Base description which applies to whole site

Artikel 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Algemene doelstelling

Een veiliger samenleving door een doelmatige en effectieve rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding, en door versterking van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door de decentrale overheden.

Opsporing en vervolging

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een regisserende rol. Hij is beleidsverantwoordelijk voor het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid en financiert daartoe onder andere het Openbaar Ministerie (OM) en het Nationaal Forensisch Instituut (NFI). Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (Wet op de rechtelijke organisatie). Het voert het gezag over de opsporing door politie en bijzondere opsporingsdiensten, beslist over de vervolging van strafbare feiten en ziet erop toe dat de opgelegde straf naar behoren wordt uitgevoerd.

Veiligheid en lokaal bestuur

  • Op het gebied van veiligheid en lokaal bestuur heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een stimulerende rol. Hij is belast met het ontwikkelen van visie, beleid en samenwerkingsvormen op het terrein van de bestuurlijke aanpak van onveiligheid en criminaliteit.

  • Inspanningen zijn er op gericht het lokaal bestuur zo effectief en efficiënt als mogelijk in staat te stellen de lokale veiligheid te vergroten, onder andere door het bewaken van de bestuurlijke integriteit (Bibob) en de inzet van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s).

  • VenJ faciliteert en ondersteunt de aanpak van de meest voorkomende vormen van overlast, zoals overlast gerelateerd aan jeugdgroepen, alcohol, uitgaan, voetbal en evenementen. Dit wordt ingevuld samen met het lokale bestuur, onder andere via structureel overleg met de G4, de G32 en de VNG.

Ondermijning

Beleidswijzigingen

De aandacht voor de bestrijding van georganiseerde misdaad en de ondermijnende effecten daarvan (ondermijning) is de afgelopen 5 à 8 jaar geïntensiveerd. Dit is vooral terug te zien in de toename van het aantal gestarte strafrechtelijke onderzoeken, de activering van het lokaal bestuur en de groeiende samenwerking met partijen buiten de strafrechtsketen. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben uitgewezen dat ondermijnende criminaliteit omvangrijker is en dieper in de samenleving geworteld zit dan eerder gedacht. Daar zijn alle onderzoekers, experts en uitvoeringsinstanties het over eens. De problematiek is dusdanig dat de integrale aanpak een extra impuls vergt, langdurig moet worden volgehouden en waar nodig verbreed moet worden. Om die reden worden middelen gereserveerd op de Aanvullende post van de Rijksbegroting om de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zuid-Nederland en andere regio’s verder te intensiveren.

Door de succesvolle aanpak wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op forensisch onderzoek. Daarom komt er meer ruimte voor het NFI en de private aanbieders van forensisch onderzoek om aan de toegenomen vraag te voldoen. Omdat misdaad niet mag lonen, wordt geïntensiveerd in de capaciteit van het OM en FIOD, om meer crimineel vermogen af te pakken. Ten slotte wordt door een intensivering op de aanpak van mensenhandel uitvoering gegeven aan de motie Voordewind. In totaal wordt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit een bedrag van structureel € 10 mln. gereserveerd.

De volgende aandachtspunten zijn daarbij in elk geval van belang:

  • Doorontwikkeling van de geïntegreerde aanpak, vooral gericht op het versterken van de integrale slagkracht (ook ten aanzien van het afpakken van crimineel vermogen);

  • Meer integrale beleidsvorming, waarbij beleid op ondermijning beter wordt verbonden met beleid op het terrein van deelfenomenen, zoals drugs, witwassen, corruptie;

  • Verder wegnemen van ongewenste belemmeringen binnen de informatiedeling tussen overheidspartijen;

  • Doorontwikkeling van de kwaliteit van opsporing, intelligence functies en integrale analyse en informatieproducten (zoals de Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyses (B-CBA’s);

