Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Bedragen x € 1.000
 

(1)

Stand vastgestelde begroting 2017

(2)

Mutaties 1e

suppletoire begroting 2017

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotverschillen

(+ of -)

VERPLICHTINGEN

13.472.436

56.676

– 888.683

12.640.429

8.618.677

– 4.021.752

Waarvan garantieverplichtingen

66.600

 

– 20.700

45.900

11.050

– 34.850

UITGAVEN

1.902.455

22.754

– 15.395

1.909.814

1.887.248

– 22.566

             

Subsidies

1.663.412

7.774

– 16.374

1.654.812

1.635.472

– 19.340

Topsectoren Energie

           

– tenderregeling Energie-innovatie

33.088

 

10.587

43.675

38.791

– 4.884

– SDE+projecten

48.600

 

25

48.625

30.934

– 17.691

Energie-innovatie (IA)

2.368

 

5.202

7.570

7.098

– 472

Green Deal

3.000

– 424

3.010

5.586

4.997

– 589

Energieakkoord

           

– Demonstratie-regeling Energie Innovatie (DEI)

   

– 15.044

25.956

21.931

– 4.025

– Projecten Energieakkoord SER

41.000

 

– 1.069

2.520

733

– 1.787

– Overig

4.089

– 500

250

250

 

250

MEP

187.847

 

– 4.000

183.847

149.960

– 33.887

SDE

613.605

3.780

3.000

620.385

552.127

– 68.258

SDE+

653.197

– 85.809

– 16.528

550.860

321.514

– 229.346

Storting in begrotingsreserve duurzame energie

       

377.819

377.819

ISDE-regeling

 

77.800

 

77.800

50.927

– 26.873

Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)

61.045

6.227

– 5.000

62.272

53.477

– 8.795

CCS

4.362

 

– 3.504

858

865

7

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sport-accommodaties (EDS)

 

6.200

– 94

6.106

6.170

64

Hoge Flux Reactor

8.111

 

6.389

14.500

14.500

 

Elektrisch rijden

 

500

– 85

415

538

123

Caribisch Nederland

3.100

 

– 2.030

1.070

574

– 496

Overige subsidies

   

2.517

2.517

2.517

 
             

Leningen

4.011

 

4.989

9.000

9.000

 

Pallas

4.011

 

4.989

9.000

9.000

 
             

Garanties

2.500

2.525

– 1.000

4.025

833

– 3.192

Storting in begrotingsreserve Aardwarmte

2.500

 

– 1.000

1.500

833

– 667

Verliesdeclaraties Aardwarmte

 

2.525

 

2.525

0

– 2.525

             

Opdrachten

10.526

7.619

– 8.284

9.861

9.188

– 673

O&O bodembeheer

7.806

4.500

– 10.790

1.516

1.168

– 348

SodM O&O bodembeheer

   

1.000

1.000

955

– 45

Joint implementation

410

210

 

620

434

– 186

Straling

46

– 46

       

Onderzoek en opdrachten

2.264

2.955

1.506

6.725

6.631

– 94

             

Bijdragen aan agentschappen

44.819

5.515

2.404

52.738

52.877

139

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

43.099

5.515

2.396

51.010

51.050

40

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

690

 

23

713

713

 

KNMI

1.030

 

– 15

1.015

1.114

99

             

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

115.594

 

– 905

114.689

116.403

1.714

Doorsluis COVA heffing

111.000

 

– 2.000

109.000

110.263

1.263

TNO Bodembeheer

4.594

 

35

4.629

4.999

370

TNO Bodembeheer (SodM)

   

1.060

1.060

1.141

81

             

Bijdragen aan mede-overheden

28.000

– 440

– 2.507

25.053

24.380

– 673

Uitkoop regeling

28.000

– 440

– 2.507

25.053

24.380

– 673

             

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

33.593

– 239

6.282

39.636

39.095

– 541

ECN/NRG

32.236

200

6.282

38.718

38.519

– 199

Diverse instituten

1.357

– 439

 

918

576

– 342

             

ONTVANGSTEN

3.426.661

– 244.275

– 200.766

2.981.620

3.202.936

221.316

COVA

111.000

 

– 2.000

109.000

110.264

1.264

Opbrengst heffing ODE (SDE+)

678.000

   

678.000

626.953

– 51.047

Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie

77.000

   

77.000

77.000

 

Aardgasbaten

2.550.000

– 250.000

– 200.000

2.100.000

2.373.989

273.989

Ontvangsten zoutwinning

2.511

 

14

2.525

2.525

 

Diverse ontvangsten

8.150

5.725

1.220

15.095

12.205

– 2.890

Toelichting op de verplichtingen

SDE+

Het lagere bedrag aan verplichtingen is vrijwel geheel terug te voeren op de lagere verplichtingen die zijn aangegaan voor de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). De nieuwste tender Wind op Zee waarvan de inschrijftermijn in december 2017 sloot, zal waarschijnlijk zonder subsidie worden toegekend. Daarnaast schuift een deel van de verplichtingen voor de tweede openstelling van de reguliere SDE+ door naar 2018.

