Base description which applies to whole site

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Tabel 25 Buddgetaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

332.063

0

332.063

11.240

343.303

6.788

7.118

2.722

5.221

Uitgaven:

332.063

0

332.063

11.240

343.303

6.788

7.118

2.722

5.221

Personele uitgaven

263.339

0

263.339

5.157

268.496

493

‒ 1.604

‒ 6.457

‒ 6.012

waarvan eigen personeel

255.918

0

255.918

2.566

258.484

‒ 672

‒ 3.331

‒ 8.384

‒ 8.154

waarvan externe inhuur

4.636

0

4.636

2.642

7.278

1.216

1.542

1.542

1.542

waarvan overige personele uitgaven

2.785

0

2.785

‒ 51

2.734

‒ 51

185

385

600

Materiële uitgaven

68.724

0

68.724

6.083

74.807

6.295

8.722

9.179

11.233

waarvan ICT

12.551

0

12.551

96

12.647

644

664

699

731

waarvan bijdrage aan SSO's

43.065

0

43.065

1.976

45.041

2.828

4.595

5.630

7.290

waarvan overige Materiële uitgaven

13.108

0

13.108

4.011

17.119

2.823

3.463

2.850

3.212

Ontvangsten

39.067

0

39.067

5.042

44.109

4.258

3.238

3.237

3.238

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 11,2 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Bij de ontvangsten tellen de mutaties op tot € 5,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Personele uitgaven / materiële uitgaven

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,8 miljoen).

  • 2. Er zijn 14 overboekingen met andere departementen verwerkt (€ 3,8 miljoen). De grootste overboeking is een bijdrage van VWS in het budget van het gezamenlijke leer- en ontwikkelplein.

  • 3. Voor overlopende posten uit 2018 is via de eindejaarsmarge € 0,5 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2019.

  • 4. De nieuwe raming van de uitgaven van de rijksschoonmaakorganisatie RSO (zie onder 6) leidt tevens tot een andere verdeling over de jaren. Ten gevolge hiervan is er een budgettair neutrale kasschuif van het jaar 2020 naar het jaar 2019 verwerkt (€ 1,3 miljoen). Verder is er een nieuwe inschatting gemaakt van het ritme van de in het Regeerakkoord afgesproken uitbreiding van de Inspectie SZW. Dit leidt tot een budgettair neutrale kasschuif van het jaar 2019 (-/- € 2,4 miljoen) naar het jaar 2020 en van het jaar 2022 naar het jaar 2021.

  • 5. Ter oplossing van een voorzien knelpunt zijn er extra middelen toegevoegd aan het budget externe inhuur (€ 0,2 miljoen).

  • 6. De raming van de uitgaven van de RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2019 (€ 5,0 miljoen), zie ook bij de ontvangsten.

Ontvangsten

  • 1. De raming van de ontvangsten van de schoonmaakorganisatie RSO is aangepast aan nieuwe inzichten over het aansluitschema van de departementen, de dienstverlening en doorontwikkeling van de RSO en het prijsniveau 2019 (€ 5,0 miljoen), zie ook bij de uitgaven.

Licence