  • Versterken van preventie en bestrijden van gelegenheidsstructuren

Openbaar Ministerie

Structureel wordt € 14 mln. gereserveerd op de Aanvullende post van de Rijksbegroting om het OM in staat te stellen beter in te spelen op diverse extra taken in de samenleving. Over de invulling van deze middelen wordt met het OM nader overleg gepleegd. Op het gebied van ondermijnende criminaliteit zal onder meer worden gewerkt aan de ontwikkeling van een Vermogen Volg Systeem en de inrichting van ondermijningsfora. Wat betreft de behandeling voor slachtoffers van high impact crimes kan aansluiting worden gezocht bij Veilig Thuis en de 43 nieuwe jeugdregio’s, hier kunnen extra officieren worden aangesteld. Daarnaast komen er extra zaakscoördinatoren beschikbaar voor de ondersteuning van slachtoffers. Tenslotte wordt er € 5 mln. beschikbaar gesteld om verdere invulling te geven aan de afspraak om parketsecretarissen vanuit het OM bij de politie te detacheren, om daarmee de ketensamenwerking te versterken.

Mensenhandel

De aanpak van mensenhandel blijft een prioriteit van dit kabinet, daarom is hier ook ruimte voor gemaakt in de hierboven genoemde reservering voor ondermijnende criminilaliteit. Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan de bestrijding van alle vormen van uitbuiting en de bescherming van alle mogelijke slachtoffers. Binnen de Taskforce Mensenhandel wordt voortdurend ingezet op een brede integrale aanpak. De huidige termijn van de taskforce loopt tot 2017. Momenteel wordt bekeken hoe in 2017 het vervolg van de taskforce zal worden vormgegeven. Het nationaal verwijsmechanisme voor slachtoffers van mensenhandel zal in 2017 verder doorontwikkeld en geborgd worden. In het kader van de loverboyaanpak en de bescherming van minderjarige slachtoffers zullen op basis van de acties die in 2016 in gang zijn gezet, in 2017 een aantal concrete vervolgstappen worden genomen.

Drugs/ hennep/ coffeeshops

Integraal en effectief verstoren en aanpakken van de criminele industrie op de thema’s hennep en synthetische drugs via onder meer de volgende sporen:

  • Integrale aanpak van cruciale schakels in het criminele productieproces: voor de hennepcriminaliteit betekent dit fase 2 in de implementatie van artikel 11a Opiumwet, voor synthetische drugs de aanpak van hardware, precursoren en cruciale facilitators. Bij synthetische drugs zal daarnaast bekeken worden of het huidige instrumentarium toereikend is. Waar mogelijk wordt in de aanpak ook samengewerkt met private partijen;

  • Stimuleren inzet bestuurlijk instrumentarium; implementeren van de actieplannen ter versterken van de internationale samenwerking in beleid en operatie met onder meer Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg.

Verkeershandhaving

Verkeershandhaving is belangrijk voor de verkeersveiligheid in Nederland. In 2017 wordt opvolging gegeven aan het interdepartementaal beleidsonderzoek Verkeershandhaving. Een passende strafoplegging bij ernstige verkeersdelicten is van groot belang, de randvoorwaarden daarvoor hebben onze prioriteit. Ook een effectief en efficiënt boetstelsel vormt een prioriteit voor 2017. Daarbij worden de resultaten van onderzoek naar de bijdrage van de verkeershandhaving aan de verkeersveiligheid betrokken.

