Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 8 Centraal Apparaat

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement / Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van Financiën, inclusief Domeinen Roerende Zaken en met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel inclusief personele exploitatie, inhuur externen en materieel (inclusief huisvesting en ICT) voor het kerndepartement.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid – Artikel 8 Centraal Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

205.091

244.188

242.985

237.076

233.493

233.618

233.620

               

Uitgaven

202.238

244.188

242.985

237.076

233.493

233.618

233.620

               

Personeel Kerndepartement

137.774

153.359

149.912

144.931

142.907

142.908

142.908

Eigen personeel

128.629

146.565

143.584

139.070

137.178

137.178

137.178

Inhuur externen

8.844

5.985

5.527

5.300

5.183

5.183

5.183

Overig personeel

301

809

801

561

546

547

547

               

Materieel Kerndepartement

64.464

90.829

93.073

92.145

90.586

90.710

90.712

waarvan ICT

7.714

11.977

9.631

9.361

8.876

8.878

8.899

waarvan bijdrage aan SSO's

38.790

43.107

43.181

43.291

43.159

43.277

43.208

waarvan overig materieel

17.960

35.745

40.261

39.493

38.551

38.555

38.605

               

Ontvangsten

38.909

69.622

61.018

62.747

60.779

60.965

60.965

Personeel Kerndepartement

Dit betreft alle personele uitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement inclusief Domeinen Roerende Zaken (DRZ). De inhuur is onder het rijksbreed afgesproken maximum van 10%.

Materieel Kerndepartement

Dit betreft de materieeluitgaven van het kerndepartement en omvat onder andere zaken aangaande diensten, middelen en communicatie. ICT bevat voornamelijk uitgaven voor projecten. De structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties zijn overgedragen aan het SSC-ICT per oktober 2013. De bijdrage aan Shared Service Organisaties betreft onder andere Digitale Werkomgeving Rijk (DWR), ICT, facilitaire dienstverlening, chauffeurs-diensten en de Rijksgebouwendienst.

De ontvangsten zijn in 2016 en latere jaren lager dan in 2015 vanwege éénmalige ontvangsten van Domeinen Roerende Zaken in 2015 door afroming van het eigen vermogen en overgang naar het kas-verplichtingenstelsel.

Verdeling apparaat (bedragen x € 1.000)

Verdeling apparaat (bedragen x € 1.000)

B. Totaal overzicht Apparaat Financiën

Per 1 januari 2015 is DRZ een directie van het Ministerie van Financiën en vallen de apparaatuitgaven onder de totale apparaatuitgaven van het kerndepartement. Voor de AFM, DNB en de Waarderingskamer wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat.

De onderstaande tabel geeft de totale apparaatuitgaven voor Financiën weer voor het kerndepartement inclusief de Belastingdienst, ZBO’s en RWT’s.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven incl. agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal apparaatsuitgaven Financiën

3.182.954

3.277.420

3.107.446

2.867.011

2.747.113

2.672.049

2.632.851

Kerndepartement

202.238

244.188

242.985

237.076

233.493

233.618

233.620

Belastingdienst

2.980.716

3.033.232

2.864.461

2.629.935

2.513.620

2.438.431

2.399.231

               

Totaal apparaatskosten Agentschappen

19.998

           

Domeinen Roerende Zaken

19.998

           
               

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

63.276

21.313

13.695

13.652

13.656

13.652

13.652

AFM

24.552

400

400

400

400

400

400

DNB

20.443

2.013

2.036

2.006

2.006

2.006

2.006

Waarderingskamer

1.181

1.250

1.259

1.246

1.250

1.246

1.246

NLFI

17.100

17.650

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

C. Tabel apparaatsuitgaven kerndepartement per DG

C.Tabel apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000)
 

2016

Totaal Kerndepartement

242.985

Generale Thesaurie

23.114

DG Rijksbegroting

21.483

SG-cluster

184.624

DG Fiscale Zaken

13.764

  • De Generale Thesaurie is verantwoordelijk voor goede financiële relaties met het buitenland, een goede werking van de financiële markten, het beheer van de staatsleningen en het beheer van deelnemingen in bedrijven.

  • Het directoraat-generaal Rijksbegroting is verantwoordelijk voor de kaderstelling rond het begrotingsbeleid (Comptabiliteitswet), de coördinatie van het begrotingsbeleid van de rijksoverheid en de beheersing van de uitgaven.

  • Het SG-cluster adviseert over het financieel-economisch beleid, ondersteunt de organisatieonderdelen, en behartigt een aantal rijksbrede functies zoals de auditfunctie en het beheer van roerende zaken.

  • Het directoraat-generaal Fiscale Zaken is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het fiscale beleid, van de fiscale wetgeving en van de belastingverdragen, het overleg over internationale fiscale regelingen en de uitvoering van deze verdragen.

  • Het directoraat-generaal Belastingdienst is verantwoordelijk voor de strategie en de ontwikkeling van het beleid van de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt voor de heffing en inning van het belastinggeld. De apparaatsuitgaven van DG Belastingdienst worden verantwoord onder artikel 1 Belastingdienst.

D. Taakstellingen

De taakstellingen die het kerndepartement en de Belastingdienst opgelegd hebben gekregen voor de apparaatuitgaven, zijn vermeld in onderstaande tabellen.

Taakstelling Belastingdienst sinds Rutte I (bedragen x € 1.000)

Taakstelling

2014

2015

2016

2017

struct.

Coalitieakkoord 2010, totale bezuiniging

– 124.275

– 165.459

– 172.484

– 179.636

– 187.707

Coalitieakkoord 2012, totale bezuiniging

   

– 46.248

– 103.469

– 125.655

Extracomptabele tabel invulling taakstelling Rutte II (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Struct.

Departementale taakstelling (totaal)

49.703

111.208

135.055

135.055

         

Kerndepartement

3.455

7.739

9.400

9.400

Belastingdienst

46.248

103.469

125.655

125.655

         

Agentschappen

0

0

0

0

         

ZBO's

       

Waarderingskamer

0

0

0

0

Autoriteit Financiele Markten (AFM)

0

0

0

0

De Nederlandse Bank (DNB)

0

0

0

0

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

0

0

0

0

Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI)

0

0

0

0

Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO)

0

0

0

0

Totaal ZBO's

0

0

0

0

         

Nog in te vullen

0

0

0

0

Licence