Base description which applies to whole site

Artikel 4: Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

A: Algemene Doelstelling

Het verlenen van excellente consulaire diensten aan Nederlanders in nood in het buitenland, evenals het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast levert het Kabinet een bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door de Nederlandse inbreng in het Europese visumbeleid en is, naast het opstellen van ambtsberichten, verantwoordelijk voor de visumverlening kort verblijf.

Het versterken van de Nederlandse cultuursector door internationale uitwisseling en presentatie; meer ruimte voor cultuur in een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld en verbindingen leggen met economische diplomatie en andere prioriteiten van het buitenlands beleid, zoals het mensenrechtenbeleid.

Nederland heeft een internationaal toonaagevende positie als gastland van vele internationale organisaties en internationale hoven en tribunalen. Als gastland heeft Nederland de verantwoordelijkheid de in Nederland gevestigde instellingen te ondersteunen opdat deze onafhankelijk, veilig en efficiënt kunnen functioneren.

B: Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

Consulaire dienstverlening

Uitvoeren

 • Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden;

 • Afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s) op de posten;

 • Afname van inburgeringsexamens buitenland;

 • Orange Carpet-beleid, ter bevordering van het Nederlandse bedrijfsleven;

 • Bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland;

 • Begeleiding van Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn;

 • Uitbrengen van reisadviezen;

 • Crisisrespons;

 • Afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke en dienstpaspoorten;

 • Afgifte van consulaire verklaringen en legalisaties;

 • Opstellen van Individuele ambtsberichten (IAB’s) en Algemene ambtsberichten (AAB’s) op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Indicator als uitvoeringsverantwoordelijke:

Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden

Indicator

Realisatie 01.01.16 t/m 31.12.16

Streefwaarde 2016

Streefwaarde 2017

Streefwarde 2018

Streefwaarde 2019

Percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld

89%

85%

85%

85%

85%

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De norm voor de doorlooptijd van visumaanvragen (Schengen) bedraagt 15 dagen conform de EU Visumcode (in werking getreden per 5.4.2010). Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 60 dagen. Het percentage visumaanvragen dat binnen 15 dagen is afgehandeld komt in 2016 uit op 89%. Dit is boven de streefwaarde, zie tabel.

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag.

Regisseren

 • Europees visum- en migratiebeleid en Caraïbisch visumbeleid;

 • Bilaterale dimensie van visum- en migratiebeleid.

Nederlandse cultuur en publieksdiplomatie

De uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De inzet op het gebied van Publieksdiplomatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Stimuleren

 • Promotie van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland en identificatie van internationale kansen en ontwikkelingen voor de Nederlandse culturele sector en creatieve industrie.

 • Buitenlandse bezoekersprogramma’s.

 • Het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen.

Regisseren

 • Beleidsvorming en uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid.

 • Afstemming met culturele fondsen en ondersteunende instellingen over internationale activiteiten.

 • Ondersteuning van het buitenlandpolitieke- en economische beleid door publieksdiplomatie en cultuur in te zetten, bijvoorbeeld als instrument in de dialoog over mensenrechten.

Financieren

 • Van een sterke cultuursector die in kwaliteit groeit door internationale uitwisseling en duurzame samenwerking en die in het buitenland wordt gezien en gewaardeerd.

 • Meer ruimte voor een bijdrage van cultuur aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld.

 • Cultuur wordt effectief ingezet binnen de moderne diplomatie.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat internationale organisaties

Stimuleren

 • Bijdragen aan vorming van nationaal beleid dat bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat (voorwaardescheppend beleid).

 • Nauwe samenwerking met stakeholders op het gebied van vestigingsklimaat binnen overheid.

Financieren

 • Ondersteunen van de in Nederland gevestigde internationale organisaties zodat zij onafhankelijk, efficiënt en effectief kunnen opereren.

 • Incidentele ondersteuning van internationale organisaties bij vestiging in Nederland (huisvesting).

 • Incidentele ondersteuning van activiteiten die de zichtbaarheid van Nederland als gastland versterken.

Regisseren

 • Waarborgen van gecoördineerde beleidsinzet en communicatie richting internationale organisaties in Nederland.

 • Werving van internationale organisaties met economisch en/of politiek belang voor Nederland.

 • Toezicht houden op de uitvoering van zetelverdragen en afspraken met internationale organisaties.

C: Beleidswijzigingen

 • Zoals opgenomen in het beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017–2020 wordt voor de versterking van de Nederlandse cultuursector gekozen voor 8 focuslanden (voorheen 15) waarbij de meest betrokken partijen (diplomatieke posten, fondsen, DutchCulture, anderen) samen optrekken op basis van een meerjarige strategie.

