Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Introductie

De werkzaamheden van het KNMI zijn gericht op de algemene doelstelling van het KNMI: bijdragen aan de veiligheid, de economie en een duurzaam milieu in en van Nederland met informatie, kennis en data op het gebied van meteorologie en seismologie.

De KNMI richt zich op de publieke taken. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI, die op 1 maart 2002 in werking is getreden. De daarbij behorende Ministeriële regeling is op 5 juli 2002 in werking getreden.

De Wet op het KNMI zal worden ingetrokken op grond van de evaluatie van de Wet op het KNMI. Daarvoor in de plaats zal een «wet op de meteorologie en seismologie» komen die regelt wat de zorgplichten (publieke taken) van de Minister zijn op het gebied van weer, klimaat en aardbevingen. Tevens zal een ministeriële regeling worden opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe deze publieke taken worden uitgevoerd door het KNMI. De verantwoordelijkheid voor publieke taken op het gebied van weer, klimaat en aardbevingen (zorgplicht) en de wijze waarop hier invulling aan gegeven wordt (uitvoering) worden op deze manier ontkoppeld. Dit maakt het voor de toekomst makkelijker om in te spelen op zich in de toekomst voordoende ontwikkelingen.

Producten en diensten

Om de bovengenoemde algemene beleidsdoelstelling te bereiken levert het KNMI voortdurend informatie, kennis en data op het gebied van meteorologie en seismologie. Deze worden permanent «up to date» gehouden volgens de modernste inzichten van wetenschap en techniek. Informatie, kennis en data moeten ook effectief op de plaatsen terechtkomen waar ze daadwerkelijk nodig zijn: bij burgers, brandweer, politie, water- en wegbeheerders, luchtvaartautoriteiten, bedrijven, beleidsmakers en rampenbestrijders. Daarbij spelen ook de particuliere weerbureaus en de media een belangrijke rol. Het KNMI heeft zijn producten en diensten ingedeeld in de productgroepen Meteorologie en Seismologie. Daarnaast wordt Aardobservatie als product onderscheiden. Meetbare gegevens voor deze productgroepen zijn opgenomen in het beleidsartikel 23.

Begroting van baten en lasten

De begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 van het agentschap KNMI (x € 1.000)
 

Realisatie 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet IenM

42.814

47.109

36.408

41.744

43.780

47.340

39.901

Omzet overige departementen

1.165

1.155

1.155

1.155

1.155

1.155

1.155

Omzet derden

20.240

18.385

18.985

18.985

18.985

18.985

18.985

Rentebaten

25

25

25

25

25

25

25

Vrijval voorzieningen

3

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

64.247

66.674

56.573

61.909

63.945

67.505

60.066

               

Lasten

             

apparaatskosten

46.758

46.832

42.160

41.192

40.813

40.382

40.949

– personele kosten

32.980

32.038

28.931

28.214

27.871

27.519

27.181

* waarvan eigen personeel

30.715

30.456

28.519

27.802

27.459

27.107

26.769

* waarvan externe inhuur

2.265

1.582

412

412

412

412

412

– materiele kosten

13.778

14.797

13.230

12.978

12.942

12.863

13.768

* waarvan apparaat ICT

 

2.391

2.391

2.391

2.391

2.391

2.391

* waarvan bijdrage aan SSO's

 

3.005

3.005

3.005

3.005

3.005

3.005

Aardobservatie

11.729

16.090

10.728

17.033

19.448

23.439

15.433

rentelasten

278

280

280

280

280

280

280

afschrijvingskosten

             

– materieel

2.745

3.469

3.404

3.404

3.404

3.404

3.404

* waarvan apparaat ICT

 

1.986

1.986

1.986

1.986

1.986

1.986

– immaterieel

             

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

1.471

           

Totaal lasten

62.981

66.674

56.573

61.909

63.945

67.505

60.066

               

Saldo van baten en lasten

1.266

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM betreft een vergoeding voor de producten op het gebied van meteorologie, seismologie en aardobservatie. Het betreft zowel een vergoeding voor de publieke taken als de vergoeding van RWS, ILT en beleids-DG’s voor de niet-publieke taken.

In de jaren 2016 en verder is de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord Rutte II verwerkt op zowel de omzet IenM als op de apparaatskosten.

Verdeling Taakstelling Rutte II 2016–2018 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Structureel

Hoofdstuk XII

           

KNMI

– 261

– 519

– 777

– 777

De taakstelling is vooralsnog over de budgetten voor personeel, inhuur en materieel verwerkt. Op basis van de nadere uitwerking in concrete maatregelen zal in een later stadium nog een herverdeling plaatsvinden. Voor nadere informatie over de verwerking van de Taakstelling Rutte II wordt verwezen naar artikel 98.