Rechtshandhaving in de Cariben

Sinds 10 oktober 2010 is gewerkt aan de inrichting en (door)ontwikkeling van (de instituties van) de rechtshandhaving in het Caribisch gebied. Los van de jaarlijkse bijdragen aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het OM BES, het parket Procureur Generaal, de Raad voor de rechtshandhaving en de gefinancierde rechtsbijstand, wordt geïnvesteerd in een structurele en ketenbrede aanpak door het verhogen van regionale slagkracht via regionale samenwerking. Daarnaast wordt voor de aanpak van ondermijning in het Caribisch gebied incidenteel voor de jaren 2016 en 2017 € 1,2 miljoen aan het Gemeenschappelijk Hof ter beschikking gesteld voor de inzet van extra strafrechtelijke capaciteit. Hiervoor is in 2017 € 0,7 miljoen begroot. De wenselijkheid van extra investeringen in de rechtshandhaving in het Caribisch gebied zal ook in de volgende jaren nog de nodige aandacht vragen. De Minister van Veiligheid en Justitie werkt hierbij nauw samen met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot slot is tussen Aruba, Curaçao, Nederland, Sint Maarten en de Verenigde Staten een Memorandum of Understanding ondertekend waarin afspraken zijn opgenomen om de samenwerking met de Verenigde Staten op het terrein van de rechtshandhaving te intensiveren.

Effectiever (digitaal) oproepen en betekenen

De politie betekent jaarlijks 200.000 gerechtelijke brieven (dagvaarding/oproeping). Hiervan wordt slechts 65% in persoon uitgereikt. Onjuiste betekeningen leiden onder meer tot uitstel van terechtzittingen. Door aan te sluiten bij de digitaliserende en digitaal communicerende maatschappij en overheid. kan effectiever en efficiënter worden betekend en de belasting van de strafrechtketen worden verminderd. Dit houdt in dat dagvaardingen en oproepingen voor de terechtzitting zoveel als mogelijk digitaal worden betekend en/of dat meer voor betekening meer gebruik wordt gemaakt van hedendaagse communicatiemiddelen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 33.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

688.928

727.268

672.645

654.482

650.667

646.186

641.921

                 

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

             
 

Personeel

359.937

358.255

359.652

344.037

342.460

336.132

336.262

 

waarvan eigen personeel

336.658

329.045

331.064

316.046

314.487

308.196

308.326

 

waarvan externe inhuur

21.277

26.739

26.172

25.625

25.609

25.575

25.575

 

waarvan overig personeel

2.002

2.471

2.416

2.366

2.364

2.361

2.361

 

Materieel

124.273

122.911

101.462

102.793

100.827

101.864

96.466

 

waarvan ICT

12.545

29.002

27.436

27.177

27.170

27.153

27.153

 

waarvan SSO's

51.218

35.206

17.977

19.437

17.513

18.612

19.214

 

waarvan overig materieel

60.510

58.703

56.049

56.179

56.144

56.099

50.099

                 

Programma-uitgaven

269.890

246.102

211.531

207.652

207.380

208.190

209.193

Waarvan juridisch verplicht

   

65%

       

33.2 Bestuur, informatie en technologie

             
 

Bijdrage medeoverheden

             
 

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.350

7.532

7.513

7.513

7.513

7.513

7.513

 

Uitstapprogramma's prostituees

1.853

1.740

1.736

920

0

0

0

 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.081

1.725

1.422

1.322

1.222

1.222

1.222

 

Subsidies

             
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

10.201

6.339

3.069

3.069

3.069

3.069

3.069

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.389

1.341

818

584

150

0

0

 

Uitstapprogramma's prostituees

1.103

1.229

1.230

600

0

0

0

 

Overig bestuur, informatie en technologie

784

1.543

994

994

994

994

994

 

Opdrachten

 

Overig bestuur, informatie en technologie

723

2.741

1.070

1.070

1.241

1.241

1.241

                 

33.3 Opsporing en vervolging

             
 

Bijdrage Agentschappen

             
 

Nederlands Forensisch Instituut

70.244

89.260

63.824

62.770

62.737

62.723

63.118

 

Bijdrage ZBO/RWT

             
 

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

1.765

1.673

1.591

1.595

1.595

1.595

1.595

 

Bijdrage aan medeoverheden

             
 

PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking

11.321

0

0

0

0

0

0

 

BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen

4.658

4.512

4.705

4.005

4.005

4.005

4.005

 

Overig opsporing en vervolging

15.754

4.431

4.200

4.751

5.984

5.983

5.963

 

Subsidies

             
 

