496

545.938

542.632

542.568

Openbaar Ministerie

671.324

748.992

763.220

792.633

790.918

789.664

760.234

Raad voor de rechtspraak

1.147.872

1.210.289

1.248.862

1.299.788

1.286.735

1.246.384

1.245.259

Raad voor de Kinderbescherming

217.419

230.874

225.666

224.369

224.196

224.115

224.109

Hoge Raad

37.568

37.548

37.005

36.239

36.344

36.178

35.966

        

Totaal apparaatskosten Agentschappen

2.291.895

2.745.832

2.836.533

2.719.294

2.743.279

2.685.171

2.684.805

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.482.837

1.686.579

1.752.009

1.762.118

1.785.654

1.789.561

1.789.561

Immigratie en Naturalisatiedienst

532.580

708.041

740.458

625.444

626.683

567.643

567.632

Centraal Justitieel Incasso Bureau

153.858

207.649

198.145

191.794

190.610

187.656

187.812

Nederlands Forensisch Instituut

70.955

84.921

82.995

81.147

81.200

81.396

80.885

Dienst Justis

51.665

58.642

62.926

58.791

59.132

58.915

58.915

Justitiële Informatiedienst

0

76.034

77.070

75.926

74.771

73.604

71.425

Justitiële ICT organisatie

0

141.677

159.645

158.122

155.742

153.362

153.362

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1

7.917.080

8.575.835

8.863.489

8.979.543

8.995.335

8.334.130

8.334.056

Politie

7.087.318

7.269.005

7.465.586

7.449.949

7.460.213

7.433.931

7.433.244

Politieacademie

3.211

3.347

3.394

3.350

3.350

3.349

3.349

Raad voor Rechtsbijstand

28.388

30.957

30.859

30.896

30.894

30.889

30.888

Bureau Financieel Toezicht

8.535

9.492

9.936

9.937

9.937

9.934

9.934

Autoriteit Persoonsgegevens

29.020

36.361

40.121

43.155

43.790

43.780

43.779

College voor de Rechten van de Mens

10.233

10.596

10.284

10.285

10.283

10.281

10.027

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

1.192

1.192

1.251

1.251

1.251

1.251

1.251

College Gerechtelijk Deskundigen

2.012

2.252

2.174

2.173

2.157

2.152

2.152

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.127

5.321

5.127

5.127

5.127

5.126

5.126

Raad voor de rechtshandhaving

235

270

270

270

270

270

270

Bijdrage medeoverheden

       

Reclasseringsorganisaties (cluster):

       

* Reclassering Nederland

167.669

181.556

172.846

172.186

171.542

171.106

171.240

* Leger des Heils

25.258

27.370

27.069

27.028

26.992

27.014

27.037

* Stichting Verslavingsreclassering GGZ

82.270

89.484

88.858

88.746

88.649

88.727

88.795

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

13.740

18.884

9.959

9.903

9.900

9.897

9.896

Slachtofferhulp Nederland

41.487

48.803

52.064

53.220

54.436

55.077

55.588

LBIO

2.929

6.327

3.642

3.642

3.643

3.641

3.641

Halt

10.820

13.583

13.236

12.839

12.668

12.647

12.782

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

35.067

39.816

40.140

40.143

39.944

39.713

39.713

Onderzoeksraad voor Veiligheid

17.461

16.146

16.315

16.316

16.317

16.314

16.313

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) [1]

302.582

680.685

756.192

876.143

879.976

323.323

323.323

Stichting Nidos [1]

42.526

84.388

114.166

122.984

123.996

45.708

45.708

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Het COA en stichting Nidos zijn de enige ZBO’s waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in programma- en apparaatskosten

C. Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal

Onderstaand worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement in tabelvorm waar mogelijk onderverdeeld naar Directoraat Generaal.

Tabel 51 Apparaatsuitgaven 2024 per DG (bedragen x € 1.000)

organisatieonderdeel

bedrag

DG Migratie

112.592

DG Politie en Veiligheidsregio´s

21.944

DG Rechtspleging en Rechtshandhaving

55.292

DG Straffen en Beschermen

36.018

NCTV

62.234

Inspectie JenV

14.877

Programma DG's

13.419

SG en pSG cluster

253.749

Totaal Apparaat

570.125

Inspectie JenV

Op artikel 91 worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenVverantwoord.

Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De Inspectie JenV kent onder gezag van de Inspecteur-Generaal, de volgende indeling in toezichtgebieden en een beheerdirectie:

 • Directie Beschermen, Straffen en Handhaving (BSH);

 • Directie Politie, Security en Crisisbeheersing (PSenC);

 • Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering (SKenB).

Met deze indeling wordt een substantieel deel van de taakuitvoering door JenV-uitvoeringsorganisaties gedekt met toezicht om zo de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken. Met haar toezicht kijkt de Inspectie JenV periodiek naar het functioneren van organisaties en de ketens en netwerken waarin zij samenwerken. Zo ontstaat een breed en evenwichtig inzicht in de (uit)werking van de maatschappelijke opgaven van JenV: een weerbare samenleving, bescherming en perspectief waaronder een rechtvaardig migratiebeleid en een veilige samenleving. De Inspectie benoemt daarbij leerpunten, formuleert aanbevelingen en signaleert kansen en risico’s.

De Inspectie heeft in februari 2021 haar strategische koers uitgebracht voor de periode 2021-2024.

Licence