 • Nieuwe doelstelling om met cultuur een bijdrage te leveren aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld gericht op zeven landen in de ring rondom Europa en bundeling van middelen om hier op geintegreerde wijze invulling te geven. De afgeronde beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie leidt niet tot een wijziging van beleid. Er worden verbeteringen doorgevoerd in uitvoering.

D1: Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Bedragen in EUR 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

76.990

45.230

42.472

48.422

42.372

41.372

47.372

Uitgaven:

             

Programma-uitgaven totaal

69.776

51.231

50.093

49.456

49.448

49.536

49.536

 

waarvan juridisch verplicht

   

58%

       

4.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

13.378

13.645

13.645

13.645

13.645

13.645

13.645

 

Subsidies

             
   

Gedetineerdenbegeleiding

2.073

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

 

Opdrachten

             
   

Consulaire bijstand

245

259

259

259

259

259

259

   

Gedetineerdenbegeleiding

 

200

200

200

200

200

200

   

Reisdocumenten en verkiezingen

3.932

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

   

Consulaire opleidingen

147

400

400

400

400

400

400

   

Consulaire informatiesystemen

6.981

6.566

6.566

6.566

6.566

5.000

5.000

   

Overige

         

1.566

1.566

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

7.659

6.304

6.199

6.199

6.199

6.199

6.199

 

Opdrachten

             
   

Visumverlening

1.080

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

   

Ambtsberichtenonderzoek

20

150

150

150

150

150

150

   

Legalisatie en verificatie

67

80

80

80

80

80

80

   

Consulaire informatiesystemen

5.653

4.111

4.006

4.006

4.006

4.006

4.006

 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Asiel en migratie

841

863

863

863

863

863

863

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7.154

7.876

7.856

7.856

7.856

8.944

8.944

 

Subsidies

             
   

Internationaal Cultuurbeleid

6.039

7.836

7.856

7.856

7.856

8.944

8.944

   

Erfgoed

1.116

40

         

4.4

Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

18.999

19.401

19.606

19.606

19.648

18.648

18.648

 

Subsidies

             
   

Instituut Clingendael

2.797

800

800

800

800

800

800

   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3.628

4.658

4.124

4.124

4.058

3.058

3.058

   

overige subsidies

281

40

         
 

Opdrachten

             
   

Onderzoeksprogramma's

 

1.620

1.620

1.620

1.620

1.620

1.620

   

Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties

2.861

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

   

waarvan in- en uitgaande Staatsbezoeken

1.779

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

   

Adviesraad Internationale vraagstukken

407

525

525

525

525

525

525

   

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

131

180

         
   

landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

3.105

           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

4.429

8.028

9.017

9.017

9.125

9.125

9.125

   

Europese bewustwording

312

550

520

520

520

520

520

4.5

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

22.586

4.005

2.787

2.150

2.100

2.100

2.100

 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Speciaal Tribunaal Libanon

1.918

1.900

320

       
   

Internationaal Strafhof

19.833

1.135

1.200

1.150

1.100

1.100

1.100

   

Nederland Gastland

835

970

1.267

1.000

1.000

1.000

1.000

Ontvangsten

52.618

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

4.10

Consulaire dienstverlening aan Nederlanders

19.790

18.300

18.300

14.300

14.300

14.300

14.300

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

32.034

23.000

23.000

27.000

27.000

27.000

27.000

4.40

Doorberekening Defensie diversen

794

790

790

790

790

790

790

D2: Budgetflexibiliteit

De uitgaven ten behoeve van het op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland zijn voor wat betreft de subsidies volledig juridisch verplicht. Voor de consulaire informatiesystemen zijn de verplichtingen nog niet juridisch vastgelegd maar worden gedurende het jaar ingevuld. Daarnaast worden uitgaven gedaan om de inkoop van de te verstrekken reisdocumenten te financieren. De geplande uitgaven ten behoeve van het samen met (keten-)partners reguleren van het personenverkeer zijn nog niet juridisch verplicht en worden aan de hand van de afgifte van visa bepaald. Hiervoor worden aan het begin van het begrotingsjaar verplichtingen aangegaan. Binnen het artikelonderdeel grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur zijn de uitgaven voor de landenprogramma’s nog niet juridisch verplicht. Deze verplichtingen worden in het begrotingsjaar zelf aangegaan. Voor het onderdeel het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen zijn ramingen opgenomen die nog niet juridisch vastliggen. Het gaat dan om activiteiten op het gebied van voorlichting, landenprogramma’s, bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven voor het Corps Diplomatique en internationale organisaties. Het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) is voor 30% juridisch verplicht en wordt gedurende het jaar verder ingevuld. De subsidie voor Clingendael is geheel juridisch vastgelegd. Ten slotte is voor het onderdeel gastlandbeleid ruim 90% van het geraamde budget juridisch verplicht. Dit betreft specifiek de uitgaven voor het Internationaal Strafhof en het Speciaal Tribunaal Libanon.