Overig opsporing en vervolging

2.870

3.903

3.510

3.183

2.875

2.885

2.895

 

Opdrachten

             
 

Schadeloosstellingen

53.727

20.047

20.045

20.035

20.035

20.035

20.035

 

Keten Informatie Management

62

9

0

0

0

0

0

 

Onrechtmatige Detentie

10.776

11.211

11.211

11.209

11.209

11.209

11.209

 

Herontwerp Strafrechtketen

156

0

0

0

0

0

0

 

Gerechtskosten

30.933

28.081

28.397

28.715

29.033

29.352

29.670

 

Restituties ontvangsten voorgaande jaren

3.010

0

0

0

0

0

0

 

Verkeershandhaving OM

27.333

32.424

31.026

30.482

30.482

30.482

30.482

 

Afpakken

240

12.784

12.252

12.086

12.086

12.086

12.086

 

Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen

12.056

12.060

11.713

11.586

11.586

11.586

11.586

 

Overig opsporing en vervolging

501

1.517

1.205

1.163

1.564

2.210

2.510

                 

Ontvangsten

933.123

1.491.217

1.305.182

1.337.633

1.390.084

1.391.635

1.349.186

 

waarvan Boeten en Transacties

777.262

962.319

982.622

984.073

985.524

987.075

988.626

 

waarvan Afpakken

143.577

518.460

312.560

340.560

388.560

388.560

344.560

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de Raad voor de Rechtspraak, de bijdragen genoemd onder bijdrage medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, de DRZ en aan het ZBO Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen aan diverse instellingen zoals het CCV en KVO juridisch verplicht alsmede het budget gerechtskosten.

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

Toelichting op instrumenten

Openbaar Ministerie (OM)

Het OM bepaalt als enige instantie in Nederland wie voor de strafrechter moet verschijnen en voor welk strafbaar feit. Dit is vastgelegd in de Wet op de rechterlijke organisatie, waarin de taak van het OM omschreven is als «de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken». Het OM maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar de leden van het OM zijn, anders dan de rechters, niet met rechtspraak belast. In tegenstelling tot de rechters worden de leden van het OM niet voor het leven benoemd. In de praktijk van het strafrecht is de hoofdtaak van het OM te verdelen in de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van strafvonnissen.

Tabel 33.2 Productiegegevens arrondissementsparketten
 

Realisatie

Prognoses

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Uitstroom rechtbankzaken (afdoeningen)1

211.898

197.300

197.300

197.300

197.300

197.300

197.300

Interventiepercentage (%)

83%

83%

83%

83%

83%

83%

83%

Doorloopsnelheid jeugd binnen 3 maanden afgedaan OM (%)

             

Uitstroom kantonzaken (afdoeningen)

132.165

116.197

117.018

117.867

118.698

119.024

118.895

               

Uitstroom Mulderzaken (afdoeningen- beroepen Openbaar Ministerie)

368.777

357.292

355.681

354.404

356.074

360.971

366.815

Bronnen: OM fact factory, Prognose Model Justitiële ketens 2017

1

Met de introductie van het BOSZ systeem in 2013/2014 wordt een toenemend deel van de rechtbankzaken (sepots) niet meer vastgelegd in GPS/Compas. Het OM is om deze reden bezig de meting van de productie te herzien. De nieuwe cijferopstelling zal in de volgende begroting worden opgenomen. In de prognose voor de begroting 2017 is in afwachting daarvan het aantal rechtbankzaken constant gehouden.

Tabel 33.3 Productiegegevens Ressortparketten1
 

Realisatie

Prognoses

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Uitstroom

       

Rechtbankappelen

18.558

17.387

17.359

17.323

17.287

17.253

17.223

Kantongerechtsappelen

2.705

2.746

2.760

2.770

2.782

2.795

2.803

Mulderberoepen

1.896

933

933

934

935

936

937

1

De in de tabel opgenomen aantallen zijn gebaseerd op de beschikbare capaciteit van het Openbaar Ministerie voor de behandeling van zaken.

