Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1. RWT’s en ZBO’s

Tabel Overzicht RWT’s en ZBO’s (bedragen x € 1 miljoen)
 

RWT

ZBO

Artikel(en)

Ramingen

Stichting Fonds Podiumkunsten

X

X

14

44,7

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

X

X

14

22,3

Stichting Nederlands Filmfonds

X

X

14

29,5

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

X

X

14

14,4

Stichting Mondriaan Fonds

X

X

14

26,8

Stichting Nederlands Letteren Fonds

X

X

14

10,4

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds)

X

X

15

18,3

Commissariaat voor de Media

X

X

15

4,3

Nederlandse Publieke Omroep

X

X*

15

103,7

Landelijk Omroepbestel

X

 

15

678,6

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

X

 

1

9.029,2

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

X

 

3

6 826,7

Regionale Opleidingscentra (ROC's) en vakinstellingen

X

 

4

2958,8

Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven

X

X*

4

106,2

Instellingsbesturen hogescholen

X

 

6

2 533,0

Instellingsbesturen universiteiten

X

 

7

3.356,2

Open Universiteit Nederland

X

 

7

36,7

Academische Ziekenhuizen

X

 

7

601,0

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

X

X

7

3,7

Rijksmusea

X

 

14

122,3

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

X

X*

16

90,4

Koninklijke Bibliotheek (KB)

X

X*

16

46,0

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

X

X

6, 16

600,9

Stichting Participatiefonds

X

X

1

2,6

Stichting Vervangingsfonds

X

X

1, 9

11,2

Stimuleringsfonds voor de Pers

X

X

15

2,3

College voor Examens

 

X

3, 4

7,2

Toelichting op de in de tabel opgenoemde RWT’s en ZBO’s:

Cultuurfondsen

In 2014 zijn bijdragen verstrekt aan de volgende fondsen:

 • Stichting Fonds Podiumkunsten

  Het fonds ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunsten in Nederland: muziek, theater, muziektheater en dans. Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het fonds.

 • Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

  Het fonds stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

 • Stichting Mondriaan Fonds

  Het fonds bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het doel is hiermee de betekenisvolle ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland te stimuleren daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt.

 • Stichting Nederlands Filmfonds

  Het fonds stimuleert de filmproductie in Nederland, met de nadruk op kwaliteit en diversiteit en bevordert een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur.

 • Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 • Het fonds voert verschillende subsidieregelingen uit die zijn gericht op kennisontwikkeling en kennisuitwisseling van de ontwerpende disciplines en het vergroten van de belangstelling voor architectuur, vormgeving en e-culture.

 • Stichting Nederlands Letteren Fonds

  Het fonds bevordert de kwaliteit, diversiteit, productie en de vertaling van de Nederlandse- en Friestalige literatuur. Ook verzorgt het Nederlands Letteren Fonds de promotie en zichtbaarheid van de Nederlandse en Friese literatuur in het buitenland.

 • Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties

  Het Mediafonds bevordert de ontwikkeling en productie van culturele dramaproducties, documentaires, kunst- en kinderprogramma’s en cultuurprojecten van de publieke landelijke en regionale omroep.

Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat ziet toe op de naleving van de Mediawet en de daarop gebaseerde regels. Het garandeert daarmee een eerlijke toegang tot de media en bewaakt de kwaliteit, de diversiteit en de onafhankelijkheid van de informatievoorziening.

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

De NPO is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de landelijke publieke omroep. Deze taak is per 1 januari 2010 overgegaan van de NOS naar een nieuwe stichting, de NPO.

Landelijk Omroepbestel

Het betreft middelen die aan de landelijke publieke omroepen beschikbaar zijn gesteld.

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

Het betreft circa 1.170 bevoegde gezagsorganen van circa 7.360 instellingen. Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

Het betreft 325 bevoegde gezagsorganen van 650 onderwijsinstellingen. Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

Regionale Opleidingscentra (ROC's) en vakinstellingen

Het betreft circa 57 ROC’s. Een ROC is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en de Volwasseneductie in Nederland.

Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Het betreft 17 kenniscentra die de schakels vormen tussen het onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven. Ze ontwikkelen kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van deze leerbedrijven.

Instellingsbesturen hogescholen

Het betreft middelen die rechtstreeks aan de circa 33 door OCW bekostigde hogescholen beschikbaar worden gesteld.

Instellingsbesturen universiteiten

Het betreft middelen die rechtstreeks aan de 16 door OCW bekostigde universiteiten (excl. Open Universiteit) beschikbaar zijn gesteld.

Open Universiteit Nederland

De Open Universiteit ontwikkelt, verzorgt en bevordert, samenwerkend in netwerken en allianties, hoogwaardig en innovatief hoger afstandsonderwijs.

Academische Ziekenhuizen

Het betreft de middelen voor de 8 ziekenhuizen die verbonden zijn aan een universiteit ten behoeve van de opleiding van artsen en ten behoeve van onderzoek.

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

De NVAO borgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Zij beoordeelt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van de opleidingen, verleent accreditatie, toetst nieuwe opleidingen en de instellingstoets kwaliteitszorg. Daarnaast levert de NVAO een bijdrage aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en bevordert zij de internationale samenwerking om tot afstemming en samenhang binnen de Europese hoger onderwijsruimte te komen.

Rijksmusea

Het betreft 17 musea die vallen onder de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten.

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

De KNAW bevordert als forum, geweten en stem van de wetenschap de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.

Koninklijke Bibliotheek (KB)

De KB brengt als de nationale bibliotheek van Nederland mensen en informatie samen. De KB speelt voorts een centrale rol in de Nederlandse (wetenschappelijke) informatiestructuur en bevordert de duurzame toegang tot digitale informatie in (inter)nationaal verband

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

De NWO heeft als taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2014 zijn de middelen voor het RAAK-programma (voormalige Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen) ingebed in de bekostiging bij NWO.

Stichting Participatiefonds (PF)

Het PF is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het PF betaalt de uitkeringskosten van ontslagen personeel. Daarnaast ondersteunt het PF schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid en individuele medewerkers die werkloos zijn met trainingen en cursussen.

Stichting Vervangingsfonds (VF)

Het VF betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel en heeft als taak het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel in het primair onderwijs door de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en het personeelsbeleid te verbeteren.

Stimuleringsfonds voor de Pers

Het fonds heeft ten doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.

College voor Examens (CVE)

Het College voor Examens (CvE) bestaat sinds 1 oktober 2009. Het is ontstaan uit een samenvoeging van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO), de Staatsexamencommissie VO en de Staatsexamencommissie Nederlands als Tweede taal (NT2).

Het College is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs en staatsexamens Nederlands als tweede taal.

Licence