E: Artikelonderdelen

4.1 Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

 • Verlenen van financiële- en niet financiële consulaire bijstand aan Nederlanders in nood en/of schrijnende gevallen;

 • (Stille) diplomatie met oog op eerlijke rechtsgang voor Nederlandse gedetineerden;

 • Verstrekken van reisadviezen;

 • Bijstaan van Nederlanders in geval van crises; als dat noodzakelijk en mogelijk is, organiseren, waar mogelijk met partnerlanden, van evacuaties;

 • Verstrekken van reisdocumenten en opmaken van consulaire akten en verklaringen;

 • Adviseren en ondersteunen van Nederlandse gedetineerden door gedifferentieerde bezoekfrequentie, in bepaalde landen maandelijkse giften aan gedetineerden, en subsidies ten behoeve van resocialisatie, extra zorg en juridisch advies;

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;

 • Organiseren van opleidingen gericht op optimalisatie van consulaire werkprocessen.

4.2 Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

 • Verstrekken van visa kort verblijf;

 • Inname van aanvragen voor MVV’s;

 • Afnemen van inburgeringsexamens;

 • Verrichten van legalisaties en uitvoeren van verificatieonderzoeken;

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;

 • Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden algemene en individuele ambtsberichten opgesteld, waarop door V&J mede het toelatings- en terugkeerbeleid wordt gebaseerd;

 • Diplomatie voor het bemiddelen bij terugkeer van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf;

 • Samenwerking met instanties in en buiten Nederland, de EU en internationale organisaties;

 • In het kader van versterkte Europese samenwerking maken van afspraken over wederzijdse visumvertegenwoordiging.

4.3 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

 • Subsidieverlening via de posten en aan DutchCulture voor internationale culturele activiteiten.

 • Ondersteuning van initiatieven in zeven landen in de ring rondom Europa die de lokale cultuursector versterken, cultuurparticipatie vergroten, de leefomgeving in steden verbeteren en behoud van lokaal cultureel erfgoed verduurzamen.

4.4 Het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

 • Via strategische beleidscommunicatie richt Buitenlandse Zaken zich op die doelgroepen die van belang zijn bij het ontwikkelen, bereiken en uitdragen van beleidsdoelstellingen op het terrein van buitenlandbeleid. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de media en via persoonlijke contacten als bijeenkomsten. Daarnaast worden online kanalen ingezet, zoals Facebook en twitter.

 • Bijdrage aan publieksdiplomatie, waarmee Nederlandse ambassades activiteiten op het gebied strategische beleidscommunicatie, beeldvorming over Nederland en internationaal cultuurbeleid kunnen ondersteunen of opstarten;

 • Subsidie ten behoeve van Instituut Clingendael;

 • Vanuit het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) worden eenmalige katalyserende activiteiten gefinancierd ter ondersteuning van de doelstellingen van het Nederlandse buitenlandbeleid;

 • Ondersteuning van de diplomatieke missies, internationale organisaties en hoven en tribunalen in Nederland. Dit omvat o.m. het faciliteren van ambassades, hoven en tribunalen en internationale organisaties en hun medewerkers, maar ook het toepassen, interpreteren, handhaven en implementeren van de Weense verdragen en zetelovereenkomsten en de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.

 • Voor uitgaven ten behoeve van uitgaande staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken van het Koninklijk Huis, inkomende bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders, Corps Diplomatique en Internationale Organisaties wordt EUR 2 mln. geraamd.

4.5 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

 • Ondersteunen en stimuleren van voorwaardescheppend nationaal beleid (adequaat aanbod van internationaal onderwijs, passende huisvesting van internationale organisaties, heldere en uitvoerbare fiscale regelingen etc.).

 • Ondersteuning bij het profileren van Den Haag als wereldwijd centrum van kennis op het gebied van vrede en recht;

 • Rijksbrede coordinatie van gastlandzaken tav internationale organisaties, mede via de Rjkswerkgroep Internationale Organisaties.

 • Ondersteuning van de in Nederland gevestigde internationale organisaties opdat deze onafhankelijk, veilig en efficiënt kunnen functioneren. Dit omvat het faciliteren van internationale organisaties en hun medewerkers, maar ook het toepassen, interpreteren, handhaven en implementeren van de Weense verdragen en zetelovereenkomsten en de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.

Ontvangsten

De ontvangsten onder dit artikel bestaan hoofdzakelijk uit leges voor de afgifte van reisdocumenten, visa en de legalisatie van documenten.

Licence