Bronnen: OM fact factory, Prognosemodel Justitiële ketens 2017

33.2 Bestuur, Informatie en Technologie

Bijdragen aan medeoverheden

Regionale Informatie en Expertise Centra/Landelijk Informatie en Expertise Centrum (RIEC's/LIEC)

Voor een structurele aanpak van georganiseerde misdaad zijn er 10 RIEC's en een LIEC. De RIEC’s ontwikkelen en ondersteunen regionaal bestuurlijke interventies en combineren die eventueel met de fiscale en strafrechtelijke aanpak. Binnen de RIEC’s wordt samengewerkt tussen openbaar bestuur, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners. Het LIEC is een shared service center voor de RIEC’s en heeft tot doel het zoveel mogelijk stroomlijnen van de werkwijzen van de RIEC’s en het ondersteunen van de onderlinge afstemming.

Uitstapprogramma Prostituees

Bij de ontwerpbegroting 2014 is de motie Van der Staaij aangenomen20. Met deze motie zijn voor de periode 2014–2017 middelen vrijgemaakt voor de cofinanciering van gemeentelijke uitstapprogramma’s voor prostituees.

Als gevolg van een vertraagde opstart is de looptijd van de projecten verlengd tot en met 2018.

Subsidies

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV ontvangt een subsidie om kennis en instrumenten te ontwikkelen op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid, gericht op integrale aanpak door samenwerking tussen zowel publieke als private organisaties. Via onder andere bijeenkomsten, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt het CCV professionals op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het KVO heeft als doel het creëren van een veiligere werk- en leefomgeving ter preventie van inbraken, overvallen en brand. Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO- certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen.

33.3 Opsporing en vervolging

Bijdragen aan agentschappen

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI is een intern verzelfstandigde organisatie die forensische diensten levert. De grondslag, doelstelling en kerntaken van het NFI zijn vastgelegd in de Regeling Taken NFI. Als primaire taak heeft zij het verlenen van forensische diensten en expertise aan de Nederlandse strafrechtketen.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Het NRGD waarborgt en bevordert de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Indien een deskundige, zoals een psycholoog, toxicoloog of orthopedagoog, zich als gerechtelijk deskundige wil laten registreren, dient de aanmelding getoetst te worden door het NRGD. Het NRGD heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk.

Bijdragen aan medeoverheden

Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna)

De periode na de staatkundige hervorming kenmerkt zich door het steeds verder vorm geven aan de inrichting van de BES eilanden. Daaraan draagt een goede inrichting van de rechtspraak en het Openbaar Ministerie bij. Vanuit Europees Nederland wordt gestimuleerd dat het aantal rechters zowel kwantitatief als kwalitatief op goed niveau blijft. Ook zal er zorg voor worden gedragen dat de staande magistratuur van het OM BES op sterkte blijft. De Raad voor de Rechtshandhaving wordt zodanig geëquipeerd dat er een goede bijdrage is gedaan voor het doen van voldoende en gekwalificeerde onderzoeken.

Overige opsporing en vervolging

Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland)

In het kader van de bestrijding witwassen en terrorisme financiering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) signalen over ongebruikelijke transacties (OT’s) van meldplichtige instellingen zoals banken, geldtransactiekantoren, autohandelaren en notarissen. FIU analyseert de ongebruikelijke transacties en kan besluiten ze als verdachte transactie (VT) door te melden aan de opsporing.

De FIU-Nederland verwacht dat de efficiëntie (het aantal onderzoeken dat opvolging krijgt bij de opsporingsdiensten) omhoog gaat, maar dat het absolute aantal eigen onderzoek dossiers met het oog op de begrensde capaciteit niet verder zal stijgen.

