Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

1.028

16.779

 

‒ 13.423

3.356

Uitgaven

893

16.819

 

‒ 13.423

3.396

Waarvan juridisch verplicht

 

1%

  

2%

18.06 Externe veiligheid

893

3.396

0

0

3.396

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

13.423

0

‒ 13.423

0

18.08.01 Apparaatskosten RWS

0

0

0

0

0

18.08.02Overige netwerkoverstijgende kosten

     

18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS

0

13.423

 

‒ 13.423

0

18.11 Investeringsruimte

     

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

     

18.12.02 Vervanging

     

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

     

18.16 Reservering omgevingswet

     

Ontvangsten

0

196.553

  

196.553

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2019 wordt veroorzaakt doordat het afgeroomde eigen vermogen van RWS (- € 13,4 miljoen) niet tot besteding is gekomen.

Uitgaven

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De afroming van het eigen vermogen RWS (- 13,4 miljoen) is niet tot besteding gekomen en zal als saldo doorschuiven naar 2020.

Licence