Specificatie omzet IenM (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Hoofdstuk XII

           

Artikel 11 Waterkwantiteit

713

473

400

400

400

400

Artikel 16 Spoor

74

74

       

Artikel 17 Luchtvaart

16

23

       

Artikel 19 Klimaat

261

218

218

218

218

218

Artikel 23 Meteorologie en seismologie

42.042

33.190

38.696

40.732

44.292

35.870

Inzet middelen balans

1.300

         

Bijdrage ILT

204

204

204

204

204

204

Bijdrage RWS

2.499

2.226

2.226

2.226

2.226

3.209

Totaal

47.109

36.408

41.744

43.780

47.340

39.901

Van totale omzet IenM

           

*apparaats- en afschrijvingskosten en rentelasten

31.019

25.680

24.711

24.332

23.901

24.468

* programma

16.090

10.728

17.033

19.448

23.439

15.433

De bedragen per product zijn:

Bedragen x € 1.000
 

Realisatie 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Meteorologie

31.273

29.430

25.140

Seismologie

1.431

1.589

540

Aardobservatie

10.110

16.090

10.728

Totaal

42.814

47.109

36.408

Omzet overige departementen

De opbrengst overige departementen heeft betrekking op van andere Ministeries ontvangen vergoedingen voor de inzet van KNMI-capaciteit voor het hen verzochte maatwerk.

(x € 1.000)
 

2014

Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu

355

Het Ministerie van Defensie

800

Totaal

1.155

De bijdrage van het Ministerie van Defensie is een bijdrage voor onderhoud infrastructuur. De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het Kernstopverdrag en de Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het kader van de Mijnbouwwet.

Omzet derden

Bedragen x € 1.000
 

Realisatie 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Opbrengsten luchtvaart

9.546

9.384

9.384

Projecten extern gefinancierd

9.640

8.000

8.000

Dataverstrekkingen en licenties

489

415

415

Overige opbrengsten

565

586

1.186

Totaal

20.240

18.385

18.985

Opbrengsten luchtvaart zijn inkomsten uit een drietal tarieven die via Eurocontrol of LVNL bij luchtvaartmaatschappijen in rekening worden gebracht. Projecten extern gefinancierd bestaat uit gelden van de Europese Unie, ESA/Estec, Universiteiten en NSO ter financiering van onderzoeksprojecten in de meteorologie. De opbrengsten dataverstrekking en licenties bestaan uit ontvangsten van voornamelijk weerproviders voor door het KNMI aan hen geleverde meteorologische data.

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

Bedragen x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal fte

389

362

353

348

339

334

Eigen personeelskosten

30.456

28.519

27.802

27.459

27.107

26.769

Inhuur

1 582

412

412

412

412

412

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT, huisvesting, communicatie etc.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over het jaar 2014 van het agentschap KNMI (x € 1.000)
   

Stand slowet 2012

2013 Ontwerpbegroting

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekening

17.129

19.082

17.487

18.300

19.355

21.241

22.933

                 

2.

Totaal operationele kasstroom

5.147

2.805

3.049

3.105

3.305

3.305

3.305

                 

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 1.053

– 5.119

– 4.957

– 2.162

– 1.950

– 3.000

– 3.000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+/+)

2

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 1.051

– 5.119

– 4.957

– 2.162

– 1.950

– 3.000

– 3.000

                 

4a.

Eenmalige uitkeringen aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 2.143

– 1.765

– 1.623

– 1.838

– 1.418

– 1.613

– 2.230

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

 

2.484

4.345

1.950

1.950

1.950

1.950

4.

Totaal financieringskasstroom

– 2.143

719

2.722

112

532

1.387

770

                 

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

19.082

17.487

18.300

19.355

21.241

22.933

24.008

 

(maximale roodstand 0,5 miljoen €)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen.

Investeringskasstroom

Investeringen vinden vooral plaats in waarneemapparatuur en computersystemen. In verband met de ontwikkelingen rond vraagsturing is de toekomstige investeringsomvang moeilijk in te schatten.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën betreft investeringen in 2013.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Doelmatigheidsindicatoren
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kostprijzen per product (groep)

           

– percentage overhead1

100

100

100

100

100

100

– fte's overhead1

100

93

91

90

87

86

             

Tarieven/uur1

100

99

100

100

102

102

             

Omzet per produktgroep

           

– Meteorologie

48.966

45.101

44.350

43.991

43.615

43.213

– Seismologie

1.990

1.842

1.795

1.775

1.746

1.732

– Aardobservatie

16.090

10.728

17.033

19.448

23.439

15.433

             

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

389

362

353

348

338

334

             

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

             

Algemene weersverwachtingen en adviezen

           

– afwijking min.temperatuur (°C)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– afwijking max.temperatuur (°C)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

Maritieme verwachtingen

           

– tijdigheid marifoonbericht (%)

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

1

2013 = 100

Toelichting

De bezuinigingen slaan bij het KNMI voornamelijk neer op de personele kosten. Zowel de fte’s overhead als de fte’s productief zullen in ongeveer gelijke verhoudingen verminderen. Het percentrage overhead zal daardoor niet veranderen. De tarieven per uur zullen stijgen omdat de materiële- en afschrijvingskosten met minder fte terugverdiend moeten worden.

Licence