Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

3.144.096

3.914.054

257.770

‒ 56.262

4.115.562

Uitgaven

3.114.638

3.123.695

‒ 721.119

5.166

2.407.742

Waarvan juridisch verplicht

 

72,0%

  

100%

12.01 Verkeersmanagement

3.737

3.737

75

0

3.812

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.737

3.737

75

0

3.812

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

675.177

639.253

11.790

‒ 5.758

645.285

12.02.01 Beheer en onderhoud

539.748

537.213

39.513

363

577.089

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

539.748

537.213

39.513

363

577.089

12.02.04 Vervanging

135.429

102.040

‒ 27.723

‒ 6.121

68.196

12.03 Aanleg

1.481.966

1.346.774

‒ 768.085

‒ 24.664

554.025

12.03.01 Realisatie

935.841

562.040

‒ 106.574

51.054

506.520

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

20.647

12.136

3.263

 

15.399

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

546.125

784.734

‒ 661.511

‒ 75.718

47.505

- Waarvan bijdrage aan RWS

19.800

17.635

662

‒ 284

18.013

- Overige verkenningen en planuitwerkingen

526.325

767.099

‒ 662.173

‒ 75.434

29.492

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.112

539.919

9.290

‒ 5.918

543.291

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

582.646

594.012

25.811

41.506

661.329

12.06.01 Apparaatkosten RWS

469.022

472.771

17.326

2.634

492.731

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

469.022

472.771

17.326

2.634

492.731

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

113.624

121.241

8.485

38.872

168.598

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

105.024

112.641

8.485

38.872

159.998

- Overige overige netwerkgebonden kosten

8.600

8.600

0

0

8.600

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

12.09 Ontvangsten

73.126

150.285

1.450

‒ 27.186

124.549

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 56,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:

 • Saldo 2019 Verkenning & Planuitwerking (- € 1,2 miljard): de saldomutaties als gevolg van vertragingen op projecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit komt voornamelijk door het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht (€ 893 miljoen) en Rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (€ 165 miljoen) als gevolg van de PAS-uitspraak.

 • Saldo 2019 Geïntegreerde Contractvormen (- € 120,1 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door de programma's A24 Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam doordat bij het vastleggen van de inpassing van het DBFM-contract per abuis ook toekomstige indexeringen zijn vastgelegd en het programma Aflossing Tunnels als gevolg van de toekenning van een hogere indexatie dan contractueel is betaald, de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2020.

 • Saldo 2019 Realisatie (- € 63,5 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van verplichtingenbudget op de programma's A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 door een gewijzigde prognose op de onderdelen nadeelcompensatie, kabels en leidingen, N57/N59 EuroRAP wegens het verschuiven van de gunning van het hoofdcontract naar 2020 en A12/A27 Ring Utrecht wegens het vernietigen van het tracébesluit de daarmee gepaard gaande lagere uitputting.

 • Technische verplichtingenmutatie (- € 79,7 miljoen): op het onderdeel Vervanging en Renovatie vindt een technische mutatie plaats om het verplichtingenbudget aan het kasbudget gelijk te stellen.

 • MeerJarenProgramma Geluid (- € 18,8 miljoen): er is aanvullend verplichtingenbudget benodigd voor de saneeropgave asfaltmaatregelen, de planuitwerking en voorbereiding van de realisatie van het MJPG.

 • Afwikkeling Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (- € 9,1 miljoen): er wordt verplichtingenbudget overgeboekt naar de begroting Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van de afwikkeling van de NSL 2018.

Hier tegenover staan hogere verplichtingen:

 • A9 Badhoevedorp-Holendrecht (+ € 1,4 miljard): dit is een DBFM contract waarvan in 2019 financial close wordt verwacht. Hiertoe wordt de verplichtingenruimte opgehoogd.

 • Landelijke Tunnelregisseur (+ € 37,3 miljoen): de gemaakte kosten tot en met 2019 zijn door Rijkswaterstaat voorgeschoten en worden nu gedekt vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet. De Landelijke Tunnelregisseur zorgt middels de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) voor kaders en standaarden van techniek en uniformiteit in proces en organisatie. Dit is nodig omdat bij zowel aanleg, bediening als beheer en onderhoud van tunnels tientallen organisaties of onderdelen daarvan zijn betrokken met verschillende belangen.

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 5,8 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen met name saldo mutaties (- € 4,1 miljoen) als gevolg van een overschot op Vervanging en Renovatie en een overheveling (- € 2,0 miljoen) naar het aanlegartikel voor het uitvoeren van restwerkzaamheden op het project GVO Stalen Kunstwerk. Hier tegenover staat onder andere een verhoging van de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de eerste fase van een pakket korte termijn maatregelen op het traject A15 Ridderkerk-Gorinchem (+ € 0,3 miljoen).

Saldo 2019

Op het product Vervanging en Renovatie is sprake van een overschot van € 4,1 miljoen. De lagere realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertragingen van het project KWN200 Rijnlandse Boezemwater, het project Suurhoffbrug en diverse andere projecten. Ook is bij het programma Vervanging en Investering Tunnels II (VIT II) sprake van een gewijzigd kasritme.

12.03 Aanleg

De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 24,7 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen in hoofdzaak de verwerking van het saldo 2019 (- € 36,8 miljoen), een verlaging in verband met overboekingen aan het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (totaal ‒ € 3,4 miljoen) en diverse andere posten (- € 3,2 miljoen). Daartegenover staat een verhoging in verband met bijdragen van derden (+ € 18,7 miljoen).

Saldo 2019

Op het artikel 12.03 Aanleg is in 2019 sprake van een lagere verwachte realisatie van € 146,6 miljoen. Er is sprake van een overprogrammering op dit artikel van € 147,8 miljoen. Hiervan resteert € 38 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van voordelig saldo van € 36,8 miljoen.

