Base description which applies to whole site

Rijkswaterstaat (RWS)

Introductie

RWS is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van IenM die, in opdracht van de Minister en de Staatssecretaris van IenM, de nationale infrastructurele netwerken in Nederland aanlegt, beheert en ontwikkelt.

RWS werkt aan:

 • droge voeten;

 • voldoende en schoon water;

 • vlot en veilig verkeer over water en weg;

 • bruikbare en betrouwbare informatie.

Het Ministerie van IenM kent een scheiding tussen beleid, toezicht en uitvoering. RWS fungeert hierbij als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie. Het formuleren van beleid is belegd bij de beleids-Directoraten-Generaal. Dit betekent dat de doelstellingen van het agentschap afhankelijk zijn van de (veelal lange termijn) beleidsdoelstellingen en kaders welke door IenM worden aangegeven. Deze beleidsdoelen zijn geformuleerd in de beleidsartikelen van de begroting van Hoofdstuk XII.

Producten en diensten

RWS treedt op als manager van het gebruik van een aantal hoofdinfrastructuur-netwerken (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdwatersystemen), als beheerder van die netwerken, als realisator van uitbreidingen van deze netwerken en als adviseur voor het ten aanzien hiervan te voeren beleid. RWS voert deze taken uit vanuit een netwerkbenadering. Belangrijkste producten zijn:

 • Verkeersmanagement: het inzetten van instrumenten en hulpmiddelen om vraag en aanbod op elk moment zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en om het verkeersaanbod zo goed mogelijk af te wikkelen. Het betreft vooral bediening van instrumenten en objecten, verstrekken van route-informatie en incidentmanagement.

 • Watermanagement: reguleren van de hoeveelheden water in het hoofdwatersysteem en van de kwaliteit daarvan, door het hanteren van de te onderscheiden categorieën «vasthouden/bergen/afvoeren» en «schoonhouden/scheiden/zuiveren».

 • Beheer, onderhoud & ontwikkeling: instandhouding van objecten en areaal op een vooruitstrevende, toekomstgerichte manier, gericht op het ook in technische zin steeds verder ontwikkelen van het netwerk of systeem. Dit product voegt dus kwaliteit toe aan het netwerk.

 • Aanleg: dit betreft investeringen om de functionaliteit van het netwerk te vergroten. Nieuwe verbindingen of verbreding van bestaande. Sleutelwoord: capaciteitsvergroting.

 • Beleidsondersteuning en -advisering: het uitvoeren van studies of het leveren van bijdragen daaraan, adviezen met betrekking tot beleidsnota’s en de uitvoerbaarheid van beleid.

 • Leveren van kennis en expertise: ten behoeve van beleidsondersteuning en -advisering, grote (aanleg)projecten en aansturing projecten en uitvoeringsorganisaties, het verstrekken van subsidies en basisinformatie.

Begroting van baten en lasten

De begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 van het agentschap RWS (x € 1.000)

Totaal

Realisatie 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet IenM

2.230.363

2.319.447

2.167.682

2.079.456

2.059.533

2.001.912

1.950.649

Omzet nutv werkzaamheden

 

89.823

         

Omzet overige departementen

34.899

27.109

26.744

25.739

25.738

25.738

25.738

Omzet derden

104.656

96.623

136.754

136.754

136.754

136.754

136.754

Rentebaten

895

800

800

800

800

800

800

Bijzondere baten

2.773

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Vrijval voorziening

1.011

           

Totaal baten

2.374.597

2.543.802

2.341.980

2.252.749

2.232.825

2.175.204

2.123.941

               

Lasten

             

Apparaatskosten

1.047.236

1.051.734

975.625

930.784

888.288

858.881

845.547

– Personele kosten

748.033

769.834

717.445

687.404

662.304

640.688

631.648

* waarvan eigen personeel

687.413

700.090

657.111

639.461

623.586

603.962

595.508

* waarvan externe inhuur

60.620

69.744

60.334

47.943

38.718

36.727

36.140

– Materiële kosten

299.203

281.900

258.180

243.381

225.984

218.192

213.899

* waarvan apparaat ICT

 

