Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

66.897

27.051

20.273

‒ 33.583

13.741

Uitgaven

66.897

29.896

2.618

‒ 31.914

600

Waarvan juridisch verplicht

 

0%

  

0%

20.01 Verkenningen

4.000

6.000

‒ 364

‒ 5.036

600

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

30.000

23.471

‒ 23.471

 

0

20.03 Reserveringen

25.000

0

26.878

‒ 26.878

0

20.03.01 Gebiedsprogramma's

 

0

13.878

‒ 13.878

0

20.03.02 Overige reserveringen

25.000

0

13.000

‒ 13.000

0

20.05 Investeringsruimte

7.897

425

‒ 425

0

0

20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet

0

0

0

0

0

20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen

7.897

311

‒ 311

0

0

20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet

0

114

‒ 114

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 33,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de reserveringen. Het overschot op de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland wordt teruggeboekt daarnaast worden er geen verplichtingen verwacht in 2019 voor Metropool Regio Den Haag Rotterdam. Daarnaast is sprake van vertraging in de korte termijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil en wordt de reservering aangesproken voor een overboeking naar het gemeentefonds teneinde invulling te geven aan de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.

Uitgaven

20.01 Verkenningen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 5,0 miljoen) betreft een lagere realisatie die voornamelijk veroorzaakt wordt door een vertraging in de korte termijn maatregelen A2 Den Bosch-Deil.

20.03 Reserveringen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 26,9 miljoen) bestaat uit het voordelig saldo 2019 van € 8,3 miljoen, een overboeking ten behoeve van Slimme/Duurzame Mobiliteit van € 5,7 miljoen, een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht van € 8,8 miljoen en een overboeking naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds voor de Daalsetunnels te Utrecht van € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordelig saldo van € 8,3 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2019 doorgeschoven naar 2020.

Overboeking Slimme/Duurzame Mobiliteit en Kustwacht SAR

De reservering wordt aangesproken voor een decentralisatieuitkering van € 4,9 miljoen naar het Gemeentefonds en € 0,8 miljoen naar het BTW-compensatiefonds teneinde invulling te geven aan de de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.

Kustwacht

Ten behoeve van de dekking voor het Maritiem Operatie Centrum is vanuit artikel 20 € 8,8 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Defensie vanuit artikel 20.03. Het overige deel van € 0,6 miljoen is gedekt door een meevaller op de bijdrage Kustwacht vanuit Hoofdstuk XII.

Daalsetunnels Utrecht

Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds.

Licence