Base description which applies to whole site

Art.nr. 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

A. Algemene doelstelling

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat leerlingen vanaf 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren: De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. De leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage, een eventuele bijdrage in de schoolkosten en een eventuele bijdrage in het les- of cursusgeld.

Indicatoren/kengetallen

Voor indicatoren/kengetallen over de WTOS wordt verwezen naar Onderwijs in Cijfers

Tabel 12.1 Normbedragen WTOS in euro’s (per maand, tenzij anders vermeld)
 

Schoolkosten

Les- of cursusgeld

Basistoelage thuiswonend

Basistoelage uitwonend

VO 18+ (vanaf 18 jaar):

       

vo onderbouw

79,88

   

264,16

niet bekostigd vo onderbouw

109,38

94,75

113,30

264,16

vo bovenbouw

87,46

 

113,30

264,16

niet bekostigd vo bovenbouw

117,00

94,75

113,30

264,16

vso

53,07

 

113,30

264,16

vavo

117,00

94,75

113,30

264,16

TS 18+ deeltijd en vavo 18+ deeltijd:1

       

bij 540 of meer lesminuten per week

314,86

360,00

   

tussen 270 en 540 minuten per week

212,13

240,00

   

Lerarenopleidingen1

731,50

735,89

567,23

 

Peildatum schooljaar 2017/2018

1

Bedragen per schooljaar

Toelichting:

De normbedragen zijn gedifferentieerd naar schoolsoort en naar fase (boven- en onderbouw) op basis van kostenverschillen. Havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 worden tot de vo bovenbouw gerekend, de andere schoolsoorten in het vo tot de onderbouw.

C. Beleidswijzigingen

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 12.2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

86.708

89.693

89.501

89.198

87.797

86.954

86.012

Totale uitgaven

86.708

89.693

89.501

89.198

87.797

86.954

86.012

Waarvan juridisch verplicht (%)

   

100%

       
               

Inkomensoverdracht

69.787

73.578

73.889

73.603

72.202

71.368

70.440

TS 17-

15

0

0

0

0

0

0

 

Minderjarige deelnemers bol (R)

15

0

0

0

0

0

0

TS 18+

5.392

5.392

5.392

5.392

5.392

5.392

5.392

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.327

3.327

3.327

3.327

3.327

3.327

3.327

 

Deeltijd vo (R)

2.065

2.065

2.065

2.065

2.065

2.065

2.065

VO 18+

64.381

68.186

68.497

68.211

66.810

65.976

65.048

 

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

5.787

6.001

6.148

6.214

6.181

6.115

6.051

 

Meerderjarige scholieren vo (R)

53.369

57.199

57.411

57.081

55.868

55.271

54.610

 

Meerderjarige scholieren vso (R)

4.730

4.490

4.442

4.420

4.266

4.094

3.892

 

STOEB/ALR (NR)

495

496

496

496

495

496

495

                   

Bijdrage aan agentschappen

16.921

16.115

15.612

15.595

15.595

15.586

15.572

 

Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

16.921

16.115

15.612

15.595

15.595

15.586

15.572

Ontvangsten

2.630

2.403

2.415

2.404

2.356

2.328

2.297

 

TS 17- (R)

318

0

0

0

0

0

0

 

TS 18+ (R)

85

85

85

85

85

85

85

 

VO 18+ (R)

2.227

2.318

2.330

2.319

2.271

2.243

2.212

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 12 is voor 2018 100 procent juridisch verplicht op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Alternatieve aanwending vereist wijziging van wet- en regelgeving. De geraamde DUO-uitgaven zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Wet.

E. Toelichting op de financiële instrumenten

Inkomensoverdracht

Onderstaande aantallen geven een indicatie van het gebruik van de diverse regelingen. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de WTOS wordt benut door de groepen voor wie ze bedoeld is.

Tabel 12.3 Aantal gebruikers per regeling (vanaf 2017 afgeronde raming)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal gebruikers TS 17-

0

0

0

0

0

0

0

Aantal gebruikers TS 18+

6.092

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

Aantal gebruikers VO 18+

32.852

34.100

34.200

34.000

33.300

32.900

32.500

Bron 2016: realisatiegegevens DUO; Bron 2017 – 2022: ramingsmodel SF

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

De geraamde ontvangsten hebben betrekking op te veel of ten onrechte uitgekeerde WTOS-uitkeringen.

Licence