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

* waarvan bijdrage aan SSO's

59.689

56.410

55.503

56.492

57.601

57.601

Onderhoud

1.247.730

1.420.326

1.294.613

1.250.222

1.275.795

1.244.581

1.206.652

Rentelasten

7.751

8.748

8.748

8.748

8.748

8.748

8.748

Afschrijvingskosten

50.588

53.994

53.994

53.994

53.994

53.994

53.994

– materieel

48.546

52.019

52.019

52.019

52.019

52.019

52.019

waarvan apparaat ICT

 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

– immaterieel

2.042

1.975

1.975

1.975

1.975

1.975

1.975

Dotaties

4.000

           

Bijzondere lasten

3.452

           

Totaal lasten

2.360.757

2.534.802

2.332.980

2.243.749

2.223.825

2.166.204

2.114.941

Saldo van baten en lasten

13.840

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

8.846

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

te verdelen resultaat

4.994

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM betreft de omzet uit hoofde van activiteiten (en de daarmee samenhangende producten) die RWS verricht voor IenM. De omzet IenM is onder andere een vergoeding voor:

 • het beheer en onderhoud van de infrastructuur en waterkwaliteit;

 • de apparaatskosten (personeel en materieel) van RWS die verband houden met de aanleg, verkeers- & watermanagement en onderhoud van infrastructuur;

 • de capaciteit die RWS levert in het kader van zijn kennis- en adviestaken en de activiteiten in het kader van RWS-Leefomgeving.

Met name als gevolg van schommelingen in de beschikbaarheid van middelen voor beheer en onderhoud door de jaren heen, fluctueert de post omzet IenM.

In de jaren 2016 en verder is de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord Rutte II verwerkt op zowel de omzet IenM als op de apparaatskosten.

Verdeling Taakstelling Rutte II 2016–2018 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Structureel

Totale taakstelling RWS

0

0

0

– 18.289

– 37.972

– 53.100

– 53.100

De taakstelling is vooralsnog over de budgetten voor personeel, inhuur en materieel verwerkt. Op basis van de nadere uitwerking in concrete maatregelen zal in een later stadium nog een herverdeling plaatsvinden. Voor nadere informatie over de verwerking van de Taakstelling Rutte II wordt verwezen naar artikel 98.

Specificatie omzet IenM (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Deltafonds artikel

471.907

404.129

391.077

372.777

369.192

364.748

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

7.248

7.100

4.550

1.100

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

30.117

1.203

1.258

2.361

11.260

133

Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

185.089

162.464

160.608

150.717

142.444

142.409

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

249.453

233.362

224.661

218.599

215.488

222.206

Infrastructuurfonds

1.730.355

1.630.187

1.592.008

1.604.461

1.557.546

1.511.634

Artikel 12 Hoofdwegennet

949.079

891.304

869.048

894.064

934.967

925.565

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

507.951

521.180

513.309

526.569

457.109

436.403

Artikel 18 overige uitgaven

273.325

217.703

209.651

183.827

165.469

149.666

Hoofdstuk XII

117.185

133.366

96.371

82.295

75.174

74.267

Artikel 11 Waterkwantiteit

19.390

18.943

18.299

18.199

18.199

18.199

Artikel 12 Waterkwaliteit

65.893

78.944

41.630

39.446

36.264

35.681

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

10.503

8.578

7.821

5.582

5.444

5.444

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

2.993

2.936

2.948

2.948

2.948

2.948

Artikel 15 Openbaar Vervoer

995

995

995

995

995

995

Artikel 16 Spoor

63

Artikel 17 Luchtvaart

48

10.048

11.898

2.948

48

48

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

1.705

1.705

1.705

1.705

1.705

1.705

Artikel 19 Klimaat

6.866

3.101

2.984

2.735

1.760

1.760

Artikel 20 Lucht en geluid

1.205

1.292

1.047

847

835

597

Artikel 21 Duurzaamheid

3.701

3.663

3.663

3.663

3.663

3.663

Artikel 22 Externe veiligheid en risico's

3.217

2.554

2.776

2.620

2.706

2.620

Artikel 97 Algemeen departement

606

607

605

607

607

607

Totaal

2.319.447

2.167.682

2.079.456

2.059.533

2.001.912

1.950.649

Van totale omzet IenM

           

