Base description which applies to whole site

Artikel 9 Nabestaanden

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

1.197

0

1.197

‒ 87

1.110

‒ 96

‒ 107

‒ 118

‒ 129

Uitgaven:

1.197

0

1.197

‒ 87

1.110

‒ 96

‒ 107

‒ 118

‒ 129

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

1.197

0

1.197

‒ 87

1.110

‒ 96

‒ 107

‒ 118

‒ 129

AWW (Caribisch Nederland)

1.197

0

1.197

‒ 87

1.110

‒ 96

‒ 107

‒ 118

‒ 129

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) Caribisch Nederland (CN)

  • 1. De raming van de AWW CN is op basis van uitvoeringsinformatie licht neerwaarts bijgesteld -/- € 0,1 miljoen.

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancieerd artikel 9 Nabestaanden x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

365.107

0

365.107

899

366.006

‒ 320

‒ 947

‒ 2.844

‒ 1.511

Uitgaven:

365.107

0

365.107

899

366.006

‒ 320

‒ 947

‒ 2.844

‒ 1.511

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

356.882

0

356.882

1.262

358.144

1.130

1.704

889

3.895

ANW uitkeringslasten

350.721

0

350.721

1.177

351.898

1.045

1.611

812

3.769

ANW tegemoetkoming

6.161

0

6.161

85

6.246

85

93

77

126

Inkomensoverdrachten nominaal

8.225

0

8.225

‒ 363

7.862

‒ 1.450

‒ 2.651

‒ 3.733

‒ 5.406

ANW uitkering nominaal

8.151

0

8.151

‒ 363

7.788

‒ 1.450

‒ 2.651

‒ 3.733

‒ 5.406

ANW tegemoetkoming nominaal

74

0

74

0

74

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,9 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ANW uitkeringslasten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming opwaarts bijgesteld (€ 1,6 miljoen in 2019). Tevens treedt er door het continueren van de Businesscase Intensivering Toezicht (BCIT) een besparing op van -/- € 0,4 miljoen, zie hiervoor artikel 11. Per saldo leidt dit tot een bijstelling van € 1,2 miljoen in 2019.

Inkomensoverdrachten: ANW tegemoetkoming

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming meerjarig licht opwaarts bijgesteld (€ 0,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 0,4 miljoen.

Licence