Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Algemene Doelstelling

Op dit artikel worden de IenM brede programma uitgaven verantwoord.

Beleidswijzigingen

Ontvangsten ten behoeve van uitgaven van onderzoeken (en aldus programmamiddelen) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden voortaan op dit artikel begroot en verantwoord. Tot de begroting van 2013 vond dit, in strijd met Verantwoord Begroten, plaats op het artikel van het apparaat van het Kerndepartement (artikel 98), waar nu enkel de apparaatuitgaven van het PBL worden begroot en verantwoord.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 97 Algemeen departement (x € 1.000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

27.276

27.877

27.205

24.975

25.332

25.305

25.412

Uitgaven

23.222

31.153

27.206

24.976

25.333

25.306

25.412

Waarvan juridisch verplicht

   

46%

       

97.01

IenM-brede programmamiddelen

23.222

31.153

27.206

24.976

25.333

25.306

25.412

97.01.01

Opdrachten

20.306

23.450

19.816

18.994

19.343

19.318

19.427

 

– Regeringsvliegtuig

7.405

7.121

6.681

6.675

6.655

6.651

6.648

 

– Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving

 

6.953

4.089

3.854

3.555

3.500

3.500

 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

2.608

2.277

1.902

1.907

1.916

1.921

2.002

 

– Overige opdrachten

10.293

7.099

7.144

6.558

7.217

7.246

7.277

97.01.02

Subsidies

1.800

1.700

1.400

       
 

– Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek(NWO)

1.800

1.700

1.400

       

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

615

606

607

605

607

607

607

 

– waarvan bijdrage aan RWS

615

606

607

605

607

607

607

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

500

20

         

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.400

5.377

5.383

5.377

5.383

5.381

5.378

 

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.400

5.377

5.383

5.377

5.383

5.381

5.378

 

Ontvangsten

2.580

6.285

3.873

3.373

3.373

3.373

3.373

Budgetflexibiliteit

Het bedrag dat juridisch verplicht is heeft met name betrekking op het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing, enkele onderzoeksprojecten, de subsidies aan het NWO voor het programma Duurzame Bereikbaarheid Randstad en de bijdrage aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB).

Het restant heeft met name betrekking op uitgaven voor grote publiekscampagnes als van A naar Beter en artikeloverstijgende onderzoeksopdrachten van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken.

97.01.01 Opdrachten

Toelichting op de financiële instrumenten

Regeringsvliegtuig

Dit betreft de uitgaven van IenM voor het onderhoud en de exploitatie van het Regeringsvliegtuig.

Onderzoeken PBL

Betreft uitgaven ten behoeve van onderzoeksactiviteiten van PBL, zoals aanschaf van databestanden, ontwikkeling van modellen, uitbesteding van onderzoek en vervaardiging van publicaties. Voor nieuws en publicaties van het PBL zie de website van het PBL27.

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)

Het beleid op het gebied van Crisisbeheersing is het laatste decennium flink in ontwikkeling. Dit is vooral veroorzaakt door andere vormen van crisis (terreuraanslagen, extreme weersomstandigheden en infectieziekten) en door de internationale dimensies van crisis. DCC is verantwoordelijk voor een effectief crisisbeheersingsbeleid en een professionele aanpak van crisis. De hoofdtaak van het DCC is het voorbereiden van het Ministerie van IenM op het beheersen van crisis.

Overige opdrachten

Dit betreft voornamelijk de uitgaven die worden gedaan inzake grote publiekscampagnes als van A naar Beter28, alsmede artikeloverstijgende onderzoeksopdrachten van bijvoorbeeld het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid29, op het gebied van Kennis, Innovatie en Strategie alsmede Bestuurlijke en Juridische Zaken.

97.01.02 Subsidies

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Deze uitgaven hangen samen met de subsidie die IenM in samenwerking met EZ verstrekt aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek30 voor het onderzoeksprogramma Duurzame bereikbaarheid Randstad voor de periode 2008 tot en met 2014 (totaal € 9 mln tot maximaal € 9,5 mln).

97.01.03 Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft de bijdrage aan RWS voor de capaciteitsinzet in het kader van beleidsondersteuning en advies.

97.01.06 Bijdrage aan ZBO en RWT’s

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

Deze uitgaven hangen samen met de subsidie die IenM verstrekt aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak31. De StAB adviseert, door middel van deskundigenberichten, op verzoek van de Raad van State en de rechtbanken over geschillen op het terrein van de fysieke leefomgeving zoals milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade.

97.09 Ontvangsten

Op dit artikel worden de ontvangsten geraamd die IenM onder andere ontvangt voor het Regeringsvliegtuig en voor onderzoeken van het PBL.

