Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

777.657

931.742

7.477

‒ 113.253

825.966

Uitgaven

1.291.388

1.361.816

‒ 408.820

5.197

958.193

Waarvan juridisch verplicht

 

66%

  

100%

15.01 Verkeersmanagement

8.655

8.655

175

0

8.830

15.01.01 Verkeersmanagement

8.655

8.655

175

0

8.830

- Waarvan bijdrage aan RWS

8.655

8.655

175

0

8.830

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

363.039

323.541

38.013

1.440

362.994

15.02.01 Beheer en onderhoud

291.313

272.484

31.606

10.586

314.676

- Waarvan bijdrage aan RWS

268.426

267.638

31.508

10.567

309.713

- Overige beheer en onderhoud

22.887

4.846

98

19

4.963

15.02.04 Vervanging

71.726

51.057

6.407

‒ 9.146

48.318

15.03 Aanleg

364.110

671.555

‒ 469.464

3.033

205.124

15.03.01 Realisatie

305.894

229.755

‒ 57.779

32.305

204.281

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

58.216

441.800

‒ 411.685

‒ 29.272

843

- Waarvan bijdrage aan RWS

336

336

7

0

343

- Overige verkenning en planuitwerking

57.880

441.464

‒ 411.692

‒ 29.272

500

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

240.431

42.736

8.416

‒ 756

50.396

15.06 Netwerkgebonden kosten

315.153

315.329

14.040

1.480

330.849

15.06.01 Apparaatkosten RWS

287.004

287.026

8.954

1.775

297.755

- Waarvan bijdrage aan RWS

287.004

287.026

8.954

1.775

297.755

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

28.149

28.303

5.086

‒ 295

33.094

- Waarvan bijdrage aan RWS

28.149

28.303

5.086

‒ 295

33.094

15.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

105.584

99.476

2.715

10.996

113.187

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting 2019 per saldo met € 113 miljoen verlaagd. De verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door het volgende:

 • Maasroute 2e fase (- € 16,6 miljoen): vanwege contractproblematiek bij het Julianakanaal worden de nog uit te voeren deelprojecten later in de markt gezet.

 • Toekomstvisie Waal (- € 62,8 miljoen): de verplichtingen worden pas vastgelegd op het moment van definitieve gunning. Vanwege de uitspraak van het Europese hof over de PAS-regeling is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nog niet onherroepelijk geworden. Definitieve gunning en de vastlegging van verplichtingen zal plaatsvinden nadat het PIP onherroepelijk is geworden.

 • Programma Vervanging en Renovatie (- € 11,5 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering, is het uitgaven- en verplichtingenbudget verlaagd.

 • Realisatie Energiehaven (- € 24,8 miljoen): het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling.

 • Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.

 • Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden geen uitgaven in 2019 verwacht voor het Project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand.

 • Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.

Daartegenover staan de volgende verhogingen van verplichtingen:

 • Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 21,5 miljoen): ten behoeve van de sanering van de verontreiniging op de locatie Schependijk wordt het verplichtingenbudget in 2019 opgehoogd.

 • Renovatie Waalbrug (+ € 19,8 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er bij tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 1,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een voordelig saldo 2019 (- € 9,1 miljoen) en een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (+ € 10,6 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een positief saldo van € 9,1 miljoen. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het volgende:

 • Renovatie Waalbrug (+ € 13,3 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.

 • BopA (Bediening op Afstand) Friesland (- € 2 miljoen): wegens problemen in de uitvoering worden werkzaamheden en daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.

 • Damwanden Eemskanaal (- € 3,7 miljoen): ontwerpfouten in de voorbereidingsfase zorgen voor vertraging van het project.

 • Programma Vervanging en Renovatie (- € 13,8 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 2,9 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een overprogrammering van € 79,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 76,5 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 2,9 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

 • Lemmer Delfzijl (- € 1,3 miljoen): de BTW-afrekening is vertraagd in verband met administratieve problemen.

 • Uitvoering Lichteren IJmuiden (- € 1,4 miljoen): het realisatieproject zit in de laatste fase van de voorbereiding voor het verwijderen van baggerspecie uit de Energiehaven. Het resterend budget wordt benut in de uitvoeringsfase (- € 1,4 miljoen).

 • Realisatie Energiehaven: het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling (- € 24,8 miljoen).

 • Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (- € 1,4 miljoen): de betaling van de damwand was per abuis gepland in 2019, deze schuift door naar 2020.

 • Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.

 • Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden in 2019 geen uitgaven gedaan op het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand. De middelen blijven gereserveerd voor het project.

 • Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.

15.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting van € 11,1 miljoen worden met name veroorzaakt door de ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding (€ 2,7 miljoen) en de CEF-subsidie ten behoeve van de Nieuwe Sluis Terneuzen die in 2020 was geraamd, maar in 2019 wordt verwacht (€ 8,4 miljoen).

Licence