De lagere programmarealisatie van € 146,6 miljoen betreft onder andere de volgende projecten:

 • Verkenning en Planuitwerking (- € 68 miljoen): de lagere uitgaven doen zich voornamelijk voor op de programma's Landzijdige Aansluiting Eindhoven (€ 25,5 miljoen), InnovA58 (€ 18,0 miljoen), Vrachtwagenheffing (€ 10,1 miljoen), NSL (€ 6,2 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 5,8 miljoen) en diverse kleine mutaties op overige programma's.

 • Realisaties Zuidas (- €19,5 miljoen): de herijking door de aannemer verloopt niet volgens planning waardoor vertraging ontstaat.

 • A27 Houten-Hooipolder (- € 18,2 miljoen): door een desaldering i.v.m. extra ontvangsten (zie Desalderingen) ontstaat uitgavenbudget, dat wordt doorgeschoven naar 2020. Daarnaast is sprake van vertraging in grondwerving, kabels en leidingen en natuurcompensatiecontracten.

 • A1 Apeldoorn-Azelo (- €16,3 miljoen): door wijziging van de planning en vertraging in de aankoop van gronden wordt er minder gerealiseerd dan aanvankelijk begroot.

 • Geluidsaneringprogramma weg (- € 6,7 miljoen): de bijdrage die verstrekt is voor het Programma Hoogfrequent Spoor wordt naar verwachting pas in 2022 aan ProRail betaald.

 • Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 5,9 miljoen): door een gewijzigd kasritme wordt er in 2019 minder gerealiseerd.

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,2 miljoen): door een gewijzigde prognose op de onderdelen kabels en leidingen en nadeelcompensatie wordt er minder gerealiseerd op dit project.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Het extra uitgavenbudget (+ € 18,7 miljoen) dat ontstaat door hogere ontvangsten wordt doorgeschoven naar 2020, en betreft met name:

 • A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen voor het uitvoeren van maatregel 5, wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).

 • FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.

 • A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De per saldo lagere uitgaven op het artikel Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 5,9 miljoen) betreffen met name:

 • A1/A6/A9 SAA (- € 10,1 mln): inpassingsmaatregelen en werkzaamheden aan kabels en leidingen vinden in 2020 plaats in plaats van 2019.

 • A12 Ede-Grijsoord (- € 5,5 miljoen): de oorzaak ligt enerzijds in het goedkoper uitvallen van de grondverwerving, anderzijds gaat het project Poortwachter later van start.

 • A16 Rotterdam (- € 4,3 miljoen): bij de inpassing van het DBFM-contract dit jaar is geen rekening is gehouden met de doorwerking vanuit 2018 waardoor er in 2019 een negatief budget op artikelonderdeel 12.03 Aanleg is ontstaan. Dit wordt gecorrigeerd met een overboeking naar artikelonderdeel 12.03.

 • SAA A6 Almere (+ € 9 miljoen): hier is sprake van een versnelde uitvoering. De voltooiingsdatum van de realisatie is nu in 2019 gepland.

 • A24 Blankenburgverbinding (+ € 6,1 mln): hier is verontreinigd puin aangetroffen op de bouwplaats. RWS dient de kosten te betalen voor het opruimen. Dit wordt betaald uit de post onvoorzien die in latere jaren is geraamd.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De hogere uitgaven op het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten (+ € 41,5 miljoen) worden met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor de Landelijke Tunnelregisseur (€ 37,3 miljoen). Daarnaast zijn er middelen overgeboekt voor de compensatie van het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 3,4 miljoen) en hebben diverse overboekingen vanuit de begroting XII plaatsgevonden (€ 0,8 miljoen).

Ontvangsten

12.09 Ontvangsten

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 27,2 miljoen. Het gaat om een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 (- € 46,0 miljoen) en hogere bijdrage derden aan het hoofdwegennet (+ € 18,8 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 46,0 miljoen. Op de volgende projecten is sprake van lagere ontvangsten:

 • N33 Zuidbroek Appingedam (- € 22,3 miljoen): het tracébesluit c.q. realisatiebesluit wordt dit jaar niet meer verwacht en dient als voorwaarde van de geraamde ontvangst.

 • A2 Vonderen-Kerensheide (- € 25,0 miljoen): in verband met verwachte vertraging naar aanleiding van de PAS uitspraak wordt de bijdrage van de provincie Limburg pas in 2020 ontvangen.

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,0 miljoen): in verband met vertraging van de uitvoering van het Hoofdbouwcontract komen de ontvangsten van de gemeente en provincie ook later binnen.

 • A4/9 Badhoevedorp (- € 4,8 miljoen): de bijdragen van de provincie Noord-Holland en de Vervoersregio zijn nog niet ontvangen omdat nog overleg plaatsvindt over de indexering.

 • RW12 Ede-Grijsoord (- € 4,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager dan verwacht doordat de startdatum van de uitvoering van het onderdeel Poortwachter van 2019 naar 2020 is verschoven.

 • N33 Assen Zuidbroek (- € 3,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager omdat de verkoop van gronden bij Veendam is verschoven naar 2020.

Daartegenover staan hogere ontvangsten op met name het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere (€ 22,0 miljoen). De ontvangsten van de gemeente Almere zijn in 2019 binnengekomen in plaats van in 2020.

Bijdragen derden

Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere bijdragen derden (+ € 18,8 miljoen). Dit komt met name door:

 • A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (+ € 8,2 miljoen t.b.v. Knooppunt Hooipolder voor wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (+ € 6,4 miljoen t.b.v. de fietsverbinding Hagesteinsebrug).

 • A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.

 • FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.

Licence