Base description which applies to whole site

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Staf deltacommissaris geraamd alsmede de investeringsruimte, de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art . 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (in € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

295.552

298.577

304.729

299.612

296.350

287.919

273.006

Uitgaven

295.574

298.661

304.609

299.492

296.230

287.799

273.006

Waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

5.01 Apparaat

222.368

226.673

230.529

225.771

223.015

219.791

210.625

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.655

2.174

1.790

1.790

1.790

1.790

1.790

5.01.02 Apparaatskosten RWS

220.713

224.499

228.739

223.981

221.225

218.001

208.835

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

220.713

224.499

228.739

223.981

221.225

218.001

208.835

               

5.02 Overige uitgaven

73.206

62.911

64.200

63.841

63.835

62.198

62.381

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

72.214

61.266

62.197

61.838

61.845

62.161

62.344

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

72.214

61.266

62.197

61.838

61.845

62.161

62.344

5.02.02 Programma-uitgaven DC

992

1.645

2.003

2.003

1.990

37

37

5.02.03 Overige uitgaven

             
               

5.03 Investeringsruimte

0

9.077

9.880

9.880

9.380

5.810

0

5.03.01 Programmarruimte

0

9.077

9.880

9.880

9.380

5.810

0

5.03.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

0

               

5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

05.04.01 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

59.384

127.032

0

0

0

0

0

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

5.09.01 Overige ontvangsten

             

05.10 Saldo afgesloten rekeningen

59.384

127.032

0

0

0

0

0

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2031 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2031 toegelicht.

Bedragen x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

298.661

304.609

299.492

296.230

287.799

273.006

273.444

387.404

5.01 Apparaat

226.673

230.529

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

5.02 Overige uitgaven

62.911

64.200

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

5.03 Investeringsruimte

9.077

9.880

9.880

9.380

5.810

0

0

0

5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

110.790

                 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

127.032

0

0

0

0

0

0

0

                 
(Vervolg) Bedragen x € 1.000
 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2017–2031

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

5.986.625

5.01 Apparaat

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

3.299.223

5.02 Overige uitgaven

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

937.279

5.03 Investeringsruimte

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

1.520.123

5.04 Reserveringen

16.210

103.000

0

0

0

0

0

230.000

                 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

127.032

5.01 Apparaat

Motivering

In uitzondering op de systematiek van «Verantwoord Begroten» worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Staf deltacommissaris en RWS gepresenteerd.

Staf Deltacommissaris

Producten

Overeenkomstig de Deltawet heeft de Deltacommissaris een eigen staf ter ondersteuning van zijn taken en een toereikend budget voor de hem toebedeelde taken. Op dit artikel worden personele en materiële kosten gepresenteerd, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de Staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.

Apparaatskosten Rijkswaterstaat

Dit betreft de apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) voor de programma’s Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, HWBP, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud en de uitvoering van landelijke taken en inhuur.

5.02 Overige Uitgaven

Overige netwerkgebonden uitgaven

Producten

Onder overige kosten zijn de externe kosten verantwoord die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Infrastructuurfonds en Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor de landelijke taken basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling & innovatie, watermanagement, beheer en onderhoud en overige.

Programmauitgaven Deltaprogramma

Deze uitgaven worden gedaan voor het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de deltacommissaris. Dit betreffen vooral programma-uitgaven voor:

  • kennis- en strategieontwikkeling;

  • monitoring en evaluatie in het kader van het bewaken van de voortgang en samenhang van de uitvoering van het Deltaprogramma (systematiek meten, weten, weten en handelen);

  • de totstandkoming en het bevorderen van de uitvoering van het jaarlijkse Deltaprogramma;

  • het betrekken en informeren van belanghebbenden en publiek (communicatie en Deltacongres).

5.03 Investeringsruimte

Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2031 verantwoord. Een deel van deze investeringsruimte wordt volledig vrij beschikbaar gehouden voor toekomstige kabinetten. Deze ruimte wordt aangemerkt als beleidsruimte. Ruimte die beschikbaar is voor het kabinet wordt aangeduid als programmaruimte.

Het kabinet heeft besloten tot een jaarlijkse verlenging van de investeringsfondsen. In deze begroting betekent dit een verlenging tot en met 2031. Na aftrek van de doorlopende verplichtingen (beheer, onderhoud en vervanging, netwerkkosten RWS en bijdrage HWBP) betekent dit een toevoeging van € 413 miljoen aan investeringsruimte in 2031. Na de verlenging van het Deltafonds en de onderstaande budgettaire aanpassingen bedraagt de generieke investeringsruimte € 1.520 miljoen.

Deze generieke investeringsruimte is beschikbaar voor het nieuwe Kabinet voor de prioritaire beleidsopgaven van water. De uitwerking van het Deltaprogramma is in volle gang. Gedurende de lopende trajecten, zoals de beoordeling op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen, de verkenning van de lange termijn ambitie rivierverruiming, het Deltaplan zoetwater en de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, zullen de komende jaren deze investeringsmiddelen op adaptieve wijze nader worden geprogrammeerd.

In de programmaruimte van € 806 miljoen zijn risicoreserveringen opgenomen van in totaal circa € 380 miljoen.

5.04 Reserveringen

In het verleden werden in de investeringsruimte reserveringen getroffen voor risico’s en nieuwe beleidsvoornemens. Om beter inzicht te geven in de aard van de reserveringen is het nieuwe artikelonderdeel 5.04 Reserveringen gecreëerd. Hierop worden budgetten geraamd voor toekomstige opgaven, maar waarover nog geen startbeslissing is genomen. Op dit moment zijn de volgende posten gereserveerd:

  • Om de regionale keringen in beheer bij het Rijk aan de met ingang van 1 juli 2016 in het Waterbesluit opgenomen normen te laten voldoen, is binnen de programmaruimte voor de periode tot en met 2031 een reservering van € 200 miljoen getroffen.

  • Voor een rijksbijdrage aan de Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer is € 30 miljoen gereserveerd.

Licence