Artikel 98: Apparaat van het kerndepartement

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van IenM met uitzondering van de Staf Deltacommissaris en de agentschappen ILT, KNMI, NEa en RWS. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en materieel voor het kerndepartement.

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

372.688

362.141

323.235

291.203

301.302

259.877

259.315

Uitgaven

372.668

361.761

319.700

303.177

302.839

258.987

259.303

Personele uitgaven

238.046

225.406

196.582

181.677

174.143

171.347

166.726

– waarvan eigen personeel

207.429

197.271

173.746

161.613

155.473

150.965

146.979

– waarvan externe inhuur

13.913

12.907

9.752

7.982

7.346

6.951

6.316

– waarvan postactieven

16.704

15.228

13.084

12.082

11.324

13.431

13.431

Materiële uitgaven

134.622

136.355

123.118

121.500

128.696

87.640

92.577

– waarvan ICT

53.908

46.164

33.210

32.768

32.136

31.618

30.887

– waarvan bijdrage aan SSO's

54.509

50.419

40.260

39.758

55.487

35.196

34.356

Ontvangsten

9.732

15.694

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

In de genoemde bedragen is de taakstelling Rutte II op het apparaat verwerkt die in 2016 begint en vanaf 2018 structureel doorwerkt. Deze taakstelling is per 1e Suppletoire wet 2013 ingevuld (zie Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 XII nr. 2, onder punt 2.1, «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties», onderdeel «Regeerakkoord Rutte II: Bruggen slaan»). Zie ook de verdeling en de toelichting zoals hieronder opgenomen in het onderdeel «Taakstelling Rutte II».

Personele uitgaven

Dit betreft alle uitgaven van het eigen personeel, de externe inhuur en postactieven voor het kerndepartement. Onder eigen personeel vallen de loonkosten en de uitgaven voor de personele exploitatie. Onder loonkosten wordt verstaan alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers, zoals salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, vergoedingen voor inbesteding van personeel, toelagen, toeslagen en vergoedingen, gratificaties, onkostenvergoedingen waaronder woon-werkverkeer (ook collectieve inkoop openbaar vervoerskaarten), sociale lasten en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, pensioenpremies en de eindheffing loonbelasting. Onder personele exploitatie worden andere personele uitgaven verstaan zoals verhuiskosten, dienstreizen, werving en selectie, keuringen, assesments, outplacement, loopbaanbegeleiding en re-integratie, arbeidsgezondheidskundige begeleiding, werkplekaanpassing, uitbesteding arbo-dienstverlening, bedrijfshulpverlening, representatie voor eigen personeel, opleiding, coaching, training, bezoek van symposia en congressen, personeelsevenementen, bijeenkomsten en recepties, noodzakelijke contributies van personeel, uitgaven sociaal flankerend beleid en dergelijke. Onder postactieven wordt verstaan alle uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel, voor zover niet ten laste komend van derden (pensioen- of uitkeringsfonds) zoals Functioneel leeftijdsontslag (FLO), werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van derden.

Materieel Kerndepartement

Dit betreft materieeluitgaven van het kerndepartement waarvoor geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties. De bijdrage aan de Shared Services Organisaties betreft onder andere P-Direkt (Salarisbedrijf van het Rijk), FM Haaglanden en de Rijksgebouwendienst. De hogere uitgaven bijdragen aan SSO’s in 2016 worden veroorzaakt door een eenmalige bijdrage van het Ministerie van Financiën aan het Ministerie van IenM als gevolg van gemaakte afspraken in het kader van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Deze bijdrage is reeds bij voorjaarsnota 2012 verwerkt.

Apparaatsuitgaven per dienstonderdeel van het kerndepartement (x € 1.000)
 

319.700

Directoraat-Generaal Bereikbaarheid

34.565

Directoraat-Generaal Milieu en Internationale Coördinatie

31.293

Directoraat-Generaal Ruimte en Water

28.225

Beleids- en Bestuursondersteuning

38.077

Financiën en Bedrijfsvoering

164.515

Planbureau voor de Leefomgeving

23.025

Deze tabel splitst de apparaatsuitgaven van het kerndepartement per integratieonderdeel uit voor het jaar 2014.

Extracomptabele verwijzingen

Apparaatskosten Staf Deltacommissaris (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal apparaatskosten Staf Deltacommissaris

2.260

1.965

1.852

1.821

1.770

1.720

De apparaatskosten van de Staf van de Deltacommissaris worden in lijn met de Waterwet op het Deltafonds begroot en verantwoord (zie artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Deltafonds).