Garantieregeling aardwarmte

Voor de garantieregeling aardwarmte is voor slechts één geothermieproject een garantieverplichting afgegeven waardoor er € 35 mln minder is verplicht dan bij najaarsnota is geraamd.

Toelichting op de uitgaven

Topsectoren energie

De lagere uitgaven betreffen met name de SDE+ projecten topsectoren energie, ook wel de Hernieuwbare Energie Regeling (HER) genaamd. De verwachte toename in het aantal aanvragen heeft zich niet voorgedaan, waardoor er minder geld is uitgegeven dan begroot. Het niet-uitgegeven bedrag is in de begrotingsreserve Duurzame Energie gestort.

MEP/SDE/SDE+ en regeling Investerings Subsidie Duurzame Energie

Zowel voor de MEP, de SDE, de SDE+ als de ISDE geldt dat de uitgaven lager zijn uitgevallen. Dit was ten tijde van de Najaarsnota al bekend, maar omdat de onderuitputting op deze regelingen in de begrotingsreserve duurzame energie wordt gestort en deze storting pas bij Slotwet wordt geëffectueerd, is de onderuitputting en de bijbehorende storting nu als mutatie in de Slotwet zichtbaar. De lagere uitgaven op deze regelingen ad circa € 358 mln zijn veroorzaakt door een lagere gerealiseerde subsidiabele elektriciteitsproductie dan waar in de raming eerder rekening mee was gehouden. Het niet-uitgegeven bedrag is in de begrotingsreserve Duurzame Energie gestort.

Storting in begrotingsreserve Duurzame Energie

De in 2013 gevormde begrotingsreserve duurzame energie is bestemd voor middelen die in enig jaar onbesteed zijn gebleven als gevolg van vertraging of niet doorgaan van projecten. Deze middelen moeten later alsnog worden uitbetaald voor dezelfde projecten, of kunnen worden ingezet voor andere vervangende projecten met het oog op het bereiken van de doelstelling. Via de begrotingsreserve blijven de middelen beschikbaar tot het moment dat ze alsnog zullen worden uitbetaald. In 2017 is € 377,8 mln in de reserve gestort.

Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)

Bij de compensatieregeling indirecte kosten ETS is vooral sprake van lagere uitgaven omdat van één grote aanvrager de productiecapaciteit veel lager dan verwacht was, waardoor aan deze aanvrager circa € 3 mln minder is uitgekeerd dan begroot. Daarnaast was ook ruimte in het budget gereserveerd voor nieuwe aanvragers die gebruik willen maken van de regeling, maar deze nieuwe aanvragen bleken geen grote bedragen te betreffen, waardoor ook deze ruimte niet is benut.

Toelichting op de ontvangsten

Opbrengst heffing ODE (SDE+)

De geprognosticeerde inkomsten uit de Opslag Duurzame Energie bleven € 51 mln achter bij de in de begroting geraamde inkomsten. Dit is gelegen in een combinatie van factoren. Zo waren de ODE-tarieven tot en met 2016 berekend met gebruikmaking van de waarde van de relevante parameters zoals deze in 2012 (het jaar van vormgeving van de ODE) golden. Met ingang van de berekening van de tarieven 2017 worden actuelere waarden gebruikt, waardoor de afwijkingen zullen afnemen.

Aardgasbaten

De aardgasbaten zijn € 274 mln hoger uitgevallen dan geraamd. De toename vloeit voort uit een 0,5 ct/m3 hogere gasprijs.

Toelichting op de begrotingsreserves

Begrotingsreserve Aardwarmte

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2017

21.741

+ Stortingen

833

– Onttrekkingen

 

Stand per 31/12/2017

22.574

De begrotingsreserve voor de garantieregeling Geothermie is bedoeld om het budget voor deze regeling meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten en uitgaven op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Geothermie betalen marktpartijen een premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. In 2017 is een bedrag van € 0,833 mln aan provisies in de reserve gestort. Omdat er geen verliesdeclaraties zijn uitbetaald is er geen bedrag aan de reserve onttrokken.

Begrotingsreserve Duurzame energie

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2017

1.473.847

+ Stortingen

377.819

– Onttrekkingen

– 77.000

Stand per 31/12/2017

1.774.666

De begrotingsreserve Duurzame energie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij projecten waaraan reeds subsidie is toegekend en reeds verplichte projecten die niet tot uitvoering komen en door andere projecten moeten worden vervangen met het oog op het bereiken van de doelstelling. Via de begrotingsreserve blijven de middelen beschikbaar tot het moment dat ze alsnog zullen worden uitbetaald. In 2017 is € 377,8 mln aan onbestede middelen in de reserve gestort en € 77 mln aan de reserve onttrokken (Kamerstuk, 34 210 XIII, nr. 4, antwoord op vraag 5).

Begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2017

6.600

+ Stortingen

 

– Onttrekkingen

 

Stand per 31/12/2017

6.600

De middelen op de begrotingsreserve risicopremie ECN/NRG zullen worden aangesproken als ECN, al dan niet tijdelijk, (gedeeltelijk) niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst. In 2017 is de reserve ongewijzigd gebleven.

Licence