* apparaats- en afschrijvingskosten en rentelasten

1.088.290

1.011.150

967.314

924.819

895.411

882.077

* programma

1.231.157

1.156.532

1.112.141

1.134.714

1.106.500

1.068.571

Nog uit te voeren werkzaamheden

Dit betreft enerzijds middelen die RWS reeds in 2012 van het moederdepartement heeft ontvangen en bestemd waren voor werkzaamheden die gepland waren in 2012, maar waarvan de uitvoering is doorgeschoven naar 2013 (€ 89,9 mln).

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen heeft betrekking op van andere Ministeries ontvangen vergoedingen voor het gebruik van vaartuigen van de Rijksrederij.

Specificatie omzet overige departementen (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ministerie van Defensie

12.819

12.819

12.819

12.819

12.819

12.819

Ministerie van Financiën

5.900

5.900

5.900

5.900

5.900

5.900

Ministerie van Economische zaken

8.390

8.025

7.020

7.019

7.019

7.019

Totaal

27.109

26.744

25.739

25.738

25.738

25.738

Omzet derden

De omzet derden heeft betrekking op vergoedingen van onder meer provincies, gemeenten en de Europese Unie in het kader van het beheer en onderhoud van de infrastructuur en de kennis- en adviesfunctie. Daarnaast bevat deze post de verwachte opbrengsten uit schaderijdingen en schadevaringen ter dekking van de kosten van reparatiewerkzaamheden. Met ingang van 2014 zullen eveneens de beheeropbrengsten op het areaal ontvangen worden door RWS. Daarnaast is de Nationale Bewegwijzeringsdienst, die de bebording voor wegbeheerders verzorgd, toegevoegd aan RWS.

Specificatie omzet derden (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Schaderijdingen/schadevaringen

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Vergunningen WVO

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

Vergoeding provincies etc.

41.504

41.504

41.504

41.504

41.504

41.504

Opbrengsten bewegwijzeringsdienst

11.619

15.950

15.950

15.950

15.950

15.950

Beheeropbrengsten areaal

0

35.800

35.800

35.800

35.800

35.800

Totaal

96.623

136.754

136.754

136.754

136.754

136.754

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal fte's

9.258

8.758

8.483

8.236

8.000

7.808

eigen personeelskosten (x € 1.000)

700.090

657.111

639.461

623.586

603.962

595.508

inhuur (x € 1.000)

69.744

60.334

47.943

38.718

36.727

36.140

Toelichting

Drie dossiers zorgen bij RWS in de komende jaren voor een toename van het aantal ambtelijke fte met in totaal circa 500 fte.

 • Een deel van Agentschap-NL («Bodem+») wordt ingebed in de Unit Leefomgeving van RWS. Dit is vastgelegd in een protocol van Overdracht tussen de Minister van IenM en de Minister van EZ.

 • De Nationale Bewegwijzering Dienst (NBD) voorheen onderdeel van de ANWB, wordt bij RWS ondergebracht. Dit komt voort uit afspraken in het Nationale Mobiliteitsberaad over de gewenste verandering in de organisatie van de bewegwijzering. In de brief van de Minister van IenM aan de wegbeheerders in Nederland (d.d. 20 december 2010, kenmerk: IenM-BSK/2010/182057) wordt deze verandering toegelicht. Dekking van de apparaatskosten komt uit de externe tarifering.