Apparaatskosten Agentschappen en ZBO’s/RWT’s (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal apparaatskosten agentschappen

1.248.880

1.253.542

1.167.055

1.117.457

1.071.767

1.038.878

ILT

136.672

147.535

141.768

138.792

136.063

132.883

KNMI

58.487

46.832

42.160

41.192

40.813

40.382

NEA

6.485

7.441

7.501

6.689

6.603

6.732

RWS

1.047.236

1.051.734

975.625

930.784

888.288

858.881

Vier agentschappen vallen onder IenM: De Inspectie voor de leefomgeving en transport (ILT), het Koninklijk Nederlands metereologisch instituut (KNMI), de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en Rijkswaterstaat (RWS). Bovenstaand zijn de begrote apparaatskosten van deze agentschappen opgenomen. IenM draagt hier deels aan bij. Voor nadere uitsplitsingen en toelichtingen wordt verwezen naar de agentschapsparagraven.

Apparaatskosten ZBO's en RWT's (x € 1.000)
 

2014

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

569.383

ProRail1

397.000

Kadaster

167.000

StAB

5.383

1

Zie ook bijlage 6 van de begroting Infrastructuurfonds

IenM verstrekt bijdragen aan drie begrotingsgefinancierde ZBO’s/RWT’s: Prorail, Kadaster en StAB.

Voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van IenM zie bijlage 1 van deze begroting.

Taakstelling Rutte II

Binnen IenM is de taakstelling Rutte II verdeeld naar alle verschillende onderdelen van het Ministerie (inclusief agentschappen en ZBO’s). Onderstaande tabel geeft de totale verdeling weer.

Tabel verdeling taakstelling Rutte II 2016–2018 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Kerndepartement

– 15.138

– 40.807

– 37.320

– 37.320

Agentschappen

       
 

NEa

– 90

– 180

– 269

– 269

 

KNMI

– 261

– 519

– 777

– 777

 

ILT

– 1.726

– 3.430

– 5.135

– 5.135

 

RWS

– 18.289

– 37.972

– 53.100

– 53.100

ZBO's

         
 

Kadaster

– 310

– 618

– 924

– 924

Overig

         
 

RIVM

– 361

– 824

– 1.000

– 1.000

 

Prorail

– 6.825

– 13.650

– 20.475

– 20.475

Totale taakstelling

– 43.000

– 98.000

– 119.000

– 119.000

Toelichting

De verdeling is gebaseerd op een generieke efficiencykorting op de apparaatuitgaven voor alle onderdelen. Voor RWS geldt daar bovenop nog een korting op de apparaatuitgaven samenhangend met de verlaging van de productieopgave van RWS als gevolg van de taakstellingen op het Infrastructuurfonds. De bijdrage van IenM aan het RIVM (VWS) wordt aangeslagen pro-rato de totale aan IenM bij Regeerakkoord opgelegde apparaattaakstelling.

Op basis van nog concreet uit te werken maatregelen zal door de afzonderlijke dienstonderdelen in een later stadium een nadere invulling van de taakstelling plaatsvinden en zicht ontstaan op de consequenties voor de formatie van de afzonderlijke dienstonderdelen.

Invulling motie Van Hijum

De Tweede Kamer heeft inzicht gevraagd in de effecten van de stapeling van taakstellingen op de (grote) uitvoeringsorganisaties. Onderstaande tabel geeft inzicht in de taakstellingen van RWS.

Organisatie

Taakstelling

2013

2014

2015

2016

2017

2018

RWS

Coalitieakkoord 2010, totale bezuiniging

– 56.572

– 121.550

– 158.716

– 166.414

– 174.615

– 182.817

 

Coalitieakkoord 2012, totale bezuiniging Intensivering

   

– 18.289

– 37.972

– 53.100

Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en onvoorzien

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient hoofdzakelijk als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenM begroting, zoals loon-en prijsbijstelling. IenM draagt vanaf 2014 structureel € 18,3 miljoen bij aan de bezuiniging op de collectieve sector uit het maatregelpakket van € 6 miljard waartoe in augustus 2013 is besloten. Voorlopig is deze korting van de IenM begroting op artikel 99 Nominaal en onvoorzien verwerkt. Bij Voorjaarsnota 2014 zal deze korting op de beleidsartikelen van Hoofdstuk XII en de productartikelen van de fondsen worden verwerkt.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

0

0

– 14.543

– 8.628

– 14.627

– 19.329

– 13.462

Uitgaven

0

0

– 14.543

– 8.628

– 14.627

– 19.329

– 13.462

Licence