Base description which applies to whole site

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Omschrijving van de samenhang in het beleid

De Waterwet voorziet in een zogenoemde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 4 Experimenteren cf art. III Deltawet (in € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

0

16.404

669.330

12.758

19.580

16.536

12.915

Uitgaven

0

7.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

Waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

4.01 Experimenteerprojecten

0

3.000

0

0

0

0

0

4.01.01 Experimenteerprojecten

0

3.000

0

0

0

0

0

4.02 Geintegreerde contractvormen/PPS

0

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

4.02.01 Geintegreerde contractvormen/PPS

0

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

0

4.09.01 Ontvangsten Experimenteerartikel

             

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2031 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau.

Bedragen x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4 Experimenteren cf art. III Deltawet

7.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

4.01 Experimenteerprojecten

3.000

0

0

0

0

0

0

0

4.02 Geintegreerde contractvormen/PPS

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

                 

4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

0

0

                 
(Vervolg) Bedragen x € 1.000
 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2017–2031

4 Experimenteren cf art. III Deltawet

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

918.246

4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

3.000

4.02 Geintegreerde contractvormen/PPS

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

915.246

                 

4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

0

0

4.01 Experimenteerprojecten

Motivering

Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.

Producten

Eerste fase Marker Wadden: in 2016 is € 3,0 miljoen toegezegd als extra bijdrage vanuit IenM aan de voltooiing van eerste fase Marker Wadden. De Kamer is hierover geïnformeerd (Vergaderjaar 2019–2017, Kamerstuk 33 576-94).

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Financeand Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.

Producten

In de brief van 14 juni 2011 (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 83; Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water) is een lijst van in totaal 32 potentiële DBFM-projecten opgenomen. Aangezien op dit moment nog geen geïntegreerd project bij het hoofdwatersysteem in uitvoering is, worden er op dit artikel (nog) geen uitgaven verantwoord. Het project Afsluitdijk wordt met een DBFM-contract op de markt gezet. De aanbesteding wordt in 2018 afgerond.

Projectoverzicht Geïntegreerde contractvormen/PPS (Budget in € mln.)
   

Totaal

       

Budget in € mjn.

 

Oplevering

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

later

huidig

vorig

 

Projecten

                         

Noordwest-Nederland

                         

Afsluitdijk

915

0

0

5

48

217

234

217

45

149

2022

 

2047

                           

Programma

                         

Realisatie

915

 

0

5

48

217

234

217

45

149

     

Begroting (DF 04.02.01)

   

0

5

48

217

234

217

45

149

     
Licence