Base description which applies to whole site

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

26.057

0

26.057

‒ 1.323

24.734

‒ 1.269

‒ 2.027

‒ 2.831

‒ 1.934

Uitgaven:

26.057

0

26.057

‒ 1.323

24.734

‒ 1.269

‒ 2.027

‒ 2.831

‒ 1.934

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

26.057

0

26.057

‒ 1.323

24.734

‒ 1.269

‒ 2.027

‒ 2.831

‒ 1.934

Overbruggingsregeling AOW (OBR)

5.095

0

5.095

‒ 1.658

3.437

‒ 2.075

‒ 2.889

‒ 3.723

‒ 2.857

AOV incl. tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

20.962

0

20.962

335

21.297

806

862

892

923

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: overbruggingsregeling AOW

  • 1. De raming van de uitkeringslasten OBR is neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2018. De instroom in 2018 viel lager uit dan verwacht. De lagere instroom in 2018 geeft aanleiding om de instroom voor toekomstige jaren naar beneden bij te stellen. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van de raming met -/- € 1,7 miljoen.

    Bij het opstellen van de Begroting 2019 is rekening gehouden met een hogere instroom, omdat, naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, voortaan ook personen met een lijfrente-uitkering (bedoeld als vroegpensioen) onder de doelgroep van de OBR vallen. Een mogelijke verklaring is dat de instroom van deze nieuwe groep lager is dan verwacht.

Inkomensoverdrachten: AOV inclusief tegemoetkoming Caribisch Nederland (CN)

  • 1. Het volume in de raming van de AOV inclusief tegemoetkoming CN is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld, wat voor 2019 leidt tot een mutatie van € 0,3 miljoen.

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

39.603.831

0

39.603.831

‒ 153.355

39.450.476

‒ 212.131

‒ 442.406

‒ 591.968

‒ 856.428

Uitgaven:

39.603.831

0

39.603.831

‒ 153.355

39.450.476

‒ 212.131

‒ 442.406

‒ 591.968

‒ 856.428

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

Inkomensoverdrachten

38.250.385

0

38.250.385

‒ 90.009

38.160.376

‒ 68.118

‒ 108.801

‒ 144.458

‒ 151.714

AOW uitkeringslasten

37.313.296

0

37.313.296

‒ 88.272

37.225.024

‒ 66.597

‒ 106.249

‒ 141.145

‒ 148.857

Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

937.089

0

937.089

‒ 1.737

935.352

‒ 1.521

‒ 2.552

‒ 3.313

‒ 2.857

Inkomensoverdrachten nominaal

1.353.446

0

1.353.446

‒ 63.346

1.290.100

‒ 144.013

‒ 333.605

‒ 447.510

‒ 704.714

AOW uitkering nominaal

1.342.410

0

1.342.410

‒ 63.328

1.279.082

‒ 143.974

‒ 333.546

‒ 447.455

‒ 704.722

Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) nom

11.036

0

11.036

‒ 18

11.018

‒ 39

‒ 59

‒ 55

8

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 153,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AOW uitkeringslasten

  • 1. De raming van de uitkeringslasten AOW is neerwaarts bijgesteld met -/- € 88,3 miljoen. De ramingsbijstelling van de AOW wordt vooral verklaard door een lager aantal AOW'ers, wat voornamelijk samenhangt met de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Het aantal AOW'ers viel in 2018 lager uit dan verwacht, doordat de sterfte hoger uitviel dan het CBS verwachtte. Dit werkt meerjarig door doordat het verwachte aantal AOW'ers ook in latere jaren lager uitkomt dan ten tijde van de Begroting 2019 werd geraamd. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 87,3 miljoen. Daarnaast treedt er door de continuering van de Business Case Intensivering Toezicht (BCIT) een besparing op van -/- € 1 miljoen in 2019, zie hiervoor ook artikel 11.

Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

  • 1. De ramingsbijstelling van de IOAOW wordt vooral verklaard door een lager aantal AOW'ers, wat voornamelijk samenhangt met de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Voor 2019 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 1,7 miljoen.

Inkomensoverdrachten nominaal

  • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 63,3 miljoen.

Licence