Tabel 33.4 Kengetallen FIU-Nederland
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal LOvJ-verzoeken1

1.093

1.218

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Aantal Eigen onderzoeksdossiers

1.488

1.462

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Bron: Cijfers over 2014 en 2015, Jaaroverzichten FIU-Nederland

1

Een verzoek of dossier meerdere verdachte transacties bevatten

Opdrachten

Schadeloosstellingen

Dit is een budget voor schadeloosstellingen buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring en in het geval van bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor bijvoorbeeld juridische bijstand.

Keten Informatie Management (KIM)

Het doel van KIM is het realiseren van innovatie op het gebied van informatie gestuurde opsporing, vervolging en executie. Binnen KIM zijn er verschillende programma’s zoals de Digitalisering Strafrechtketen, het Digitaal Proces Dossier en het E-justice programma. Het hiervoor beschikbare budget en de bijbehorende verantwoording vindt met ingang van 2016 plaats op niet beleidsartikel 91.

Onrechtmatige Detentie

Ten laste van dit budget worden de vergoedingen verantwoord aan ex justitiabelen waarvan is vastgesteld dat recht is ontstaan op een vergoeding. Over het algemeen worden deze vergoedingen vastgesteld door de rechter.

Gerechtskosten OM

Ten laste van dit budget worden de uitgaven gebracht die betrekking hebben op deskundigen en tolken en vertalers, die een bijdrage leveren aan het strafproces en worden bekostigd in overeenstemming met het Besluit tarieven in strafzaken.

Verkeershandhaving OM

Het OM voert het programma verkeershandhaving uit. Uit dit budget worden de uitgaven voor dit programma gedaan, niet zijnde bijdragen aan ZBO of agentschap, bijvoorbeeld trajectcontrolesystemen.

Afpakken

Misdaad mag niet lonen. Het afpakken van crimineel vermogen door de inzet van het strafrecht, maar ook door samenwerking van de partijen in de strafrechtketen met bestuurlijke partners (waaronder de Belastingdienst en gemeenten), is een prioriteit van het kabinet. Uit dit budget worden de uitgaven voor partijen in de strafrechtketen bekostigd.

Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen goederen

De Minister van Financiën is volgens de Comptabiliteitswet verantwoordelijk voor het beheer van het overtollige materieel bij het Rijk. Domeinen Roerende Zaken21 is belast met de bewaring, verkoop en vernietiging van strafrechtelijk inbeslaggenomen voorwerpen en bekommert zich daarnaast over overtollige rijksgoederen.

Ontvangsten

Boeten en Transacties

De laatste jaren zijn er tekorten ontstaan op het dossier Boetes en Transacties. Een deel van de tekorten wordt veroorzaakt door de cao-acties in 2015 van de politie en de verhoging van de maximumsnelheid op de snelwegen. Daarnaast spelen ook externe omstandigheden, zoals het weer, files en het nalevingsgedrag van weggebruikers een rol.

Om de tekorten op het B&T dossier te mitigeren en de verkeersveiligheid te vergroten is het afgelopen jaar een aantal maatregelen ingevoerd of in gang gezet die betrekking hebben op de verkeershandhaving (o.a. uitbreiding van het aantal digitale flitspalen, extra inzet van de teams Verkeer van de politie, intensivering van de verkeershandhaving door de basisteams van de politie en het plaatsen van trajectcontrolesystemen op N-wegen). Deze maatregelen zullen de komende jaren effect hebben op het terugbrengen van het meerjarige tekort.

Afpakken

Het afpakken van crimineel vermogen is een prioriteit bij elke strafzaak met financieel gewin. Het Openbaar Ministerie zet in het kader van de strafrechtelijke vervolging onder meer in op ontnemingsvorderingen van wederrechtelijk verkregen voordeel, verbeurdverklaringen en ontnemingen als onderdeel van een transactie. Voor 2017 is geraamd dat er 312 miljoen euro aan crimineel vermogen wordt afgepakt.

21

Per 1 januari 2015 is DRZ niet meer een agentschap. Daarom is de agentschapsbijdrage aan DRZ vanaf 2015 omgezet in de opdracht bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen goederen.

Licence