 • RWS investeert in de Informatievoorzieningfunctie en heeft geconstateerd dat er een te grote afhankelijkheid bestaat van externe fte's en dat een kwaliteitsimpuls nodig is op specifieke Informatie Voorziening terreinen (industriële automatisering, beveiliging). Daarom vindt de komende jaren een omzetting plaats van 174 fte inhuur naar 249 fte. ambtelijke fte. De verwachting is dat deze omzetting kostenneutraal kan plaatsvinden aangezien de gemiddelde kosten van externe inhuur per fte substantieel hoger liggen dan de kosten per ambtelijke fte.

 

mutaties

FTE begroting 2013

8.754

Leefomgeving

210

Nationale Bewegwijzeringsdienst

45

Kwaliteitsimpuls IV

249

Totaal

9.258

Materiële kosten

De materiële kosten omvatten onder andere ICT, huisvesting, bureaukosten en communicatie.

Onderhoud

De kosten beheer en onderhoud hebben betrekking op de kosten die in rekening worden gebracht door derden (met name aannemers en ingenieursbureaus). Deze voeren werkzaamheden uit die direct bijdragen aan het beheer en de instandhouding van de infrastructuur. Daarnaast worden zowel de inhuur op niet-kerntaken in het primaire proces als de investeringen met betrekking tot het beheer van areaal verantwoord onder de post onderhoud. Tevens vindt er een bijdrage van € 2,2 mln in 2014 aan het KNMI plaats.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over het jaar 2014 van het agentschap RWS (x € 1.000)
   

stand slotwet 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2012+ stand depositorekening

262.740

149.204

72.075

84.769

97.563

117.357

135.551

2.

Totaal operationele kasstroom

146.784

– 35.829

53.994

53.994

53.994

53.994

53.994

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 31.922

– 53.800

– 76.100

– 82.000

– 39.000

– 39.000

– 39.000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

1.647

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 30.275

– 53.800

– 76.100

– 82.000

– 39.000

– 39.000

– 39.000

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

8.400

9.400

8.700

7.300

15.800

14.200

6.000

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 55.692

– 50.700

– 50.000

– 48.500

– 50.000

– 50.000

– 50.000

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

27.948

53.800

76.100

82.000

39.000

39.000

39.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 19.344

12.500

34.800

40.800

4.800

3.200

– 5.000

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2012 + stand depositorekening) (=1+2+3+4)

359.905

72.075

84.769

97.563

117.357

135.551

145.545

 

(maximale roodstand 0,5 miljoen Euro)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

Hieronder vallen de inkomsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering. Meerjarig wordt gestreefd naar een stabiel saldo van baten en lasten.

Investeringskasstroom

Hieronder vallen de verkopen van activa en de nieuwe investeringen. De investeringen hebben onder meer betrekking op een zoutloods, vervanging van vervoermiddelen en verbouwingen in verband met de reorganisatie.

Financieringskasstroom

Hieronder vallen alle geldstromen die gerelateerd zijn aan de financiering van het agentschap. RWS doet een beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën ter financiering van haar investeringen als agentschap. Daarnaast is in de begroting van het agentschap rekening gehouden met aflossing op deze leenfaciliteit. De storting door moederdepartement betreft de aflossing van de langlopende vordering die RWS heeft op het moederdepartement.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Doelmatigheidsindicatoren
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Apparaatskosten per eenheid areaal

           

Hoofdwegennet

27.748

25.456

24.027

23.180

22.504

22.336

Hoofdvaarwegennet

27.243

25.235

23.924

23.687

23.470

23.294

Hoofdwatersystemen

1.139

1.060

1.017

1.005

994

987

             

% Apparaatskosten tov omzet

           

% Apparaatskosten tov omzet

22%

18%

20%

22%

20%

21%

             

Tarieven per FTE

           

Kosten per FTE

121

120

118

117

116

117

             

Omzet agentschap per product

           

Hoofdwatersystemen

471.907

404.129

391.077

372.777

369.192

364.748

Hoofdwegen

949.079

891.304

869.048

894.064

934.967

925.565

Hoofdvaarwegen

507.951

521.180

513.309

526.569

457.109

436.403

Overig

390.510

351.069

306.022

266.122

240.643

223.933

TOTAAL

2.319.447

2.167.682

2.079.456

2.059.533

2.001.912

1.950.649

             

Bezetting

           

FTE formatie

9.258

8.758

8.483

8.236

8.000

7.808

% overhead

16,80%

16,80%

16,80%

16,80%

16,80%

16,80%

             

Exploitatiesaldo

           

Exploitatiesaldo

0%

0%

0%

0%

0%

0%

             

Gebruikerstevredenheid

           

publieksgerichtheid

67%

68%

70%

70%

70%

70%

gebruikerstevredenheid HWS

67%

68%

70%

70%

70%

70%

gebruikerstevredenheid HWN

77%

78%

80%

80%

80%

80%

gebruikerstevredenheid HVWN

72%

73%

75%

75%

75%

75%

             

Ontwikkeling pinwaarde

           

Hoofdwatersystemen

100

100

100

100

100

100

Hoofdwegen

100

100

100

100

100

100

Hoofdvaarwegen

100

100

100

100

100

100

Toelichting

Apparaatskosten per eenheid areaal

Deze indicator geeft informatie over hoe de kosten die het apparaat van RWS maakt voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud zich ontwikkelen ten opzichte van het areaal. Een dalende trend van de kosten per eenheid areaal geeft een indicatie van een toename in de efficiëntie van de organisatie op het gebied van Beheer en Onderhoud en Verkeersmanagement.

% Apparaatskosten tov omzet

Deze indicator geeft de verhouding weer tussen de kosten van het apparaat en de totale omzet (incl.GVKA-gelden) van RWS.

Kosten per FTE

Deze indicator geeft de ontwikkeling weer van de kosten (loonkosten en materiële kosten) per formatieve ambtelijke FTE. Wanneer deze kosten minder snel stijgen dan de loon- en prijsstijging dan kan dit een indicatie van een toename in doelmatigheid van de organisatie zijn.

Omzet per productgroep

In de tabel is de Opbrengst IenM uitgesplitst naar de verschillende netwerken.

Organisatiegrootte in FTE

Deze voorgeschreven indicator geeft aan hoe de ambtelijke formatie van RWS zich ontwikkelt.

Percentage overhead

Deze indicator geeft aan welk deel van het ambtelijke personeel (in FTE) binnen RWS zich bezig houdt met de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering bevat alle processen die ondersteunend zijn aan de organisatie. Het streven is daarbij voortdurend een optimale kwalitatieve en kwantitatieve omvang van de bedrijfsvoering.

Exploitatiesaldo (% van de omzet)

Deze voorgeschreven indicator toont de ontwikkeling van het exploitatiesaldo als percentage van de omzet.

Ontwikkeling PIN-waarden

De ontwikkeling van de PIN-waarden geeft een beeld hoe de ontwikkeling is in de toestand van het door RWS beheerde areaal. Het weergegeven cijfer betreft een index ten opzichte van het jaar 2013.

Gebruikerstevredenheid

Publieksgerichtheid: geeft aan hoe tevreden onze gebruikers en partners over RWS zijn als publieke dienstverlenende organisatie. Dan gaat het over zaken als «luisteren; verwachtingenmanagement; aanspreekbaarheid; houding en gedrag en de wijze waarop wij communiceren».

Gebruikerstevredenheid (per netwerk): geeft aan hoe tevreden onze gebruikers over de kwaliteit van onzedrie netwerken zijn. Denk daarbij aan veiligheid, doorstroming; kwaliteit infrastructuur en tijdige en betrouwbare informatievoorziening (gekoppeld aan de netwerken).

Licence